Tapani Mäkinen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asunnoille – kokoomus.fi
MENU
Tapani Mäkinen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asunnoille

Tapani Mäkinen: Kyllä kohtuu­hin­tai­sille vuokra-asunnoille

Julkaistu: 16.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja Tapani Mäkinen kiirehtii asunto­tuo­tantoa hidas­tavan yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dännön muutta­mista. Mäkisen mukaan asunto­mi­nisteri Krista Kiurun terve­tullut esitys raken­ta­mis­mää­räysten lieven­tä­mi­sestä hillitsee asumis­kus­tan­nusten nousua, mutta ei itsessään helpota asunto­pulaa.

- Kiurun asunto­mi­nis­te­ri­kau­della kohtuu­hin­taisia vuokra-asuntoja on raken­nettu ennätys­vähän. Pääkau­pun­ki­seu­dulla tilanne on hälyttävä. Nyt pitää ottaa toimivat keinot käyttöön ja ensim­mäisenä muuttaa yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­däntöä, jonka takia moni alan toimija ei kohtuu­hin­taisia vuokra-asuntoja enää rakenna, Mäkinen sanoo.

Vaikka kohtuu­hin­taisen asumisen mahdol­lis­ta­minen pääkau­pun­ki­seu­dulle vaatii monia korjaavia toimia niin kaupunkien, valtion kuin yksityis­tenkin taholta, yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dännön uudis­ta­minen on ehdot­to­masti avain­ky­symys, sillä se asettaa pitkä­ai­kaisia rajoi­tuksia valtion tukemaa tuotantoa raken­ta­ville. Yhtenä esimerkkinä Mäkinen nostaa esille 40 vuoden vuokra­käyt­tö­ra­joit­teiden laske­misen 20 vuoteen.

Mäkisen mukaan nykyi­sessä tiukkuu­dessaan lainsää­däntö estää toivotut vuokra-asunto­hankkeet. Tarvit­ta­vista lakimuu­tok­sista on tehty selvitys viime kaudella, joten asiassa olisi helppo edetä.

- Yleis­hyö­dyl­li­syys­lain­sää­dännön muutta­mi­sesta on myös halli­tus­oh­jel­ma­kirjaus, ja ministeri on asiasta kauniisti lupaillut. Reilu vuosi on kuitenkin jo mennyt, eikä konkreet­tista jälkeä näy. Pääkau­pun­ki­seudun asunto­pulan ratkai­se­minen on meidän kaikkien yhteinen asia. Minis­terin esittämin keinoin asunto­tuo­tantoon ei vauhtia ole saatu, joten yleis­hyö­dyl­li­syys­mää­räysten muutta­mi­sella alkaa olla jo kiire. Minis­te­riltä tarvitaan nyt enemmän tekoja ja vähemmän puhetta, Mäkinen päättää.

Lisätietoja: Tapani Mäkinen, p. 050 5122603


Kokoomus.fi