Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Yhteiskunnan uudistaminen ei ole helppoa mutta käänne on tehtävä

Stubb: Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei ole help­poa mutta käänne on tehtävä

Julkaistu:

Kuulin vasta erään jouk­ku­eensa useam­paan kultaan johdat­ta­neen jääkiek­ko­val­men­ta­jan sano­neen jouk­ku­eel­leen: “Sinä päätät, Sinä olet jouk­kue.”

Ja näin se on. Jokai­nen teko, jonka jouk­ku­een jäse­nenä teet, vaikut­taa koko jouk­ku­ee­seen.

Olemme tulleet poli­tiik­kaan eri syistä. Monella on suuri, vilpi­tön halu paran­taa maail­maa. Moni uskoo parem­paan tule­vai­suu­teen ja haluaa itse olla sitä raken­ta­massa. Monet ovat päät­tä­neet olla riit­tä­vän rohkeita kanta­maan vastuuta itsensä ja lähi­pii­rinsä lisäksi yhtei­sistä asioista.

Tänään haluan pohtia, mihin Kokoo­musta tarvi­taan? Miksi Kokoo­musta tarvi­taan? Olemme tulleet poli­tiik­kaan eri syistä, miksi meidän on syytä jatkaa ja tehdä työtä joka päivä?

Tilanne, jossa elämme, on jatku­vassa muutok­sessa. Meihin kohdis­tuu valta­via paineita ja odotuk­sia.

Maailma on myller­ryk­sessä, etupii­ri­po­li­tiikka ja voima­po­li­tiikka ovat palan­neet, kuten olemme nähneet. Lännen toimet Afga­nis­ta­nissa, Venä­jän toimet Syyriassa, pako­lais­lei­rit, suuri muut­to­liike, siinä muuta­mia esimerk­kejä. Myös talou­den manner­laa­tat ovat liik­keellä ja yksit­täi­set heilah­duk­set ovat suuria.

Eurooppa on myller­ryk­sessä, ihan kuten oli myös 1950- ja 1990-luvuilla. Neljä vapaut­tamme ovat jatku­vasti keskus­te­lussa: ihmis­ten, tava­roi­den, palve­lui­den ja rahan vapaa liik­ku­vuus on käytän­nön puris­tuk­sessa. Euron kriisi on ollut esillä vuosi­kau­det. Nyt puhut­taa Brexit. Jääkö Britan­nia EU:n jäse­neksi vai ei?

Suomi on myller­ryk­sessä. 1990-luvulla päätimme avau­tua kansain­vä­li­sesti ja saimme naut­tia muuta­mien yritys­temme menes­tyk­sestä. Tästä tuli maal­lemme valtava menes­tys­ta­rina vuosi­kausiksi. 2008 koimme romah­duk­sen. Nyt yritämme raken­taa uutta nousua. Samalla ratkomme niin talous­ti­lan­netta, turva­paik­ka­ti­lan­netta kuin yhteis­kun­nal­li­sen päätök­sen­teon jäyk­kyyk­siä.

Yhteis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ei koskaan ole help­poa, muutos on aina vähän pelot­ta­vaa. Mutta käänne on tehtävä, siksi me emme luovuta, vaan jatkamme ponnis­te­luja Suomen tilan­teen vakaut­ta­mi­seksi ja vahvis­ta­mi­seksi. Uuden nousun luomi­seksi.

Kokoo­mus on ratkai­su­kes­kei­nen puolue. Me etsimme ja löydämme ratkai­suja.

Maail­man­laa­jui­sessa poli­tii­kassa me olemme huma­nis­ti­sia realis­teja, tuemme realis­tista ulko­po­li­tiik­kaa. Meillä on tehtä­vässä hieno presi­dentti, Sauli Niinistö. Nojau­dumme kansain­vä­li­seen oikeu­teen ja kansain­vä­li­siin insti­tuu­tioi­hin. Tuemme rauhan­vä­li­tystä, kanna­tamme vapaa­kaup­paa. Hahmo­tamme Suomen länsi­mai­sen vapau­teen ja vastuuseen pohjaa­van arvo­maa­il­man puolus­ta­jana. Uskomme libe­raa­lin demo­kra­tian arvoi­hin. Suojaamme ihmi­soi­keuk­sia, jokai­sen ihmi­sen arvoa sinänsä.

Euroo­passa olemme mm. Jyrki Katai­sen johdolla hake­neet ratkai­sua euro­krii­siin ja olemme selviy­ty­mässä siitä. Turva­paik­ka­ti­lan­tee­seen haetaan ratkai­sua mm. Petteri Orpon hienolla työllä. Olemme ymmär­tä­neet, että inte­graa­tiota tarvi­taan tässä enem­män, ei vähem­pää. Kansal­li­silla ratkai­suilla ei hoideta ylikan­sal­li­sia ongel­mia. Rajat kiinni ei ole ratkaisu, yhteis­työ on. Kuka puolue­joh­taja ensim­mäi­senä ajoi­kaan Euroo­pan unio­niin liit­ty­mistä. Ilkka Suomi­nen ja kiitos hänelle siitä.

