Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sinuhe Wallinheimo: “Suomi voi joko ajelehtia tapahtumien mukana tai pyrkiä vaikuttamaan niihin”

Sinuhe Wallin­heimo: “Suomi voi joko ajeleh­tia tapah­tu­mien mukana tai pyrkiä vaikut­ta­maan niihin”

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

EU-jäse­nyys on Suomelle tärkein talou­del­li­nen ja tois­tai­seksi myös merkit­tä­vin turval­li­suus­po­liit­ti­nen päätös. Suomen on oltava Eurooppa-poli­tii­kas­saan aloit­teel­li­nen niin omien etujemme ajami­sessa kuin EU:n kehit­tä­mi­sessä. 

Suomella on oltava EU:ssa ääni, joka kantaa—tätä Kokoo­mus on edis­tä­nyt vuosi­kau­det. EU:n ytimissä pysy­mi­nen, Suomen aseman vahvis­ta­mi­nen ja unio­nin kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tä­vät Suomelta selkeää visiota. Nyt tästä selon­teosta ja myös halli­tuk­sen EU-poli­tii­kasta tämä uupuu. Suomen ennen aktii­vi­sen EU-poli­tii­kan suunta on kään­ty­nyt huonom­paan. 

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen EU-poli­tii­kan ja selon­teon pitäisi antaa vastauk­sia siihen, millaista unio­nia Suomi haluaa raken­taa ja millai­nen rooli Suomella EU:ssa on. 

Suomen on oltava jatku­vasti hereillä, koskipa päätök­sen­teko kestä­vän kasvun ja ilmas­to­po­li­tii­kan koko­nai­suutta tai ehdo­tuk­sia talous- ja raha­lii­ton kehit­tä­mi­sestä. Puhu­mat­ta­kaan turval­li­suu­teen ja maahan­muut­toon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä tai EU:n globaa­lista roolista.

Nyt näin ei tapahdu. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on kehi­tyk­sestä ja halli­tuk­sen linjasta huolis­saan. Suomen käytän­nöksi aiem­pina vuosina muodos­tu­nut vahva ja laaja ennak­ko­vai­kut­ta­mi­nen ei ole toimi­vaa, jos omat kannat meille kriit­ti­sen tärkeissä kysy­myk­sissä ovat leväl­lään. 

Arvoisa puhe­mies,

Ryhmämme kannat­taa EU:n vahvaa kehit­tä­mistä, se on Suomen etu. Suuria asioita, joihin meidän pitää keskit­tyä ovat vapaan, sään­tö­pe­rus­tei­sen maail­man­kau­pan puolus­ta­mi­nen, kestävä kasvu, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä, turval­li­suus ja puolus­tus, sekä muut­to­liik­keen hallinta.

Euroo­pan unio­nia on kehi­tet­tävä arvo­yh­tei­sönä. EU:n tulee olla omien perus­ar­vo­jensa vahva puoles­ta­pu­huja ja puolus­taja niin sisäi­sesti kuin kansain­vä­li­ses­ti­kin.

Kanna­tamme EU:n roolin vahvis­tu­mista ilmas­to­joh­ta­jana. Suomen tulee edis­tää Euroop­paa, joka on talou­del­li­sesti kestävä ja huomioi ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set. 

Euroo­pasta on tehtävä maail­man kilpai­lu­ky­kyi­sin talous­a­lue. Väes­tömme vähe­tessä ja vanhen­tuessa EU:n on löydet­tävä tehok­kaam­pia keinoja kilpai­lu­ky­vyn ja vaurau­den säilyt­tä­mi­seksi. 

Suomen on myös syytä tukea tavoi­tetta kehit­tää Euroo­pan unio­nia vahvem­maksi ulko-, turval­li­suus- sekä puolus­tus­po­liit­ti­seksi toimi­jaksi. EU:n on pystyt­tävä vastaa­maan lähia­luei­densa kasva­vaan epäva­kau­teen, Kiinan vaiku­tus­val­lan kasvuun sekä Venä­jän muodos­ta­miin haas­tei­siin. 

Pitkällä aika­vä­lillä meidän tulee pyrkiä yhdis­tä­mään EU:n ja Naton tehtä­viä turval­li­suus­po­li­tii­kassa. 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä EU tarvit­see toimi­vam­man turva­paik­ka­po­li­tii­kan, joilla voidaan varmis­taa, että suoje­lua tarjo­taan nopeasti vain sitä tarvit­se­ville —kansain­vä­li­sen oikeu­den velvoit­teita noudat­taen.

