Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Suoma­lai­nen yliopis­to­maa­ilma uudis­tuk­sen tiellä

Suoma­lai­nen yliopis­to­maa­ilma uudis­tuk­sen tiellä

Julkaistu:

Uudis­tuk­sen toteu­tus aloi­tet­tiin heti halli­tus­kau­den alussa. Tavoit­teena on, että uusi yliopis­to­laki tulee edus­kun­nan käsit­te­lyyn keväällä 2009. Minis­te­riön taus­ta­val­mis­te­lut alkoi­vat toden teolla jo viime vuoden puolella ja työ jatkuu edel­leen tiiviisti. Tämä vuosi on keskeistä aikaa lain valmis­te­lu­työn osalta, sillä laki­luon­nok­sen on tarkoi­tus lähteä lausun­to­kier­rok­selle syksyn aikana.

Lain keskei­nen sisältö tulee yliopis­to­jen aseman lisäksi keskit­ty­mään johta­mis­jär­jes­tel­män uudis­tuk­seen. Joulun alla valtio­neu­vosto loi ensim­mäi­set linjat uudelle johta­mis­jär­jes­tel­mälle. Rehto­rin toimi­val­taa yliopis­toissa tullaan vahvis­ta­maan ja jatkossa halli­tus valit­see rehto­rin. Tämä tarkoit­taa sitä, että rehto­rin rooli johta­jana tulee olemaan entistä selkeäm­min ammat­ti­joh­ta­ja­mai­nen.

Uudis­tus tulee muut­ta­maan myös yliopis­ton halli­tuk­sen roolia. Ulko­puo­lis­ten jäsen­ten luku­mää­rää tullaan lisää­mään kaik­kien yliopis­to­jen ylim­pänä toimie­li­menä toimi­vissa halli­tuk­sissa. Lisäksi halli­tuk­sen vastuu stra­te­gi­sesta päätök­sen­teosta ja talou­den­hoi­dosta kasvaa yliopis­to­jen aseman itse­näis­ty­mi­sen myötä. Yliopis­to­jen päätök­sen­teon auto­no­mia ei kuiten­kaan tule kärsi­mään kohtuut­to­masti, vaikka ulko­puo­lis­ten jäsen­ten määrä kasvaa. Viimei­sim­mät kaavai­lut nimit­täin osoit­ta­vat, että ulko­puo­li­set jäse­net voisi valita yliopis­ton sisäi­nen toimie­lin, joka koos­tuisi kaik­kien yliopis­to­ryh­mien edus­ta­jista. Tämä onkin yksi keskei­sim­piä peri­aat­teita, jota opis­ke­li­jat perään­kuu­lut­ta­vat uudis­tuk­sessa.

Yksi keskei­sim­mistä kysy­myk­sistä yliopis­to­jen uusia halli­tuk­sia valit­taessa tulee olemaan se, millai­nen on ulko­puo­lis­ten jäsen­ten profiili. Ulko­puo­li­set edus­ta­jat voisi­vat olla esimer­kiksi kansain­vä­li­sesti ansioi­tu­neita yliopis­to­maa­il­maa tunte­via henki­löitä, yliopis­ton alueel­lista roolia hyvin tunte­via elin­kei­noe­lä­män vaikut­ta­jia tai jopa halli­tusam­mat­ti­lai­sia. Keskeistä valin­noissa tulee olemaan henki­löi­den haluk­kuus sitou­tua yliopis­tol­li­seen päätök­sen­te­koon sekä kyky nähdä halli­tuk­sen rooli stra­te­gi­sena päätök­sen­te­ki­jänä.

Akatee­mi­nen päätök­sen­teko nimit­täin tulee edel­leen selkeästi keskit­ty­mään yliopis­ton sisäi­siin toimie­li­miin ja tiede­kun­tiin. Tämä on luon­nol­lista ? ja koros­taa edel­leen yliopis­ton vapaata tieteel­listä ja taiteel­lista asemaa. Päätök­sen­te­ko­jär­jes­tel­män muut­tuessa yliopis­to­jen tulee­kin ymmär­tää entistä selkeäm­min akatee­mi­sen ja stra­te­gi­sen päätök­sen­teon eroa­vai­suu­det. Yliopis­to­jen olisi hyvä keskus­tella ja pohtia päätök­sen­teon koko­nai­suuk­sia valmiiksi jo ennen niiden voimaan­tu­loa. Selkeä tietoi­suus uudis­tuk­sen vaiku­tuk­sista auttaa varmasti jokaista yksik­köä raken­ta­maan vahvaa tule­vai­suutta itse­näi­senä akatee­mi­sena toimi­jana.

Tuomas Telkkä
Kirjoit­taja on Suomen yliop­pi­las­kun­tien liiton (SYL) puheen­joh­taja.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content