Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioreiden terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita ei saa jättää aluehallinnon jyrän alle

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

Julkaistu:

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme on, että liik­ku­mat­to­muus on koko yhteis­kun­nas­samme ja erityi­sesti vanhus­ten palve­luissa kipeä ongelma, johon on tehtävä korjaus­liike. Ongelma syveni enti­ses­tään pande­mian vuoksi, kun esimer­kiksi iäkkäi­den liikun­ta­toi­minta tai ylipää­tään liikun­ta­toimi suljet­tiin.

Erityi­nen huoli ikään­ty­nei­den ennal­taeh­käi­se­vistä ja terveyttä edis­tä­vistä palve­luista nousi esiin myös viime viikolla julkais­tussa sosi­aali- ja terveys­po­li­tiik­kaa sekä palve­lui­den ajan­koh­taista tilaa tarkas­te­le­vassa Sosi­aa­li­ba­ro­met­rissa. Baro­met­rissa suurim­pana huolena nousi esiin se, ettei ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vää toimin­taa eikä palve­luita ole huomioitu riit­tä­västi hyvin­voin­tia­luei­den valmis­te­lussa. Sosi­aa­li­ba­ro­met­rin hälyt­tä­vään vies­tiin on reagoi­tava.

Edis­tääk­semme ikään­ty­nei­den hyvin­voin­tia ja terveyttä, on liikun­nan edis­tä­mi­nen ja kuntou­tus tuotava senio­rei­den palve­lui­den keski­öön hyvin­voin­tia­lueilla ja kunnissa. Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille. Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän laadun.

Liikun­taa ja liik­ku­mista tuke­vien palve­lui­den ulko­puo­lelle jäävät toden­nä­köi­sem­min ne, jotka hyötyi­si­vät liikun­nasta eniten, kuten toimin­ta­ky­vyl­tään heik­ko­kun­toi­sim­mat ikään­ty­neet. Koko sote-henki­löstö on saatava nykyistä vahvem­min mukaan liikun­nan edis­tä­mi­seen. Tervey­den­huol­lon henki­lös­tön anta­man liikun­ta­neu­von­nan väli­neet on otet­tava käyt­töön, ja yli 75-vuotiai­den hoito­työn suun­ni­tel­maan on kirjat­tava liik­ku­mis­so­pi­mus, jossa on yksi­löl­li­set toimet toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­seksi.

On tärkeää estää nega­tii­vi­sen kier­teen synty, jossa ikäih­mis­ten ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut rapau­tu­vat ja hoitoon pääsy palve­lu­tar­peen kasvun vuoksi vaikeu­tuu enti­ses­tään.

Baro­met­riin vastan­neet olivat huolis­saan myös siitä, häviä­vätkö alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen myötä aiem­min sosi­aali- ja terveys­toi­men rahoit­ta­mat ei-laki­sää­tei­set hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­vät palve­lut. Vastan­neilla oli erityi­nen huoli pitkä­ai­kais­sai­rai­den koti­hoi­toa tarvit­se­vien, haja-asutusa­lueilla asuvien ja digi­pal­ve­luita taita­mat­to­mista. Heidän palve­lui­den epäil­tiin jäävän katvee­seen, kun hyvin­voin­tia­luei­den työ käyn­nis­tyy. Senio­rit on tavoi­tettu kunnissa tähän asti sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa, mutta sote-palve­lui­den järjes­tä­mis­vas­tuun siir­tyessä hyvin­voin­tia­lueille yhtey­den oman kunnan ikään­ty­nei­den tilaan ja tarpei­siin pelä­tään katkea­van.

Jotta tämä elin­tär­keä yhteys ei katke­aisi, on liikun­nan, soten, sivis­tys­toi­men ja järjes­tö­jen yhteis­työ­hön panos­tet­tava ja liikun­nan edis­tä­mi­nen sekä kuntou­tus ja toimin­ta­ky­kyyn liit­ty­vät toimet nostet­tava senio­rei­den palve­lui­den keski­öön. Alue­val­tuu­tet­tu­jen on otet­tava ikäih­mis­ten ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien yhteis­työ­hön ykkö­sa­gen­dalle.

Kuntou­tus­pal­ve­luista on kitket­tävä ikäsyr­jintä ja makuut­ta­vasta kult­tuu­rista on siir­ryt­tävä aktii­vi­seen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen. Tarvit­semme käyt­töömme ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä riit­tävä kotiapu ja väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus.

Tuoreet alue­val­tuus­tot valmis­te­le­vat parhail­laan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den siir­toa hyvin­voin­tia­luei­den järjes­tä­mis­vas­tuulle. Alue­val­tuus­toilla on edes­sään valtava työ valmis­tau­tua massii­vi­seen hallin­to­uu­dis­tuk­seen. Alue­val­tuu­tet­tu­jen on vält­tä­mä­töntä kerätä ikään­ty­neille onnis­tu­neiksi koetut käytän­nöt yhteen ja huoleh­tia vaikut­ta­vien palve­lui­den jatku­mi­sesta sekä otet­tava ikään­ty­neet vahvasti mukaan palve­lui­den suun­nit­te­luun. Hyvin­voin­tia­luei­den palve­lui­hin tarkoi­te­tut rahat eivät saa valua muutos­kus­tan­nuk­siin ja hallin­toon. Alue­val­tuus­to­jen tule­vista ratkai­suista riip­puu, pääse­vätkö ihmi­set jatkossa hoitoon suju­vasti ja nopeasti, ja pysy­vätkö palve­lui­den kustan­nuk­set hallin­nassa. Sote-uudis­tusta ei ole vielä tehty. Työ on vasta alussa.

Voit seurata työtäni kansan­edus­ta­jana ja kaupun­gin­val­tuus­ton sekä -halli­tuk­sen jäse­nenä edus­kun­ta­ter­vei­sis­täni, joissa kerron ajan­koh­tai­sia poli­tii­kan kuulu­mi­sia.

Edus­kun­ta­ter­vei­set voit tilata lähet­tä­mällä sähkö­pos­tia sari.sarkomaa@eduskunta.fi tai soit­ta­malla 050 511 3033. Ajatuk­set ja palaute ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat minulle tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

13.5.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Brys­se­lin tuulissa

Euroo­pan unioni on kulke­nut viime aikoina krii­sistä krii­siin. Koro­na­pan­de­miaa seuran­nut sota Euroo­passa muis­tutti meitä kaik­kia perus­ar­vois­tamme ja peri­aat­teis­tamme, joihin länti­nen

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

Skip to content