Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sofia Vikman: Suomen menes­tyk­sen tae on osaava ja sivis­ty­nyt kansa­kunta

Sofia Vikman: Suomen menes­tyk­sen tae on osaava ja sivis­ty­nyt kansa­kunta

Julkaistu:


Korkea osaa­mis- ja sivis­tys­taso on kivi­jalka, johon nojaa kansa­kun­tamme resi­lienssi, henki­nen krii­sin­kes­tä­vyy­temme sekä kyky pitää pää kylmänä infor­maa­tio­so­dassa – erot­taa totuus valheesta.

Halli­tus on kautensa alusta alkaen julis­ta­nut, miten se tekee koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­sen. Halli­tuk­selle tämä niin sanottu ”kunnian­pa­lau­tus” on tarkoit­ta­nut määrä­ai­kai­sia hanke­ra­hoja ja byro­kra­tiaa lisää­viä hank­keita.

Halli­tuk­sen koulu­tus­po­li­tiikka on ollut tempoi­le­vaa määrä­ai­kai­sine hanke­ra­hoi­neen. Miten käy esimer­kiksi 1000 amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opet­ta­jalle ja ohjaa­jalle, jotka on palkattu määrä­ai­kai­sella rahoi­tuk­sella? Tästä Kokoo­muk­sessa kannamme huolta.

Koulu­tus­po­li­tiikka tarvit­see enna­koi­ta­vuutta ja pitkä­jän­tei­syyttä. Uudis­tus­ten toimeen­pa­noon on annet­tava aikaa. Ennen kaik­kea tarvi­taan työrau­haa kentälle.

Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaih­toeh­tonsa, jolla koulu­tuk­sen rahoi­tusta ja enna­koi­ta­vuutta vahvis­tet­tai­siin. Me vaki­nais­tai­simme halli­tuk­sen pätkä­ra­hat. Prio­ri­soi­simme menoja ja teki­simme arvo­va­lin­toja sivis­tyk­sen puolesta.

Laadu­kas koulu­tus ja sivis­tys perus­tuu korkea­ta­soi­seen tietee­seen ja tutki­muk­seen. Tiede, tutki­mus ja koulu­tus ovat talous­kas­vun ja hyvin­voin­timme kivi­jalka.

Nyt kun on saavu­tettu parla­men­taa­ri­nen sopu tieteen ja tutki­muk­sen rahoi­tus­ta­son nosta­mi­sesta, on halli­tuk­sen perään­nyt­tävä päät­tä­mis­tään histo­rial­li­sen rajuista tiede­leik­kauk­sista. On hyvä, että halli­tus näyt­tää viimein kuul­leen kokoo­muk­sen vaati­muk­sen tiede­leik­kaus­ten peru­mi­sesta, mutta odotamme vielä konkreet­ti­sia päätök­siä. Epäsel­vää on yhä peruuko halli­tus kaikki tulossa olevat tutki­mus- ja koulu­tus­leik­kauk­sensa.

Valtaosa uusista työpai­koista syntyy korkeaa osaa­mista vaati­ville aloille. Siksi on tärkeää huoleh­tia, että saamme vähin­tään 50 prosent­tia nuorista ikäluo­kista suorit­ta­maan korkea-asteen tutkin­non. Talous­kas­vun kannalta tämä­kin tavoite on matala ikäluok­kien pienen­tyessä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä haluaa painot­taa, että kun korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja on aivan oikein lisätty, täytyy niille varata riit­tä­vät resurs­sit eikä lisä­vel­voit­teita voida toteut­taa koulu­tuk­sen laadun kustan­nuk­sella.

Maamme ehdo­ton vahvuus ja oikeas­taan edel­ly­tys osaa­mi­sella menes­ty­mi­selle on se, että jokai­sella taus­tasta ja varal­li­suu­desta riip­pu­matta on mahdol­li­suus koulut­tau­tua niin pitkälle kuin oma kiin­nos­tus ja ahke­ruus vie.

Koro­na­pan­de­mia on lisän­nyt oppi­mis­vel­kaa. Meidän on kurot­tava sitä umpeen ja varmis­tet­tava, että jokai­nen nuori saavut­taa perus­kou­lusta riit­tä­vät perus­tai­dot jatko-opin­toi­hin siir­ty­mi­seksi. Jokai­sen oppi­laan on saatava oppi­mi­sen tukea oikea-aikai­sesti ja yksi­löl­li­set tarpeet huomioi­den.

Maail­man parhaille opet­ta­jille on annet­tava työrauha ja mahdol­li­suus keskit­tyä perus­työ­hönsä. Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että kasva­tus- ja koulu­tusa­lan ammat­ti­lais­ten kelpoi­suus­vaa­ti­muk­set säily­vät vähin­tään nyky­ta­solla. Lisäksi on jatket­tava viime kaudella käyn­nis­tet­tyä työtä opet­ta­jien perus- ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seksi.

On tärkeää, että sivis­tys­va­lio­kunta linjasi mietin­nös­sään, että lukio­kou­lu­tuk­sella ja amma­til­li­sella koulu­tuk­sella on jatkos­sa­kin eril­li­set järjes­tä­mis-, ohjaus- ja rahoi­tus­lain­sää­dän­tönsä.

Lukio­kou­lu­tuk­sella ja amma­til­li­sella koulu­tuk­sella on omat tärkeät sivis­tys­teh­tä­vänsä, joista on jatkos­sa­kin pidet­tävä kiinni. Lukio­kou­lu­tuk­sen tehtä­vänä on antaa opis­ke­li­jalle valmiu­det aloit­taa korkea­kou­lu­tut­kin­toon johta­vat opin­not, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tehtä­vänä on kehit­tää amma­til­li­sia valmiuk­sia ja valmis­taa nuoria työelä­mään.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että edus­kun­nan tahto­ti­laa on kunnioi­tet­tava ja varmis­tet­tava tule­vai­suu­des­sa­kin molem­pien koulu­tus­muo­to­jen omat ainut­laa­tui­set tehtä­vänsä. Nyt on halli­tuk­sen tehtävä varmis­taa, että edus­kun­nan tahtoa nouda­te­taan.

Lopuksi: Suomen menes­tyk­sen tae on osaava ja sivis­ty­nyt kansa­kunta. Tätä meidän on vaalit­tava jatkos­sa­kin. Johan Vilhelm Snell­ma­nin sanoin ”Pienen kansan voima on sivis­tys”.

Koulu­tus­po­liit­ti­sen selon­teon palau­te­kes­kus­telu, kokoo­muk­sen ryhmä­puhe, kansan­edus­taja Sofia Vikman

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content