Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Sinuhe Wallinheimo: Suomesta puhtaan energian suurvalta

Sinuhe Wallin­heimo: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe to 13.10. pidet­tä­vässä lähe­te­kes­kus­te­lussa
VNS 6/​2022 vp Hiili­neut­raali Suomi 2035 – kansal­li­nen ilmasto- ja ener­gia­stra­te­gia

Arvoisa puhe­mies,

Kylmien säiden ja pitkien väli­mat­ko­jen Suomi on erityi­sen riip­pu­vai­nen siitä, että kohtuu­hin­taista ener­giaa on saata­villa. Saata­vuu­den ja kohtuu­hin­tai­suu­den lisäksi keskeistä on ener­giao­ma­va­rai­suu­den lisää­mi­nen ja fossii­lie­ner­gian käytön määrä­tie­toi­nen vähen­tä­mi­nen pääs­töjä vähen­tääk­semme.

Ener­gia­po­li­tii­kan eri tavoit­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen on mahdol­lista, kun hyödyn­nämme laaja-alai­sesti kustan­nus­te­hok­kaita, koti­mai­sia ja vähä­pääs­töi­siä ener­gian­läh­teitä.

Tehtaita ei saa lopet­taa siksi, että kohtuu­hin­tai­sen sähkön saan­tia ei ole voitu taata. Järkevä ener­gia­te­hok­kuus sen sijaan on erit­täin kanna­tet­ta­vaa. Siinä sääs­te­tään rahaa ja ympä­ris­töä samalla kertaa.

Arvoisa puhe­mies,

Tämä puheeni alku oli kymme­nen vuoden takaa kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heesta, kun tässä salissa oli käsit­te­lyssä selon­teko kansal­li­sesta ener­gia- ja ilmas­to­stra­te­giasta.

Ja tänään viesti on saman suun­tai­nen; tarvit­semme järke­vää ja ratkai­su­kes­keistä ilmasto- ja ener­gia­po­li­tiik­kaa, joka huomioi yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun. Onneksi olemme tunnis­ta­neet jo aikoi­naan tarpeen vähen­tää fossii­lie­ner­gian tuon­tia ja panos­ta­neet koti­mai­seen puhtaa­seen ener­gi­aan.

Jatke­taan samalla pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen tiellä, joka ei kurjista arkea vaan päin­vas­toin luo kestä­vää kasvua ja suoma­lai­sille uusia mahdol­li­suuk­sia.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus on esit­tä­nyt lukui­sia toimen­pi­teitä, joiden avulla selviämme yli akuu­tista ener­gia­krii­sistä. Olemme tuoneet useita esityk­siä uudis­taak­semme sähkö­mark­ki­noita, jotta suoma­lai­sille riit­tää kohtuu­hin­taista sähköä tule­van talven pakka­silla.

Nopea­vai­kut­teis­ten toimien valmis­telu olisi pitä­nyt aloit­taa jo eilen, mutta hyvä halli­tus, voisit­teko viimeis­tään huomenna alkaa edis­tää pika-aika­tau­lulla tarjoa­miamme keinoja?

Arvoisa puhe­mies,

Olemme myös esit­tä­neet pidem­män aika­vä­lin ratkai­suja. Niiden avulla jatkamme kohti hiili­neut­raa­lia yhteis­kun­taa siten, että ener­gian hinta Suomessa pysyy kilpai­lu­ky­kyi­senä. Voimme tehdä puhtaasta ja edul­li­sesta ener­giasta kilpai­lu­valt­timme.

Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomeen lisää ydin­voi­maa ja varmis­taa lisään­ty­vän tuuli­voi­man rinnalla vesi­voi­man edel­ly­tyk­set. Haluamme nopeut­taa ener­giain­ves­toin­teja ja suju­voit­taa luvi­tusta sekä laatia kansal­li­sen vety­ta­lous­stra­te­gian.

Nyt käsit­te­lyssä oleva ilmasto- ja ener­gia­stra­te­gia tunnis­taa samoja tarpeita. Kiitämme, että esimer­kiksi vesi­voi­man merki­tys sähkö­jär­jes­tel­mäl­lemme noste­taan esille. Kiitämme myös huol­to­var­muu­den huomioi­mi­sesta eten­kin, kun ilmas­to­laissa sen merki­tystä ei halli­tus vielä tunnis­ta­nut.

Yhteis­kun­nan sähköis­tyessä meillä on erin­omai­set mahdol­li­suu­det luoda kestä­vää kasvua puhtaan ja edul­li­sen ener­gian suur­val­ta­vana. Ener­gia­krii­sistä ulos pyrkiessä on stra­te­gi­sesti järke­vää vauh­dit­taa ener­gia­mur­rosta.

