Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

Sato­nen: Harmaan talou­den torjun­taan ja maahan­muut­toon tärkeitä lisä­re­surs­seja

Julkaistu:

Halli­tus perus­taa Vero­hal­lin­non yhtey­teen harmaan talou­den selvi­tys­kes­kuk­sen ja ottaa ensi vuoden huhti­kuussa käyt­töön kään­ne­tyn arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suu­den raken­nusa­lalla. Uudis­tus­ten koko­nais­kus­tan­nus on 3,8 miljoo­naa euroa vuodelle 2011.

- Lisä­pa­nos­tus harmaan talou­den torjun­taan on erit­täin tärkeä. Satsauk­set maksa­vat itsensä takai­sin monin­ker­tai­sesti. Kään­netty arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suus lisää valtion vero­tu­loja arvioilta 100 miljoo­nalla eurolla vuodessa. On kansan­ta­lou­den kannalta järke­vää panos­taa työeh­to­jen valvon­taan ja talous­ri­kol­li­suu­den torjun­taan.

Nopeampi turva­paik­ka­kä­sit­tely on myös haki­jan etu

Halli­tus osoit­taa maahan­muu­ton kustan­nuk­siin 36 miljoo­naa euroa lisää vuoden 2010 varsi­nai­seen talous­ar­vioon verrat­tuna. Maahan­muu­ton koko­nais­me­not ovat 203 miljoo­naa euroa, josta pako­lais­ten ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den vastaan­ot­toon kuluu 87 miljoo­naa euroa ja kunnille makset­ta­viin korvauk­siin 100 miljoo­naa euroa.

- Osa rahasta käyte­tään turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­li­jöi­den palk­kaa­mi­seen, mikä helpot­taa ruuh­kan purka­mista. On kaik­kien etu, että hake­muk­siin saadaan päätös kohtuul­li­sessa ajassa. Suoje­lun tarpeessa olevat ihmi­set pääse­vät sopeu­tu­maan suoma­lai­seen elämän­me­noon. Kotou­tu­mi­sen kannalta on myös tärkeää, että valtio tulee kuntia vastaan ja lisää niille makset­ta­via korvauk­sia.

- Järjes­tel­män toimi­vuu­den kannalta oleel­lista on viilata turva­paik­ka­po­li­tiik­kaamme niin, että Suomi ei houkut­tele perus­teet­to­mia haki­joita, eli henki­löitä, jotka eivät ole suoje­lun tarpeessa. Edus­kunta on jo toteut­ta­nut useita tarkis­tuk­sia, mikä näkyy selvänä haki­ja­mää­rien laskuna. Näin resurs­seja vapau­tuu todel­li­sessa avun tarpeessa olevien maahan­muut­ta­jien suoje­luun ja kotout­ta­mi­seen.

Lisä­tie­toja:

Kansan­edus­taja Arto Sato­nen, puh 050 511 3110


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content