Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä

Senio­ri­ver­kos­ton blogi: Eläke­läi­nen on kokoo­muk­sen tärkeä äänes­täjä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Senio­ri­ver­kosto perus­tet­tiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme kerän­neet jäse­niä verkos­toomme kaik­kialla Suomessa ja seis­seet eri kaupun­kien toreilla ja kahvi­loissa levit­tä­mässä tietoa kokoo­muk­sen senio­ri­ta­voit­teista.

Verkos­ton inno­kas puheen­joh­taja oli tämän vuoden alku­puo­lelle saakka  kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti ja nyt kansan­edus­taja Markku Eestilä.

Sihtee­rimme on edus­kunta-avus­taja Lenita Ketola (lenita.ketola@eduskunta.fi), jolle voitte ilmoit­tau­tua jäse­neksi, jos olette kokoo­muk­sen jäsen ja tunnette itsenne senio­riksi tai melkein sellai­seksi. Ei maksa mitään. Verkos­ton  ”Rukka­set” eli työmyy­rät ovat Iris Hjelm, Eva-Riitta Siito­nen, Margit Hara ja alle­kir­joit­ta­nut. Olkaa yhtey­dessä.

Senio­ri­ver­kosto tekee häpei­le­mättä senio­ri­po­li­tiik­kaa eli esimer­kiksi vaikut­taa siihen, että eläk­kei­den osto­voima turva­taan ja samalla eläke­läis­ten toimeen­tulo. Haluamme yhden­ver­tai­sen vero­tuk­sen palkan­saa­jien kanssa. Kaikki tunte­vat ”taite­tun indek­sin” eli sen, että eläk­keet reagoi­vat heikosti palk­ko­jen muutok­siin. Edun­val­von­tamme tärkeys vain koros­tuu tule­vai­suu­dessa, sillä asumis­ku­lut näyt­tä­vät nouse­van koko ajan ja samoin - pahoin pelkään - käy myös tervey­den­huol­lon asia­kas­mak­suille, jotka jo nyt ovat kansain­vä­li­sesti korkealla tasolla.

Olemme käyneet monia neuvot­te­luja työelä­ke­va­kuut­ta­jien kanssa, jotta voisimme nykyistä parem­man turvata eläk­kei­den osto­voi­man.  Eläke­läi­set eivät ole terve­tul­leita edes eläkeyh­tiöi­den hallin­to­neu­vos­toi­hin!  Osto­voi­maa pienen­tävä tekijä on myös ns. raip­pa­vero (6%) , jonka eläke­läi­nen maksaa jo lähes puolet pienem­mästä tulos­taan kuin palkan­saaja. Toivot­ta­vasti saamme tämän korja­tuksi seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa, jossa kokoo­mus on päämi­nis­te­ri­puo­lue.

Kokoo­muk­sen Senio­ri­ver­kos­tolla on myös tule­vai­suu­dessa paljon työtä, jotta ikäih­mi­sille taataan ihmi­sar­voi­nen hoito ja hoiva. Halli­tuk­sen sote­lait siir­tä­vät vastuun vanhuk­sista maakun­nilla, joita valtio rahoit­taa. Tällä hetkellä vanhuk­semme ovat kuntien vastuulla ja asumi­nen kuten senio­ri­ta­lot, palve­lu­ta­lot, palve­lu­kes­kuk­set, koti­hoito, omais­hoi­don tuki, terveys­kes­kuk­set, sairaa­lat kuulu­vat kunnille. Sote-uudis­tuk­sessa ne siir­ty­vät  maakun­nille ja valtion rahoit­ta­miksi. Ruot­sissa edel­leen sosi­aa­li­pal­ve­lut, eli mm. vanhus­ten hoito, kuulu­vat koti­kun­nalle.

Elämme jännit­tä­viä aikoja. Talous kasvaa, kansa vanhe­nee mutta tulee yhä hyvä­kun­toi­sem­maksi ja aktii­vi­sem­maksi. Senio­rei­den asioista on myös kokoo­muk­sessa pidet­tävä huolta. Terve­tu­loa mukaan.

Sirpa Asko-Selja­vaara prof.  (sirpa.askoseljavaara@gmail.com)

Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tettu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content