Sari_Sarkomaa_kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat pääse­vät YTHS:n piiriin

Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat pääse­vät YTHS:n piiriin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa iloit­see Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiö YTHS:n palve­lui­den laajen­ta­mi­sesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille.

Sarko­maan mukaan tässä täyt­ty­vät kokoo­muk­sen ja opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen pitkä­ai­kai­set tavoit­teet. Kaikille yhtei­nen YTHS tuo korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat viimein tasa-arvoi­seen asemaan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lossa. Valtio­neu­vosto on hyväk­sy­nyt lakie­si­tyk­sen syys­kuussa ja edus­kun­nan lähe­te­kes­kus­telu pide­tään syys­kuun lopulla.

YTHS:n palve­lut on suun­ni­teltu opis­ke­li­joi­den tarpeita ajatel­len.

”YTHS:n palve­lut tavoit­ta­vat opis­ke­li­jat hyvin ja ne on suun­ni­teltu opis­ke­li­joi­den tarpeita ajatel­len. YTHS:n työ on vaikut­ta­vaa ja paran­taa opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­tia. On jo aika, että myös ammat­ti­kor­kea­kou­luissa opis­ke­le­vat pääse­vät YTHS:n palve­lui­den piiriin”, Sarko­maa sanoo.

Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön suurin etu on se, että siellä on paras opis­ke­li­joi­den tervey­den edis­tä­mistä koskeva osaa­mi­nen. YTHS kerää ajan­koh­taista tietoa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den tervey­den­ti­lasta sekä esimer­kiksi liikun­taa, mielen­ter­veyttä ja alko­ho­lin­käyt­töä koske­vista tottu­muk­sista. Sarko­maan mukaan YTHS tuntee hyvin opis­ke­li­joi­den tervey­son­gel­mat sekä erityis­piir­teet ja kyke­nee vastaa­maan opis­ke­li­joi­den palve­lu­tar­pee­seen tehok­kaam­min kuin julki­nen tervey­den­huolto. Sarko­maa kannus­taa YTHS:ää entistä vahvem­paan tervey­de­ne­dis­tä­mi­seen.

Kun ongel­miin pysty­tään puut­tu­maan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä.

”Korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat ovat Suomen tule­vai­suu­den osaa­jia. Heidän työ- ja opis­ke­lu­ky­vys­tään huoleh­ti­mi­nen, kohden­ne­tut palve­lut ja oikea-aikai­nen hoitoon pääsy ovat valta­van tärkeitä asioita koko kansa­kun­nalle. Kun ongel­miin pysty­tään puut­tu­maan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoit­tau­tu­nut tässä erin­omai­seksi toimi­jaksi.”

Sarko­maa toteaa, että kokoo­mus on urakoi­nut yhdessä yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­tien kanssa YTHS:n palve­lui­den laajen­ta­mi­sen puolesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Tähän mennessä AMK-opis­ke­li­joi­den tervey­den­huolto on ollut kuntien vastuulla ja palve­luissa on ollut paikoin suuria­kin paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia eroja. Erityi­sen tyyty­väi­nen Sarko­maa on halli­tuk­sen esityk­sessä rahoi­tus­rat­kai­suun, joka turvaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den yhden­ver­tai­set palve­lut.  Sarko­maa pitää tärkeänä, että kaikki pääse­vät palve­luissa samalle viivalle.

Lisä­tie­toja
Sari Sarko­maa
kansan­edus­taja

+358 505113033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.12.2020

Anna-Kaisa Ikonen: halli­tuk­sen esitys ei täytä sote-uudis­tuk­selle asetet­tuja tavoit­teita

Puhe, pidetty edus­kun­nassa 14.12. /​​ muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Tällä halli­tuk­sen esit­tä­mällä maakun­ta­mal­lilla ei ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Sillä lisä­tään

Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Mitä kokoo­mus tekisi? 1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä MITEN? Tiuken­tai­simme hoito­ta­kuuta. Vastaa­no­tolle on pääs­tävä nopeam­min. Takai­simme ihmi­sille oikeu­den saada palve­luse­teli tai maksusi­tou­mus