Stubb: Yhteis­kunnan uudis­ta­minen ei ole helppoa mutta käänne on tehtävä – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Yhteis­kunnan uudis­ta­minen ei ole helppoa mutta käänne on tehtävä

Stubb: Yhteis­kunnan uudis­ta­minen ei ole helppoa mutta käänne on tehtävä

Julkaistu: 05.03.2016 Uncategorized

Kuulin vasta erään joukku­eensa useampaan kultaan johdat­taneen jääkiek­ko­val­men­tajan sanoneen joukku­eelleen: “Sinä päätät, Sinä olet joukkue.”

Ja näin se on. Jokainen teko, jonka joukkueen jäsenenä teet, vaikuttaa koko joukku­eeseen.

Olemme tulleet politiikkaan eri syistä. Monella on suuri, vilpitön halu parantaa maailmaa. Moni uskoo parempaan tulevai­suuteen ja haluaa itse olla sitä raken­ta­massa. Monet ovat päättäneet olla riittävän rohkeita kantamaan vastuuta itsensä ja lähipii­rinsä lisäksi yhtei­sistä asioista.

Tänään haluan pohtia, mihin Kokoo­musta tarvitaan? Miksi Kokoo­musta tarvitaan? Olemme tulleet politiikkaan eri syistä, miksi meidän on syytä jatkaa ja tehdä työtä joka päivä?

Tilanne, jossa elämme, on jatku­vassa muutok­sessa. Meihin kohdistuu valtavia paineita ja odotuksia.

Maailma on myller­ryk­sessä, etupii­ri­po­li­tiikka ja voima­po­li­tiikka ovat palanneet, kuten olemme nähneet. Lännen toimet Afganis­ta­nissa, Venäjän toimet Syyriassa, pakolais­leirit, suuri muutto­liike, siinä muutamia esimerkkejä. Myös talouden manner­laatat ovat liikkeellä ja yksit­täiset heilah­dukset ovat suuria.

Eurooppa on myller­ryk­sessä, ihan kuten oli myös 1950- ja 1990-luvuilla. Neljä vapaut­tamme ovat jatku­vasti keskus­te­lussa: ihmisten, tavaroiden, palve­luiden ja rahan vapaa liikkuvuus on käytännön puris­tuk­sessa. Euron kriisi on ollut esillä vuosi­kaudet. Nyt puhuttaa Brexit. Jääkö Britannia EU:n jäseneksi vai ei?

Suomi on myller­ryk­sessä. 1990-luvulla päätimme avautua kansain­vä­li­sesti ja saimme nauttia muutamien yritys­temme menes­tyk­sestä. Tästä tuli maallemme valtava menes­tys­tarina vuosi­kausiksi. 2008 koimme romah­duksen. Nyt yritämme rakentaa uutta nousua. Samalla ratkomme niin talous­ti­lan­netta, turva­paik­ka­ti­lan­netta kuin yhteis­kun­nal­lisen päätök­senteon jäykkyyksiä.

Yhteis­kunnan uudis­ta­minen ei koskaan ole helppoa, muutos on aina vähän pelot­tavaa. Mutta käänne on tehtävä, siksi me emme luovuta, vaan jatkamme ponnis­teluja Suomen tilanteen vakaut­ta­mi­seksi ja vahvis­ta­mi­seksi. Uuden nousun luomi­seksi.

Kokoomus on ratkai­su­kes­keinen puolue. Me etsimme ja löydämme ratkaisuja.

Maail­man­laa­jui­sessa politii­kassa me olemme humanis­tisia realisteja, tuemme realis­tista ulkopo­li­tiikkaa. Meillä on tehtä­vässä hieno presi­dentti, Sauli Niinistö. Nojau­dumme kansain­vä­liseen oikeuteen ja kansain­vä­lisiin insti­tuu­tioihin. Tuemme rauhan­vä­li­tystä, kanna­tamme vapaa­kauppaa. Hahmo­tamme Suomen länsi­maisen vapauteen ja vastuuseen pohjaavan arvomaa­ilman puolus­tajana. Uskomme liberaalin demokratian arvoihin. Suojaamme ihmisoi­keuksia, jokaisen ihmisen arvoa sinänsä.

Euroo­passa olemme mm. Jyrki Kataisen johdolla hakeneet ratkaisua eurokriisiin ja olemme selviy­ty­mässä siitä. Turva­paik­ka­ti­lan­teeseen haetaan ratkaisua mm. Petteri Orpon hienolla työllä. Olemme ymmär­täneet, että integraa­tiota tarvitaan tässä enemmän, ei vähempää. Kansal­li­silla ratkai­suilla ei hoideta ylikan­sal­lisia ongelmia. Rajat kiinni ei ole ratkaisu, yhteistyö on. Kuka puolue­johtaja ensim­mäisenä ajoikaan Euroopan unioniin liitty­mistä. Ilkka Suominen ja kiitos hänelle siitä.

