Satonen: Koulu­rau­ha­lakia paran­nettava vielä – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Koulu­rau­ha­lakia paran­nettava vielä

Satonen: Koulu­rau­ha­lakia paran­nettava vielä

Julkaistu: 06.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen kiittää ex-opetus­mi­nisteri Gustafs­sonia sekä vasta aloit­ta­nutta opetus­mi­nisteri Kiurua tuoreesta halli­tuksen lakie­si­tyk­sestä, joka parantaa koulu­rauhaa.

“Uusi lakie­sitys on odotettu parannus koulujen työrauhaan?, Satonen toteaa. ?Lakie­si­tykseen on jäänyt kuitenkin vielä joitakin kehit­tä­mistä vaativia kohtia?, sanoo Satonen.

?Toivon, että sivis­tys­va­lio­kunta täydentää lakia eduskun­ta­kä­sit­telyn aikana siten, että perus­as­teelle luodaan käytäntö, jonka mukaan vaaral­li­sesti käyttäy­ty­vältä oppilaalta voidaan evätä kouluun pääsy kolmen päivän ajaksi. Tämä on niin lapsen itsensä kuin myös muiden lasten etu. Samalla tukitoimien olisi alettava välit­tö­mästi eikä lasta jätet­täisi missään tapauk­sessa yksin?, Satonen vaatii.

Satonen harmit­telee, että ministeri Kiurun esityk­sestä on jätetty pois tämä OAJ:nkin toivoma mahdol­lisuus puuttua vaara­ti­lan­teisiin epäämällä oppilaan pääsy kouluun kolmeksi päiväksi. Tällainen käytäntö on voimassa ammat­ti­kou­luissa, tällä lakie­si­tyk­sellä se tulee myös lukioihin, mutta perus­as­teelta se jää edelleen puuttumaan.

?Mikäli oppilas tarkoi­tuk­sel­li­sesti aiheuttaa vakavan vaara­ti­lanteen tai uhkaa muita, olisi hänenkin kannaltaan pelkästään järkevää, että asiaan puutut­taisiin heti. Niin hänelle itselleen kuin muillekin lapsille annet­taisiin viesti, että vaaral­linen käytös ei ole sallittua ja johtaa selvit­telyyn, jonka jälkeen on mahdol­lista taas aloittaa puhtaalta pöydältä?, Satonen kuvailee.

?On päivän­selvää, että koulu­rauhaa koskeva laki täytyi päivittää. Sasta­malan koulun rehtori nousi julki­suuteen, kun apulai­soi­keus­kansleri moitti kurin­pi­to­toimia, jotka arkijär­jellä ajateltuna olivat perus­teltuja. Myös se tuntui omitui­selta, etteivät rehtori tai opettajat saa puuttua koulu­mat­kalla tapah­tuvaan kiusaa­miseen?, Satonen huomauttaa.

?On hyvä, että uudessa laissa esimer­kiksi jälki-istuntoja on mahdol­lista kehittää enemmän kasva­tuk­sel­liseen suuntaan. Jatkossa oppilas voidaan esimer­kiksi velvoittaa korjaamaan jälkensä, jos hän on tahallaan paikat sotkenut?, Satonen sanoo. ?Samalla opetta­jille tulee mahdol­lisuus viedä eteenpäin tietoonsa tullut, koulu­matkan aikana tapah­tunut epäasial­linen käytös?, Satonen kiittelee.


Kokoomus.fi