Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Julkaistu:

Suomen Toivo -ajatus­paja on julkais­sut katta­van yleis­teok­sen sosi­aa­li­sen median eri muodoista ja keskei­sim­mistä käyt­tö­ta­voista. Myös viimei­sim­mät tutki­mus­tu­lok­set sosi­aa­li­sen median roolista vaali­kam­pan­joissa esitel­lään, samoin esimerk­kejä kehit­ty­neistä käyt­tö­ta­voista ja pohdin­taa sosi­aa­li­sen median maail­massa vaikut­ta­mi­sesta. Kirja on ladat­ta­vissa tai tilat­ta­vissa maksutta.

Kaikille haluk­kailla on mahdol­li­suus kehi­tellä kyseistä teosta wiki-tyyp­pi­sesti. Kehi­tys sosi­aa­li­sen median kentällä on nopeaa, uusia oival­luk­sia ja sovel­ta­mis­ta­poja syntyy koko ajan. Tule mukaan varmis­ta­maan, että mm. kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaamme saavat viimei­sim­mät vinkit sosi­aa­li­sen median hyödyn­tä­mi­sestä muok­kaa­malla aiheesta tehtyä ylei­se­sit­te­lyä. Samalla opit itse käyt­tä­mään suosit­tua yhteis­työ­alus­taa. Mukaan pääset pyytä­mällä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan Markku Pyyk­kö­lältä, 0500 442 761, Markku.Pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Sosi­aa­li­sen median wiki: http://www.politiikkasome.wikispaces.net

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content