Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Suomelle jatku­van oppi­mi­sen uudis­tusta tule­valla halli­tus­kau­della. Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen aiheesta 4.3.2019.

Muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa

Arvoisa puhe­mies,

”Työelämä mullis­tuu. Tällai­nen on tule­vai­suu­den ”super­työn­te­kijä.”

”Teko­ä­lyn­mul­lis­tus on tulossa: 15 prosent­tia työpai­koista katoaa ja suuri joukko ihmi­siä takai­sin koulun penkille.”

Tällai­sia otsi­koita on viime vuosina vilis­syt työn murrok­seen liit­tyen. On totta, että työelämä tulee robo­ti­saa­tion ja digi­ta­li­saa­tion myötä mullis­tu­maan tule­vina vuosi­kym­me­ninä. Tätä ei kuiten­kaan tule katsoa uhkana vaan mahdol­li­suuk­sien kautta. Ihmis­työlle on aina löyty­nyt uusi tarve ja muoto, minkä vuoksi kehi­tyk­sen jarrut­ta­mi­nen on väärä keino suhtau­tua murrok­seen.

Murrok­seen on vain varau­dut­tava etukä­teen. Tämä on huomioi­tava eten­kin koulu­tuk­sessa, mutta yhtä lailla se vaikut­taa perhe­va­pai­den, yritys­tu­kien, eläk­kei­den kuin tieten­kin vero­tuk­sen uudis­ta­mi­seen.

Arvoisa puhe­mies,

Työ ei lopu, vaan työteh­tä­vät muut­tu­vat.

Kysy­mys kuuluu­kin, että pysyykö koulu­tus muut­tu­vien työsi­säl­tö­jen ja -tehtä­vien perässä? Jatkossa osaa­mi­nen vanhe­nee entistä nopeam­min. Siksi tarvit­semme koulu­tus­jär­jes­tel­män, joka tarjoaa meille hyvät perus­tai­dot omak­su­maan jatku­vasti uutta. Keskiössä on oltava osaa­mi­nen, ei tutkin­to­ni­mik­keet.

Tutkin­to­jen rinnalle tarvi­taan erilai­sia lyhyem­piä, moduu­li­muo­toi­sia koulu­tuk­sia, jotta aina ei tarvitse aloit­taa koko­naista tutkin­toa alusta. Koulu­tuk­sen pain­opis­tettä tulee siir­tää yhä enem­män teoreet­ti­siin perus­val­miuk­siin ja meta-taitoi­hin, jotka muun­tau­tu­vat tekno­lo­gian kehi­tyk­sen mukana. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Suomelle jatku­van oppi­mi­sen uudis­tusta tule­valla halli­tus­kau­della.

Työn teke­mi­sen muodot ja työsuh­teet moni­nais­tu­vat, mikä edel­lyt­tää muutok­sia esimer­kiksi lain­sää­dän­nössä ja sosi­aa­li­tur­vassa. Keskei­nen muutos on alus­ta­ta­lous.

Suomella on suuri poten­ti­aali olla alus­ta­ta­lou­den luvattu maa. Digi­taa­li­sesti tarjot­tuja palve­luja voidaan toteut­taa globaa­lissa mitta­kaa­vassa. Tämä jos mikä avaa mahdol­li­suuk­sia suoma­lai­sen osaa­mi­sen kansain­vä­li­selle kysyn­nälle. Alus­ta­ta­lou­den toimi­vuus edel­lyt­tää kuiten­kin toimi­via peli­sään­töjä. Peli­sään­nöt toimin­nalle on asetet­tava niin, että palve­lut ja vero­tus ovat samalla viivalla, riip­pu­matta miten tai kuka niitä tarjoaa.

Arvoisa puhe­mies,

Työn murrok­sesta seuraa myös yhteis­kun­nan tuki­verk­ko­jen uudis­ta­mis­tar­vetta. Yhä useam­malla ihmi­sellä työn raja­pin­nat hämär­ty­vät: olet välillä yrit­täjä, työnan­taja, työn­te­kijä, työtön, osa-aikai­sesti työl­lis­tetty jne.

Työmark­ki­noi­den ja työelä­män jous­ta­vuus lisään­ty­vät ja toimeen­tu­loon liit­ty­vät kysy­myk­set koros­tu­vat.

Tämän vuoksi tarvit­semme laaja-alaista keskus­te­lua sosi­aa­li­tur­vasta. Kokoo­muk­sen esit­tämä yleis­tu­ki­malli yhdis­täisi sosi­aa­li­tur­van eri muotoja ja keven­täisi byro­kra­tia­louk­kuja: työn vastaa­not­ta­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa. Myös osa-aika­työn mahdol­li­suuk­sia on paran­net­tava ja yksi­ny­rit­tä­jyy­den sosi­aa­li­tur­vaa selkiy­tet­tävä.

Ikään­ty­vässä Suomessa keskeistä on myös ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus ja merki­tys hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nan poisto olisi tärkeä teko pullon­kau­lo­jen vähen­tä­mi­seksi. Useat haki­jat joutu­vat tällä hetkellä odot­ta­maan työlu­paa 6-8 kuukautta, jopa kauem­min.

Arvoisa puhe­mies,

Kaik­keen toimin­taan vaikut­ta­vana teki­jänä on tarkas­tel­tava talous­kas­vun toteu­tu­mista ilmas­ton­muu­tok­sen ja 1,5 asteen lämpe­ne­mis­ra­joi­tuk­sen puit­teissa. Kehit­ty­nei­den maiden on vähen­net­tävä pääs­tö­jään nopeasti. Samalla on ratkais­tava kestä­vän toimeen­tu­lon turvaa­mi­sen haaste.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män näke­myk­sen mukaan vero­tuk­sen pain­opis­tettä tulisi siir­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sesta ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta ympä­ris­tö­hait­to­jen vero­tuk­seen. Näin tuetaan työl­li­syyttä samalla pääs­töjä vähen­täen. Saas­tut­ta­mi­selle on asetet­tava yhteis­kun­nan toimesta riit­tävä hinta, ja päätök­set on tehtävä pitkä­jän­tei­sesti.

Edel­lä­kä­vi­jä­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­nen tuo maal­lemme valta­van mahdol­li­suu­den puhtai­den huip­pu­tek­no­lo­gioi­den kaupal­lis­ta­mi­sessa ja vien­nissä. Tehok­kaim­min pääs­tö­tal­koot onnis­tui­si­vat globaa­listi yhte­näi­sen pääs­tö­hin­noit­te­lun avulla.

Arvoisa puhe­mies,

Inhi­mil­li­nen osaa­mi­nen on paras turva muutok­sessa. Tämä edel­lyt­tää hyvää koulu­tus­ta­soa, uteliai­suutta ja kykyä oppia jatku­vasti uutta.

Meidän polii­tik­ko­jen tehtävä on varmis­taa, että tule­villa suku­pol­villa tulee olemaan samat mahdol­li­suu­det pärjätä kuin vanhem­mil­laan sekä luot­ta­musta tule­vai­suu­teen. Me kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä luotamme siihen, että Suomessa meillä on kaikki edel­ly­tyk­set onnis­tua tässä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content