• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Koulu­rau­ha­la­kia paran­net­tava vielä

  Sato­nen: Koulu­rau­ha­la­kia paran­net­tava vielä

  Julkaistu: 06.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kiit­tää ex-opetus­mi­nis­teri Gustafs­so­nia sekä vasta aloit­ta­nutta opetus­mi­nis­teri Kiurua tuoreesta halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sestä, joka paran­taa koulu­rau­haa.

  “Uusi lakie­si­tys on odotettu paran­nus koulu­jen työrau­haan?, Sato­nen toteaa. ?Lakie­si­tyk­seen on jäänyt kuiten­kin vielä joita­kin kehit­tä­mistä vaati­via kohtia?, sanoo Sato­nen.

  ?Toivon, että sivis­tys­va­lio­kunta täyden­tää lakia edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn aikana siten, että perus­as­teelle luodaan käytäntö, jonka mukaan vaaral­li­sesti käyt­täy­ty­vältä oppi­laalta voidaan evätä kouluun pääsy kolmen päivän ajaksi. Tämä on niin lapsen itsensä kuin myös muiden lasten etu. Samalla tuki­toi­mien olisi alet­tava välit­tö­mästi eikä lasta jätet­täisi missään tapauk­sessa yksin?, Sato­nen vaatii.

  Sato­nen harmit­te­lee, että minis­teri Kiurun esityk­sestä on jätetty pois tämä OAJ:nkin toivoma mahdol­li­suus puut­tua vaara­ti­lan­tei­siin epää­mällä oppi­laan pääsy kouluun kolmeksi päiväksi. Tällai­nen käytäntö on voimassa ammat­ti­kou­luissa, tällä lakie­si­tyk­sellä se tulee myös lukioi­hin, mutta perus­as­teelta se jää edel­leen puut­tu­maan.

  ?Mikäli oppi­las tarkoi­tuk­sel­li­sesti aiheut­taa vaka­van vaara­ti­lan­teen tai uhkaa muita, olisi hänen­kin kannal­taan pelkäs­tään järke­vää, että asiaan puutut­tai­siin heti. Niin hänelle itsel­leen kuin muil­le­kin lapsille annet­tai­siin viesti, että vaaral­li­nen käytös ei ole sallit­tua ja johtaa selvit­te­lyyn, jonka jälkeen on mahdol­lista taas aloit­taa puhtaalta pöydältä?, Sato­nen kuvai­lee.

  ?On päivän­sel­vää, että koulu­rau­haa koskeva laki täytyi päivit­tää. Sasta­ma­lan koulun rehtori nousi julki­suu­teen, kun apulai­soi­keus­kans­leri moitti kurin­pi­to­toi­mia, jotka arki­jär­jellä ajatel­tuna olivat perus­tel­tuja. Myös se tuntui omitui­selta, ettei­vät rehtori tai opet­ta­jat saa puut­tua koulu­mat­kalla tapah­tu­vaan kiusaa­mi­seen?, Sato­nen huomaut­taa.

  ?On hyvä, että uudessa laissa esimer­kiksi jälki-istun­toja on mahdol­lista kehit­tää enem­män kasva­tuk­sel­li­seen suun­taan. Jatkossa oppi­las voidaan esimer­kiksi velvoit­taa korjaa­maan jälkensä, jos hän on tahal­laan paikat sotke­nut?, Sato­nen sanoo. ?Samalla opet­ta­jille tulee mahdol­li­suus viedä eteen­päin tietoonsa tullut, koulu­mat­kan aikana tapah­tu­nut epäasial­li­nen käytös?, Sato­nen kiit­te­lee.