Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­paja

Julkaistu:

Terve­tu­loa senio­ri­jaos­ton vaikut­ta­mis­työ­pa­jaan! Kokoon­numme tiis­taina 10.2. klo 12.00 Kokoo­muk­sen ryhmä­huo­neessa edus­kun­nassa miet­ti­mään yhdessä, mitä senio­ri­asioita haluamme nostaa tape­tille seuraa­valla halli­tus­kau­della ja vaaleissa. Sisään­käynti on Musiik­ki­ta­lon päädystä ja sisään­tu­lolla tulisi olla turva­tar­kas­tuk­sen takia klo 12.00. Tilai­suus päät­tyy noin klo 16.00.

Ohjelma:
12.00 Sisään­tulo ja kahvia
12.45 Terve­tu­los­a­nat: Senio­ri­jaok­sen puheen­joh­taja Sanna Laus­lahti
13.00-14.00 Alus­tuk­set: hyvin­voin­nin rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­nen (Timo Silvola), Omais­hoi­to­jär­jes­telmä (Helena Pesola), Ikäih­mi­set voima­va­rana (Tuulikki Petä­jä­niemi)
14.00-15.15 Työryh­mät
15.15-15.50 Purku (minis­teri Risi­kon läsnä ollessa)
15.50-16.00 Yhteen­veto

Huom! Tilai­suu­teen mahtuu 50 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta. Kutsua saa levit­tää.

Ilmoit­tau­tu­mi­set

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content