Satonen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­misen hillit­se­mi­sestä – kokoomus.fi
MENU
Satonen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­misen hillit­se­mi­sestä

Satonen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­misen hillit­se­mi­sestä

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Satonen pitää merkit­tävänä, että Stubbin halli­tuksen päätökset ovat johta­massa valtion velkaan­tu­misen merkit­tävään laskuun ensi vuonna. Satonen muistuttaa, että viimeksi valtion budjetin loppusumma on ollut edellistä vuotta pienempi kaksi vuotta peräkkäin päämi­nisteri Lipposen halli­tuksen aikaan.

?Halli­tuksen päätösten johdosta valtion velkaan­tu­minen laskee voimak­kaasti. Tänä vuonna valtio ottaa uutta velkaa 7,4 miljardia euroa, mutta ensi vuonna enää 4,5 miljardia. Lisää toimia on tehtävä ensi vaali­kau­del­lakin, jotta Suomen julkinen talous saadaan terveelle pohjalle. Vain siten suoma­lai­sille voidaan järjestää tärkeät palvelut myös jatkossa?, painottaa Satonen.

?Suomen talouden näkymät pysyvät heikkoina. Tässä tilan­teessa on olennaista, että Suomen julki­sesta talou­desta ja talouden uskot­ta­vuu­desta pidetään kaikin keinoin huolta. On tärkeää, että budjet­ti­riihen päätökset hyödyt­tävät ennen kaikkea Suomea, eivätkä mitään yksit­täistä puoluetta tai ryhmää?, toteaa Satonen.

Satonen muistuttaa, että Suomen talouden haasteet ovat ennen kaikkea raken­teel­lisia. Satonen painottaa, että Suomen talouden kestä­vyys­vajeen korjaa­mi­seksi raken­ne­toimien laitta­mista täytäntöön on jatkettava. Satonen penää lisäpää­töksiä niin kuntien tehtävien purka­mi­seksi, sote-uudis­tuksen toteut­ta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi.

?Kokoomus jatkaa raken­ne­toimien toteut­ta­mista. Kestä­vyys­vajeen korjaa­mista jatketaan tulevai­suu­dessa uusilla päätök­sillä ja toimilla niin kauan, kunnes tavoite saavu­tetaan. Eläke­uu­dis­tuksen toteut­ta­minen pikai­sesti on keskeinen kestä­vyys­vajeen umpeen kuromi­seksi. Suomen julkisen talouden ja uskot­ta­vuu­temme kannalta odotamme työmark­ki­na­jär­jes­töiltä onnis­tu­mista uudis­tuksen valmis­te­lussa?, päättää Satonen.


Kokoomus.fi