• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

  Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

  Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen pitää merkit­tä­vänä, että Stub­bin halli­tuk­sen päätök­set ovat johta­massa valtion velkaan­tu­mi­sen merkit­tä­vään laskuun ensi vuonna. Sato­nen muis­tut­taa, että viimeksi valtion budje­tin loppusumma on ollut edel­listä vuotta pienempi kaksi vuotta peräk­käin päämi­nis­teri Lippo­sen halli­tuk­sen aikaan.

  ?Halli­tuk­sen päätös­ten johdosta valtion velkaan­tu­mi­nen laskee voimak­kaasti. Tänä vuonna valtio ottaa uutta velkaa 7,4 miljar­dia euroa, mutta ensi vuonna enää 4,5 miljar­dia. Lisää toimia on tehtävä ensi vaali­kau­del­la­kin, jotta Suomen julki­nen talous saadaan terveelle pohjalle. Vain siten suoma­lai­sille voidaan järjes­tää tärkeät palve­lut myös jatkossa?, painot­taa Sato­nen.

  ?Suomen talou­den näky­mät pysy­vät heik­koina. Tässä tilan­teessa on olen­naista, että Suomen julki­sesta talou­desta ja talou­den uskot­ta­vuu­desta pide­tään kaikin keinoin huolta. On tärkeää, että budjet­ti­rii­hen päätök­set hyödyt­tä­vät ennen kaik­kea Suomea, eivätkä mitään yksit­täistä puoluetta tai ryhmää?, toteaa Sato­nen.

  Sato­nen muis­tut­taa, että Suomen talou­den haas­teet ovat ennen kaik­kea raken­teel­li­sia. Sato­nen painot­taa, että Suomen talou­den kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seksi raken­ne­toi­mien lait­ta­mista täytän­töön on jatket­tava. Sato­nen penää lisä­pää­tök­siä niin kuntien tehtä­vien purka­mi­seksi, sote-uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi.

  ?Kokoo­mus jatkaa raken­ne­toi­mien toteut­ta­mista. Kestä­vyys­va­jeen korjaa­mista jatke­taan tule­vai­suu­dessa uusilla päätök­sillä ja toimilla niin kauan, kunnes tavoite saavu­te­taan. Eläke­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­nen pikai­sesti on keskei­nen kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Suomen julki­sen talou­den ja uskot­ta­vuu­temme kannalta odotamme työmark­ki­na­jär­jes­töiltä onnis­tu­mista uudis­tuk­sen valmis­te­lussa?, päät­tää Sato­nen.