• FI
 • SV
 • MENU
  Tee hyvä työ ? se kannat­taa aina!
  Twiittaa

  Tee hyvä työ ? se kannat­taa aina!

  Julkaistu: 16.02.2011 Uncategorized

  Meille suoma­lai­sille hyvin­voin­ti­val­tio on lähei­nen ja tärkeä. Se takaa, että meillä on tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det jokai­selle eikä heikom­paa jätetä. Tuhan­sien suoma­lais­ten tosi­ta­ri­nat kuiten­kin kerto­vat, että nykyi­nen hyvin­voin­ti­val­tio ei aina takaa hyvin­voin­tia. Yksin valtio ei koskaan voi luoda puit­teita hyvin­voin­nille. Valtio mahdol­lis­taa asioita, mutta vain ihmi­set voivat olla keske­nään teke­mi­sissä tavalla, joka luo hyvin­voin­tia. Joko työs­sään, kadulla kohda­tes­saan, järjes­töissä, yhdis­tyk­sissä tai talkoo­po­ru­kassa. Siksi tarvit­semme välit­tä­mistä ja uutta yhtei­söl­li­syyttä - yhdes­sä­te­ke­mi­sen henkeä ja hyvää työtä.

  Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että vain silloin hyvin­voin­ti­val­tio on vaarassa romah­taa, jos sen kehit­tä­mi­nen lope­te­taan. Kääri­tään siis hihat ja ryhdy­tään hyviin töihin.

  Kokoo­mus kutsuu suoma­lai­set ensi lauan­taina 19.2. Tee hyvä työ -hyvin­voin­ti­työ­pa­jaan. Terve­tu­loa kerto­maan, mitä hyvin­vointi Sinulle merkit­see , millaista hyvää työtä toivot Suomelta ja suoma­lai­silta ja miten Sinä kehit­täi­sit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Raken­ne­taan työpa­joissa yhtei­nen vaali­ju­lis­tus seuraa­vaksi neljäksi vuodeksi.

  TEE HYVÄ TYÖ ? HYVINVOINTITYÖPAJAT LAUANTAINA 19.2.2011:

  • HELSINKI klo 11-13, Vanhan Kuppila (Manner­hei­min­tie 3), Helsinki. Mukana asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori.
  • UUSIMAA klo 10-12, Sellon kirjas­ton Akseli-Sali (Leppä­vaa­rank. 9), Espoo. Mukana puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.
  • VARSINAIS-SUOMI klo 11.30-13, ravin­tola Koulu (Eeri­kink. 18), Turku. Mukana puolue­val­tuus­ton pj. Laura Räty.
  • SATAKUNTA klo 13-14, Cafe Prome­nadi (Yrjönk. 17), Pori. Mukana sisä­asiain­mi­nis­teri Anne Holm­lund.
  • HÄME klo 11-13, Kahvila Green Laurell (Raati­huo­neenk. 11), Hämeen­linna. Mukana varapj. Anne-Mari Viro­lai­nen.
  • PIRKANMAA klo 11-13, Kahvila Korva (Hämeenk. 27), Tampere. Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Petteri Orpo.
  • KYMI klo 11-13, Kotkan Konsert­ti­ta­lon ravin­tola (Keskusk. 33), Kotka. Mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.
  • ETELÄ-SAVO klo 11? 12.30, Ravin­tola Pruuvi (Raati­huo­neenk. 4), Mikkeli. Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Lenita Toivakka.
  • POHJOIS-SAVO klo 13.30?15.30, Ravin­tola Intro (Kaup­pak, 20), Kuopio. Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Ben Zyskowicz.
  • POHJOIS-KARJALA klo 11-13, Kaup­pa­hal­lin kahvila - Koti­lei­pomo Kank­ku­nen (Koskik. 2), Joen­suu. Mukana edus­kun­ta­ryh­män pj. Pekka Ravi.
  • VAASA klo 10.30-12, Il Banco (Hovioi­keu­den­puis­tikko 11), Vaasa. Mukana perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko.
  • KESKI-SUOMI klo 11.30-13, Old Bricks Inn (Kaup­pak, 41) Jyväs­kylä. Mukana opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen.
  • OULU klo 11-13, Kaha­vila Oulu, Antti­lan tava­ra­ta­lon 1. krs (Isok. 33), Oulu. Mukana vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén.
  • LAPPI Klo 15-17, Cafe Linna, Lordin aukio (Koskik. 14-16), Rova­niemi. Mukana valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen.

  Lisä­tie­toja työpa­joista löydät http://www.teehyvätyö.fi-sivus­tolta, jolla on myös mahdol­li­suus vastata kysy­myk­siin hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ja verrata omia vastauk­sia muiden suoma­lais­ten sekä oman vaali­pii­rin muiden vastan­nei­den tulok­siin.

   

  Kysee­na­laista-sivusto on julkaistu

  Kokoo­mus on avan­nut http://www.kyseenalaista.fi-sivus­ton, jolla vastaamme julki­suu­dessa esiin­ty­viin virheel­li­siin väit­tä­miin Kokoo­muk­sen linjauk­sista tai kannoista. Kysy­mys ei ole Kokoo­musta koske­vien mieli­pi­tei­den kommen­toin­nista, vaan asia­vir­hei­den oiko­mi­sesta. KYSEE­NA­LAISTA-sivus­tolta löydät Kokoo­muk­sen vastauk­set ja kannat kaik­kiin ajan­koh­tai­siin kiis­ta­na­lai­siin kysy­myk­siin.