Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Julkaistu:

“Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden tule­vina aikoina”, Katai­nen huomaut­taa.

Erityi­sesti päämi­nis­teri muis­tut­taa siitä, että yhä vähe­nevä joukko joutuu huoleh­ti­maan yhä suurem­masta joukosta ? huol­to­suhde muut­tuu siis dramaat­ti­sesti (tästä liit­teenä muutama kalvo). Koska väes­tö­ra­kenne muut­tuu, myös palve­lui­den raken­teen on muutut­tava.

“Lisääkö väes­tö­ra­ken­teen muutos vero­tu­loja? Ei. Lisääkö muutos palve­lu­tar­peita? Kyllä”, Katai­nen painot­taa.

Päämi­nis­teri mainit­see, että kansal­li­nen huol­to­suhde nousee yli 70:n, kun pääs­tään vuoteen 2030. Katai­sen mainit­se­mat vaih­toeh­dot ovat palve­lui­den karsi­mi­nen tai raken­tei­den muut­ta­mi­nen.

“Muute­taan siis raken­teita, että saadaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvat­tua.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content