Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Talous / Stubb: Ratkaisevia talouspäätöksiä lähiviikkoina

Stubb: Ratkai­se­via talous­pää­tök­siä lähi­viik­koina

Julkaistu:

Lähi­viik­koina eletään halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan linjan ja sen onnis­tu­mi­sen kannalta ratkai­se­via hetkiä.

“Halli­tus­oh­jel­massa on hahmo­teltu ura kohti vakaam­man julki­sen talou­den ja vahvem­man työl­li­syy­den Suomea. Meidän on tehtävä käänne kohti parem­paa vielä kun ratkai­sut ovat suoma­lais­ten omissa käsissä”, valtio­va­rain­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb totesi Veron­mak­sa­jien Vero 2016 -päivillä.

Halli­tuk­sen yhtei­nen lähtö­kohta ovat 4 miljar­din euron sääs­töt julki­seen talou­teen ja raken­ne­uu­dis­tuk­set erityi­sesti työmark­ki­noilla sekä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Suurilla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla, kuten kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sella sekä sote-uudis­tuk­sella on vaiku­tuk­sia myös vero­tuk­seen.

“On ensi­si­jai­sen tärkeää, että halli­tus pitää finans­si­po­li­tii­kan liik­ku­ma­va­ran ja keino­va­li­koi­man omissa käsis­sään. Pidän mahdot­to­mana ajatusta, että tässä talous­ti­lan­teessa halli­tus raken­taisi koko talous­po­li­tii­kan perus­tansa epävar­mo­jen odotus­ten varaan”, Stubb sanoi.

“Kun halli­tus keväällä määrit­te­lee, miten yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen vaiku­tusta julki­selle talou­delle voidaan laskea, ovat raken­teel­li­set uudis­tuk­set tässä määrit­te­lyssä erityi­sen arvok­kaita. Sopi­mus­poh­jassa tehdyn työn määrä lisään­tyy, kun vuosit­tai­nen työaika pite­nee 24 tunnilla. Tämä on iso askel eteen­päin. Myös Suomen palk­ka­malli, jossa muiden alojen palkan­muo­dos­tus seuraa vien­nille alttii­den alojen tasoa, on merkit­tävä ja tärkeä raken­teel­li­nen uudis­tus.”

”Erityi­sen paina­van arvon halli­tus on aset­ta­nut paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­selle tule­valla työeh­to­so­pi­mus­kier­rok­sella. Sen merki­tys työl­li­syys­ta­voit­teen toteu­tu­mi­sen kannalta on halli­tus­oh­jel­man keino­va­li­koi­masta kaik­kein suurin. Siksi kunnian­hi­moi­nen paikal­li­nen sopi­mi­nen toisi toteu­tues­saan näkö­alaa vahvem­paan talous­kas­vuun ja runsaam­min liik­ku­ma­va­raa julki­seen talou­teen”, Stubb totesi.

Sote-uudis­tuk­sen seuraa­vat isot päätök­set koske­vat mallia, jolla sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den rahoi­tus tule­vai­suu­dessa kerä­tään. Stubb muis­tutti, että halli­tus­oh­jel­man keskeis­ten vero­lin­jaus­ten on toteu­dut­tava myös sote-uudis­tuk­sen yhtey­dessä. Koko­nais­ve­roaste ei voi nousta, eikä työn vero­tus kiris­tyä.

“Olen vahvasti sitä mieltä, että näin pienessä maassa kaksi vero­tuk­sen tasoa riit­tää mainiosti. Koko uudis­tuk­sen tavoite on tuot­taa suoma­lai­sille tule­vai­suu­dessa entistä laaduk­kaam­pia sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita nykyistä tehok­kaam­malla hallin­nolla, ei raken­taa ylimää­räistä hallin­toa. Kolmas vero­por­ras ja maakun­tien vero­tusoi­keus löisi­vät tavoit­tei­tamme korville moni­mut­kais­ta­malla vero­tusta enti­ses­tään ja luomalla yhä lisää painetta työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­selle”, Stubb sanoi.

Stubb kertoi, että sote-uudis­tuk­sen on tarkoi­tus myös rahoi­tus­rat­kai­sun osalta edetä lähi­viik­koina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content