Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

Julkaistu:

Suomen Toivo -ajatus­paja on julkais­sut katta­van yleis­teok­sen sosi­aa­li­sen median eri muodoista ja keskei­sim­mistä käyt­tö­ta­voista. Myös viimei­sim­mät tutki­mus­tu­lok­set sosi­aa­li­sen median roolista vaali­kam­pan­joissa esitel­lään, samoin esimerk­kejä kehit­ty­neistä käyt­tö­ta­voista ja pohdin­taa sosi­aa­li­sen median maail­massa vaikut­ta­mi­sesta. Kirja on ladat­ta­vissa tai tilat­ta­vissa maksutta.

Kaikille haluk­kailla on mahdol­li­suus kehi­tellä kyseistä teosta wiki-tyyp­pi­sesti. Kehi­tys sosi­aa­li­sen median kentällä on nopeaa, uusia oival­luk­sia ja sovel­ta­mis­ta­poja syntyy koko ajan. Tule mukaan varmis­ta­maan, että mm. kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaamme saavat viimei­sim­mät vinkit sosi­aa­li­sen median hyödyn­tä­mi­sestä muok­kaa­malla aiheesta tehtyä ylei­se­sit­te­lyä. Samalla opit itse käyt­tä­mään suosit­tua yhteis­työ­alus­taa. Mukaan pääset pyytä­mällä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan Markku Pyyk­kö­lältä, 0500 442 761, Markku.Pyykkola@toivoajatuspaja.fi

Sosi­aa­li­sen median wiki: http://www.politiikkasome.wikispaces.net

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content