Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tapani Mäki­nen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asun­noille

Tapani Mäki­nen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asun­noille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Tapani Mäki­nen kiireh­tii asun­to­tuo­tan­toa hidas­ta­van yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön muut­ta­mista. Mäki­sen mukaan asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurun terve­tul­lut esitys raken­ta­mis­mää­räys­ten lieven­tä­mi­sestä hillit­see asumis­kus­tan­nus­ten nousua, mutta ei itses­sään helpota asun­to­pu­laa.

- Kiurun asun­to­mi­nis­te­ri­kau­della kohtuu­hin­tai­sia vuokra-asun­toja on raken­nettu ennä­tys­vä­hän. Pääkau­pun­ki­seu­dulla tilanne on hälyt­tävä. Nyt pitää ottaa toimi­vat keinot käyt­töön ja ensim­mäi­senä muut­taa yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­töä, jonka takia moni alan toimija ei kohtuu­hin­tai­sia vuokra-asun­toja enää rakenna, Mäki­nen sanoo.

Vaikka kohtuu­hin­tai­sen asumi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen pääkau­pun­ki­seu­dulle vaatii monia korjaa­via toimia niin kaupun­kien, valtion kuin yksi­tyis­ten­kin taholta, yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­nen on ehdot­to­masti avain­ky­sy­mys, sillä se aset­taa pitkä­ai­kai­sia rajoi­tuk­sia valtion tuke­maa tuotan­toa raken­ta­ville. Yhtenä esimerk­kinä Mäki­nen nostaa esille 40 vuoden vuokra­käyt­tö­ra­joit­tei­den laske­mi­sen 20 vuoteen.

Mäki­sen mukaan nykyi­sessä tiuk­kuu­des­saan lain­sää­däntö estää toivo­tut vuokra-asun­to­hank­keet. Tarvit­ta­vista laki­muu­tok­sista on tehty selvi­tys viime kaudella, joten asiassa olisi helppo edetä.

- Yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­sesta on myös halli­tus­oh­jel­ma­kir­jaus, ja minis­teri on asiasta kauniisti lupail­lut. Reilu vuosi on kuiten­kin jo mennyt, eikä konkreet­tista jälkeä näy. Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­pu­lan ratkai­se­mi­nen on meidän kaik­kien yhtei­nen asia. Minis­te­rin esit­tä­min keinoin asun­to­tuo­tan­toon ei vauh­tia ole saatu, joten yleis­hyö­dyl­li­syys­mää­räys­ten muut­ta­mi­sella alkaa olla jo kiire. Minis­te­riltä tarvi­taan nyt enem­män tekoja ja vähem­män puhetta, Mäki­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja: Tapani Mäki­nen, p. 050 5122603

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content