Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari_Sarkomaa_kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat pääse­vät YTHS:n piiriin

Terveys­loikka – vihdoin kaikki korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat pääse­vät YTHS:n piiriin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa iloit­see Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiö YTHS:n palve­lui­den laajen­ta­mi­sesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille.

Sarko­maan mukaan tässä täyt­ty­vät kokoo­muk­sen ja opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen pitkä­ai­kai­set tavoit­teet. Kaikille yhtei­nen YTHS tuo korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat viimein tasa-arvoi­seen asemaan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lossa. Valtio­neu­vosto on hyväk­sy­nyt lakie­si­tyk­sen syys­kuussa ja edus­kun­nan lähe­te­kes­kus­telu pide­tään syys­kuun lopulla.

YTHS:n palve­lut on suun­ni­teltu opis­ke­li­joi­den tarpeita ajatel­len.

”YTHS:n palve­lut tavoit­ta­vat opis­ke­li­jat hyvin ja ne on suun­ni­teltu opis­ke­li­joi­den tarpeita ajatel­len. YTHS:n työ on vaikut­ta­vaa ja paran­taa opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­tia. On jo aika, että myös ammat­ti­kor­kea­kou­luissa opis­ke­le­vat pääse­vät YTHS:n palve­lui­den piiriin”, Sarko­maa sanoo.

Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön suurin etu on se, että siellä on paras opis­ke­li­joi­den tervey­den edis­tä­mistä koskeva osaa­mi­nen. YTHS kerää ajan­koh­taista tietoa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den tervey­den­ti­lasta sekä esimer­kiksi liikun­taa, mielen­ter­veyttä ja alko­ho­lin­käyt­töä koske­vista tottu­muk­sista. Sarko­maan mukaan YTHS tuntee hyvin opis­ke­li­joi­den tervey­son­gel­mat sekä erityis­piir­teet ja kyke­nee vastaa­maan opis­ke­li­joi­den palve­lu­tar­pee­seen tehok­kaam­min kuin julki­nen tervey­den­huolto. Sarko­maa kannus­taa YTHS:ää entistä vahvem­paan tervey­de­ne­dis­tä­mi­seen.

Kun ongel­miin pysty­tään puut­tu­maan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä.

”Korkea­kou­luo­pis­ke­li­jat ovat Suomen tule­vai­suu­den osaa­jia. Heidän työ- ja opis­ke­lu­ky­vys­tään huoleh­ti­mi­nen, kohden­ne­tut palve­lut ja oikea-aikai­nen hoitoon pääsy ovat valta­van tärkeitä asioita koko kansa­kun­nalle. Kun ongel­miin pysty­tään puut­tu­maan ajoissa ja jopa ennal­taeh­käi­se­västi, ollaan oikealla tiellä. YTHS on osoit­tau­tu­nut tässä erin­omai­seksi toimi­jaksi.”

Sarko­maa toteaa, että kokoo­mus on urakoi­nut yhdessä yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­tien kanssa YTHS:n palve­lui­den laajen­ta­mi­sen puolesta myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Tähän mennessä AMK-opis­ke­li­joi­den tervey­den­huolto on ollut kuntien vastuulla ja palve­luissa on ollut paikoin suuria­kin paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia eroja. Erityi­sen tyyty­väi­nen Sarko­maa on halli­tuk­sen esityk­sessä rahoi­tus­rat­kai­suun, joka turvaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den yhden­ver­tai­set palve­lut.  Sarko­maa pitää tärkeänä, että kaikki pääse­vät palve­luissa samalle viivalle.

Lisä­tie­toja
Sari Sarko­maa
kansan­edus­taja

+358 505113033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content