• FI
 • SV
 • MENU
  Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy
  Twiittaa

  Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

  Julkaistu: 24.08.2012 Uncategorized

  Suomen Toivo -ajatus­paja on julkais­sut katta­van yleis­teok­sen sosi­aa­li­sen median eri muodoista ja keskei­sim­mistä käyt­tö­ta­voista. Myös viimei­sim­mät tutki­mus­tu­lok­set sosi­aa­li­sen median roolista vaali­kam­pan­joissa esitel­lään, samoin esimerk­kejä kehit­ty­neistä käyt­tö­ta­voista ja pohdin­taa sosi­aa­li­sen median maail­massa vaikut­ta­mi­sesta. Kirja on ladat­ta­vissa tai tilat­ta­vissa maksutta.

  Kaikille haluk­kailla on mahdol­li­suus kehi­tellä kyseistä teosta wiki-tyyp­pi­sesti. Kehi­tys sosi­aa­li­sen median kentällä on nopeaa, uusia oival­luk­sia ja sovel­ta­mis­ta­poja syntyy koko ajan. Tule mukaan varmis­ta­maan, että mm. kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaamme saavat viimei­sim­mät vinkit sosi­aa­li­sen median hyödyn­tä­mi­sestä muok­kaa­malla aiheesta tehtyä ylei­se­sit­te­lyä. Samalla opit itse käyt­tä­mään suosit­tua yhteis­työ­alus­taa. Mukaan pääset pyytä­mällä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sala­sa­nan Markku Pyyk­kö­lältä, 0500 442 761, Markku.Pyykkola@toivoajatuspaja.fi

  Sosi­aa­li­sen median wiki: http://www.politiikkasome.wikispaces.net