Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talou­den tasa­pai­no­tusta ja työpaik­koja

Talou­den tasa­pai­no­tusta ja työpaik­koja

Julkaistu:

Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että velkaan­tu­mis­ke­hi­tys taite­taan ja valtion talous laite­taan kestä­välle pohjalle. Resep­tiä voisi luon­neh­tia sanalla ?grows­te­rity?, joka juon­tuu englan­nin kielen sanoista growth (kasvu) ja auste­rity (talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen). Samalla kun tasa­pai­no­tamme julkista taloutta, luomme edel­ly­tyk­siä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille.

Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on maail­man paras yhteis­kun­ta­jär­jes­telmä. Siinä yhdis­ty­vät kilpai­lu­ky­kyi­nen talous, tasa-arvoi­set palve­lut ja huolen­pi­toon perus­tuva hyvin­voin­ti­malli. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­kivi, vahva julki­nen talous, on kuiten­kin viime vuosina horju­nut. Vuoden 2009 rajun taan­tu­man jälkeen valtio on joutu­nut otta­maan uutta velkaa yli 20 miljar­dia euroa. Velka­taa­kan kasvaessa korko­me­not nouse­vat ja julki­sen talou­den uskot­ta­vuus heik­ke­nee.

Halli­tus on jo ohjel­mas­saan sitou­tu­nut siihen, että tämä velkaan­tu­mis­ke­hi­tys taite­taan ja valtion talous laite­taan kestä­välle pohjalle. Halli­tuk­sen resep­tiä voisi luon­neh­tia sanalla ?grows­te­rity?, joka juon­tuu englan­nin kielen sanoista growth (kasvu) ja auste­rity (talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen). Samalla kun tasa­pai­no­tamme julkista taloutta, luomme edel­ly­tyk­siä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille.

Vajaan kahden viikon takai­nen valtion­ta­lou­den kehys­pää­tös on raken­nettu tämän resep­tin mukai­sesti. Kehys­pää­tök­sessä on neljä olen­naista koko­nai­suutta: velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen, yrit­tä­jyy­den ja kasvun tuke­mi­nen, nuori­so­työt­tö­myy­den torju­mi­nen ja oikeu­den­mu­kai­suu­den hengen vahvis­ta­mi­nen.

Viime kesä­kuussa työnsä aloit­ta­nut halli­tus on nyt tehnyt päätök­siä yli viiden miljar­din euron meno­sääs­töistä ja veron­ko­ro­tuk­sista. Nämä sopeu­tus­toi­met ovat vält­tä­mät­tö­miä valtion velkaan­tu­mis­vauh­din hillit­se­mi­seksi. Tiedän, että veron­ko­ro­tuk­set tai meno­sääs­töt harmit­ta­vat monia suoma­lai­sia. Moni on jo ennät­tä­nyt anta­maan niistä kipak­kaa palau­tetta. Toisaalta monet ymmär­tä­vät elämän reali­tee­tit: velkaan­tu­mi­sen katkai­se­mi­nen on vält­tä­mä­töntä ja se tarkoit­taa ikäviä leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia.

Samaan aikaan talou­den tasa­pai­no­tuk­sen kanssa halli­tus on kuiten­kin kylvä­nyt sieme­niä uudelle kasvulle ja uusille työpai­koille. Halli­tus­oh­jel­massa, raami­so­vun yhtey­dessä ja kehys­rii­hessä on sovittu mm. yritys­ten yhtei­sö­ve­ron keven­nyk­sistä, pieni­tu­loi­sim­pien tulo­ve­ron keven­tä­mi­sestä, yritys­ten ener­gia­ve­ro­leik­ku­rista ja T&K-kannustimesta sekä pääoma­si­joit­ta­mi­sen kasvu­kan­nus­ti­mesta. Kehys­rii­hen yksi merkit­tä­vim­mistä loppu­tu­lok­sista oli kasvu­yrit­tä­jyy­den kannus­ta­mi­nen. Suomi menes­tyy, jos kasvu­yrit­tä­jyys kukois­taa ja synnyt­tää uusia työpaik­koja.

Nuor­ten syrjäy­ty­mi­nen on erityi­sen vakava ongelma niin inhi­mil­li­sestä kuin kansan­ta­lou­del­li­ses­ta­kin näkö­kul­masta. Yhtä­kään nuorta ei pidä jättää yhteis­kun­nan ulko­puo­lelle. Nuorissa on myös lasken­nal­li­sesti suurin poten­ti­aali työurien piden­tä­mi­seksi. Tämän vuoksi halli­tus on päät­tä­nyt toteut­taa nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun ensi vuodesta alkaen. Yhteis­kun­ta­ta­kuu tarkoit­taa sitä, että jokai­selle nuorelle tarjo­taan esimer­kiksi työ-, harjoit­telu- tai opis­ke­lu­paikka. Yhteis­kun­ta­ta­kuun toteut­ta­mi­seen osoi­tet­tiin kehys­rii­hessä merkit­tä­västi lisä­va­roja esimer­kiksi amma­til­li­seen koulu­tuk­seen, oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen ja nuor­ten työpa­ja­toi­min­taan.

Osana talou­den tasa­pai­no­tusta halli­tus pitää huolen siitä, että sopeu­tus­toi­met toteu­te­taan oikeu­den­mu­kai­sella tavalla. Tämä tarkoit­taa esimer­kiksi sitä, että perus­tur­vae­tuuk­sia ei leikata. Vero­tuk­sen osalta oikeu­den­mu­kai­suu­den henkeä vaali­taan muun muassa peri­mällä kaik­kein suuri­tu­loi­sim­milta suoma­lai­silta määrä­ai­kai­sesti hieman suurem­paa tulo­ve­roa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mis­tal­koissa kaikki yhteis­kun­ta­pii­rit joutu­vat mahdol­li­suuk­siensa mukaan kanta­maan osansa sopeu­tus­taa­kasta.

Kolumni Turun Sano­missa 3.4.2012

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content