Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Julkaistu:

? Thors hauk­kuu nyt väärää puuta. Maahan­muut­to­vi­rasto tekee hyvää työtä, mutta Suomen lain­sää­dän­nössä ja käytän­nöissä on edel­leen paran­ta­mi­sen varaa, Sato­nen sanoo.

Sato­nen koros­taa, että Suomen maahan­muut­to­po­li­tiik­kaa on aivan viime aikoina kehi­tetty usein laki­muu­tok­sin. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä laski vuoden 2009 6000:sta hake­muk­sesta 4000:een vuonna 2010. Esimer­kiksi EU-kansa­lais­ten turhat turva­paik­ka­ha­ke­muk­set ovat käytän­nössä loppu­neet. Tämä sääs­tää resurs­seja niitä enem­män tarvit­se­ville. Sato­sen mielestä muutok­set olisi kuiten­kin pitä­nyt toteut­taa aikai­sem­min eikä vasta vaali­kau­den viime metreillä.

? Thor­sin vitkas­telu esitys­temme toteut­ta­mi­sessa on siis osal­taan ruuh­kaut­ta­nut maahan­muut­to­vi­ras­ton turva­paik­ka­kä­sit­te­lyä, Sato­nen toteaa.

Sato­nen on tyyty­väi­nen tehtyi­hin muutok­siin, mutta on huolis­saan perhee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­mus­ten ruuh­kau­tu­mi­sesta.

? Thors on halun­nut pitää kiinni nykyi­sistä perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­tän­nöistä, mikä on johta­nut hake­mus­mää­rän nope­aan kasvuun ja käsit­te­lyn ruuh­kau­tu­mi­seen. Kokoo­mus on esit­tä­nyt, että perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­tän­töjä muutet­tai­siin. Perheen­jä­sen­ten oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­senä tulisi olla riit­tävä toimeen­tulo ja asunto. Vaati­mus ei kuiten­kaan koskisi pako­lai­sia, Sato­nen sanoo.

? Kokoo­mus haluaa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa tukkia porsaan­reiät, jotta ne, jotka ovat aidosti avun ja suoje­lun tarpeessa saisi­vat turva­paik­ka­pää­tök­sen mahdol­li­sim­man nopeasti, Sato­nen päät­tää.

 

Kansan­edus­taja Arto Sato­nen on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­työ­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Työryh­män vuonna 2009 julkai­sema raportti: “Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen”.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content