MENU
Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Sato­nen: Thors hauk­kuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

? Thors hauk­kuu nyt väärää puuta. Maahan­muut­to­vi­rasto tekee hyvää työtä, mutta Suomen lain­sää­dän­nössä ja käytän­nöissä on edel­leen paran­ta­mi­sen varaa, Sato­nen sanoo.

Sato­nen koros­taa, että Suomen maahan­muut­to­po­li­tiik­kaa on aivan viime aikoina kehi­tetty usein laki­muu­tok­sin. Turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä laski vuoden 2009 6000:sta hake­muk­sesta 4000:een vuonna 2010. Esimer­kiksi EU-kansa­lais­ten turhat turva­paik­ka­ha­ke­muk­set ovat käytän­nössä loppu­neet. Tämä sääs­tää resurs­seja niitä enem­män tarvit­se­ville. Sato­sen mielestä muutok­set olisi kuiten­kin pitä­nyt toteut­taa aikai­sem­min eikä vasta vaali­kau­den viime metreillä.

? Thor­sin vitkas­telu esitys­temme toteut­ta­mi­sessa on siis osal­taan ruuh­kaut­ta­nut maahan­muut­to­vi­ras­ton turva­paik­ka­kä­sit­te­lyä, Sato­nen toteaa.

Sato­nen on tyyty­väi­nen tehtyi­hin muutok­siin, mutta on huolis­saan perhee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­mus­ten ruuh­kau­tu­mi­sesta.

? Thors on halun­nut pitää kiinni nykyi­sistä perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­tän­nöistä, mikä on johta­nut hake­mus­mää­rän nope­aan kasvuun ja käsit­te­lyn ruuh­kau­tu­mi­seen. Kokoo­mus on esit­tä­nyt, että perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­tän­töjä muutet­tai­siin. Perheen­jä­sen­ten oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­senä tulisi olla riit­tävä toimeen­tulo ja asunto. Vaati­mus ei kuiten­kaan koskisi pako­lai­sia, Sato­nen sanoo.

? Kokoo­mus haluaa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa tukkia porsaan­reiät, jotta ne, jotka ovat aidosti avun ja suoje­lun tarpeessa saisi­vat turva­paik­ka­pää­tök­sen mahdol­li­sim­man nopeasti, Sato­nen päät­tää.

 

Kansan­edus­taja Arto Sato­nen on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­työ­ryh­män puheen­joh­ta­jana. Työryh­män vuonna 2009 julkai­sema raportti: “Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen”.