Tahdomme kehit­tää EU:n raha- ja talous­u­nio­nia nykyistä kunnian­hi­moi­sem­min ja vastuul­li­sem­min. Ylivel­kaan­tu­mi­nen, mark­ki­na­ku­rin puute sekä jäsen­val­tioi­den ja pank­kien väli­nen kohta­lo­nyh­teys ovat talous- ja raha­lii­ton haas­teita ja niihin pitää puut­tua.

Arvoisa puhe­mies,

Suomen vaikut­ta­mi­sessa EU:n ajan­koh­tai­siin ja tärkei­siin kysy­myk­siin on paran­ta­mi­sen varaa. Ryhmämme yhtyy suuren valio­kun­nan asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­sissa esille nostet­tui­hin huoliin aiem­min hyvin toimi­neen EU-ennak­ko­vai­kut­ta­mi­sen nyky­ti­lasta. 

Suomen on palat­tava aiem­paan käytän­töönsä vahvana proak­tii­vi­sena vaikut­ta­jana, reagoin­nin sijaan, ja varmis­tet­tava halli­tuk­sen ja edus­kun­nan hyvä yhteis­toi­minta sekä riit­tävä ja oikea-aikai­nen tiedon­saanti perus­tus­lain mukai­sesti.

Suomella on ennen kaik­kea oltava yhte­näi­nen ja selkeä viesti komis­sion ja jäsen­mai­den suun­taan erityi­sesti kriit­ti­sen tärkeissä kysy­myk­sissä.

Yksi esimerkki tärkeästä vaikut­ta­mi­sen paikasta koskee EU:ssa viriä­vää keskus­te­lua talous­po­li­tii­kan tule­vai­suu­desta ja yhteis­vas­tui­den laajen­ta­mi­sesta. 

Tähän keskus­te­luun on Suomessa varau­dut­tava huolella, kuten tasa­val­lan presi­dent­ti­kin on muis­tut­ta­nut. Varal­li­suu­della mitat­tuna suoma­lai­set ovat ”Euroo­passa 16. sijalla ja EU:ssa emme yllä kärki­kym­me­nik­köön. Varal­li­suus kertoo aika paljon siitä, mikä on kyky ottaa ulko­puo­lista vastuuta.” Presi­dentti Niinis­tön huomio on osuva.

Nyt kasva­neita jäsen­mai­den velka­suh­teita täytyy ryhtyä supis­ta­maan niin, että talous­kasvu ei kärsi, mutta pande­mia ei voi myös­kään olla syy hylätä sään­töi­hin pohjau­tu­vaa vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa. Tiukat velka­ku­ri­sään­nöt ovat Suomen etu.

Arvoisa puhe­mies,

Aika keskus­te­luun EU:n tule­vai­suu­desta ja Suomen linjasta on nyt. Suomi voi joko ajeleh­tia tapah­tu­mien mukana tai pyrkiä vaikut­ta­maan niihin – näiden kahden vaih­toeh­don välillä ei ole keski­tietä. 

Kokoo­muk­selle valinta on selkeä. Me haluamme Suomen, jolla on selkeä EU-visio ja kykyä toteut­taa se. Tästä selon­teosta sitä ei löydy. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on jättä­nyt Suuren valio­kun­nan mietin­töön vasta­lauseensa.

Ehdo­tan­kin, että edus­kunta hyväk­syy vasta­lauseen kaksi mukai­sen kannan­o­ton.

Ryhmä­pu­heen­vuoro /​ Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo /​ Palau­te­kes­kus­telu valtio­neu­vos­ton EU-poli­tiik­kaa koske­vasta selon­teosta (SuVM 1/​2021 vp; VNS 7/​2021 vp)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta

Kokoo­muk­selle vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta. Oikeus­val­tio mahdol­lis­taa kansan­val­lan, perus­oi­keuk­sien toteu­tu­mi­sen ja koko muun yhteis­kun­nan toimin­nan. Se varmis­taa, että julki­sen vallan käyttö perus­tuu lakiin ja että oikeus­tur­vaa saa, kun sitä tarvit­see. Suomen oikeus­val­tio on maail­man vahvim­pia, ja siitä meidän on syytä olla ylpeitä.

30.11.2022

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

9.11.2022

Väli­ky­sy­mys­puhe: Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille

Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille. Me emme ole valmiita luovut­ta­maan metsä­po­li­tiik­kaa EU:n toimi­val­taan. EU:n yhtei­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan keinot on valit­tava tavalla, jolla koti­mais­ten metsien vastuul­lista ja kestä­vää käyt­töä ei vaaran­neta.

Skip to content