Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Eero Suuta­rin mielestä Suomea tulee uudis­taa siten, että palve­lut toimi­vat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­li­nen hyöty. Suutari piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen kunta­uu­dis­tusta ja lähi­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona.

- Suoma­lais­ten palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä isän­nä­töntä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin tai hallin­to­ta­soi­hin. Vastuu hyvin­voin­nista ja vero­tuk­sesta on Suomessa annettu kunnille, ja sinne ne pitää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä myös palaut­taa, Suutari sanoi puhees­saan.

Suuta­rin mukaan Keskus­tan tarjoama maakun­ta­malli ei ole ratkaisu kuntien ongel­miin. Suutari on käytän­nössä tutus­tu­nut Keskus­tan koko Suomelle tarjoa­maan ratkai­suun Kainuussa.

- Kainuun kunnat siir­si­vät lähes kaikki palve­lut maakun­nan vastuulle. Seurauk­sena oli reip­paita riitoja ja karan­neita kustan­nuk­sia. Orga­ni­saa­tio paisui ja kohosi, kunnes kohtasi nolon maha­las­kun. Kainuu­lai­sille keskus­tan seik­kai­lusta jäi makset­ta­vak­seen noin 24 miljoo­nan euron lasku, Suutari kertoi
.
Suutari myös korosti elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tystä kuntien talou­delle. Tule­vai­suu­dessa kuntien on menes­tyäk­seen osat­tava houku­tella yrityk­siä ja hyödyn­tää niitä palve­lui­den tuotan­nossa.

- Tässä onnis­tuak­seen kunta tarvit­see osaa­mista paitsi yritys­vai­ku­tus­ten arvioin­nissa, myös osta­mi­sessa. Toimi­vien palve­lu­mark­ki­noi­den synnyt­tä­mi­sessä ja sitä kautta uusien työpaik­ko­jen luomi­sessa kunnat ovat avai­na­se­massa, Suutari totesi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content