Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Julkaistu:

Kokoo­mus kannat­taa ihmis­ten vapautta valita kotinsa itse. Kanna­tamme yhtä­lailla järki­vih­reää asunto- ja liiken­ne­po­li­tiik­kaa, jossa asumi­sen ja liik­ku­mi­sen ener­gia- ja ilmas­to­vai­ku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man pienet. Ne eivät ole vastak­kai­sia asioita, vaan molem­mat voivat toteu­tua yhdessä. Ensim­mäi­nen on vain ihmi­sen omaa vapautta ja toinen yhteis­kun­nan vastuulla.

Kokoo­mus­lai­sen kaavoi­tus-, asunto- ja ilmas­to­po­li­tii­kan voi kiteyt­tää kolmeen teesiin:

1) Kokoo­mus­lai­suus on vapautta valita elämän­tyy­linsä, myös asuin­pai­kan suhteen. Minä en halua tunkea ihmi­siä vasten tahtoa kerros­ta­loi­hin enkä myös­kään kauas keskus­toista. Jokai­nen ihmi­nen ja perhe saa valita asuin­paik­kansa itse.

2) Tarvit­semme kaiken­laista asumista. Haja-asutusa­lu­eella voi asua miten haluaa. Kaupun­kei­hin ja kuntiin tarvit­semme viih­tyi­sästi kaavoi­tet­tuja omako­ti­ta­loja, rivi­ta­loja ja kerros­ta­loja, joiden lähis­töltä palve­lut ja jouk­ko­lii­kenne löyty­vät.

3) Kaavoi­tuk­sen pitää ehdot­to­masti olla ener­giaa sääs­tä­vää ja ekolo­gista. Kaavoi­te­taan erilai­sia asumis­muo­toja eheästi fiksu­jen jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien varteen. Eheä ei tarkoita ahdasta. Tiivis ja ekolo­gi­nen voi olla myös viih­tyi­sää.

Siis: jokai­nen suoma­lai­nen valit­koon itse oman kotinsa ilman korkean tahon neuvoja. Siitä tosin on pidet­tävä kiinni, että yhdys­kun­ta­ra­kenne koko­nai­suu­des­saan on eheä ja ekolo­gi­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content