Sinuhe Wallin­heimo: Tarve ihmis­työlle tulee säily­mään jatkos­sa­kin

Julkaistu: 04.03.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Suomelle jatku­van oppi­mi­sen uudis­tusta tule­valla halli­tus­kau­della. Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen aiheesta 4.3.2019.

Muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa

Arvoisa puhe­mies,

”Työelämä mullis­tuu. Tällai­nen on tule­vai­suu­den ”super­työn­te­kijä.”

”Teko­ä­lyn­mul­lis­tus on tulossa: 15 prosent­tia työpai­koista katoaa ja suuri joukko ihmi­siä takai­sin koulun penkille.”

Tällai­sia otsi­koita on viime vuosina vilis­syt työn murrok­seen liit­tyen. On totta, että työelämä tulee robo­ti­saa­tion ja digi­ta­li­saa­tion myötä mullis­tu­maan tule­vina vuosi­kym­me­ninä. Tätä ei kuiten­kaan tule katsoa uhkana vaan mahdol­li­suuk­sien kautta. Ihmis­työlle on aina löyty­nyt uusi tarve ja muoto, minkä vuoksi kehi­tyk­sen jarrut­ta­mi­nen on väärä keino suhtau­tua murrok­seen.

Murrok­seen on vain varau­dut­tava etukä­teen. Tämä on huomioi­tava eten­kin koulu­tuk­sessa, mutta yhtä lailla se vaikut­taa perhe­va­pai­den, yritys­tu­kien, eläk­kei­den kuin tieten­kin vero­tuk­sen uudis­ta­mi­seen.

Arvoisa puhe­mies,

Työ ei lopu, vaan työteh­tä­vät muut­tu­vat.

Kysy­mys kuuluu­kin, että pysyykö koulu­tus muut­tu­vien työsi­säl­tö­jen ja -tehtä­vien perässä? Jatkossa osaa­mi­nen vanhe­nee entistä nopeam­min. Siksi tarvit­semme koulu­tus­jär­jes­tel­män, joka tarjoaa meille hyvät perus­tai­dot omak­su­maan jatku­vasti uutta. Keskiössä on oltava osaa­mi­nen, ei tutkin­to­ni­mik­keet.

Tutkin­to­jen rinnalle tarvi­taan erilai­sia lyhyem­piä, moduu­li­muo­toi­sia koulu­tuk­sia, jotta aina ei tarvitse aloit­taa koko­naista tutkin­toa alusta. Koulu­tuk­sen pain­opis­tettä tulee siir­tää yhä enem­män teoreet­ti­siin perus­val­miuk­siin ja meta-taitoi­hin, jotka muun­tau­tu­vat tekno­lo­gian kehi­tyk­sen mukana. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää Suomelle jatku­van oppi­mi­sen uudis­tusta tule­valla halli­tus­kau­della.

Työn teke­mi­sen muodot ja työsuh­teet moni­nais­tu­vat, mikä edel­lyt­tää muutok­sia esimer­kiksi lain­sää­dän­nössä ja sosi­aa­li­tur­vassa. Keskei­nen muutos on alus­ta­ta­lous.

Suomella on suuri poten­ti­aali olla alus­ta­ta­lou­den luvattu maa. Digi­taa­li­sesti tarjot­tuja palve­luja voidaan toteut­taa globaa­lissa mitta­kaa­vassa. Tämä jos mikä avaa mahdol­li­suuk­sia suoma­lai­sen osaa­mi­sen kansain­vä­li­selle kysyn­nälle. Alus­ta­ta­lou­den toimi­vuus edel­lyt­tää kuiten­kin toimi­via peli­sään­töjä. Peli­sään­nöt toimin­nalle on asetet­tava niin, että palve­lut ja vero­tus ovat samalla viivalla, riip­pu­matta miten tai kuka niitä tarjoaa.

Arvoisa puhe­mies,

Työn murrok­sesta seuraa myös yhteis­kun­nan tuki­verk­ko­jen uudis­ta­mis­tar­vetta. Yhä useam­malla ihmi­sellä työn raja­pin­nat hämär­ty­vät: olet välillä yrit­täjä, työnan­taja, työn­te­kijä, työtön, osa-aikai­sesti työl­lis­tetty jne.

Työmark­ki­noi­den ja työelä­män jous­ta­vuus lisään­ty­vät ja toimeen­tu­loon liit­ty­vät kysy­myk­set koros­tu­vat.

Tämän vuoksi tarvit­semme laaja-alaista keskus­te­lua sosi­aa­li­tur­vasta. Kokoo­muk­sen esit­tämä yleis­tu­ki­malli yhdis­täisi sosi­aa­li­tur­van eri muotoja ja keven­täisi byro­kra­tia­louk­kuja: työn vastaa­not­ta­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa. Myös osa-aika­työn mahdol­li­suuk­sia on paran­net­tava ja yksi­ny­rit­tä­jyy­den sosi­aa­li­tur­vaa selkiy­tet­tävä.

Ikään­ty­vässä Suomessa keskeistä on myös ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus ja merki­tys hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nan poisto olisi tärkeä teko pullon­kau­lo­jen vähen­tä­mi­seksi. Useat haki­jat joutu­vat tällä hetkellä odot­ta­maan työlu­paa 6-8 kuukautta, jopa kauem­min.

Arvoisa puhe­mies,

Kaik­keen toimin­taan vaikut­ta­vana teki­jänä on tarkas­tel­tava talous­kas­vun toteu­tu­mista ilmas­ton­muu­tok­sen ja 1,5 asteen lämpe­ne­mis­ra­joi­tuk­sen puit­teissa. Kehit­ty­nei­den maiden on vähen­net­tävä pääs­tö­jään nopeasti. Samalla on ratkais­tava kestä­vän toimeen­tu­lon turvaa­mi­sen haaste.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män näke­myk­sen mukaan vero­tuk­sen pain­opis­tettä tulisi siir­tää ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sesta ja yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sesta ympä­ris­tö­hait­to­jen vero­tuk­seen. Näin tuetaan työl­li­syyttä samalla pääs­töjä vähen­täen. Saas­tut­ta­mi­selle on asetet­tava yhteis­kun­nan toimesta riit­tävä hinta, ja päätök­set on tehtävä pitkä­jän­tei­sesti.

Edel­lä­kä­vi­jä­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­nen tuo maal­lemme valta­van mahdol­li­suu­den puhtai­den huip­pu­tek­no­lo­gioi­den kaupal­lis­ta­mi­sessa ja vien­nissä. Tehok­kaim­min pääs­tö­tal­koot onnis­tui­si­vat globaa­listi yhte­näi­sen pääs­tö­hin­noit­te­lun avulla.

Arvoisa puhe­mies,

Inhi­mil­li­nen osaa­mi­nen on paras turva muutok­sessa. Tämä edel­lyt­tää hyvää koulu­tus­ta­soa, uteliai­suutta ja kykyä oppia jatku­vasti uutta.

Meidän polii­tik­ko­jen tehtävä on varmis­taa, että tule­villa suku­pol­villa tulee olemaan samat mahdol­li­suu­det pärjätä kuin vanhem­mil­laan sekä luot­ta­musta tule­vai­suu­teen. Me kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mässä luotamme siihen, että Suomessa meillä on kaikki edel­ly­tyk­set onnis­tua tässä.