• FI
 • SV
 • MENU
  Stubb: Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei ole help­poa mutta käänne on tehtävä
  Twiittaa

  Stubb: Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei ole help­poa mutta käänne on tehtävä

  Julkaistu: 05.03.2016 Uncategorized

  Kuulin vasta erään jouk­ku­eensa useam­paan kultaan johdat­ta­neen jääkiek­ko­val­men­ta­jan sano­neen jouk­ku­eel­leen: “Sinä päätät, Sinä olet jouk­kue.”

  Ja näin se on. Jokai­nen teko, jonka jouk­ku­een jäse­nenä teet, vaikut­taa koko jouk­ku­ee­seen.

  Olemme tulleet poli­tiik­kaan eri syistä. Monella on suuri, vilpi­tön halu paran­taa maail­maa. Moni uskoo parem­paan tule­vai­suu­teen ja haluaa itse olla sitä raken­ta­massa. Monet ovat päät­tä­neet olla riit­tä­vän rohkeita kanta­maan vastuuta itsensä ja lähi­pii­rinsä lisäksi yhtei­sistä asioista.

  Tänään haluan pohtia, mihin Kokoo­musta tarvi­taan? Miksi Kokoo­musta tarvi­taan? Olemme tulleet poli­tiik­kaan eri syistä, miksi meidän on syytä jatkaa ja tehdä työtä joka päivä?

  Tilanne, jossa elämme, on jatku­vassa muutok­sessa. Meihin kohdis­tuu valta­via paineita ja odotuk­sia.

  Maailma on myller­ryk­sessä, etupii­ri­po­li­tiikka ja voima­po­li­tiikka ovat palan­neet, kuten olemme nähneet. Lännen toimet Afga­nis­ta­nissa, Venä­jän toimet Syyriassa, pako­lais­lei­rit, suuri muut­to­liike, siinä muuta­mia esimerk­kejä. Myös talou­den manner­laa­tat ovat liik­keellä ja yksit­täi­set heilah­duk­set ovat suuria.

  Eurooppa on myller­ryk­sessä, ihan kuten oli myös 1950- ja 1990-luvuilla. Neljä vapaut­tamme ovat jatku­vasti keskus­te­lussa: ihmis­ten, tava­roi­den, palve­lui­den ja rahan vapaa liik­ku­vuus on käytän­nön puris­tuk­sessa. Euron kriisi on ollut esillä vuosi­kau­det. Nyt puhut­taa Brexit. Jääkö Britan­nia EU:n jäse­neksi vai ei?

  Suomi on myller­ryk­sessä. 1990-luvulla päätimme avau­tua kansain­vä­li­sesti ja saimme naut­tia muuta­mien yritys­temme menes­tyk­sestä. Tästä tuli maal­lemme valtava menes­tys­ta­rina vuosi­kausiksi. 2008 koimme romah­duk­sen. Nyt yritämme raken­taa uutta nousua. Samalla ratkomme niin talous­ti­lan­netta, turva­paik­ka­ti­lan­netta kuin yhteis­kun­nal­li­sen päätök­sen­teon jäyk­kyyk­siä.

  Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei koskaan ole help­poa, muutos on aina vähän pelot­ta­vaa. Mutta käänne on tehtävä, siksi me emme luovuta, vaan jatkamme ponnis­te­luja Suomen tilan­teen vakaut­ta­mi­seksi ja vahvis­ta­mi­seksi. Uuden nousun luomi­seksi.

  Kokoo­mus on ratkai­su­kes­kei­nen puolue. Me etsimme ja löydämme ratkai­suja.

  Maail­man­laa­jui­sessa poli­tii­kassa me olemme huma­nis­ti­sia realis­teja, tuemme realis­tista ulko­po­li­tiik­kaa. Meillä on tehtä­vässä hieno presi­dentti, Sauli Niinistö. Nojau­dumme kansain­vä­li­seen oikeu­teen ja kansain­vä­li­siin insti­tuu­tioi­hin. Tuemme rauhan­vä­li­tystä, kanna­tamme vapaa­kaup­paa. Hahmo­tamme Suomen länsi­mai­sen vapau­teen ja vastuuseen pohjaa­van arvo­maa­il­man puolus­ta­jana. Uskomme libe­raa­lin demo­kra­tian arvoi­hin. Suojaamme ihmi­soi­keuk­sia, jokai­sen ihmi­sen arvoa sinänsä.

  Euroo­passa olemme mm. Jyrki Katai­sen johdolla hake­neet ratkai­sua euro­krii­siin ja olemme selviy­ty­mässä siitä. Turva­paik­ka­ti­lan­tee­seen haetaan ratkai­sua mm. Petteri Orpon hienolla työllä. Olemme ymmär­tä­neet, että inte­graa­tiota tarvi­taan tässä enem­män, ei vähem­pää. Kansal­li­silla ratkai­suilla ei hoideta ylikan­sal­li­sia ongel­mia. Rajat kiinni ei ole ratkaisu, yhteis­työ on. Kuka puolue­joh­taja ensim­mäi­senä ajoi­kaan Euroo­pan unio­niin liit­ty­mistä. Ilkka Suomi­nen ja kiitos hänelle siitä.

