Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkai­suja

Julkaistu: 09.12.2010

Julki­nen hallinto yhteis­kun­nan raken­ta­jana on profes­sori Risto Hari­sa­lon ja HT Pasi-Heikki Rannis­ton voima­kas kannan­otto julki­sen vallan valta­oi­keuk­sien ja tehtä­vien vähen­tä­mi­sen puolesta. ?Mitä useam­pia asioita valtio tekee, sitä vähem­män se saa aikaan ja sitä kiel­tei­sem­min siihen suhtau­du­taan.?
Palve­lu­haaste-kirja­nen puoles­taan esit­te­lee Ruot­sin kunta­sek­to­rilla suosio­taan kasvat­ta­neen menet­te­ly­ta­van kunnal­lis­ten palve­lu­jen avaa­mi­seksi yksi­tyi­sille haas­ta­jille. Johtaja Aatos Halli­pelto näkee kunnal­lis­ten palve­lu­jen mark­ki­na­pe­räis­tä­mi­sen keinoksi paran­taa niiden tuot­ta­vuutta ja laatua. Lisäksi suoma­lai­sen palve­lu­vien­nin lisää­mi­nen edel­lyt­tää koti­mais­ten palve­lu­mark­ki­noi­den avau­tu­mista kasvu­ha­kui­sille yrityk­sille.

Kolmas uusi julkaisu pohtii suoma­lai­sen demo­kra­tian puut­teita ja mark­ki­na­me­ka­nis­min heik­koa juur­tu­mista maas­samme. Katja Boxber­gin ja Taneli Heikan Lume­de­mo­kra­tia-kirjaan perus­tuva Quasi-Democ­racy: Finland?s Fall From the Cradle of Inno­va­tion to the Abyss of Stag­na­tion julkais­taan Lasi­pa­lat­sissa 17.12 klo 13.00. Kirjan loppu­lu­vussa profes­sori Martti Häikiö pohtii, mitä opimme 90-luvun lamasta.

Julkai­sut on ladat­ta­vissa pdf-versioina tai tilat­ta­vissa paino­tuot­teina osoit­teesta www.toivoajatuspaja.fi/tilaukset. Lisä­tie­toja antaa Markku Pyyk­kölä, 0500 442 761, markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi