Satonen: Thors haukkuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Thors haukkuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Satonen: Thors haukkuu väärää puuta turva­paik­ka­jo­noista

Julkaistu: 28.03.2011 Uncategorized

? Thors haukkuu nyt väärää puuta. Maahan­muut­to­vi­rasto tekee hyvää työtä, mutta Suomen lainsää­dän­nössä ja käytän­nöissä on edelleen paran­ta­misen varaa, Satonen sanoo.

Satonen korostaa, että Suomen maahan­muut­to­po­li­tiikkaa on aivan viime aikoina kehitetty usein lakimuu­toksin. Turva­paik­ka­ha­ke­musten määrä laski vuoden 2009 6000:sta hakemuk­sesta 4000:een vuonna 2010. Esimer­kiksi EU-kansa­laisten turhat turva­paik­ka­ha­ke­mukset ovat käytän­nössä loppuneet. Tämä säästää resursseja niitä enemmän tarvit­se­ville. Satosen mielestä muutokset olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa aikai­semmin eikä vasta vaali­kauden viime metreillä.

? Thorsin vitkastelu esitys­temme toteut­ta­mi­sessa on siis osaltaan ruuhkaut­tanut maahan­muut­to­vi­raston turva­paik­ka­kä­sit­telyä, Satonen toteaa.

Satonen on tyyty­väinen tehtyihin muutoksiin, mutta on huolissaan perhee­nyh­dis­tä­mis­ha­ke­musten ruuhkau­tu­mi­sesta.

? Thors on halunnut pitää kiinni nykyi­sistä perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­tän­nöistä, mikä on johtanut hakemus­määrän nopeaan kasvuun ja käsit­telyn ruuhkau­tu­miseen. Kokoomus on esittänyt, että perhee­nyh­dis­tä­mis­käy­täntöjä muutet­taisiin. Perheen­jä­senten oleske­lu­luvan edelly­tyksenä tulisi olla riittävä toimeentulo ja asunto. Vaatimus ei kuitenkaan koskisi pakolaisia, Satonen sanoo.

? Kokoomus haluaa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa tukkia porsaan­reiät, jotta ne, jotka ovat aidosti avun ja suojelun tarpeessa saisivat turva­paik­ka­pää­töksen mahdol­li­simman nopeasti, Satonen päättää.

 

Kansan­edustaja Arto Satonen on toiminut Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­työ­ryhmän puheen­joh­tajana. Työryhmän vuonna 2009 julkaisema raportti: “Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen”.


Kokoomus.fi