Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Julkaistu:

Suomen Toivo -ajatus­paja on julkais­sut katta­van yleis­teok­sen sosi­aa­li­sen median eri muodoista ja keskei­sim­mistä käyt­tö­ta­voista. Myös viimei­sim­mät tutki­mus­tu­lok­set sosi­aa­li­sen median roolista vaali­kam­pan­joissa esitel­lään, samoin esimerk­kejä kehit­ty­neistä käyt­tö­ta­voista ja pohdin­taa sosi­aa­li­sen median maail­massa vaikut­ta­mi­sesta. Kirja on ladat­ta­vissa tai tilat­ta­vissa maksutta.

Kaikille haluk­kailla on mahdol­li­suus kehi­tellä kyseistä teosta wiki-tyyp­pi­sesti. Kehi­tys sosi­aa­li­sen median kentällä on nopeaa, uusia oival­luk­sia ja sovel­ta­mis­ta­poja syntyy koko ajan. Tule mukaan varmis­ta­maan, että mm. kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaamme saavat viimei­sim­mät vinkit sosi­aa­li­sen median hyödyn­tä­mi­sestä muok­kaa­malla aiheesta tehtyä ylei­se­sit­te­lyä. Samalla opit itse käyt­tä­mään suosit­tua yhteis­työ­alus­taa. Mukaan pääset pyytä­mällä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan Markku Pyyk­kö­lältä, 0500 442 761, Markku.Pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Sosi­aa­li­sen median wiki: http://www.politiikkasome.wikispaces.net

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content