Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

Julkaistu:

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme on, että liik­ku­mat­to­muus on koko yhteis­kun­nas­samme ja erityi­sesti vanhus­ten palve­luissa kipeä ongelma, johon on tehtävä korjaus­liike. Ongelma syveni enti­ses­tään pande­mian vuoksi, kun esimer­kiksi iäkkäi­den liikun­ta­toi­minta tai ylipää­tään liikun­ta­toimi suljet­tiin.

Erityi­nen huoli ikään­ty­nei­den ennal­taeh­käi­se­vistä ja terveyttä edis­tä­vistä palve­luista nousi esiin myös viime viikolla julkais­tussa sosi­aali- ja terveys­po­li­tiik­kaa sekä palve­lui­den ajan­koh­taista tilaa tarkas­te­le­vassa Sosi­aa­li­ba­ro­met­rissa. Baro­met­rissa suurim­pana huolena nousi esiin se, ettei ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vää toimin­taa eikä palve­luita ole huomioitu riit­tä­västi hyvin­voin­tia­luei­den valmis­te­lussa. Sosi­aa­li­ba­ro­met­rin hälyt­tä­vään vies­tiin on reagoi­tava.

Edis­tääk­semme ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tia ja terveyttä, on liikun­nan edis­tä­mi­nen ja kuntou­tus tuotava senio­rei­den palve­lui­den keski­öön hyvin­voin­tia­lueilla ja kunnissa. Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille. Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän laadun.

Liikun­taa ja liik­ku­mista tuke­vien palve­lui­den ulko­puo­lelle jäävät toden­nä­köi­sem­min ne, jotka hyötyi­si­vät liikun­nasta eniten, kuten toimin­ta­ky­vyl­tään heik­ko­kun­toi­sim­mat ikään­ty­neet. Koko sote-henki­löstö on saatava nykyistä vahvem­min mukaan liikun­nan edis­tä­mi­seen. Tervey­den­huol­lon henki­lös­tön anta­man liikun­ta­neu­von­nan väli­neet on otet­tava käyt­töön, ja yli 75-vuotiai­den hoito­työn suun­ni­tel­maan on kirjat­tava liik­ku­mis­so­pi­mus, jossa on yksi­löl­li­set toimet toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

On tärkeää estää nega­tii­vi­sen kier­teen synty, jossa ikäih­mis­ten ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut rapau­tu­vat ja hoitoon pääsy palve­lu­tar­peen kasvun vuoksi vaikeu­tuu enti­ses­tään.

Baro­met­riin vastan­neet olivat huolis­saan myös siitä, häviä­vätkö alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen myötä aiem­min sosi­aali- ja terveys­toi­men rahoit­ta­mat ei-laki­sää­tei­set hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut. Vastan­neilla oli erityi­nen huoli pitkä­ai­kais­sai­rai­den koti­hoi­toa tarvit­se­vien, haja-asutusa­lueilla asuvien ja digi­pal­ve­luita taita­mat­to­mista. Heidän palve­lui­den epäil­tiin jäävän katvee­seen, kun hyvin­voin­tia­luei­den työ käyn­nis­tyy. Senio­rit on tavoi­tettu kunnissa tähän asti sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa, mutta sote-palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuun siir­tyessä hyvin­voin­tia­lueille yhtey­den oman kunnan ikään­ty­nei­den tilaan ja tarpei­siin pelä­tään katkea­van.

Jotta tämä elin­tär­keä yhteys ei katke­aisi, on liikun­nan, soten, sivis­tys­toi­men ja järjes­tö­jen yhteis­työ­hön panos­tet­tava ja liikun­nan edis­tä­mi­nen sekä kuntou­tus ja toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­vät toimet nostet­tava senio­rei­den palve­lui­den keski­öön. Alue­val­tuu­tet­tu­jen on otet­tava ikäih­mis­ten ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien yhteis­työ­hön ykkö­sa­gen­dalle.

Kuntou­tus­pal­ve­luista on kitket­tävä ikäsyr­jintä ja makuut­ta­vasta kult­tuu­rista on siir­ryt­tävä aktii­vi­seen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen. Tarvit­semme käyt­töömme ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä riit­tävä kotiapu ja väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus.

Tuoreet alue­val­tuus­tot valmis­te­le­vat parhail­laan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den siir­toa hyvin­voin­tia­luei­den järjes­tä­mis­vas­tuulle. Alue­val­tuus­toilla on edes­sään valtava työ valmis­tau­tua massii­vi­seen hallin­to­uu­dis­tuk­seen. Alue­val­tuu­tet­tu­jen on vält­tä­mä­töntä kerätä ikään­ty­neille onnis­tu­neiksi koetut käytän­nöt yhteen ja huoleh­tia vaikut­ta­vien palve­lui­den jatku­mi­sesta sekä otet­tava ikään­ty­neet vahvasti mukaan palve­lui­den suun­nit­te­luun. Hyvin­voin­tia­luei­den palve­lui­hin tarkoi­te­tut rahat eivät saa valua muutos­kus­tan­nuk­siin ja hallin­toon. Alue­val­tuus­to­jen tule­vista ratkai­suista riip­puu, pääse­vätkö ihmi­set jatkossa hoitoon suju­vasti ja nopeasti, ja pysy­vätkö palve­lui­den kustan­nuk­set hallin­nassa. Sote-uudis­tusta ei ole vielä tehty. Työ on vasta alussa.

Voit seurata työtäni kansan­edus­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuus­ton sekä -halli­tuk­sen jäse­nenä edus­kun­ta­ter­vei­sis­täni, joissa kerron ajan­koh­tai­sia poli­tii­kan kuulu­mi­sia.

Edus­kun­ta­ter­vei­set voit tilata lähet­tä­mällä sähkö­pos­tia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soit­ta­malla 050 511 3033. Ajatuk­set ja palaute ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat minulle tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content