Sosiaa­linen media - poliit­tisen vaikut­ta­misen uusi voima -julkaisun wiki-kehittely käynnistyy – kokoomus.fi
MENU
Sosiaa­linen media - poliit­tisen vaikut­ta­misen uusi voima -julkaisun wiki-kehittely käynnistyy

Sosiaa­linen media - poliit­tisen vaikut­ta­misen uusi voima -julkaisun wiki-kehittely käynnistyy

Julkaistu: 24.08.2012 Uncategorized

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut kattavan yleis­teoksen sosiaa­lisen median eri muodoista ja keskei­sim­mistä käyttö­ta­voista. Myös viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset sosiaa­lisen median roolista vaali­kam­pan­joissa esitellään, samoin esimerkkejä kehit­ty­neistä käyttö­ta­voista ja pohdintaa sosiaa­lisen median maail­massa vaikut­ta­mi­sesta. Kirja on ladat­ta­vissa tai tilat­ta­vissa maksutta.

Kaikille haluk­kailla on mahdol­lisuus kehitellä kyseistä teosta wiki-tyyppi­sesti. Kehitys sosiaa­lisen median kentällä on nopeaa, uusia oival­luksia ja sovel­ta­mis­tapoja syntyy koko ajan. Tule mukaan varmis­tamaan, että mm. kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaamme saavat viimei­simmät vinkit sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sestä muokkaa­malla aiheesta tehtyä yleise­sit­telyä. Samalla opit itse käyttämään suosittua yhteis­työ­alustaa. Mukaan pääset pyytä­mällä käyttä­jä­tun­nuksen ja salasanan Markku Pyykkö­lältä, 0500 442 761, Markku.Pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Sosiaa­lisen median wiki: http://www.politiikkasome.wikispaces.net


Kokoomus.fi