Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sinuhe Wallinheimo: “Suomi voi joko ajelehtia tapahtumien mukana tai pyrkiä vaikuttamaan niihin”

Sinuhe Wallin­heimo: “Suomi voi joko ajeleh­tia tapah­tu­mien mukana tai pyrkiä vaikut­ta­maan niihin”

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

EU-jäse­nyys on Suomelle tärkein talou­del­li­nen ja tois­tai­seksi myös merkit­tä­vin turval­li­suus­po­liit­ti­nen päätös. Suomen on oltava Eurooppa-poli­tii­kas­saan aloit­teel­li­nen niin omien etujemme ajami­sessa kuin EU:n kehit­tä­mi­sessä. 

Suomella on oltava EU:ssa ääni, joka kantaa—tätä Kokoo­mus on edis­tä­nyt vuosi­kau­det. EU:n ytimissä pysy­mi­nen, Suomen aseman vahvis­ta­mi­nen ja unio­nin kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tä­vät Suomelta selkeää visiota. Nyt tästä selon­teosta ja myös halli­tuk­sen EU-poli­tii­kasta tämä uupuu. Suomen ennen aktii­vi­sen EU-poli­tii­kan suunta on kään­ty­nyt huonom­paan. 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen EU-poli­tii­kan ja selon­teon pitäisi antaa vastauk­sia siihen, millaista unio­nia Suomi haluaa raken­taa ja millai­nen rooli Suomella EU:ssa on. 

Suomen on oltava jatku­vasti hereillä, koskipa päätök­sen­teko kestä­vän kasvun ja ilmas­to­po­li­tii­kan koko­nai­suutta tai ehdo­tuk­sia talous- ja raha­lii­ton kehit­tä­mi­sestä. Puhu­mat­ta­kaan turval­li­suu­teen ja maahan­muut­toon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä tai EU:n globaa­lista roolista.

Nyt näin ei tapahdu. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on kehi­tyk­sestä ja halli­tuk­sen linjasta huolis­saan. Suomen käytän­nöksi aiem­pina vuosina muodos­tu­nut vahva ja laaja ennak­ko­vai­kut­ta­mi­nen ei ole toimi­vaa, jos omat kannat meille kriit­ti­sen tärkeissä kysy­myk­sissä ovat leväl­lään. 

Arvoisa puhe­mies,

Ryhmämme kannat­taa EU:n vahvaa kehit­tä­mistä, se on Suomen etu. Suuria asioita, joihin meidän pitää keskit­tyä ovat vapaan, sään­tö­pe­rus­tei­sen maail­man­kau­pan puolus­ta­mi­nen, kestävä kasvu, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä, turval­li­suus ja puolus­tus, sekä muut­to­liik­keen hallinta.

Euroo­pan unio­nia on kehi­tet­tävä arvo­yh­tei­sönä. EU:n tulee olla omien perus­ar­vo­jensa vahva puoles­ta­pu­huja ja puolus­taja niin sisäi­sesti kuin kansain­vä­li­ses­ti­kin.

Kanna­tamme EU:n roolin vahvis­tu­mista ilmas­to­joh­ta­jana. Suomen tulee edis­tää Euroop­paa, joka on talou­del­li­sesti kestävä ja huomioi ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set. 

Euroo­pasta on tehtävä maail­man kilpai­lu­ky­kyi­sin talous­a­lue. Väes­tömme vähe­tessä ja vanhen­tuessa EU:n on löydet­tävä tehok­kaam­pia keinoja kilpai­lu­ky­vyn ja vaurau­den säilyt­tä­mi­seksi. 

Suomen on myös syytä tukea tavoi­tetta kehit­tää Euroo­pan unio­nia vahvem­maksi ulko-, turval­li­suus- sekä puolus­tus­po­liit­ti­seksi toimi­jaksi. EU:n on pystyt­tävä vastaa­maan lähia­luei­densa kasva­vaan epäva­kau­teen, Kiinan vaiku­tus­val­lan kasvuun sekä Venä­jän muodos­ta­miin haas­tei­siin. 

Pitkällä aika­vä­lillä meidän tulee pyrkiä yhdis­tä­mään EU:n ja Naton tehtä­viä turval­li­suus­po­li­tii­kassa. 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä EU tarvit­see toimi­vam­man turva­paik­ka­po­li­tii­kan, joilla voidaan varmis­taa, että suoje­lua tarjo­taan nopeasti vain sitä tarvit­se­ville —kansain­vä­li­sen oikeu­den velvoit­teita noudat­taen.