Ja siksi selon­teon kunnian­hi­mon­ta­soa olisi kokoo­muk­sen mielestä varaa nostaa. Siinä tulisi antaa sitou­mus vähin­tään yhden ydin­voi­ma­lan peri­aa­te­pää­tök­sestä ja hoitaa pieny­din­voi­ma­loi­den sujuva luvi­tus nopeam­min kuin vuosi­kym­me­nen loppuun mennessä.

Arvoisa puhe­mies,

2035-hiili­neut­raa­lius­ta­voite on teol­li­suu­den ja muiden toimia­lo­jen osalta arvioitu olevan saavu­tet­ta­vissa olemassa olevilla tai näkö­pii­rissä olevilla tekno­lo­gioilla edel­lyt­täen, että inves­toin­tiym­pä­ristö on suotuisa.

Yhtei­sen tavoi­tea­se­tan­nan jälkeen onkin tärkeää huoleh­tia tekno­lo­gia­neut­ra­li­tee­tista, enna­koi­ta­vuu­desta ja suju­vuu­desta. Nyt monet inves­toin­nit ovat liian kauan viran­omais­pro­ses­seissa. Tämä vaikeut­taa yritys­ten inves­toin­ti­suun­nit­te­lua ja heiken­tää ilmas­to­ta­voit­tei­den saavut­ta­mista.

Arvoisa puhe­mies,

Tarvit­semme inno­vaa­tioita ja osaa­mista, jotta saamme kehi­tet­tyä uusia tekno­lo­gioita ja ratkai­suja sekä sitä kautta vien­tiä ja talous­kas­vua. Suoma­lais­ten yritys­ten hiili­kä­den­jäl­jen vahvis­ta­mista on järkevä tavoi­tella osana kestä­vän kasvun kaavaa.

Olemme parla­men­taa­ri­sesti päät­tä­neet säätää uuden rahoi­tus­lain tutki­mus- ja kehit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sen nosta­mi­seksi 4 prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta. Julkista TKI-rahoi­tusta voidaan nostaa pysy­västi talou­den kestä­vyy­destä huoleh­tien.

Julkis­ten TKI-meno­jen lisää­mi­nen ei kuiten­kaan riitä, vaan yksi­tyi­seltä sekto­rilta on tultava kaksi kolmas­osaa rahoi­tuk­sesta. Ja tässä pala­taan toimin­taym­pä­ris­töön sekä sen enna­koi­ta­vuu­teen ja kannus­ta­vuu­teen. Yrityk­set tarvit­se­vat signaa­lin suotui­sasta inves­toin­tiym­pä­ris­töstä lupa­ta­kui­neen, jotta inno­vaa­tiot saadaan eteen­päin.

Arvoisa puhe­mies,

Uskomme parem­paan huomi­seen ja haluamme tehdä töitä sen eteen – poliit­ti­nen tahto­ti­lamme on selvä. Anne­taan ihmi­sille mahdol­li­suus ja vapaus kehit­tää parhaita ratkai­suja, jotta yhdessä asete­tut tavoit­teet saavu­te­taan kustan­nus­te­hok­kaasti ja napa­kalla aika­tau­lulla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.11.2022

Ryhmä­puhe: Kokoo­mus on valmis puolus­ta­maan suoma­lai­sia maita, vesiä ja omis­ta­juutta

Vuosi 1952 on jäänyt monin tavoin suoma­lais­ten mieliin. Helsin­gissä pidet­tiin olym­pia­lai­set, Armi Kuusela valit­tiin Miss Univer­su­miksi ja raskaat sota­kor­vauk­set saatiin makset­tua. Suomi katsoi eteen­päin.

9.11.2022

Väli­ky­sy­mys­puhe: Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille

Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille. Me emme ole valmiita luovut­ta­maan metsä­po­li­tiik­kaa EU:n toimi­val­taan. EU:n yhtei­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan keinot on valit­tava tavalla, jolla koti­mais­ten metsien vastuul­lista ja kestä­vää käyt­töä ei vaaran­neta.

19.10.2022

Janne Heik­ki­nen: Tehtä­vä­nämme on turvata tule­ville suku­pol­ville puhdas luonto

Arvoisa puhe­mies, moni tässä salissa olija muis­taa, kun ilmasto- ja metsä­kes­kus­te­luumme hiipi huol­ta­kin aiheut­ta­nut maan­käyt­töä koskeva kirjai­nyh­dis­telmä LULUCF. Ja tänään olemme keskus­te­le­massa siitä, mitä uusi maan­käyt­tö­sek­to­rin kirjai­nyh­dis­telmä MISU, eli maan­käyt­tö­sek­to­rin ilmas­to­suun­ni­telma, pitää sisäl­lään.

Skip to content