Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton semi­naari

Julkaistu:

Valta­kun­nal­li­sen kunta­uu­dis­tuk­sen valmis­telu on käyn­nissä. Uudis­tuk­sella on merkit­tä­viä ja kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia, joiden arviointi on julki­sessa keskus­te­lussa tois­tai­seksi jäänyt kunnan­ta­lo­jen luku­mää­rän varjoon.

Tule keskus­te­le­maan ja kuule­maan, millai­sia vaiku­tuk­sia kunta­uu­dis­tuk­sella on kuntien opetus- ja sivis­tys­toi­meen.

Äänessä ovat kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen, Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja Timo Heino­nen, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo, Kunta­lii­ton johtaja Anneli Kangas­vieri sekä Sinä

Ilmoit­tau­tu­mi­set sähkö­pos­titse Robert Torve­lai­selle robert.torvelainen(at)eduskunta.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content