MENU
Senio­ri­jaoston vaikut­ta­mis­työpaja

Senio­ri­jaoston vaikut­ta­mis­työpaja

Julkaistu: 30.01.2015 Uutiset

Terve­tuloa senio­ri­jaoston vaikut­ta­mis­työ­pajaan! Kokoon­numme tiistaina 10.2. klo 12.00 Kokoo­muksen ryhmä­huo­neessa eduskun­nassa miettimään yhdessä, mitä senio­ri­asioita haluamme nostaa tapetille seuraa­valla halli­tus­kau­della ja vaaleissa. Sisään­käynti on Musiik­ki­talon päädystä ja sisään­tu­lolla tulisi olla turva­tar­kas­tuksen takia klo 12.00. Tilaisuus päättyy noin klo 16.00.

Ohjelma:
12.00 Sisääntulo ja kahvia
12.45 Terve­tu­losanat: Senio­ri­jaoksen puheen­johtaja Sanna Lauslahti
13.00-14.00 Alustukset: hyvin­voinnin rahoi­tuksen kehit­tä­minen (Timo Silvola), Omais­hoi­to­jär­jes­telmä (Helena Pesola), Ikäih­miset voima­varana (Tuulikki Petäjä­niemi)
14.00-15.15 Työryhmät
15.15-15.50 Purku (ministeri Risikon läsnä ollessa)
15.50-16.00 Yhteenveto

Huom! Tilai­suuteen mahtuu 50 ensim­mäi­seksi ilmoit­tau­tu­nutta. Kutsua saa levittää.

Ilmoit­tau­tu­miset


Kokoomus.fi