Stubb: Ratkai­sevia talous­pää­töksiä lähiviik­koina – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Ratkai­sevia talous­pää­töksiä lähiviik­koina

Stubb: Ratkai­sevia talous­pää­töksiä lähiviik­koina

Julkaistu: 15.03.2016 Uncategorized

Lähiviik­koina eletään halli­tuksen talous­po­li­tiikan linjan ja sen onnis­tu­misen kannalta ratkai­sevia hetkiä.

“Halli­tus­oh­jel­massa on hahmo­teltu ura kohti vakaamman julkisen talouden ja vahvemman työlli­syyden Suomea. Meidän on tehtävä käänne kohti parempaa vielä kun ratkaisut ovat suoma­laisten omissa käsissä”, valtio­va­rain­mi­nisteri, Kokoo­muksen puheen­johtaja Alexander Stubb totesi Veron­mak­sajien Vero 2016 -päivillä.

Halli­tuksen yhteinen lähtö­kohta ovat 4 miljardin euron säästöt julkiseen talouteen ja raken­ne­uu­dis­tukset erityi­sesti työmark­ki­noilla sekä sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa. Suurilla raken­teel­li­silla uudis­tuk­silla, kuten kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sella sekä sote-uudis­tuk­sella on vaiku­tuksia myös verotukseen.

“On ensisi­jaisen tärkeää, että hallitus pitää finans­si­po­li­tiikan liikku­ma­varan ja keino­va­li­koiman omissa käsissään. Pidän mahdot­tomana ajatusta, että tässä talous­ti­lan­teessa hallitus raken­taisi koko talous­po­li­tiikan perus­tansa epävar­mojen odotusten varaan”, Stubb sanoi.

“Kun hallitus keväällä määrit­telee, miten yhteis­kun­ta­so­pi­muksen vaiku­tusta julki­selle talou­delle voidaan laskea, ovat raken­teel­liset uudis­tukset tässä määrit­te­lyssä erityisen arvok­kaita. Sopimus­poh­jassa tehdyn työn määrä lisääntyy, kun vuosit­tainen työaika pitenee 24 tunnilla. Tämä on iso askel eteenpäin. Myös Suomen palkka­malli, jossa muiden alojen palkan­muo­dostus seuraa viennille alttiiden alojen tasoa, on merkittävä ja tärkeä raken­teel­linen uudistus.”

”Erityisen painavan arvon hallitus on asettanut paikal­lisen sopimisen edistä­mi­selle tulevalla työeh­to­so­pi­mus­kier­rok­sella. Sen merkitys työlli­syys­ta­voitteen toteu­tu­misen kannalta on halli­tus­oh­jelman keino­va­li­koi­masta kaikkein suurin. Siksi kunnian­hi­moinen paikal­linen sopiminen toisi toteu­tuessaan näköalaa vahvempaan talous­kasvuun ja runsaammin liikku­ma­varaa julkiseen talouteen”, Stubb totesi.

Sote-uudis­tuksen seuraavat isot päätökset koskevat mallia, jolla sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden rahoitus tulevai­suu­dessa kerätään. Stubb muistutti, että halli­tus­oh­jelman keskeisten verolin­jausten on toteu­duttava myös sote-uudis­tuksen yhtey­dessä. Kokonais­ve­roaste ei voi nousta, eikä työn verotus kiristyä.

“Olen vahvasti sitä mieltä, että näin pienessä maassa kaksi verotuksen tasoa riittää mainiosti. Koko uudis­tuksen tavoite on tuottaa suoma­lai­sille tulevai­suu­dessa entistä laaduk­kaampia sosiaali- ja terveys­pal­ve­luita nykyistä tehok­kaam­malla hallin­nolla, ei rakentaa ylimää­räistä hallintoa. Kolmas veroporras ja maakuntien verotusoikeus löisivät tavoit­tei­tamme korville monimut­kais­ta­malla verotusta entisestään ja luomalla yhä lisää painetta työn verotuksen kiris­ty­mi­selle”, Stubb sanoi.

Stubb kertoi, että sote-uudis­tuksen on tarkoitus myös rahoi­tus­rat­kaisun osalta edetä lähiviik­koina.


Kokoomus.fi