Suutari: Palve­luita ei pelasteta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röihin – kokoomus.fi
MENU
Suutari: Palve­luita ei pelasteta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röihin

Suutari: Palve­luita ei pelasteta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röihin

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen kansan­edustaja Eero Suutarin mielestä Suomea tulee uudistaa siten, että palvelut toimivat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­linen hyöty. Suutari piti Kokoo­muksen ryhmä­puheen kunta­uu­dis­tusta ja lähipal­ve­luiden turvaa­mista koske­vassa väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa keski­viikkona.

- Suoma­laisten palve­luita ei pelasteta lisää­mällä isännä­töntä rahaa hallin­to­häk­ky­röihin tai hallin­to­ta­soihin. Vastuu hyvin­voin­nista ja verotuk­sesta on Suomessa annettu kunnille, ja sinne ne pitää Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä myös palauttaa, Suutari sanoi puheessaan.

Suutarin mukaan Keskustan tarjoama maakun­ta­malli ei ole ratkaisu kuntien ongelmiin. Suutari on käytän­nössä tutus­tunut Keskustan koko Suomelle tarjoamaan ratkaisuun Kainuussa.

- Kainuun kunnat siirsivät lähes kaikki palvelut maakunnan vastuulle. Seurauksena oli reippaita riitoja ja karan­neita kustan­nuksia. Organi­saatio paisui ja kohosi, kunnes kohtasi nolon mahalaskun. Kainuu­lai­sille keskustan seikkai­lusta jäi makset­ta­vakseen noin 24 miljoonan euron lasku, Suutari kertoi
.
Suutari myös korosti elinkei­no­po­li­tiikan merki­tystä kuntien talou­delle. Tulevai­suu­dessa kuntien on menes­tyäkseen osattava houku­tella yrityksiä ja hyödyntää niitä palve­luiden tuotan­nossa.

- Tässä onnis­tuakseen kunta tarvitsee osaamista paitsi yritys­vai­ku­tusten arvioin­nissa, myös ostami­sessa. Toimivien palve­lu­mark­ki­noiden synnyt­tä­mi­sessä ja sitä kautta uusien työpaik­kojen luomi­sessa kunnat ovat avaina­se­massa, Suutari totesi.


Kokoomus.fi