Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

Julkaistu:

Suomella töissä. Idea + sisu = suoma­lai­nen teko.

Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi tiis­taina 15.11. Niinistö kertoi Helsin­gin Café Niinis­tön avajais­ten yhtey­dessä järjes­te­tyssä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa kampan­jansa kärki­tee­masta ja -vies­teistä.

Niinis­tön Suomella töissä -kampan­jassa kerä­tään, julkis­te­taan ja esitel­lään suoma­lai­sia innoit­ta­neita tekoja. Ensim­mäi­senä suoma­lai­sena tekona tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­tiin AW-Ener­gyn Wave­Rol­ler -tekno­lo­gia, jossa aalto­jen liike-ener­gia muute­taan sähköksi. Aalto­voi­mala tuot­taa puhdasta ener­giaa huomaa­mat­to­masti meren pohjassa.

Tämä suoma­lai­nen teko on esillä Helsin­gin Café Niinis­tössä, os. Pohjoi­sespla­nadi 27, aina siihen asti, kunnes seuraava teko julkis­te­taan.

Lue lisää uudis­tu­neilta kampan­ja­si­vuilta osoit­teesta: http://www.niinisto.fi

Saulin ajatuk­sista voit lukea hänen loka­kuussa pitä­mäs­tään linja­pu­heesta osoit­teessa: http://www.niinisto.fi/nakemyksia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content