Satonen: Harmaan talouden torjuntaan ja maahan­muuttoon tärkeitä lisäre­sursseja – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Harmaan talouden torjuntaan ja maahan­muuttoon tärkeitä lisäre­sursseja

Satonen: Harmaan talouden torjuntaan ja maahan­muuttoon tärkeitä lisäre­sursseja

Julkaistu: 19.08.2010 Uncategorized

Hallitus perustaa Verohal­linnon yhteyteen harmaan talouden selvi­tys­kes­kuksen ja ottaa ensi vuoden huhti­kuussa käyttöön käännetyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suuden raken­nusa­lalla. Uudis­tusten kokonais­kus­tannus on 3,8 miljoonaa euroa vuodelle 2011.

- Lisäpa­nostus harmaan talouden torjuntaan on erittäin tärkeä. Satsaukset maksavat itsensä takaisin monin­ker­tai­sesti. Käännetty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­lisuus lisää valtion verotuloja arvioilta 100 miljoo­nalla eurolla vuodessa. On kansan­ta­louden kannalta järkevää panostaa työeh­tojen valvontaan ja talous­ri­kol­li­suuden torjuntaan.

Nopeampi turva­paik­ka­kä­sittely on myös hakijan etu

Hallitus osoittaa maahan­muuton kustan­nuksiin 36 miljoonaa euroa lisää vuoden 2010 varsi­naiseen talous­ar­vioon verrattuna. Maahan­muuton kokonais­menot ovat 203 miljoonaa euroa, josta pakolaisten ja turva­pai­kan­ha­ki­joiden vastaan­ottoon kuluu 87 miljoonaa euroa ja kunnille makset­taviin korvauksiin 100 miljoonaa euroa.

- Osa rahasta käytetään turva­paik­ka­ha­ke­musten käsit­te­li­jöiden palkkaa­miseen, mikä helpottaa ruuhkan purka­mista. On kaikkien etu, että hakemuksiin saadaan päätös kohtuul­li­sessa ajassa. Suojelun tarpeessa olevat ihmiset pääsevät sopeu­tumaan suoma­laiseen elämän­menoon. Kotou­tu­misen kannalta on myös tärkeää, että valtio tulee kuntia vastaan ja lisää niille makset­tavia korvauksia.

- Järjes­telmän toimi­vuuden kannalta oleel­lista on viilata turva­paik­ka­po­li­tiik­kaamme niin, että Suomi ei houkuttele perus­teet­tomia hakijoita, eli henki­löitä, jotka eivät ole suojelun tarpeessa. Eduskunta on jo toteut­tanut useita tarkis­tuksia, mikä näkyy selvänä hakija­määrien laskuna. Näin resursseja vapautuu todel­li­sessa avun tarpeessa olevien maahan­muut­tajien suojeluun ja kotout­ta­miseen.

Lisätietoja:

Kansan­edustaja Arto Satonen, puh 050 511 3110


Kuvat


Kokoomus.fi