Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­lijat pääsevät YTHS:n piiriin – kokoomus.fi
MENU
Sari_Sarkomaa_kokoomus
Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­lijat pääsevät YTHS:n piiriin

Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­lijat pääsevät YTHS:n piiriin

Julkaistu: 25.09.2018 Terveys

Kokoo­muksen kansan­edustaja Sari Sarkomaa iloitsee Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiö YTHS:n palve­luiden laajen­ta­mi­sesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille.

Sarkomaan mukaan tässä täyttyvät kokoo­muksen ja opiske­li­ja­jär­jes­töjen pitkä­ai­kaiset tavoitteet. Kaikille yhteinen YTHS tuo korkea­kou­luo­pis­ke­lijat viimein tasa-arvoiseen asemaan opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa. Valtio­neu­vosto on hyväk­synyt lakie­si­tyksen syyskuussa ja eduskunnan lähete­kes­kustelu pidetään syyskuun lopulla.

YTHS:n palvelut on suunni­teltu opiske­li­joiden tarpeita ajatellen.

”YTHS:n palvelut tavoit­tavat opiske­lijat hyvin ja ne on suunni­teltu opiske­li­joiden tarpeita ajatellen. YTHS:n työ on vaikut­tavaa ja parantaa opiske­li­joiden hyvin­vointia. On jo aika, että myös ammat­ti­kor­kea­kou­luissa opiske­levat pääsevät YTHS:n palve­luiden piiriin”, Sarkomaa sanoo.

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön suurin etu on se, että siellä on paras opiske­li­joiden terveyden edistä­mistä koskeva osaaminen. YTHS kerää ajankoh­taista tietoa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden tervey­den­ti­lasta sekä esimer­kiksi liikuntaa, mielen­ter­veyttä ja alkoho­lin­käyttöä koske­vista tottu­muk­sista. Sarkomaan mukaan YTHS tuntee hyvin opiske­li­joiden tervey­son­gelmat sekä erityis­piirteet ja kykenee vastaamaan opiske­li­joiden palve­lu­tar­peeseen tehok­kaammin kuin julkinen tervey­den­huolto. Sarkomaa kannustaa YTHS:ää entistä vahvempaan tervey­de­ne­dis­tä­miseen.

Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä.

”Korkea­kou­luo­pis­ke­lijat ovat Suomen tulevai­suuden osaajia. Heidän työ- ja opiske­lu­ky­vystään huoleh­ti­minen, kohden­netut palvelut ja oikea-aikainen hoitoon pääsy ovat valtavan tärkeitä asioita koko kansa­kun­nalle. Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoit­tau­tunut tässä erinomai­seksi toimi­jaksi.”

Sarkomaa toteaa, että kokoomus on urakoinut yhdessä yliop­pilas- ja opiske­li­ja­kuntien kanssa YTHS:n palve­luiden laajen­ta­misen puolesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Tähän mennessä AMK-opiske­li­joiden tervey­den­huolto on ollut kuntien vastuulla ja palve­luissa on ollut paikoin suuriakin paikka­kun­ta­koh­taisia eroja. Erityisen tyyty­väinen Sarkomaa on halli­tuksen esityk­sessä rahoi­tus­rat­kaisuun, joka turvaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden yhden­ver­taiset palvelut.  Sarkomaa pitää tärkeänä, että kaikki pääsevät palve­luissa samalle viivalle.

Lisätietoja
Sari Sarkomaa
kansan­edustaja

+358 505113033


Kokoomus.fi