  Usein euroop­pa­lai­sessa yhteis­työssä ensin tulee kriisi, jonka aikana on pidet­tävä pää kylmänä. Sitten seuraa kaaos, jonka aikana on kyet­tävä hake­maan ratkai­suja. Sitten tulee ratkaisu. Usein­kaan ei täydel­li­nen, mutta ratkaisu kuiten­kin. Uskon, että sellai­nen löytyy myös Brexit-keskus­te­luun. Emme tue Britan­nian muka­nao­loa EU:ssa huvik­semme, vaan siksi, että se on Suomen etu.

  Suomessa olemme hyvin tiedos­ta­neet, että käänne on tehtävä. Jos emme uskalla uudis­tua, elää muutok­sessa, tehdä muutosta, valumme pikku­hil­jaa taak­se­päin. Kokoo­mus hakee ratkai­suja niin hyvinä aikoina kuin huonoina aikoina. Tästä esimerk­kinä Iiro Viina­nen. Meidän on toimit­tava vastuul­li­sesti ja nöyrinä suoma­lai­silta saamamme luot­ta­muk­sen edessä.

  Meillä on pöydällä isoja asioita: yhteis­kun­ta­so­pi­mus, paikal­li­nen sopi­mi­nen, sote-koko­nai­suus ja siihen linkit­tyen alue­hal­lin­to­uu­dis­tus, fiksua toimin­taa estä­vien normien purku ja turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lanne. Haluan myös sanoa, että Kokoo­mus on se puolue, jolle sivis­tys on yhteis­kun­nan kivi­jalka ja sitä puolus­tamme. Kiitos Sanni Grahn-Laaso­selle työstä, jota joka päivä teet sivis­tyk­sen, koulu­tuk­sen ja osaa­mi­sen puolesta.

  Meillä on erin­omai­nen halli­tus­oh­jelma, vaikea, mutta erin­omai­nen. Siitä pidämme kiinni ja sitä viemme yhdessä eteen­päin.

  Yhteis­kun­ta­so­pi­mus­ti­lan­tee­seen haemme ratkai­sua rauhassa ja maltilla.

  Mihin Kokoo­musta tässä kaikessa tarvi­taan?

  Lähde­tään arvoista, jotka ovat ohje­nuo­rana kaikessa päätök­sen­teos­samme ja toimin­nas­samme.

  Kokoo­mus on maltil­li­nen keskusta-oikeis­to­lai­nen puolue. Meitä ei voi muuhun nurk­kaan maalata, vaikka kuinka haluaisi tai yrit­täisi.

  Me uskomme avoi­muu­teen, suvait­se­vai­suu­teen ja kansain­vä­li­syy­teen.

  Perus­ar­vomme eivät muutu: vapaus, vastuu, välit­tä­mi­nen, sivis­tys, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, huolen­pito myös ympä­ris­töstä.

  Me olemme tule­vai­suus­puo­lue - kunnioi­tamme perin­teitä, elämme ajassa, raken­namme tule­vai­suutta.

  Me uskal­lamme puhua toivosta, uskal­lamme olla opti­mis­ti­sia, uskal­lamme olla rohkeita.

  Me uskomme ihmi­siin. Siihen pohjau­tuu myös vapau­den aatteemme. Siihen pohjau­tuu välit­tä­mi­nen toisista ihmi­sistä ja Suomen tule­vai­suu­desta.

  Me valit­semme työn ja teot. Valit­semme tule­vai­suu­den ja olemme aina valmiita hake­maan ratkai­suja. Tartumme mahdol­li­suuk­siin, väli­tämme siitä, mihin muutos johtaa.

  Sinä päätät. Sinä olet jouk­kue. Älä koskaan anna muiden määri­tellä sinua tai Kokoo­musta ulko­puo­lelta. Kokoo­mus on jo nimensä mukai­sesti moni­ää­ni­nen ja -arvoi­nen puolue ja yhtei­sen linjan määrit­te­lemme vain me itse.

  Otan muuta­man esimer­kin:

  Voiko yhtä aikaa kannat­taa Natoa, EU:ta ja pohjois­maista yhteis­työtä? Kyllä.

  Voiko yhtä aikaa ajaa vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa ja puolus­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa? Kyllä.

  Voiko yhtä aikaa ajaa parem­paa kilpai­lu­ky­kyä ja kunnian­hi­moi­sem­paa ympä­ris­töstä huoleh­ti­mista? Kyllä.

  Voiko yhtä aikaa ajaa vapautta ja sosi­aa­lista vastuuta? Kyllä.

   

  Puheen­joh­taja Alexan­der Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä Hämeen­lin­nassa 5.3.2016