Usein euroop­pa­lai­sessa yhteis­työssä ensin tulee kriisi, jonka aikana on pidet­tävä pää kylmänä. Sitten seuraa kaaos, jonka aikana on kyet­tävä hake­maan ratkai­suja. Sitten tulee ratkaisu. Usein­kaan ei täydel­li­nen, mutta ratkaisu kuiten­kin. Uskon, että sellai­nen löytyy myös Brexit-keskus­te­luun. Emme tue Britan­nian muka­nao­loa EU:ssa huvik­semme, vaan siksi, että se on Suomen etu.

Suomessa olemme hyvin tiedos­ta­neet, että käänne on tehtävä. Jos emme uskalla uudis­tua, elää muutok­sessa, tehdä muutosta, valumme pikku­hil­jaa taak­se­päin. Kokoo­mus hakee ratkai­suja niin hyvinä aikoina kuin huonoina aikoina. Tästä esimerk­kinä Iiro Viina­nen. Meidän on toimit­tava vastuul­li­sesti ja nöyrinä suoma­lai­silta saamamme luot­ta­muk­sen edessä.

Meillä on pöydällä isoja asioita: yhteis­kun­ta­so­pi­mus, paikal­li­nen sopi­mi­nen, sote-koko­nai­suus ja siihen linkit­tyen alue­hal­lin­to­uu­dis­tus, fiksua toimin­taa estä­vien normien purku ja turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lanne. Haluan myös sanoa, että Kokoo­mus on se puolue, jolle sivis­tys on yhteis­kun­nan kivi­jalka ja sitä puolus­tamme. Kiitos Sanni Grahn-Laaso­selle työstä, jota joka päivä teet sivis­tyk­sen, koulu­tuk­sen ja osaa­mi­sen puolesta.

Meillä on erin­omai­nen halli­tus­oh­jelma, vaikea, mutta erin­omai­nen. Siitä pidämme kiinni ja sitä viemme yhdessä eteen­päin.

Yhteis­kun­ta­so­pi­mus­ti­lan­tee­seen haemme ratkai­sua rauhassa ja maltilla.

Mihin Kokoo­musta tässä kaikessa tarvi­taan?

Lähde­tään arvoista, jotka ovat ohje­nuo­rana kaikessa päätök­sen­teos­samme ja toimin­nas­samme.

Kokoo­mus on maltil­li­nen keskusta-oikeis­to­lai­nen puolue. Meitä ei voi muuhun nurk­kaan maalata, vaikka kuinka haluaisi tai yrit­täisi.

Me uskomme avoi­muu­teen, suvait­se­vai­suu­teen ja kansain­vä­li­syy­teen.

Perus­ar­vomme eivät muutu: vapaus, vastuu, välit­tä­mi­nen, sivis­tys, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, huolen­pito myös ympä­ris­töstä.

Me olemme tule­vai­suus­puo­lue - kunnioi­tamme perin­teitä, elämme ajassa, raken­namme tule­vai­suutta.

Me uskal­lamme puhua toivosta, uskal­lamme olla opti­mis­ti­sia, uskal­lamme olla rohkeita.

Me uskomme ihmi­siin. Siihen pohjau­tuu myös vapau­den aatteemme. Siihen pohjau­tuu välit­tä­mi­nen toisista ihmi­sistä ja Suomen tule­vai­suu­desta.

Me valit­semme työn ja teot. Valit­semme tule­vai­suu­den ja olemme aina valmiita hake­maan ratkai­suja. Tartumme mahdol­li­suuk­siin, väli­tämme siitä, mihin muutos johtaa.

Sinä päätät. Sinä olet jouk­kue. Älä koskaan anna muiden määri­tellä sinua tai Kokoo­musta ulko­puo­lelta. Kokoo­mus on jo nimensä mukai­sesti moni­ää­ni­nen ja -arvoi­nen puolue ja yhtei­sen linjan määrit­te­lemme vain me itse.

Otan muuta­man esimer­kin:

Voiko yhtä aikaa kannat­taa Natoa, EU:ta ja pohjois­maista yhteis­työtä? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa ja puolus­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa parem­paa kilpai­lu­ky­kyä ja kunnian­hi­moi­sem­paa ympä­ris­töstä huoleh­ti­mista? Kyllä.

Voiko yhtä aikaa ajaa vapautta ja sosi­aa­lista vastuuta? Kyllä.

 

Puheen­joh­taja Alexan­der Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä Hämeen­lin­nassa 5.3.2016

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content