Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tee hyvä työ ? se kannat­taa aina

Tee hyvä työ ? se kannat­taa aina

Julkaistu:

Meille suoma­lai­sille hyvin­voin­ti­val­tio on lähei­nen ja tärkeä. Se takaa, että meillä on tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det jokai­selle eikä heikom­paa jätetä. Tuhan­sien suoma­lais­ten tosi­ta­ri­nat kuiten­kin kerto­vat, että nykyi­nen hyvin­voin­ti­val­tio ei aina takaa hyvin­voin­tia. Yksin valtio ei koskaan voi luoda puit­teita hyvin­voin­nille. Valtio mahdol­lis­taa asioita, mutta vain ihmi­set voivat olla keske­nään teke­mi­sissä tavalla, joka luo hyvin­voin­tia. Joko työs­sään, kadulla kohda­tes­saan, järjes­töissä, yhdis­tyk­sissä tai talkoo­po­ru­kassa. Siksi tarvit­semme välit­tä­mistä ja uutta yhtei­söl­li­syyttä - yhdes­sä­te­ke­mi­sen henkeä ja hyvää työtä.

Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että vain silloin hyvin­voin­ti­val­tio on vaarassa romah­taa, jos sen kehit­tä­mi­nen lope­te­taan. Kääri­tään siis hihat ja ryhdy­tään hyviin töihin.

Kokoo­mus kutsuu suoma­lai­set huomenna lauan­taina 19.2. Tee hyvä työ -hyvin­voin­ti­työ­pa­jaan. Terve­tu­loa kerto­maan, mitä hyvin­vointi Sinulle merkit­see, millaista hyvää työtä toivot Suomelta ja suoma­lai­silta ja miten Sinä kehit­täi­sit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Raken­ne­taan työpa­joissa yhtei­nen vaali­ju­lis­tus seuraa­vaksi neljäksi vuodeksi.

TEE HYVÄ TYÖ ? HYVINVOINTITYÖPAJAT LAUANTAINA 19.2.2011:
- HELSINKI klo 11-13, Vanhan Kuppila (Manner­hei­min­tie 3), Helsinki.
Mukana asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori.
- UUSIMAA klo 10-12, Sellon kirjas­ton Akseli-Sali (Leppä­vaa­rank. 9), Espoo.
Mukana puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.
- VARSINAIS-SUOMI klo 11.30-13, ravin­tola Koulu (Eeri­kink. 18), Turku.
Mukana puolue­val­tuus­ton pj. Laura Räty.
- SATAKUNTA klo 13-14, Cafe Prome­nadi (Yrjönk. 17), Pori.
Mukana sisä­asiain­mi­nis­teri Anne Holm­lund.
- HÄME klo 11-13, Kahvila Green Laurell (Raati­huo­neenk. 11), Hämeen­linna.
Mukana varapj. Anne-Mari Viro­lai­nen.
- PIRKANMAA klo 11-13, Kahvila Korva (Hämeenk. 27), Tampere.
Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Petteri Orpo.
- KYMI klo 11-13, Kotkan Konsert­ti­ta­lon ravin­tola (Keskusk. 33), Kotka.
Mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- ETELÄ-SAVO klo 11? 12.30, Ravin­tola Pruuvi (Raati­huo­neenk. 4), Mikkeli.
Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Lenita Toivakka
- POHJOIS-SAVO klo 13.30?15.30, Ravin­tola Intro (Kaup­pak, 20), Kuopio.
Mukana edus­kun­ta­ryh­män varapj. Ben Zyskowicz
- POHJOIS-KARJALA klo 11-13, Kaup­pa­hal­lin kahvila - Koti­lei­pomo Kank­ku­nen (Koskik. 2), Joen­suu.
Mukana edus­kun­ta­ryh­män pj. Pekka Ravi.
- VAASA klo 10.30-12, Il Banco (Hovioi­keu­den­puis­tikko 11), Vaasa.
Mukana perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko
- KESKI-SUOMI klo 11.30-13, Old Bricks Inn (Kaup­pak, 41) Jyväs­kylä.
Mukana opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen
- OULU klo 11-13, Kaha­vila Oulu, Antti­lan tava­ra­ta­lon 1. krs (Isok. 33), Oulu.
Mukana vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén.
- LAPPI Klo 15-17, Cafe Linna, Lordin aukio (Koskik. 14-16), Rova­niemi.
Mukana valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen.

Lisä­tie­toja työpa­joista löydät www.teehyvätyö.fi -sivus­tolta, jolla on myös mahdol­li­suus vastata kysy­myk­siin hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ja verrata omia vastauk­sia muiden suoma­lais­ten sekä oman vaali­pii­rin muiden vastan­nei­den tulok­siin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content