• FI
 • SV
 • MENU
  Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

  Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

  Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

  Lähi­viik­koina eletään halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan linjan ja sen onnis­tu­mi­sen kannalta ratkai­se­via hetkiä.

  “Halli­tus­oh­jel­massa on hahmo­teltu ura kohti vakaam­man julki­sen talou­den ja vahvem­man työl­li­syy­den Suomea. Meidän on tehtävä käänne kohti parem­paa vielä kun ratkai­sut ovat suoma­lais­ten omissa käsissä”, valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb totesi Veron­mak­sa­jien Vero 2016 -päivillä.

  Halli­tuk­sen yhtei­nen lähtö­kohta ovat 4 miljar­din euron sääs­töt julki­seen talou­teen ja raken­ne­uu­dis­tuk­set erityi­sesti työmark­ki­noilla sekä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Suurilla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla, kuten kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sella sekä sote-uudis­tuk­sella on vaiku­tuk­sia myös vero­tuk­seen.

  “On ensi­si­jai­sen tärkeää, että halli­tus pitää finans­si­po­li­tii­kan liik­ku­ma­va­ran ja keino­va­li­koi­man omissa käsis­sään. Pidän mahdot­to­mana ajatusta, että tässä talous­ti­lan­teessa halli­tus raken­taisi koko talous­po­li­tii­kan perus­tansa epävar­mo­jen odotus­ten varaan”, Stubb sanoi.

  “Kun halli­tus keväällä määrit­te­lee, miten yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen vaiku­tusta julki­selle talou­delle voidaan laskea, ovat raken­teel­li­set uudis­tuk­set tässä määrit­te­lyssä erityi­sen arvok­kaita. Sopi­mus­poh­jassa tehdyn työn määrä lisään­tyy, kun vuosit­tai­nen työaika pite­nee 24 tunnilla. Tämä on iso askel eteen­päin. Myös Suomen palk­ka­malli, jossa muiden alojen palkan­muo­dos­tus seuraa vien­nille alttii­den alojen tasoa, on merkit­tävä ja tärkeä raken­teel­li­nen uudis­tus.”

  ”Erityi­sen paina­van arvon halli­tus on aset­ta­nut paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­selle tule­valla työeh­to­so­pi­mus­kier­rok­sella. Sen merki­tys työl­li­syys­ta­voit­teen toteu­tu­mi­sen kannalta on halli­tus­oh­jel­man keino­va­li­koi­masta kaik­kein suurin. Siksi kunnian­hi­moi­nen paikal­li­nen sopi­mi­nen toisi toteu­tues­saan näkö­alaa vahvem­paan talous­kas­vuun ja runsaam­min liik­ku­ma­va­raa julki­seen talou­teen”, Stubb totesi.

  Sote-uudis­tuk­sen seuraa­vat isot päätök­set koske­vat mallia, jolla sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den rahoi­tus tule­vai­suu­dessa kerä­tään. Stubb muis­tutti, että halli­tus­oh­jel­man keskeis­ten vero­lin­jaus­ten on toteu­dut­tava myös sote-uudis­tuk­sen yhtey­dessä. Koko­nais­ve­roaste ei voi nousta, eikä työn vero­tus kiris­tyä.

  “Olen vahvasti sitä mieltä, että näin pienessä maassa kaksi vero­tuk­sen tasoa riit­tää mainiosti. Koko uudis­tuk­sen tavoite on tuot­taa suoma­lai­sille tule­vai­suu­dessa entistä laaduk­kaam­pia sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita nykyistä tehok­kaam­malla hallin­nolla, ei raken­taa ylimää­räistä hallin­toa. Kolmas vero­por­ras ja maakun­tien vero­tusoi­keus löisi­vät tavoit­tei­tamme korville moni­mut­kais­ta­malla vero­tusta enti­ses­tään ja luomalla yhä lisää painetta työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­selle”, Stubb sanoi.

  Stubb kertoi, että sote-uudis­tuk­sen on tarkoi­tus myös rahoi­tus­rat­kai­sun osalta edetä lähi­viik­koina.