Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Sato­nen: Metsän kiin­teis­tö­ve­rolle ei, tila­koon kasvat­ta­mi­selle kyllä

Julkaistu:

? Metsä­no­mis­tus­ra­ken­teen kehit­tä­mien sekä suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­nen ovat keskei­siä seuraa­van halli­tus­kau­den haas­teita. Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta on halun­nut metsä­po­li­tii­kan ja vero­tuk­sen olevan kannus­ta­vaa. Tästä syystä niin suku­pol­ven­vaih­dos­ten huojen­nuk­sen kuin tilus­jär­jes­te­ly­jen­kin edis­tä­mistä tulee lähi­vuo­sina jatkaa, Sato­nen toteaa.

Tila­koon kehit­tä­mistä pohti­nut työryhmä on monessa asiassa pääty­nyt saman­kal­tai­seen loppu­tu­lok­seen kuin Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta.

? Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta ei usko kiin­teis­tö­ve­ron kannus­tin­vai­ku­tuk­seen, emmekä siksi kannata sitä. Työryhmä rapor­tissa koros­te­taan myös yhteis­met­siä. Aivan viimei­sen vuoden aikana on ollut hienoa huomata kiin­nos­tuk­sen yhteis­met­siin kasva­neen. Asiaa kannat­taa ehdot­to­masti edis­tää, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content