Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen pitää merkit­tä­vänä, että Stub­bin halli­tuk­sen päätök­set ovat johta­massa valtion velkaan­tu­mi­sen merkit­tä­vään laskuun ensi vuonna. Sato­nen muis­tut­taa, että viimeksi valtion budje­tin loppusumma on ollut edel­listä vuotta pienempi kaksi vuotta peräk­käin päämi­nis­teri Lippo­sen halli­tuk­sen aikaan.

?Halli­tuk­sen päätös­ten johdosta valtion velkaan­tu­mi­nen laskee voimak­kaasti. Tänä vuonna valtio ottaa uutta velkaa 7,4 miljar­dia euroa, mutta ensi vuonna enää 4,5 miljar­dia. Lisää toimia on tehtävä ensi vaali­kau­del­la­kin, jotta Suomen julki­nen talous saadaan terveelle pohjalle. Vain siten suoma­lai­sille voidaan järjes­tää tärkeät palve­lut myös jatkossa?, painot­taa Sato­nen.

?Suomen talou­den näky­mät pysy­vät heik­koina. Tässä tilan­teessa on olen­naista, että Suomen julki­sesta talou­desta ja talou­den uskot­ta­vuu­desta pide­tään kaikin keinoin huolta. On tärkeää, että budjet­ti­rii­hen päätök­set hyödyt­tä­vät ennen kaik­kea Suomea, eivätkä mitään yksit­täistä puoluetta tai ryhmää?, toteaa Sato­nen.

Sato­nen muis­tut­taa, että Suomen talou­den haas­teet ovat ennen kaik­kea raken­teel­li­sia. Sato­nen painot­taa, että Suomen talou­den kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seksi raken­ne­toi­mien lait­ta­mista täytän­töön on jatket­tava. Sato­nen penää lisä­pää­tök­siä niin kuntien tehtä­vien purka­mi­seksi, sote-uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi.

?Kokoo­mus jatkaa raken­ne­toi­mien toteut­ta­mista. Kestä­vyys­va­jeen korjaa­mista jatke­taan tule­vai­suu­dessa uusilla päätök­sillä ja toimilla niin kauan, kunnes tavoite saavu­te­taan. Eläke­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­nen pikai­sesti on keskei­nen kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Suomen julki­sen talou­den ja uskot­ta­vuu­temme kannalta odotamme työmark­ki­na­jär­jes­töiltä onnis­tu­mista uudis­tuk­sen valmis­te­lussa?, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content