Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Suutari: Palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Eero Suuta­rin mielestä Suomea tulee uudis­taa siten, että palve­lut toimi­vat ja yhtei­sistä veroeu­roista saadaan suurin mahdol­li­nen hyöty. Suutari piti Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen kunta­uu­dis­tusta ja lähi­pal­ve­lui­den turvaa­mista koske­vassa väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona.

- Suoma­lais­ten palve­luita ei pelas­teta lisää­mällä isän­nä­töntä rahaa hallin­to­häk­ky­röi­hin tai hallin­to­ta­soi­hin. Vastuu hyvin­voin­nista ja vero­tuk­sesta on Suomessa annettu kunnille, ja sinne ne pitää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä myös palaut­taa, Suutari sanoi puhees­saan.

Suuta­rin mukaan Keskus­tan tarjoama maakun­ta­malli ei ole ratkaisu kuntien ongel­miin. Suutari on käytän­nössä tutus­tu­nut Keskus­tan koko Suomelle tarjoa­maan ratkai­suun Kainuussa.

- Kainuun kunnat siir­si­vät lähes kaikki palve­lut maakun­nan vastuulle. Seurauk­sena oli reip­paita riitoja ja karan­neita kustan­nuk­sia. Orga­ni­saa­tio paisui ja kohosi, kunnes kohtasi nolon maha­las­kun. Kainuu­lai­sille keskus­tan seik­kai­lusta jäi makset­ta­vak­seen noin 24 miljoo­nan euron lasku, Suutari kertoi
.
Suutari myös korosti elin­kei­no­po­li­tii­kan merki­tystä kuntien talou­delle. Tule­vai­suu­dessa kuntien on menes­tyäk­seen osat­tava houku­tella yrityk­siä ja hyödyn­tää niitä palve­lui­den tuotan­nossa.

- Tässä onnis­tuak­seen kunta tarvit­see osaa­mista paitsi yritys­vai­ku­tus­ten arvioin­nissa, myös osta­mi­sessa. Toimi­vien palve­lu­mark­ki­noi­den synnyt­tä­mi­sessä ja sitä kautta uusien työpaik­ko­jen luomi­sessa kunnat ovat avai­na­se­massa, Suutari totesi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content