Satonen: Budjet­tie­si­tyksen linja on oikea ? kasvuen­nusteen kanssa oltava tarkkana – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Budjet­tie­si­tyksen linja on oikea ? kasvuen­nusteen kanssa oltava tarkkana

Satonen: Budjet­tie­si­tyksen linja on oikea ? kasvuen­nusteen kanssa oltava tarkkana

Julkaistu: 07.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen pitää valtio­va­rain­mi­nis­teriön budjet­tie­si­tyksen suurta linjaa oikeana.

- Budjet­tie­si­tyk­sessä laitetaan toimeen joukko kehys­rii­hessä sekä aikai­semmin vaali­kau­della päätettyjä leikkauksia ja veron­ko­ro­tuksia sekä satsataan uusiin kasvu­toimiin. Tämä on oikea linja, jolla puolus­tetaan Suomen julkisen talouden uskot­ta­vuutta. Sopeu­tus­toimien ansiosta myös valtion lainanotto vähenee merkit­tä­västi edeltä­västä vuodesta. Vaikka suunta on oikea, emme silti voi olla tyyty­väisiä tilan­teeseen, jossa otamme miljar­di­kau­palla lisävelkaa, Satonen toteaa.

Ukrainan kriisi sekä Venäjään kohdis­tuvat rajoit­tavat toimet vaikut­tavat Suomen talouden kehitykseen negatii­vi­sesti.

- On tärkeää, että hallitus arvioi budjet­ti­rii­hessä tarkasti kansain­vä­lisen kehityksen vaiku­tukset Suomen talouteen. Budjet­tieh­do­tusta ei voi rakentaa liian ruusuisten kasvuo­le­tusten varaan, Satonen toteaa.

Ensi vuonna voimaan astuu myös joukko aiemmin sovittuja kasvu­toimia. Infra- ja liiken­ne­hank­keita aikais­tetaan, yliopistoja kannus­tetaan varain­han­kintaan valtion vastin­ra­halla, yritysten edustus­me­nojen vähen­nys­kel­poisuus palau­tetaan ja työn verotusta keven­netään.

- Vaikka finans­si­po­li­tiikan linja on ensi vuonna selvästi kiristävä, niin näillä oikein kohden­ne­tuilla kasvu­toi­milla on oma positii­vinen vaiku­tuk­sensa talous­ke­hi­tykseen, Satonen sanoo.

Rinne esittää talous­ar­vio­eh­do­tuk­sessaan noin 200 miljoonan euron uusia leikkauksia, joista osa kohden­net­taisiin kasvun ja työlli­syyden kannalta tärkeisiin kohteisiin.

- Rinteen esittämä periaate on oikea: valtion menoja on kohden­nettava uudelleen kasvun ja työlli­syyden kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Leikkaus­koh­teista on kuitenkin sovittava koko halli­tuksen kesken, Satonen korostaa.

Satonen pitää erikoisena Rinteen tapaa tuoda budjet­tie­si­tykseen uuden ehdotuksen eläke­tu­lo­vä­hen­nyksen korot­ta­mi­sesta. Satonen painottaa, että hallitus on yhdessä sopinut ensi vuoden veropo­li­tiikan linjasta kevään kehys­rii­hessä sekä kesäkuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa. Uusien verovä­hen­nysten kehit­te­le­minen valtio­va­rain­mi­nis­teriön sisäi­sessä budjet­ti­rii­hessä ilman, että niistä on sovittu halli­tuksen kesken antaa Suomen talous­po­li­tiikan sekä veropo­li­tiikan linjasta tempoi­levan kuvan. Satosen mielestä valtio­va­rain­mi­nis­terin tulisi omalla toimin­nallaan lisätä luotta­musta Suomen julkisen talouden hoitoon.

-Kokoomus katsoo, että vaikeassa talous­ti­lan­teessa mahdol­liset uudet toimet olisi kohdis­tettava ennen muuta työnteon kannat­ta­vuuden paran­ta­miseen, koska suoma­laisen työn kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­minen on talous­kasvun kannalta tärkeää. On hyvä muistaa, että kaikki hyvää tarkoit­tavat verovä­hen­nykset joudut­taisiin rahoit­tamaan tulevien sukupolvien piikkiin otetta­valla velka­ra­halla, Satonen muistuttaa.

Satonen korostaa, että budjet­ti­riihen suurin kysymys on raken­ne­po­liit­tisen ohjelman toimeenpano.

- Raken­ne­po­liit­tisen ohjelman tavoitteet esimer­kiksi kuntien tehtävien vähen­tä­mi­sestä, työurien piden­tä­mi­sestä sekä raken­teel­lisen työttö­myyden alenta­mi­sesta on saavu­tettava. Jos tavoitteet eivät näytä toteu­tuvan, niin halli­tuksen on linjattava budjet­ti­rii­hessä uusia toimen­pi­teitä, Satonen sanoo.


Kokoomus.fi