• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja
  Twiittaa

  Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

  Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

  Halli­tus perus­taa Vero­hal­lin­non yhtey­teen harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen ja ottaa ensi vuoden huhti­kuussa käyt­töön kään­ne­tyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suu­den raken­nusa­lalla. Uudis­tus­ten koko­nais­kus­tan­nus on 3,8 miljoo­naa euroa vuodelle 2011.

  - Lisä­pa­nos­tus harmaan talou­den torjun­taan on erit­täin tärkeä. Satsauk­set maksa­vat itsensä takai­sin monin­ker­tai­sesti. Kään­netty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suus lisää valtion vero­tu­loja arvioilta 100 miljoo­nalla eurolla vuodessa. On kansan­ta­lou­den kannalta järke­vää panos­taa työeh­to­jen valvon­taan ja talous­ri­kol­li­suu­den torjun­taan.

  Nopeampi turva­paik­ka­kä­sit­tely on myös haki­jan etu

  Halli­tus osoit­taa maahan­muu­ton kustan­nuk­siin 36 miljoo­naa euroa lisää vuoden 2010 varsi­nai­seen talous­ar­vioon verrat­tuna. Maahan­muu­ton koko­nais­me­not ovat 203 miljoo­naa euroa, josta pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaan­ot­toon kuluu 87 miljoo­naa euroa ja kunnille makset­ta­viin korvauk­siin 100 miljoo­naa euroa.

  - Osa rahasta käyte­tään turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­li­jöi­den palk­kaa­mi­seen, mikä helpot­taa ruuh­kan purka­mista. On kaik­kien etu, että hake­muk­siin saadaan päätös kohtuul­li­sessa ajassa. Suoje­lun tarpeessa olevat ihmi­set pääse­vät sopeu­tu­maan suoma­lai­seen elämän­me­noon. Kotou­tu­mi­sen kannalta on myös tärkeää, että valtio tulee kuntia vastaan ja lisää niille makset­ta­via korvauk­sia.

  - Järjes­tel­män toimi­vuu­den kannalta oleel­lista on viilata turva­paik­ka­po­li­tiik­kaamme niin, että Suomi ei houkut­tele perus­teet­to­mia haki­joita, eli henki­löitä, jotka eivät ole suoje­lun tarpeessa. Edus­kunta on jo toteut­ta­nut useita tarkis­tuk­sia, mikä näkyy selvänä haki­ja­mää­rien laskuna. Näin resurs­seja vapau­tuu todel­li­sessa avun tarpeessa olevien maahan­muut­ta­jien suoje­luun ja kotout­ta­mi­seen.

  Lisä­tie­toja:

  Kansan­edus­taja Arto Sato­nen, puh 050 511 3110


  Kuvat