Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkai­suja

Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkai­suja

Julkaistu:

Julki­nen hallinto yhteis­kun­nan raken­ta­jana on profes­sori Risto Hari­sa­lon ja HT Pasi-Heikki Rannis­ton voima­kas kannan­otto julki­sen vallan valta­oi­keuk­sien ja tehtä­vien vähen­tä­mi­sen puolesta. ?Mitä useam­pia asioita valtio tekee, sitä vähem­män se saa aikaan ja sitä kiel­tei­sem­min siihen suhtau­du­taan.?
Palve­lu­haaste-kirja­nen puoles­taan esit­te­lee Ruot­sin kunta­sek­to­rilla suosio­taan kasvat­ta­neen menet­te­ly­ta­van kunnal­lis­ten palve­lu­jen avaa­mi­seksi yksi­tyi­sille haas­ta­jille. Johtaja Aatos Halli­pelto näkee kunnal­lis­ten palve­lu­jen mark­ki­na­pe­räis­tä­mi­sen keinoksi paran­taa niiden tuot­ta­vuutta ja laatua. Lisäksi suoma­lai­sen palve­lu­vien­nin lisää­mi­nen edel­lyt­tää koti­mais­ten palve­lu­mark­ki­noi­den avau­tu­mista kasvu­ha­kui­sille yrityk­sille.

Kolmas uusi julkaisu pohtii suoma­lai­sen demo­kra­tian puut­teita ja mark­ki­na­me­ka­nis­min heik­koa juur­tu­mista maas­samme. Katja Boxber­gin ja Taneli Heikan Lume­de­mo­kra­tia-kirjaan perus­tuva Quasi-Democ­racy: Finland?s Fall From the Cradle of Inno­va­tion to the Abyss of Stag­na­tion julkais­taan Lasi­pa­lat­sissa 17.12 klo 13.00. Kirjan loppu­lu­vussa profes­sori Martti Häikiö pohtii, mitä opimme 90-luvun lamasta.

Julkai­sut on ladat­ta­vissa pdf-versioina tai tilat­ta­vissa paino­tuot­teina osoit­teesta www.toivoajatuspaja.fi/tilaukset. Lisä­tie­toja antaa Markku Pyyk­kölä, 0500 442 761, markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content