Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Talvi­tie: Tarvit­semme lisää ihmis­ten tarpei­siin vastaa­via asun­toja

Talvi­tie: Tarvit­semme lisää ihmis­ten tarpei­siin vastaa­via asun­toja

Julkaistu:

Asumi­nen muodos­taa ison osan ihmis­ten elämi­sen kustan­nuk­sista. Koko Suomen tasolla asun­to­jen hinta- ja vuokra­ke­hi­tys on ollut maltil­lista, mutta poik­keuk­sia löytyy. Uusia asun­toja raken­ne­taan eten­kin siellä, missä on kysyn­tää ja hinta­pai­neita. Toisaalla ihmi­set mureh­ti­vat asun­to­jensa arvon laske­mi­sesta. Korona-aika on vaikut­ta­nut ihmis­ten asumis­rat­kai­sui­hin, kuten etätyö tilan­tar­pei­siin. Kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu, vaikka monet harva-alueet ovat saaneet korona-aikana uusia asuk­kaita. 

Jokai­sella on oikeus hyvään ja kohtuu­hin­tai­seen asumi­seen. Tämä oikeus onkin asun­to­po­liit­ti­sen päätök­sen­teon yksi tavoite.

Asun­to­po­liit­ti­sen kehit­tä­mis­oh­jel­man muina tavoit­teina on muun muassa tasata suhdan­teita, tukea aluei­den elin­voi­mai­suutta sekä pitää asun­to­mark­ki­noi­den hinta- ja vuokra­ke­hi­tys vakaana. Esite­tyt tavoit­teet sekä päätök­sen­teon peri­aat­teet ovat hyviä.

Vastaako käsit­te­lyssä oleva kehit­tä­mis­oh­jelma asumi­seen liit­ty­viin tarpei­siin ja tavoit­tei­siin? Osin kyllä.  Mutta se on kovin kapea­kat­sei­nen ja sivuut­taa tutki­mus­tie­don. Tarjon­nan lisää­mi­seksi ja hinto­jen kohtuul­lis­ta­mi­seksi esite­tään toimi­mat­to­mia keinoja: lisää sään­te­lyä ja valtion tuki­muo­toja. Resep­tin pitäisi olla: lisää kaavoi­tusta ja laadu­kasta raken­ta­mista, lisää ihmis­ten tarpei­siin vastaa­via asun­toja. 

Moni­puo­li­sen kaavoi­tuk­sen ja riit­tä­vän asun­to­tar­jon­nan merki­tys on tunnis­tettu laajasti, mutta selon­teossa se jää sivuun. Asumi­sen kustan­nuk­sia saadaan kohtuul­lis­tet­tua, kun tont­teja ja rahoi­tusta on saata­villa, liiken­nein­fraa kehi­te­tään ja lisä­sään­te­lylle laite­taan stoppi. Vapaa­ra­hoit­teista raken­ta­mista lisää­mällä saadaan hyvää ja kohtuu­hin­taista asumista enem­män.

Selon­teon toimen­pide-ehdo­tuk­sissa ei huomioida riit­tä­västi toimi­vien asun­to­mark­ki­noi­den merki­tystä. Vaikka kehit­tä­mis­oh­jel­man peri­aat­teissa tode­taan, että asun­to­po­liit­ti­sia tavoit­teita halu­taan edis­tää moni­puo­li­sin keinoin.

Vuonna 2017 edus­kun­nan tarkas­tus­va­lio­kun­nan tilaa­massa asian­tun­ti­ja­ra­por­tis­sa­kin suosi­tel­tiin valtion asun­to­ra­has­ton varoja suun­nat­ta­vaksi kaupunki-infraan, todet­tiin tarjon­ta­tu­kien kuten ARA-asun­to­jen lisää­vän ongel­mia esimer­kiksi kohden­tu­mi­sessa ja segre­gaa­tiossa sekä ehdo­tet­tiin asun­to­ra­ken­ta­mi­sen normien jous­ta­voit­ta­mista.