Usein euroop­pa­lai­sessa yhteis­työssä ensin tulee kriisi, jonka aikana on pidettävä pää kylmänä. Sitten seuraa kaaos, jonka aikana on kyettävä hakemaan ratkaisuja. Sitten tulee ratkaisu. Useinkaan ei täydel­linen, mutta ratkaisu kuitenkin. Uskon, että sellainen löytyy myös Brexit-keskus­teluun. Emme tue Britannian mukanaoloa EU:ssa huvik­semme, vaan siksi, että se on Suomen etu.

Suomessa olemme hyvin tiedos­taneet, että käänne on tehtävä. Jos emme uskalla uudistua, elää muutok­sessa, tehdä muutosta, valumme pikku­hiljaa taaksepäin. Kokoomus hakee ratkaisuja niin hyvinä aikoina kuin huonoina aikoina. Tästä esimerkkinä Iiro Viinanen. Meidän on toimittava vastuul­li­sesti ja nöyrinä suoma­lai­silta saamamme luotta­muksen edessä.

Meillä on pöydällä isoja asioita: yhteis­kun­ta­so­pimus, paikal­linen sopiminen, sote-kokonaisuus ja siihen linkittyen aluehal­lin­to­uu­distus, fiksua toimintaa estävien normien purku ja turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lanne. Haluan myös sanoa, että Kokoomus on se puolue, jolle sivistys on yhteis­kunnan kivijalka ja sitä puolus­tamme. Kiitos Sanni Grahn-Laaso­selle työstä, jota joka päivä teet sivis­tyksen, koulu­tuksen ja osaamisen puolesta.

Meillä on erinomainen halli­tus­oh­jelma, vaikea, mutta erinomainen. Siitä pidämme kiinni ja sitä viemme yhdessä eteenpäin.

Yhteis­kun­ta­so­pi­mus­ti­lan­teeseen haemme ratkaisua rauhassa ja maltilla.

Mihin Kokoo­musta tässä kaikessa tarvitaan?

Lähdetään arvoista, jotka ovat ohjenuorana kaikessa päätök­sen­teos­samme ja toimin­nas­samme.

Kokoomus on maltil­linen keskusta-oikeis­to­lainen puolue. Meitä ei voi muuhun nurkkaan maalata, vaikka kuinka haluaisi tai yrittäisi.

Me uskomme avoimuuteen, suvait­se­vai­suuteen ja kansain­vä­li­syyteen.

Perus­ar­vomme eivät muutu: vapaus, vastuu, välit­tä­minen, sivistys, mahdol­li­suuksien tasa-arvo, huolenpito myös ympäris­töstä.

Me olemme tulevai­suus­puolue - kunnioi­tamme perin­teitä, elämme ajassa, raken­namme tulevai­suutta.

Me uskal­lamme puhua toivosta, uskal­lamme olla optimis­tisia, uskal­lamme olla rohkeita.

Me uskomme ihmisiin. Siihen pohjautuu myös vapauden aatteemme. Siihen pohjautuu välit­tä­minen toisista ihmisistä ja Suomen tulevai­suu­desta.

Me valit­semme työn ja teot. Valit­semme tulevai­suuden ja olemme aina valmiita hakemaan ratkaisuja. Tartumme mahdol­li­suuksiin, välitämme siitä, mihin muutos johtaa.

Sinä päätät. Sinä olet joukkue. Älä koskaan anna muiden määri­tellä sinua tai Kokoo­musta ulkopuo­lelta. Kokoomus on jo nimensä mukai­sesti moniää­ninen ja -arvoinen puolue ja yhteisen linjan määrit­te­lemme vain me itse.

Otan muutaman esimerkin:

Voiko yhtä aikaa kannattaa Natoa, EU:ta ja pohjois­maista yhteis­työtä? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa vastuul­lista talous­po­li­tiikkaa ja puolustaa hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa parempaa kilpai­lu­kykyä ja kunnian­hi­moi­sempaa ympäris­töstä huoleh­ti­mista? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa vapautta ja sosiaa­lista vastuuta? Kyllä.

 

Puheen­johtaja Alexander Stubbin puhe Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­päi­villä Hämeen­lin­nassa 5.3.2016

 

 


Kokoomus.fi