Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Eero Suuta­rin mielestä Suomea tulee uudis­taa siten, että palve­lut toimi­vat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­li­nen hyöty. Suutari piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen kunta­uu­dis­tusta ja lähi­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona.

- Suoma­lais­ten palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä isän­nä­töntä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin tai hallin­to­ta­soi­hin. Vastuu hyvin­voin­nista ja vero­tuk­sesta on Suomessa annettu kunnille, ja sinne ne pitää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä myös palaut­taa, Suutari sanoi puhees­saan.

Suuta­rin mukaan Keskus­tan tarjoama maakun­ta­malli ei ole ratkaisu kuntien ongel­miin. Suutari on käytän­nössä tutus­tu­nut Keskus­tan koko Suomelle tarjoa­maan ratkai­suun Kainuussa.

- Kainuun kunnat siir­si­vät lähes kaikki palve­lut maakun­nan vastuulle. Seurauk­sena oli reip­paita riitoja ja karan­neita kustan­nuk­sia. Orga­ni­saa­tio paisui ja kohosi, kunnes kohtasi nolon maha­las­kun. Kainuu­lai­sille keskus­tan seik­kai­lusta jäi makset­ta­vak­seen noin 24 miljoo­nan euron lasku, Suutari kertoi
.
Suutari myös korosti elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tystä kuntien talou­delle. Tule­vai­suu­dessa kuntien on menes­tyäk­seen osat­tava houku­tella yrityk­siä ja hyödyn­tää niitä palve­lui­den tuotan­nossa.

- Tässä onnis­tuak­seen kunta tarvit­see osaa­mista paitsi yritys­vai­ku­tus­ten arvioin­nissa, myös osta­mi­sessa. Toimi­vien palve­lu­mark­ki­noi­den synnyt­tä­mi­sessä ja sitä kautta uusien työpaik­ko­jen luomi­sessa kunnat ovat avai­na­se­massa, Suutari totesi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content