Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Suoma­lai­silla vapaus valita kotinsa

Julkaistu:

Kokoo­mus kannat­taa ihmis­ten vapautta valita kotinsa itse. Kanna­tamme yhtä­lailla järki­vih­reää asunto- ja liiken­ne­po­li­tiik­kaa, jossa asumi­sen ja liik­ku­mi­sen ener­gia- ja ilmas­to­vai­ku­tuk­set ovat mahdol­li­sim­man pienet. Ne eivät ole vastak­kai­sia asioita, vaan molem­mat voivat toteu­tua yhdessä. Ensim­mäi­nen on vain ihmi­sen omaa vapautta ja toinen yhteis­kun­nan vastuulla.

Kokoo­mus­lai­sen kaavoi­tus-, asunto- ja ilmas­to­po­li­tii­kan voi kiteyt­tää kolmeen teesiin:

1) Kokoo­mus­lai­suus on vapautta valita elämän­tyy­linsä, myös asuin­pai­kan suhteen. Minä en halua tunkea ihmi­siä vasten tahtoa kerros­ta­loi­hin enkä myös­kään kauas keskus­toista. Jokai­nen ihmi­nen ja perhe saa valita asuin­paik­kansa itse.

2) Tarvit­semme kaiken­laista asumista. Haja-asutusa­lu­eella voi asua miten haluaa. Kaupun­kei­hin ja kuntiin tarvit­semme viih­tyi­sästi kaavoi­tet­tuja omako­ti­ta­loja, rivi­ta­loja ja kerros­ta­loja, joiden lähis­töltä palve­lut ja jouk­ko­lii­kenne löyty­vät.

3) Kaavoi­tuk­sen pitää ehdot­to­masti olla ener­giaa sääs­tä­vää ja ekolo­gista. Kaavoi­te­taan erilai­sia asumis­muo­toja eheästi fiksu­jen jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien varteen. Eheä ei tarkoita ahdasta. Tiivis ja ekolo­gi­nen voi olla myös viih­tyi­sää.

Siis: jokai­nen suoma­lai­nen valit­koon itse oman kotinsa ilman korkean tahon neuvoja. Siitä tosin on pidet­tävä kiinni, että yhdys­kun­ta­ra­kenne koko­nai­suu­des­saan on eheä ja ekolo­gi­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content