Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Koulu­rau­ha­la­kia paran­net­tava vielä

Sato­nen: Koulu­rau­ha­la­kia paran­net­tava vielä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kiit­tää ex-opetus­mi­nis­teri Gustafs­so­nia sekä vasta aloit­ta­nutta opetus­mi­nis­teri Kiurua tuoreesta halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sestä, joka paran­taa koulu­rau­haa.

“Uusi lakie­si­tys on odotettu paran­nus koulu­jen työrau­haan?, Sato­nen toteaa. ?Lakie­si­tyk­seen on jäänyt kuiten­kin vielä joita­kin kehit­tä­mistä vaati­via kohtia?, sanoo Sato­nen.

?Toivon, että sivis­tys­va­lio­kunta täyden­tää lakia edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn aikana siten, että perus­as­teelle luodaan käytäntö, jonka mukaan vaaral­li­sesti käyt­täy­ty­vältä oppi­laalta voidaan evätä kouluun pääsy kolmen päivän ajaksi. Tämä on niin lapsen itsensä kuin myös muiden lasten etu. Samalla tuki­toi­mien olisi alet­tava välit­tö­mästi eikä lasta jätet­täisi missään tapauk­sessa yksin?, Sato­nen vaatii.

Sato­nen harmit­te­lee, että minis­teri Kiurun esityk­sestä on jätetty pois tämä OAJ:nkin toivoma mahdol­li­suus puut­tua vaara­ti­lan­tei­siin epää­mällä oppi­laan pääsy kouluun kolmeksi päiväksi. Tällai­nen käytäntö on voimassa ammat­ti­kou­luissa, tällä lakie­si­tyk­sellä se tulee myös lukioi­hin, mutta perus­as­teelta se jää edel­leen puut­tu­maan.

?Mikäli oppi­las tarkoi­tuk­sel­li­sesti aiheut­taa vaka­van vaara­ti­lan­teen tai uhkaa muita, olisi hänen­kin kannal­taan pelkäs­tään järke­vää, että asiaan puutut­tai­siin heti. Niin hänelle itsel­leen kuin muil­le­kin lapsille annet­tai­siin viesti, että vaaral­li­nen käytös ei ole sallit­tua ja johtaa selvit­te­lyyn, jonka jälkeen on mahdol­lista taas aloit­taa puhtaalta pöydältä?, Sato­nen kuvai­lee.

?On päivän­sel­vää, että koulu­rau­haa koskeva laki täytyi päivit­tää. Sasta­ma­lan koulun rehtori nousi julki­suu­teen, kun apulai­soi­keus­kans­leri moitti kurin­pi­to­toi­mia, jotka arki­jär­jellä ajatel­tuna olivat perus­tel­tuja. Myös se tuntui omitui­selta, ettei­vät rehtori tai opet­ta­jat saa puut­tua koulu­mat­kalla tapah­tu­vaan kiusaa­mi­seen?, Sato­nen huomaut­taa.

?On hyvä, että uudessa laissa esimer­kiksi jälki-istun­toja on mahdol­lista kehit­tää enem­män kasva­tuk­sel­li­seen suun­taan. Jatkossa oppi­las voidaan esimer­kiksi velvoit­taa korjaa­maan jälkensä, jos hän on tahal­laan paikat sotke­nut?, Sato­nen sanoo. ?Samalla opet­ta­jille tulee mahdol­li­suus viedä eteen­päin tietoonsa tullut, koulu­mat­kan aikana tapah­tu­nut epäasial­li­nen käytös?, Sato­nen kiit­te­lee.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content