• FI
 • SV
 • MENU
  Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin
  Twiittaa

  Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

  Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Eero Suuta­rin mielestä Suomea tulee uudis­taa siten, että palve­lut toimi­vat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­li­nen hyöty. Suutari piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen kunta­uu­dis­tusta ja lähi­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona.

  - Suoma­lais­ten palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä isän­nä­töntä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin tai hallin­to­ta­soi­hin. Vastuu hyvin­voin­nista ja vero­tuk­sesta on Suomessa annettu kunnille, ja sinne ne pitää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä myös palaut­taa, Suutari sanoi puhees­saan.

  Suuta­rin mukaan Keskus­tan tarjoama maakun­ta­malli ei ole ratkaisu kuntien ongel­miin. Suutari on käytän­nössä tutus­tu­nut Keskus­tan koko Suomelle tarjoa­maan ratkai­suun Kainuussa.

  - Kainuun kunnat siir­si­vät lähes kaikki palve­lut maakun­nan vastuulle. Seurauk­sena oli reip­paita riitoja ja karan­neita kustan­nuk­sia. Orga­ni­saa­tio paisui ja kohosi, kunnes kohtasi nolon maha­las­kun. Kainuu­lai­sille keskus­tan seik­kai­lusta jäi makset­ta­vak­seen noin 24 miljoo­nan euron lasku, Suutari kertoi
  .
  Suutari myös korosti elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tystä kuntien talou­delle. Tule­vai­suu­dessa kuntien on menes­tyäk­seen osat­tava houku­tella yrityk­siä ja hyödyn­tää niitä palve­lui­den tuotan­nossa.

  - Tässä onnis­tuak­seen kunta tarvit­see osaa­mista paitsi yritys­vai­ku­tus­ten arvioin­nissa, myös osta­mi­sessa. Toimi­vien palve­lu­mark­ki­noi­den synnyt­tä­mi­sessä ja sitä kautta uusien työpaik­ko­jen luomi­sessa kunnat ovat avai­na­se­massa, Suutari totesi.