Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden

Julkaistu: 19.11.2011

“Suomi muut­tuu pohja­mu­ti­aan myöden tule­vina aikoina”, Katai­nen huomaut­taa.

Erityi­sesti päämi­nis­teri muis­tut­taa siitä, että yhä vähe­nevä joukko joutuu huoleh­ti­maan yhä suurem­masta joukosta ? huol­to­suhde muut­tuu siis dramaat­ti­sesti (tästä liit­teenä muutama kalvo). Koska väes­tö­ra­kenne muut­tuu, myös palve­lui­den raken­teen on muutut­tava.

“Lisääkö väes­tö­ra­ken­teen muutos vero­tu­loja? Ei. Lisääkö muutos palve­lu­tar­peita? Kyllä”, Katai­nen painot­taa.

Päämi­nis­teri mainit­see, että kansal­li­nen huol­to­suhde nousee yli 70:n, kun pääs­tään vuoteen 2030. Katai­sen mainit­se­mat vaih­toeh­dot ovat palve­lui­den karsi­mi­nen tai raken­tei­den muut­ta­mi­nen.

“Muute­taan siis raken­teita, että saadaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turvat­tua.”