Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Sato­nen pitää merkit­tä­vänä, että Stub­bin halli­tuk­sen päätök­set ovat johta­massa valtion velkaan­tu­mi­sen merkit­tä­vään laskuun ensi vuonna. Sato­nen muis­tut­taa, että viimeksi valtion budje­tin loppusumma on ollut edel­listä vuotta pienempi kaksi vuotta peräk­käin päämi­nis­teri Lippo­sen halli­tuk­sen aikaan.

?Halli­tuk­sen päätös­ten johdosta valtion velkaan­tu­mi­nen laskee voimak­kaasti. Tänä vuonna valtio ottaa uutta velkaa 7,4 miljar­dia euroa, mutta ensi vuonna enää 4,5 miljar­dia. Lisää toimia on tehtävä ensi vaali­kau­del­la­kin, jotta Suomen julki­nen talous saadaan terveelle pohjalle. Vain siten suoma­lai­sille voidaan järjes­tää tärkeät palve­lut myös jatkossa?, painot­taa Sato­nen.

?Suomen talou­den näky­mät pysy­vät heik­koina. Tässä tilan­teessa on olen­naista, että Suomen julki­sesta talou­desta ja talou­den uskot­ta­vuu­desta pide­tään kaikin keinoin huolta. On tärkeää, että budjet­ti­rii­hen päätök­set hyödyt­tä­vät ennen kaik­kea Suomea, eivätkä mitään yksit­täistä puoluetta tai ryhmää?, toteaa Sato­nen.

Sato­nen muis­tut­taa, että Suomen talou­den haas­teet ovat ennen kaik­kea raken­teel­li­sia. Sato­nen painot­taa, että Suomen talou­den kestä­vyys­va­jeen korjaa­mi­seksi raken­ne­toi­mien lait­ta­mista täytän­töön on jatket­tava. Sato­nen penää lisä­pää­tök­siä niin kuntien tehtä­vien purka­mi­seksi, sote-uudis­tuk­sen toteut­ta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi.

?Kokoo­mus jatkaa raken­ne­toi­mien toteut­ta­mista. Kestä­vyys­va­jeen korjaa­mista jatke­taan tule­vai­suu­dessa uusilla päätök­sillä ja toimilla niin kauan, kunnes tavoite saavu­te­taan. Eläke­uu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­nen pikai­sesti on keskei­nen kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Suomen julki­sen talou­den ja uskot­ta­vuu­temme kannalta odotamme työmark­ki­na­jär­jes­töiltä onnis­tu­mista uudis­tuk­sen valmis­te­lussa?, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content