• FI
 • SV
 • MENU
  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä
  Twiittaa

  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä

  Julkaistu: 08.04.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

  Kokoo­muk­sen Senio­ri­ver­kosto perus­tet­tiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme kerän­neet jäse­niä verkos­toomme kaik­kialla Suomessa ja seis­seet eri kaupun­kien toreilla ja kahvi­loissa levit­tä­mässä tietoa kokoo­muk­sen senio­ri­ta­voit­teista.

  Verkos­ton inno­kas puheen­joh­taja oli tämän vuoden alku­puo­lelle saakka  kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti ja nyt kansan­edus­taja Markku Eestilä.

  Sihtee­rimme on edus­kunta-avus­taja Lenita Ketola (lenita.ketola@eduskunta.fi), jolle voitte ilmoit­tau­tua jäse­neksi, jos olette kokoo­muk­sen jäsen ja tunnette itsenne senio­riksi tai melkein sellai­seksi. Ei maksa mitään. Verkos­ton  ”Rukka­set” eli työmyy­rät ovat Iris Hjelm, Eva-Riitta Siito­nen, Margit Hara ja alle­kir­joit­ta­nut. Olkaa yhtey­dessä.

  Senio­ri­ver­kosto tekee häpei­le­mättä senio­ri­po­li­tiik­kaa eli esimer­kiksi vaikut­taa siihen, että eläk­kei­den osto­voima turva­taan ja samalla eläke­läis­ten toimeen­tulo. Haluamme yhden­ver­tai­sen vero­tuk­sen palkan­saa­jien kanssa. Kaikki tunte­vat ”taite­tun indek­sin” eli sen, että eläk­keet reagoi­vat heikosti palk­ko­jen muutok­siin. Edun­val­von­tamme tärkeys vain koros­tuu tule­vai­suu­dessa, sillä asumis­ku­lut näyt­tä­vät nouse­van koko ajan ja samoin - pahoin pelkään - käy myös tervey­den­huol­lon asia­kas­mak­suille, jotka jo nyt ovat kansain­vä­li­sesti korkealla tasolla.

  Olemme käyneet monia neuvot­te­luja työelä­ke­va­kuut­ta­jien kanssa, jotta voisimme nykyistä parem­man turvata eläk­kei­den osto­voi­man.  Eläke­läi­set eivät ole terve­tul­leita edes eläkeyh­tiöi­den hallin­to­neu­vos­toi­hin!  Osto­voi­maa pienen­tävä tekijä on myös ns. raip­pa­vero (6%) , jonka eläke­läi­nen maksaa jo lähes puolet pienem­mästä tulos­taan kuin palkan­saaja. Toivot­ta­vasti saamme tämän korja­tuksi seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa, jossa kokoo­mus on päämi­nis­te­ri­puo­lue.

  Kokoo­muk­sen Senio­ri­ver­kos­tolla on myös tule­vai­suu­dessa paljon työtä, jotta ikäih­mi­sille taataan ihmi­sar­voi­nen hoito ja hoiva. Halli­tuk­sen sote­lait siir­tä­vät vastuun vanhuk­sista maakun­nilla, joita valtio rahoit­taa. Tällä hetkellä vanhuk­semme ovat kuntien vastuulla ja asumi­nen kuten senio­ri­ta­lot, palve­lu­ta­lot, palve­lu­kes­kuk­set, koti­hoito, omais­hoi­don tuki, terveys­kes­kuk­set, sairaa­lat kuulu­vat kunnille. Sote-uudis­tuk­sessa ne siir­ty­vät  maakun­nille ja valtion rahoit­ta­miksi. Ruot­sissa edel­leen sosi­aa­li­pal­ve­lut, eli mm. vanhus­ten hoito, kuulu­vat koti­kun­nalle.

  Elämme jännit­tä­viä aikoja. Talous kasvaa, kansa vanhe­nee mutta tulee yhä hyvä­kun­toi­sem­maksi ja aktii­vi­sem­maksi. Senio­rei­den asioista on myös kokoo­muk­sessa pidet­tävä huolta. Terve­tu­loa mukaan.

  Sirpa Asko-Selja­vaara prof.  (sirpa.askoseljavaara@gmail.com)

  Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu.