• FI
 • SV
 • MENU
  Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!
  Twiittaa

  Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi!

  Julkaistu: 15.11.2011 Uncategorized

  Suomella töissä. Idea + sisu = suoma­lai­nen teko.

  Sauli Niinis­tön presi­den­tin­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyi tiis­taina 15.11. Niinistö kertoi Helsin­gin Café Niinis­tön avajais­ten yhtey­dessä järjes­te­tyssä tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa kampan­jansa kärki­tee­masta ja -vies­teistä.

  Niinis­tön Suomella töissä -kampan­jassa kerä­tään, julkis­te­taan ja esitel­lään suoma­lai­sia innoit­ta­neita tekoja. Ensim­mäi­senä suoma­lai­sena tekona tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa esitel­tiin AW-Ener­gyn Wave­Rol­ler -tekno­lo­gia, jossa aalto­jen liike-ener­gia muute­taan sähköksi. Aalto­voi­mala tuot­taa puhdasta ener­giaa huomaa­mat­to­masti meren pohjassa.

  Tämä suoma­lai­nen teko on esillä Helsin­gin Café Niinis­tössä, os. Pohjoi­sespla­nadi 27, aina siihen asti, kunnes seuraava teko julkis­te­taan.

  Lue lisää uudis­tu­neilta kampan­ja­si­vuilta osoit­teesta: http://www.niinisto.fi

  Saulin ajatuk­sista voit lukea hänen loka­kuussa pitä­mäs­tään linja­pu­heesta osoit­teessa: http://www.niinisto.fi/nakemyksia