Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkai­suja

Suomen Toivo -ajatus­pa­jalta uusia julkai­suja

Julkaistu:

Julki­nen hallinto yhteis­kun­nan raken­ta­jana on profes­sori Risto Hari­sa­lon ja HT Pasi-Heikki Rannis­ton voima­kas kannan­otto julki­sen vallan valta­oi­keuk­sien ja tehtä­vien vähen­tä­mi­sen puolesta. ?Mitä useam­pia asioita valtio tekee, sitä vähem­män se saa aikaan ja sitä kiel­tei­sem­min siihen suhtau­du­taan.?
Palve­lu­haaste-kirja­nen puoles­taan esit­te­lee Ruot­sin kunta­sek­to­rilla suosio­taan kasvat­ta­neen menet­te­ly­ta­van kunnal­lis­ten palve­lu­jen avaa­mi­seksi yksi­tyi­sille haas­ta­jille. Johtaja Aatos Halli­pelto näkee kunnal­lis­ten palve­lu­jen mark­ki­na­pe­räis­tä­mi­sen keinoksi paran­taa niiden tuot­ta­vuutta ja laatua. Lisäksi suoma­lai­sen palve­lu­vien­nin lisää­mi­nen edel­lyt­tää koti­mais­ten palve­lu­mark­ki­noi­den avau­tu­mista kasvu­ha­kui­sille yrityk­sille.

Kolmas uusi julkaisu pohtii suoma­lai­sen demo­kra­tian puut­teita ja mark­ki­na­me­ka­nis­min heik­koa juur­tu­mista maas­samme. Katja Boxber­gin ja Taneli Heikan Lume­de­mo­kra­tia-kirjaan perus­tuva Quasi-Democ­racy: Finland?s Fall From the Cradle of Inno­va­tion to the Abyss of Stag­na­tion julkais­taan Lasi­pa­lat­sissa 17.12 klo 13.00. Kirjan loppu­lu­vussa profes­sori Martti Häikiö pohtii, mitä opimme 90-luvun lamasta.

Julkai­sut on ladat­ta­vissa pdf-versioina tai tilat­ta­vissa paino­tuot­teina osoit­teesta www.toivoajatuspaja.fi/tilaukset. Lisä­tie­toja antaa Markku Pyyk­kölä, 0500 442 761, markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content