Senio­ri­ver­koston blogi: Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä – kokoomus.fi
MENU
Senio­ri­ver­koston blogi: Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä

Senio­ri­ver­koston blogi: Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä

Julkaistu: 08.04.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

Kokoo­muksen Senio­ri­ver­kosto perus­tettiin 3 vuotta sitten. Sen jälkeen olemme keränneet jäseniä verkos­toomme kaikkialla Suomessa ja seisseet eri kaupunkien toreilla ja kahvi­loissa levit­tä­mässä tietoa kokoo­muksen senio­ri­ta­voit­teista.

Verkoston innokas puheen­johtaja oli tämän vuoden alkupuo­lelle saakka  kansan­edustaja Sanna Lauslahti ja nyt kansan­edustaja Markku Eestilä.

Sihtee­rimme on eduskunta-avustaja Lenita Ketola (lenita.ketola@eduskunta.fi), jolle voitte ilmoit­tautua jäseneksi, jos olette kokoo­muksen jäsen ja tunnette itsenne senio­riksi tai melkein sellai­seksi. Ei maksa mitään. Verkoston  ”Rukkaset” eli työmyyrät ovat Iris Hjelm, Eva-Riitta Siitonen, Margit Hara ja allekir­joit­tanut. Olkaa yhtey­dessä.

Senio­ri­ver­kosto tekee häpei­le­mättä senio­ri­po­li­tiikkaa eli esimer­kiksi vaikuttaa siihen, että eläkkeiden ostovoima turvataan ja samalla eläke­läisten toimeentulo. Haluamme yhden­ver­taisen verotuksen palkan­saajien kanssa. Kaikki tuntevat ”taitetun indeksin” eli sen, että eläkkeet reagoivat heikosti palkkojen muutoksiin. Edunval­von­tamme tärkeys vain korostuu tulevai­suu­dessa, sillä asumis­kulut näyttävät nousevan koko ajan ja samoin - pahoin pelkään - käy myös tervey­den­huollon asiakas­mak­suille, jotka jo nyt ovat kansain­vä­li­sesti korkealla tasolla.

Olemme käyneet monia neuvot­teluja työelä­ke­va­kuut­tajien kanssa, jotta voisimme nykyistä paremman turvata eläkkeiden ostovoiman.  Eläke­läiset eivät ole terve­tul­leita edes eläkeyh­tiöiden hallin­to­neu­vos­toihin!  Ostovoimaa pienentävä tekijä on myös ns. raippavero (6%) , jonka eläke­läinen maksaa jo lähes puolet pienem­mästä tulostaan kuin palkan­saaja. Toivot­ta­vasti saamme tämän korja­tuksi seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa, jossa kokoomus on päämi­nis­te­ri­puolue.

Kokoo­muksen Senio­ri­ver­kos­tolla on myös tulevai­suu­dessa paljon työtä, jotta ikäih­mi­sille taataan ihmisar­voinen hoito ja hoiva. Halli­tuksen sotelait siirtävät vastuun vanhuk­sista maakun­nilla, joita valtio rahoittaa. Tällä hetkellä vanhuk­semme ovat kuntien vastuulla ja asuminen kuten senio­ri­talot, palve­lu­talot, palve­lu­kes­kukset, kotihoito, omais­hoidon tuki, terveys­kes­kukset, sairaalat kuuluvat kunnille. Sote-uudis­tuk­sessa ne siirtyvät  maakun­nille ja valtion rahoit­ta­miksi. Ruotsissa edelleen sosiaa­li­pal­velut, eli mm. vanhusten hoito, kuuluvat kotikun­nalle.

Elämme jännit­täviä aikoja. Talous kasvaa, kansa vanhenee mutta tulee yhä hyväkun­toi­sem­maksi ja aktii­vi­sem­maksi. Senio­reiden asioista on myös kokoo­muk­sessa pidettävä huolta. Terve­tuloa mukaan.

Sirpa Asko-Selja­vaara prof.  (sirpa.askoseljavaara@gmail.com)

Helsingin kaupun­gin­val­tuu­tettu.


Kokoomus.fi