Halli­tus on sivuut­ta­nut asian­tun­tija-arvioita. Siksikö, ettei­vät ne ole olleet mielei­siä? Asun­to­po­liit­tista kehit­tä­mis­oh­jel­maa valmis­te­le­maan asetettu työryhmä laati rapor­tin ja tilan­ne­ku­van vuonna 2020. Kokoo­mus katsoo, että tämän rapor­tin pohjalta olisi ollut mahdol­lista laatia kestävä ja kannus­tava asun­to­po­liit­ti­nen kehit­tä­mis­oh­jelma.

Halli­tus väänsi selon­te­koa sisäi­sesti koko viime vuoden. Virka­mies­työ­ryh­män sekä parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män työ päät­tyi kiireellä jo marras-joulu­kuussa 2020. Ja halli­tus totta tosi­aan muok­kasi työryh­män esitystä, lisää­mällä esimer­kiksi ARA-tuotan­non ja korko­tuella raken­net­ta­vien asun­to­jen roolia. 

Virka­mies­nä­ke­mys korosti talou­den suhdan­tei­den huomioi­mista sekä valtion tuke­man asun­to­tuo­tan­non kohdis­ta­mista, ei lisää­mistä, kuten selon­teossa nyt linja­taan. Lisäksi asian­tun­ti­jat esit­ti­vät, että pitkällä aika­vä­lillä asunto-osak­kei­den ja kiin­teis­tö­jen varain­siir­to­ve­roa alen­ne­taan. Miksi näitä ei ole selon­teossa? 

Kokoo­muk­sen linja on se, että suoma­lai­set ansait­se­vat toimi­vat asun­to­mark­ki­nat. Kun kunnilla ja kaupun­geilla on kannus­ti­met ja resurs­sit kestä­vään kasvuun, kaavoi­tus toimii ja mark­ki­noilla raken­ne­taan riit­tä­västi asun­toja. Kokoo­mus kannat­taa oman vaki­tui­sen asun­non varain­siir­to­ve­ron laske­mista, se edis­täisi ihmis­ten työn­pe­rässä liik­ku­mista.

Kaupun­kien ja aluei­den kehit­tä­mistä varjos­taa yhä halli­tuk­sen valmis­te­lussa oleva kaavoi­tus- ja raken­nus­laki. Sipi­län halli­tuk­sen tavoit­teena oli suju­voit­taa kaavoi­tusta ja raken­ta­mista, mutta Mari­nin halli­tus aikoo lisätä sään­te­lyä ja velvoit­teita.

On vali­tet­ta­vaa, että selon­teon esityk­set eivät vastaa pitkän linjan asun­to­po­liit­ti­siin tarpei­siin. Kehit­tä­mis­oh­jel­malta olisi tarvittu enem­män asun­to­po­li­tiik­kaa, vähem­män tuki­po­li­tiik­kaa. Halli­tuk­sen tulisi voimak­kaam­min kantaa vastuuta asunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mi­sestä ja asumis­tu­ki­ko­ko­nai­suu­den vaikut­ta­vuu­desta. Pelkäs­tään asumis­tu­ki­ko­ko­nai­suus on jo yli 2 miljar­dia euroa ja tarjon­ta­tuet paljon enem­män. Silti Suomessa on aivan liian moni ilman kotia, asun­toa ja turvaa.

Ihmis­ten asumi­seen liit­ty­vät tarpeet vaih­te­le­vat elämän­ti­lan­teen mukaan. Anne­taan asun­to­mark­ki­noi­demme toimia, yritys­ten raken­taa ja ihmis­ten päästä ensia­sun­toon kiinni sekä tarjo­taan asumi­seen liit­ty­vää tukea sitä tarvit­se­ville. Jotta koti löytyy jokai­selle.

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe asun­to­po­liit­ti­sesta kehit­tä­mis­oh­jel­masta, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content