Helena Pesola
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Seniorifoorumin blogikirjoitus: Omaishoidon kipukohdat eivät ole läpäisseet päätöksenteon muuria

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Julkaistu:

Ikään­ty­mi­nen ja vanhuus eivät ole sairaus vaan väis­tä­mä­tön ja luon­nol­li­nen osa jokai­sen pitkään elävän ihmi­sen elämän­kul­kua. Ikäih­mis­ten kasvava joukko on merkki yhteis­kun­tamme kehi­tyk­sestä ja onnis­tu­mi­sista. Eläkei­käi­set ovat suurelta osin hyvä­kun­toi­sia ja aktii­vi­sia ja elävät omassa kodissa ilman ulko­puo­li­sen avun ja hoivan tarvetta.

Elämän reali­teet­teja kuiten­kin on, että ikään­tyessä vanhe­ne­mis­pro­ses­sit altis­ta­vat ihmi­siä sairauk­sille ja toimin­nan­va­ja­vuuk­sille. Tärkeää onkin edis­tää tavoit­teel­li­sesti ikään­ty­vän väes­tön toimin­ta­ky­kyä ja terveyttä, sillä niillä on ratkai­seva vaiku­tus hyvin­voin­tiin ja selviy­ty­mi­seen arjessa. Tätä tavoi­tetta voidaan edis­tää koti­kun­nan arjessa monin tavoin. Tärkeitä teki­jöitä ovat mm. tavoit­teel­li­nen liikunta, asumis­rat­kai­sut, harras­tus­mah­dol­li­suu­det, vapaa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen, asia­kas­ys­tä­väl­li­nen avus­tava hoiva­tek­no­lo­gia jne.

Omai­set sääs­tä­vät suuria summia ikäih­mis­ten hoito­ku­luissa

Tunnuso­maista meille suoma­lai­sille on lähei­sistä huoleh­ti­mi­nen. Väes­tö­tut­ki­muk­sen mukaan arviolta noin 140 000 yli 70-vuoti­aan henki­lön selviy­ty­mi­nen kotona on omais­ten sään­nöl­li­sen avun varassa. Ikään­ty­nei­den omais­hoito onkin paljon ylei­sem­pää kuin omais­hoi­don tukea saavien määrästä voi päätellä. Sito­vaa ja raskasta hoito­työtä tekee arviolta 60 000 hoita­jaa ja heistä n. 48 000 saa omais­hoi­don­tu­kea. Taval­li­sim­min omais­hoi­taja on puoli­so­aan hoitava ikäih­mi­nen. Omais­hoi­to­työtä tehdään, koska halu­taan turvata rakkaan lähei­sen hyvin­vointi mahdol­lis­ta­malla kotona asumi­nen ja säilyt­tä­mällä hoidet­ta­valle arjen myön­tei­set vaiku­tuk­set elämään.

Omais­hoi­don kansan­ta­lou­del­li­nen merki­tys on suuri. Jos tätä tärkeää työtä teke­viä ihmi­siä ei olisi, pitäisi laitos­hoito järjes­tää noin 60 000 ihmi­selle. Omais­hoi­ta­jat ovat­kin kunnille suuri voima­vara. Tutki­muk­sissa on arvioitu, että yli 70-vuotiai­den hoito­me­noissa sääs­te­tään omais­ten ansiosta noin 2,8 miljar­dia euroa vuodessa. Omais­hoi­don­tu­kea olisi­kin talou­del­li­setsi perus­tel­tua maksaa useam­malle hoita­jalle, koska tuen menot ovat vain pieni osa omais­hoi­dolla aikaan­saa­duista sääs­töistä.

Omais­hoi­toa tulee kehit­tää

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.

Tärkeiksi paran­nus­koh­teiksi omais­hoi­ta­jat ovat nosta­neet mm. todel­li­sen mahdol­li­suu­den vapaa­päi­vien pitä­mi­seen, konkreet­ti­sen ja yksi­löl­li­sen tuen varmis­ta­mi­sen koti­kun­nan palve­luissa ja omais­hoi­ta­jan tervey­destä, hyvin­voin­nista ja kuntou­tuk­sesta huoleh­ti­mi­sen.

Laaduk­kaa­seen ikäih­mis­ten omais­hoi­toon samoin kuin muuhun koti­hoi­toon ja kotona asumi­seen tulee kuulua myös sen takaa­mi­nen, että tarvit­taessa siir­ty­mi­nen kodista kunnan tarjoa­mien hoito­pal­ve­lui­den piiriin tapah­tuu jous­ta­vasti. Nykyi­sin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoidon kritee­rit ovat monissa kunnissa niin tiukat, että osa ikäih­mi­sitä tuntee olevansa kotona vankina ja olonsa turvat­to­maksi.

Omais­hoi­ta­jat joutu­vat tänä päivänä selviy­ty­mään arjessa ja suun­nis­ta­maan sirpa­lei­sessa tuki­vii­da­kossa. Omais­hoi­don kipu­koh­tien korjaa­mi­nen ei ole läpäis­syt asen­tei­den ja päätök­sen­teon muuria. Minusta on nyt korkea aika kuulla omais­hoi­ta­jien ja hoidet­ta­vien ääntä ja ymmär­tää omais­hoito koko­nai­suu­tena, joka vaatii jatku­vaa kehit­tä­mistä, selkeyt­tä­mistä ja yhteistä käsi­tystä ikäih­mis­ten hoivan ja kuntou­tuk­sen huomi­sesta. Hyvä ikään­ty­mi­nen ja elämä tehdään arjessa. Se edel­lyt­tää, että ikään­tyvä ihmi­nen voi suun­ni­tella elämäänsä eteen­päin, kokee tehneensä elämäänsä muok­kaa­vat valin­nat itse ja kokee itsensä tarpeel­li­seksi.

Hyvää alka­nutta vuotta! Pide­tään yhteyttä.

Helena Pesola
Minis­teri
Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.9.2021

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Ikäero juuri eläk­keelle jääneen ja hyvin ikään­ty­neen hoivaa tarvit­se­van ihmi­sen

13.9.2021

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.