Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Sivistyspolitiikan verkosto / Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

Julkaistu:

Nykyi­sen halli­tuk­sen tavoit­teena on tehdä Suomesta maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män tehok­kuus on tunnis­tettu ja tunnus­tettu tosia­sia. Maail­man muut­tuessa myös koulu­tus­jär­jes­tel­määmme on rukattu käsillä olevan halli­tus­kau­den aikana reip­paalla kädellä. Lähes jokai­nen kouluaste on saanut tuta uudis­tus­ten aallon. Vanha koulu­kult­tuuri ja sen raken­teet ovat murtu­massa, mutta yhä edel­leen kult­tuu­ri­set syvä­ra­ken­teet vaikut­ta­vat kaik­keen koulussa tapah­tu­vaan toimin­taan. Muutos synnyt­tää vasta­voi­mia.

Halli­tus­oh­jel­man toteu­tus

Olen kärjis­täen kutsu­nut oppi­lai­tok­sia anar­kis­ti­siksi asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioiksi (Lehko­nen 2009). Tällä tarkoi­tan sitä, että oppi­lai­tok­sen sisällä toimi­villa ja oppi­lai­tosta ulko­puo­lelta ohjaa­villa on monia risti­rii­tai­sia näke­myk­siä asioi­den tilasta ja halu­tusta suun­nasta. Myös keinoista halu­tun suun­nan saavut­ta­mi­seksi on epäsel­vyyttä. Opetusa­lalla toimi­villa on suuri valta toimin­tansa suun­taa­mi­sessa ja toisaalta jokai­nen halli­tus ohjaa sekä rahoi­tuk­sen että normien avulla oppi­lai­tok­sia halua­maansa suun­taan. Ohja­taan ja toimi­taan, mutta löyde­täänkö yhtei­nen sävel?

Jokai­sella, joka on käynyt läpi koulu­jär­jes­tel­mämme, on vuosien sosi­aa­lis­tu­mis­pro­sessi takana, jonka kautta olemme sisäis­tä­neet tietyt opetuk­sen ja oppi­mi­sen mallit. Katsomme koulu­jär­jes­tel­mää tutuksi tulleen orga­ni­saa­tio­pil­ven sisältä, jolloin näky­mät mahdol­li­seen toiseen tapaan toimia jäävät pilven­har­so­jen peit­toon. Ihmi­nen viih­tyy tutussa pilvessä. On turval­lista, kun ei tarvitse katsoa liian kauas. Mutta välillä maailma muut­tuu niin, että on pakko ottaa pää pois pilvestä.

Mutta välillä maailma muut­tuu niin, että on pakko ottaa pää pois pilvestä.

Ja nyt niin on tapah­tu­nut. Olemme olleet todis­ta­massa erilais­ten krii­sien synty­mistä. Koulu­pu­dok­kaat, oppi­mis­tu­los­ten lasku, syrjäy­ty­mi­nen, työt­tö­myys, tekno­lo­gian kehi­tys ja ilmas­ton­muu­tos tuovat ulkoi­sesta toimin­taym­pä­ris­töstä tuulia, jotka puhal­ta­vat paksuim­mat­kin pilvet pois pakot­taen katso­maan kauem­mas. Toimin­to­jen ajau­tuessa krii­sin tarvi­taan kykyä avoi­meen dialo­giin, jossa uskal­le­taan heit­täy­tyä pohti­maan oman todel­li­suu­den todel­li­suutta. Kouluor­ga­ni­saa­tion muutos on vält­tä­mät­tö­myys.

Jotta Suomi olisi maa, jossa koko ajan tekee mieli oppia jotain uutta, tarvi­taan sekä moti­vaa­tiota uuden oppi­mi­seen että mahdol­li­suus siihen. Toimin­ta­mo­ti­vaa­tio syntyy, kun toimin­nan usko­taan tai tiede­tään johta­van johon­kin arvok­kaaksi koet­tuun. Kukaan opetusa­lalla ei voine kiel­tää oppi­jan hyvän toteu­tu­mi­sen olevan opetus­työn keskiössä. Käsillä olevat krii­sit kerto­vat, että tarvit­semme uusia toimin­ta­mal­leja hyvän toteu­tu­mi­seksi. Tarvi­taan myös mahdol­li­suus oppia uutta. Täyden­nys­kou­lu­tus­jär­jes­tel­män uudel­leen pohdinta on tarpeen, kuin myös resurs­sointi. Opetusa­lalla toimi­villa pitää olla mahdol­li­suus lähteä pois koulusta ilman ajatusta heit­teille jäävistä oppi­joista ja tai opetus­taa­kan alle jäävästä kolle­gasta.

Uusien näkö­kul­mien löytä­mi­nen edel­lyt­tää uuden kohtaa­mista. Tarvetta on kehit­tää toisaalta järjes­tel­mäl­listä opetusa­lalla työs­ken­te­le­vien koulu­tusta ja toisaalta oppi­lai­to­sor­ga­ni­saa­tion kult­tuu­ria kohti avoi­men dialo­gin salli­mista.  Koulu­jär­jes­tel­män perin­teet ovat tehok­kaita vastus­ta­maan muutosta. Kult­tuuri syö uuden stra­te­gian päiväl­li­seksi ja pakot­taa uusia ideoita pursua­van opet­ta­jan takai­sin ruotuun. Tarvi­taan­kin dialo­gi­sen johta­mi­sen järjes­tel­mäl­listä kehit­tä­mistä -  johta­mista, joka sallii erilai­suu­den ja erilai­sista taus­toista tule­vat näke­myk­set koulussa tapah­tu­van toimin­nan suun­taa­mi­sessa kohti yhteistä päämää­rää, oppi­jan hyvän toteu­mista.  Edel­ly­tyk­senä on dialo­gi­suu­teen perus­tuva, persoo­naa kunnioit­tava toimin­ta­kult­tuuri. Esille tule­viin moni­nai­siin ongel­miin voidaan hakea luovasti ratkai­suja. Oppi­lai­tok­sista tulee muodos­tua kaikella tasolla oppi­mi­sor­ga­ni­saa­tioita. Halli­tus­oh­jel­man tavoit­teeksi tulisi Olli-Pekka Heino­sen sanoin (https://www.sitra.fi/artikkelit/dialogi-voisi-olla-hallitusohjelmassa/) lisätä myös dialo­gin kehit­tä­mi­sen. Näin Suomella olisi entistä parem­man mahdol­li­suu­det tulla maaksi, jossa koko ajan tekee mieli oppia jotain uutta.

Helena Lehko­nen,
KT, yksi sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jista

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content