Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Helena Pesola
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Julkaistu:

Ikään­ty­mi­nen ja vanhuus eivät ole sairaus vaan väis­tä­mä­tön ja luon­nol­li­nen osa jokai­sen pitkään elävän ihmi­sen elämän­kul­kua. Ikäih­mis­ten kasvava joukko on merkki yhteis­kun­tamme kehi­tyk­sestä ja onnis­tu­mi­sista. Eläkei­käi­set ovat suurelta osin hyvä­kun­toi­sia ja aktii­vi­sia ja elävät omassa kodissa ilman ulko­puo­li­sen avun ja hoivan tarvetta.

Elämän reali­teet­teja kuiten­kin on, että ikään­tyessä vanhe­ne­mis­pro­ses­sit altis­ta­vat ihmi­siä sairauk­sille ja toimin­nan­va­ja­vuuk­sille. Tärkeää onkin edis­tää tavoit­teel­li­sesti ikään­ty­vän väes­tön toimin­ta­ky­kyä ja terveyttä, sillä niillä on ratkai­seva vaiku­tus hyvin­voin­tiin ja selviy­ty­mi­seen arjessa. Tätä tavoi­tetta voidaan edis­tää koti­kun­nan arjessa monin tavoin. Tärkeitä teki­jöitä ovat mm. tavoit­teel­li­nen liikunta, asumis­rat­kai­sut, harras­tus­mah­dol­li­suu­det, vapaa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen, asia­kas­ys­tä­väl­li­nen avus­tava hoiva­tek­no­lo­gia jne.

Omai­set sääs­tä­vät suuria summia ikäih­mis­ten hoito­ku­luissa

Tunnuso­maista meille suoma­lai­sille on lähei­sistä huoleh­ti­mi­nen. Väes­tö­tut­ki­muk­sen mukaan arviolta noin 140 000 yli 70-vuoti­aan henki­lön selviy­ty­mi­nen kotona on omais­ten sään­nöl­li­sen avun varassa. Ikään­ty­nei­den omais­hoito onkin paljon ylei­sem­pää kuin omais­hoi­don tukea saavien määrästä voi päätellä. Sito­vaa ja raskasta hoito­työtä tekee arviolta 60 000 hoita­jaa ja heistä n. 48 000 saa omais­hoi­don­tu­kea. Taval­li­sim­min omais­hoi­taja on puoli­so­aan hoitava ikäih­mi­nen. Omais­hoi­to­työtä tehdään, koska halu­taan turvata rakkaan lähei­sen hyvin­vointi mahdol­lis­ta­malla kotona asumi­nen ja säilyt­tä­mällä hoidet­ta­valle arjen myön­tei­set vaiku­tuk­set elämään.

Omais­hoi­don kansan­ta­lou­del­li­nen merki­tys on suuri. Jos tätä tärkeää työtä teke­viä ihmi­siä ei olisi, pitäisi laitos­hoito järjes­tää noin 60 000 ihmi­selle. Omais­hoi­ta­jat ovat­kin kunnille suuri voima­vara. Tutki­muk­sissa on arvioitu, että yli 70-vuotiai­den hoito­me­noissa sääs­te­tään omais­ten ansiosta noin 2,8 miljar­dia euroa vuodessa. Omais­hoi­don­tu­kea olisi­kin talou­del­li­setsi perus­tel­tua maksaa useam­malle hoita­jalle, koska tuen menot ovat vain pieni osa omais­hoi­dolla aikaan­saa­duista sääs­töistä.

Omais­hoi­toa tulee kehit­tää

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.

Tärkeiksi paran­nus­koh­teiksi omais­hoi­ta­jat ovat nosta­neet mm. todel­li­sen mahdol­li­suu­den vapaa­päi­vien pitä­mi­seen, konkreet­ti­sen ja yksi­löl­li­sen tuen varmis­ta­mi­sen koti­kun­nan palve­luissa ja omais­hoi­ta­jan tervey­destä, hyvin­voin­nista ja kuntou­tuk­sesta huoleh­ti­mi­sen.

Laaduk­kaa­seen ikäih­mis­ten omais­hoi­toon samoin kuin muuhun koti­hoi­toon ja kotona asumi­seen tulee kuulua myös sen takaa­mi­nen, että tarvit­taessa siir­ty­mi­nen kodista kunnan tarjoa­mien hoito­pal­ve­lui­den piiriin tapah­tuu jous­ta­vasti. Nykyi­sin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoidon kritee­rit ovat monissa kunnissa niin tiukat, että osa ikäih­mi­sitä tuntee olevansa kotona vankina ja olonsa turvat­to­maksi.

Omais­hoi­ta­jat joutu­vat tänä päivänä selviy­ty­mään arjessa ja suun­nis­ta­maan sirpa­lei­sessa tuki­vii­da­kossa. Omais­hoi­don kipu­koh­tien korjaa­mi­nen ei ole läpäis­syt asen­tei­den ja päätök­sen­teon muuria. Minusta on nyt korkea aika kuulla omais­hoi­ta­jien ja hoidet­ta­vien ääntä ja ymmär­tää omais­hoito koko­nai­suu­tena, joka vaatii jatku­vaa kehit­tä­mistä, selkeyt­tä­mistä ja yhteistä käsi­tystä ikäih­mis­ten hoivan ja kuntou­tuk­sen huomi­sesta. Hyvä ikään­ty­mi­nen ja elämä tehdään arjessa. Se edel­lyt­tää, että ikään­tyvä ihmi­nen voi suun­ni­tella elämäänsä eteen­päin, kokee tehneensä elämäänsä muok­kaa­vat valin­nat itse ja kokee itsensä tarpeel­li­seksi.

Hyvää alka­nutta vuotta! Pide­tään yhteyttä.

Helena Pesola
Minis­teri
Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content