Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Julkaistu:

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.  

Työelä­mässä esimer­kiksi yrit­tä­jänä tai asian­tun­ti­ja­työssä jatkaa noin 100 000 yli 65-vuotiasta. Lisäksi useat eläk­keelle siir­ty­neet teke­vät keik­ka­työtä esimer­kiksi sairaan­hoi­ta­jina. Me senio­rit pidämme yhteis­kun­taa pystyssä myös maksa­malla veroja.

Merki­tys­tämme kulut­ta­jina ei saa vähek­syä. Me olemme kult­tuu­rin kulut­ta­jia, valmis­mat­ko­jen ja ristei­ly­jen kunin­kaita sekä liikun­ta­pal­ve­lui­den ja hyvin­voin­ti­kes­kus­ten asiak­kaina. Ostamme koti­pal­ve­luita, eten­kin siivous­pal­ve­luita. Palve­luita kotiin ostet­tai­siin enem­män­kin, jos mahdol­li­suus niiden saan­tiin ilman arvon­li­sä­ve­roa olisi laajem­min tiedossa ja jos koti­ta­lous­vä­hen­nystä koro­tet­tai­siin kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla.

Isovan­hem­mat ja omais­hoi­ta­jat tarjoa­vat tukea lähei­sil­leen

Isovan­hem­mat ovat monella tapaa lastensa ja lasten­las­tensa tukena ja apuna. He viet­tä­vät aikaa lasten­las­tensa kanssa, hake­vat lapsia päivä­ko­dista vanhem­pien työkii­rei­den tai -matko­jen aikana sekä hoita­vat sairas­tu­neita lapsia. Kaikki tämä lisää jous­to­mah­dol­li­suuk­sia työmark­ki­noilla. Osa isovan­hem­mista auttaa lastensa perheitä myös talou­del­li­sesti. 

Moni ikäih­mi­nen toimii omais­hoi­ta­jana omalle puoli­sol­leen tai muulle suku­lai­sel­leen, mikä sääs­tää merkit­tä­västi kuntien kustan­nuk­sia. Omais­hoi­ta­ja­lii­ton mukaan ikään­ty­nei­den hoidon menot olisi­vat ilman omais­hoi­ta­jia vuosit­tain 2,8 miljar­dia euroa nykyistä suurem­mat.

Ikäih­mi­set ovat aktii­vi­sia vapaa­eh­tois­toi­mi­joita

Suoma­lai­sessa vapaa­eh­tois­toi­min­nassa senio­rit ovat aivan nuor­ten ohella kaik­kein aktii­vi­sin ryhmä. Vapaa­eh­tois­teh­tävä voi olla ystä­vänä tai maahan­muut­ta­jan kummina toimi­mista tai osal­lis­tu­mista palve­lu­kes­kuk­sissa toimi­viin ulkoilu-, keskus­telu- tai laulu­ryh­miin. Jos omia lapsia tai lasten­lap­sia ei ole, hyvänä vaih­toeh­tona on päivä­koti- tai koulu­vaa­rina ja -mummona toimi­mi­nen. Myös järjes­töjä, esimer­kiksi senio­riyh­dis­tyk­siä pyörit­tä­vät vapaa­eh­toi­set.

Vapaa­eh­tois­toi­min­nan talou­del­li­nen arvo on suuri

Suomessa tehdyn vapaa­eh­tois­toi­min­nan talou­del­li­seksi arvoksi on laskettu kolme miljar­dia euroa vuodessa. Näin kertoo Kansa­lai­sa­ree­nan julkaisu Vapaa­eh­tois­työn arvo Jukka Hoffre­nin tutki­muk­sen tulok­sista vuodelta 2018. 

Myös järjes­tö­jen orga­ni­soi­man vapaa­eh­tois­työn arvosta on tutkit­tua tietoa. Juhani Laasa­nen selvitti vuonna 2011 Helsin­gin yliopis­ton Rura­lia-insti­tuu­tille neljän suuren vapaa­eh­tois­työtä hyödyn­tä­vän järjes­tön, muun muassa Suomen Punai­sen Ristin, vapaa­eh­tois­työn arvoa. Tutki­muk­sen johto­pää­tös on hieno: Euron panos vapaa­eh­tois­toi­min­taan tuot­taa kuuden euron hyödyn.

Tuulikki Petä­jä­niemi, Senio­ri­foo­ru­min työjaos­ton jäsen, aktii­vi­nen järjes­tö­työssä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content