Tahdomme kehit­tää EU:n raha- ja talous­u­nio­nia nykyistä kunnian­hi­moi­sem­min ja vastuul­li­sem­min. Ylivel­kaan­tu­mi­nen, mark­ki­na­ku­rin puute sekä jäsen­val­tioi­den ja pank­kien väli­nen kohta­lo­nyh­teys ovat talous- ja raha­lii­ton haas­teita ja niihin pitää puut­tua.

Arvoisa puhe­mies,

Suomen vaikut­ta­mi­sessa EU:n ajan­koh­tai­siin ja tärkei­siin kysy­myk­siin on paran­ta­mi­sen varaa. Ryhmämme yhtyy suuren valio­kun­nan asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­sissa esille nostet­tui­hin huoliin aiem­min hyvin toimi­neen EU-ennak­ko­vai­kut­ta­mi­sen nyky­ti­lasta. 

Suomen on palat­tava aiem­paan käytän­töönsä vahvana proak­tii­vi­sena vaikut­ta­jana, reagoin­nin sijaan, ja varmis­tet­tava halli­tuk­sen ja edus­kun­nan hyvä yhteis­toi­minta sekä riit­tävä ja oikea-aikai­nen tiedon­saanti perus­tus­lain mukai­sesti.

Suomella on ennen kaik­kea oltava yhte­näi­nen ja selkeä viesti komis­sion ja jäsen­mai­den suun­taan erityi­sesti kriit­ti­sen tärkeissä kysy­myk­sissä.

Yksi esimerkki tärkeästä vaikut­ta­mi­sen paikasta koskee EU:ssa viriä­vää keskus­te­lua talous­po­li­tii­kan tule­vai­suu­desta ja yhteis­vas­tui­den laajen­ta­mi­sesta. 

Tähän keskus­te­luun on Suomessa varau­dut­tava huolella, kuten tasa­val­lan presi­dent­ti­kin on muis­tut­ta­nut. Varal­li­suu­della mitat­tuna suoma­lai­set ovat ”Euroo­passa 16. sijalla ja EU:ssa emme yllä kärki­kym­me­nik­köön. Varal­li­suus kertoo aika paljon siitä, mikä on kyky ottaa ulko­puo­lista vastuuta.” Presi­dentti Niinis­tön huomio on osuva.

Nyt kasva­neita jäsen­mai­den velka­suh­teita täytyy ryhtyä supis­ta­maan niin, että talous­kasvu ei kärsi, mutta pande­mia ei voi myös­kään olla syy hylätä sään­töi­hin pohjau­tu­vaa vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa. Tiukat velka­ku­ri­sään­nöt ovat Suomen etu.

Arvoisa puhe­mies,

Aika keskus­te­luun EU:n tule­vai­suu­desta ja Suomen linjasta on nyt. Suomi voi joko ajeleh­tia tapah­tu­mien mukana tai pyrkiä vaikut­ta­maan niihin – näiden kahden vaih­toeh­don välillä ei ole keski­tietä. 

Kokoo­muk­selle valinta on selkeä. Me haluamme Suomen, jolla on selkeä EU-visio ja kykyä toteut­taa se. Tästä selon­teosta sitä ei löydy. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on jättä­nyt Suuren valio­kun­nan mietin­töön vasta­lauseensa.

Ehdo­tan­kin, että edus­kunta hyväk­syy vasta­lauseen kaksi mukai­sen kannan­o­ton.

Ryhmä­pu­heen­vuoro /​ Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo /​ Palau­te­kes­kus­telu valtio­neu­vos­ton EU-poli­tiik­kaa koske­vasta selon­teosta (SuVM 1/​2021 vp; VNS 7/​2021 vp)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.12.2021

Jukka Kopra: “Maan­puo­lus­tuk­sen resurs­seista on huoleh­dit­tava kaikissa olosuh­teissa”

Puolus­tus­va­lio­kunta on julkis­ta­nut yksi­mie­li­sen mietin­tönsä puolus­tus­se­lon­teosta. Itse puolus­tus­se­lon­teko on valmis­teltu hyvin avoi­mella parla­men­taa­ri­sella tavalla, ja kiitos yksi­mie­li­sestä mietin­nöstä kuuluu koko valio­kun­nalle

1.12.2021

Timo Heino­nen: “Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu”

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka on vastuu­tonta. Kaikki ongel­mat ja myös halli­tuk­sen kasassa pysy­mi­nen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisä­ve­lalla.

24.11.2021

Antti Häkkä­nen: “Turval­li­suus­lain­sää­däntö on saatava nopeasti kuntoon”

Viimei­nen vuosi­kym­men on muut­ta­nut voimak­kaasti kansain­vä­listä turval­li­suus­ti­lan­netta. Edes­sämme on nyt ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan näkö­kul­masta jännit­tei­nen aika­kausi. On enna­koi­ta­vissa, että tällä