Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Budjet­tie­si­tyk­sen linja on oikea ? kasvuen­nus­teen kanssa oltava tark­kana

Sato­nen: Budjet­tie­si­tyk­sen linja on oikea ? kasvuen­nus­teen kanssa oltava tark­kana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen pitää valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­tie­si­tyk­sen suurta linjaa oikeana.

- Budjet­tie­si­tyk­sessä laite­taan toimeen joukko kehys­rii­hessä sekä aikai­sem­min vaali­kau­della päätet­tyjä leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia sekä satsa­taan uusiin kasvu­toi­miin. Tämä on oikea linja, jolla puolus­te­taan Suomen julki­sen talou­den uskot­ta­vuutta. Sopeu­tus­toi­mien ansiosta myös valtion lainan­otto vähe­nee merkit­tä­västi edel­tä­västä vuodesta. Vaikka suunta on oikea, emme silti voi olla tyyty­väi­siä tilan­tee­seen, jossa otamme miljar­di­kau­palla lisä­vel­kaa, Sato­nen toteaa.

Ukrai­nan kriisi sekä Venä­jään kohdis­tu­vat rajoit­ta­vat toimet vaikut­ta­vat Suomen talou­den kehi­tyk­seen nega­tii­vi­sesti.

- On tärkeää, että halli­tus arvioi budjet­ti­rii­hessä tarkasti kansain­vä­li­sen kehi­tyk­sen vaiku­tuk­set Suomen talou­teen. Budjet­tieh­do­tusta ei voi raken­taa liian ruusuis­ten kasvuo­le­tus­ten varaan, Sato­nen toteaa.

Ensi vuonna voimaan astuu myös joukko aiem­min sovit­tuja kasvu­toi­mia. Infra- ja liiken­ne­hank­keita aikais­te­taan, yliopis­toja kannus­te­taan varain­han­kin­taan valtion vastin­ra­halla, yritys­ten edus­tus­me­no­jen vähen­nys­kel­poi­suus palau­te­taan ja työn vero­tusta keven­ne­tään.

- Vaikka finans­si­po­li­tii­kan linja on ensi vuonna selvästi kiris­tävä, niin näillä oikein kohden­ne­tuilla kasvu­toi­milla on oma posi­tii­vi­nen vaiku­tuk­sensa talous­ke­hi­tyk­seen, Sato­nen sanoo.

Rinne esit­tää talous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­saan noin 200 miljoo­nan euron uusia leik­kauk­sia, joista osa kohden­net­tai­siin kasvun ja työl­li­syy­den kannalta tärkei­siin kohtei­siin.

- Rinteen esit­tämä peri­aate on oikea: valtion menoja on kohden­net­tava uudel­leen kasvun ja työl­li­syy­den kannalta tärkeim­piin kohtei­siin. Leik­kaus­koh­teista on kuiten­kin sovit­tava koko halli­tuk­sen kesken, Sato­nen koros­taa.

Sato­nen pitää erikoi­sena Rinteen tapaa tuoda budjet­tie­si­tyk­seen uuden ehdo­tuk­sen eläke­tu­lo­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­sesta. Sato­nen painot­taa, että halli­tus on yhdessä sopi­nut ensi vuoden vero­po­li­tii­kan linjasta kevään kehys­rii­hessä sekä kesä­kuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa. Uusien vero­vä­hen­nys­ten kehit­te­le­mi­nen valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sisäi­sessä budjet­ti­rii­hessä ilman, että niistä on sovittu halli­tuk­sen kesken antaa Suomen talous­po­li­tii­kan sekä vero­po­li­tii­kan linjasta tempoi­le­van kuvan. Sato­sen mielestä valtio­va­rain­mi­nis­te­rin tulisi omalla toimin­nal­laan lisätä luot­ta­musta Suomen julki­sen talou­den hoitoon.

-Kokoo­mus katsoo, että vaikeassa talous­ti­lan­teessa mahdol­li­set uudet toimet olisi kohdis­tet­tava ennen muuta työn­teon kannat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen, koska suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen on talous­kas­vun kannalta tärkeää. On hyvä muis­taa, että kaikki hyvää tarkoit­ta­vat vero­vä­hen­nyk­set joudut­tai­siin rahoit­ta­maan tule­vien suku­pol­vien piik­kiin otet­ta­valla velka­ra­halla, Sato­nen muis­tut­taa.

Sato­nen koros­taa, että budjet­ti­rii­hen suurin kysy­mys on raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pano.

- Raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man tavoit­teet esimer­kiksi kuntien tehtä­vien vähen­tä­mi­sestä, työurien piden­tä­mi­sestä sekä raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­sesta on saavu­tet­tava. Jos tavoit­teet eivät näytä toteu­tu­van, niin halli­tuk­sen on linjat­tava budjet­ti­rii­hessä uusia toimen­pi­teitä, Sato­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content