Talouden tasapai­no­tusta ja työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Talouden tasapai­no­tusta ja työpaikkoja

Talouden tasapai­no­tusta ja työpaikkoja

Julkaistu: 03.04.2012 Uncategorized

Hallitus on sitou­tunut siihen, että velkaan­tu­mis­ke­hitys taitetaan ja valtion talous laitetaan kestä­välle pohjalle. Reseptiä voisi luonnehtia sanalla ?grows­terity?, joka juontuu englannin kielen sanoista growth (kasvu) ja austerity (talouden tasapai­not­ta­minen). Samalla kun tasapai­no­tamme julkista taloutta, luomme edelly­tyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille.

Suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on maailman paras yhteis­kun­ta­jär­jes­telmä. Siinä yhdis­tyvät kilpai­lu­ky­kyinen talous, tasa-arvoiset palvelut ja huolen­pitoon perustuva hyvin­voin­ti­malli. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme peruskivi, vahva julkinen talous, on kuitenkin viime vuosina horjunut. Vuoden 2009 rajun taantuman jälkeen valtio on joutunut ottamaan uutta velkaa yli 20 miljardia euroa. Velka­taakan kasvaessa korko­menot nousevat ja julkisen talouden uskot­tavuus heikkenee.

Hallitus on jo ohjel­massaan sitou­tunut siihen, että tämä velkaan­tu­mis­ke­hitys taitetaan ja valtion talous laitetaan kestä­välle pohjalle. Halli­tuksen reseptiä voisi luonnehtia sanalla ?grows­terity?, joka juontuu englannin kielen sanoista growth (kasvu) ja austerity (talouden tasapai­not­ta­minen). Samalla kun tasapai­no­tamme julkista taloutta, luomme edelly­tyksiä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille.

Vajaan kahden viikon takainen valtion­ta­louden kehys­päätös on raken­nettu tämän reseptin mukai­sesti. Kehys­pää­tök­sessä on neljä olennaista kokonai­suutta: velkaan­tu­misen taitta­minen, yrittä­jyyden ja kasvun tukeminen, nuori­so­työt­tö­myyden torju­minen ja oikeu­den­mu­kai­suuden hengen vahvis­ta­minen.

Viime kesäkuussa työnsä aloit­tanut hallitus on nyt tehnyt päätöksiä yli viiden miljardin euron menosääs­töistä ja veron­ko­ro­tuk­sista. Nämä sopeu­tus­toimet ovat välttä­mät­tömiä valtion velkaan­tu­mis­vauhdin hillit­se­mi­seksi. Tiedän, että veron­ko­ro­tukset tai menosäästöt harmit­tavat monia suoma­laisia. Moni on jo ennät­tänyt antamaan niistä kipakkaa palau­tetta. Toisaalta monet ymmär­tävät elämän reali­teetit: velkaan­tu­misen katkai­se­minen on välttä­mä­töntä ja se tarkoittaa ikäviä leikkauksia ja veron­ko­ro­tuksia.

Samaan aikaan talouden tasapai­no­tuksen kanssa hallitus on kuitenkin kylvänyt siemeniä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille. Halli­tus­oh­jel­massa, raami­sovun yhtey­dessä ja kehys­rii­hessä on sovittu mm. yritysten yhtei­sö­veron keven­nyk­sistä, pieni­tu­loi­simpien tuloveron keven­tä­mi­sestä, yritysten energia­ve­ro­leik­ku­rista ja T&K-kannustimesta sekä pääoma­si­joit­ta­misen kasvu­kan­nus­ti­mesta. Kehys­riihen yksi merkit­tä­vim­mistä loppu­tu­lok­sista oli kasvu­yrit­tä­jyyden kannus­ta­minen. Suomi menestyy, jos kasvu­yrit­täjyys kukoistaa ja synnyttää uusia työpaikkoja.

Nuorten syrjäy­ty­minen on erityisen vakava ongelma niin inhimil­li­sestä kuin kansan­ta­lou­del­li­ses­takin näkökul­masta. Yhtäkään nuorta ei pidä jättää yhteis­kunnan ulkopuo­lelle. Nuorissa on myös lasken­nal­li­sesti suurin poten­tiaali työurien piden­tä­mi­seksi. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt toteuttaa nuorten yhteis­kun­ta­takuun ensi vuodesta alkaen. Yhteis­kun­ta­takuu tarkoittaa sitä, että jokai­selle nuorelle tarjotaan esimer­kiksi työ-, harjoittelu- tai opiske­lu­paikka. Yhteis­kun­ta­takuun toteut­ta­miseen osoitettiin kehys­rii­hessä merkit­tä­västi lisävaroja esimer­kiksi ammatil­liseen koulu­tukseen, oppiso­pi­mus­kou­lu­tukseen ja nuorten työpa­ja­toi­mintaan.

Osana talouden tasapai­no­tusta hallitus pitää huolen siitä, että sopeu­tus­toimet toteu­tetaan oikeu­den­mu­kai­sella tavalla. Tämä tarkoittaa esimer­kiksi sitä, että perus­tur­vae­tuuksia ei leikata. Verotuksen osalta oikeu­den­mu­kai­suuden henkeä vaalitaan muun muassa perimällä kaikkein suuri­tu­loi­sim­milta suoma­lai­silta määrä­ai­kai­sesti hieman suurempaa tuloveroa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mis­tal­koissa kaikki yhteis­kun­ta­piirit joutuvat mahdol­li­suuk­siensa mukaan kantamaan osansa sopeu­tus­taa­kasta.

Kolumni Turun Sanomissa 3.4.2012


Kokoomus.fi