Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Tapani Mäki­nen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asun­noille

Tapani Mäki­nen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asun­noille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Tapani Mäki­nen kiireh­tii asun­to­tuo­tan­toa hidas­ta­van yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön muut­ta­mista. Mäki­sen mukaan asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurun terve­tul­lut esitys raken­ta­mis­mää­räys­ten lieven­tä­mi­sestä hillit­see asumis­kus­tan­nus­ten nousua, mutta ei itses­sään helpota asun­to­pu­laa.

- Kiurun asun­to­mi­nis­te­ri­kau­della kohtuu­hin­tai­sia vuokra-asun­toja on raken­nettu ennä­tys­vä­hän. Pääkau­pun­ki­seu­dulla tilanne on hälyt­tävä. Nyt pitää ottaa toimi­vat keinot käyt­töön ja ensim­mäi­senä muut­taa yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­töä, jonka takia moni alan toimija ei kohtuu­hin­tai­sia vuokra-asun­toja enää rakenna, Mäki­nen sanoo.

Vaikka kohtuu­hin­tai­sen asumi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen pääkau­pun­ki­seu­dulle vaatii monia korjaa­via toimia niin kaupun­kien, valtion kuin yksi­tyis­ten­kin taholta, yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­nen on ehdot­to­masti avain­ky­sy­mys, sillä se aset­taa pitkä­ai­kai­sia rajoi­tuk­sia valtion tuke­maa tuotan­toa raken­ta­ville. Yhtenä esimerk­kinä Mäki­nen nostaa esille 40 vuoden vuokra­käyt­tö­ra­joit­tei­den laske­mi­sen 20 vuoteen.

Mäki­sen mukaan nykyi­sessä tiuk­kuu­des­saan lain­sää­däntö estää toivo­tut vuokra-asun­to­hank­keet. Tarvit­ta­vista laki­muu­tok­sista on tehty selvi­tys viime kaudella, joten asiassa olisi helppo edetä.

- Yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­sesta on myös halli­tus­oh­jel­ma­kir­jaus, ja minis­teri on asiasta kauniisti lupail­lut. Reilu vuosi on kuiten­kin jo mennyt, eikä konkreet­tista jälkeä näy. Pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­pu­lan ratkai­se­mi­nen on meidän kaik­kien yhtei­nen asia. Minis­te­rin esit­tä­min keinoin asun­to­tuo­tan­toon ei vauh­tia ole saatu, joten yleis­hyö­dyl­li­syys­mää­räys­ten muut­ta­mi­sella alkaa olla jo kiire. Minis­te­riltä tarvi­taan nyt enem­män tekoja ja vähem­män puhetta, Mäki­nen päät­tää.

Lisä­tie­toja: Tapani Mäki­nen, p. 050 5122603

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content