MENU
Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkaisuja

Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkaisuja

Julkaistu: 09.12.2010 Uutiset

Julkinen hallinto yhteis­kunnan raken­tajana on professori Risto Harisalon ja HT Pasi-Heikki Ranniston voimakas kannanotto julkisen vallan valta­oi­keuksien ja tehtävien vähen­tä­misen puolesta. ?Mitä useampia asioita valtio tekee, sitä vähemmän se saa aikaan ja sitä kieltei­semmin siihen suhtau­dutaan.?
Palve­lu­haaste-kirjanen puolestaan esittelee Ruotsin kunta­sek­to­rilla suosiotaan kasvat­taneen menet­te­ly­tavan kunnal­listen palve­lujen avaami­seksi yksityi­sille haasta­jille. Johtaja Aatos Halli­pelto näkee kunnal­listen palve­lujen markki­na­pe­räis­tä­misen keinoksi parantaa niiden tuotta­vuutta ja laatua. Lisäksi suoma­laisen palve­lu­viennin lisää­minen edellyttää kotimaisten palve­lu­mark­ki­noiden avautu­mista kasvu­ha­kui­sille yrityk­sille.

Kolmas uusi julkaisu pohtii suoma­laisen demokratian puutteita ja markki­na­me­ka­nismin heikkoa juurtu­mista maassamme. Katja Boxbergin ja Taneli Heikan Lumede­mo­kratia-kirjaan perustuva Quasi-Democracy: Finland?s Fall From the Cradle of Innovation to the Abyss of Stagnation julkaistaan Lasipa­lat­sissa 17.12 klo 13.00. Kirjan loppu­lu­vussa professori Martti Häikiö pohtii, mitä opimme 90-luvun lamasta.

Julkaisut on ladat­ta­vissa pdf-versioina tai tilat­ta­vissa paino­tuot­teina osoit­teesta www.toivoajatuspaja.fi/tilaukset. Lisätietoja antaa Markku Pyykkölä, 0500 442 761, markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Kokoomus.fi