Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Budjet­tie­si­tyk­sen linja on oikea ? kasvuen­nus­teen kanssa oltava tark­kana

Sato­nen: Budjet­tie­si­tyk­sen linja on oikea ? kasvuen­nus­teen kanssa oltava tark­kana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen pitää valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­tie­si­tyk­sen suurta linjaa oikeana.

- Budjet­tie­si­tyk­sessä laite­taan toimeen joukko kehys­rii­hessä sekä aikai­sem­min vaali­kau­della päätet­tyjä leik­kauk­sia ja veron­ko­ro­tuk­sia sekä satsa­taan uusiin kasvu­toi­miin. Tämä on oikea linja, jolla puolus­te­taan Suomen julki­sen talou­den uskot­ta­vuutta. Sopeu­tus­toi­mien ansiosta myös valtion lainan­otto vähe­nee merkit­tä­västi edel­tä­västä vuodesta. Vaikka suunta on oikea, emme silti voi olla tyyty­väi­siä tilan­tee­seen, jossa otamme miljar­di­kau­palla lisä­vel­kaa, Sato­nen toteaa.

Ukrai­nan kriisi sekä Venä­jään kohdis­tu­vat rajoit­ta­vat toimet vaikut­ta­vat Suomen talou­den kehi­tyk­seen nega­tii­vi­sesti.

- On tärkeää, että halli­tus arvioi budjet­ti­rii­hessä tarkasti kansain­vä­li­sen kehi­tyk­sen vaiku­tuk­set Suomen talou­teen. Budjet­tieh­do­tusta ei voi raken­taa liian ruusuis­ten kasvuo­le­tus­ten varaan, Sato­nen toteaa.

Ensi vuonna voimaan astuu myös joukko aiem­min sovit­tuja kasvu­toi­mia. Infra- ja liiken­ne­hank­keita aikais­te­taan, yliopis­toja kannus­te­taan varain­han­kin­taan valtion vastin­ra­halla, yritys­ten edus­tus­me­no­jen vähen­nys­kel­poi­suus palau­te­taan ja työn vero­tusta keven­ne­tään.

- Vaikka finans­si­po­li­tii­kan linja on ensi vuonna selvästi kiris­tävä, niin näillä oikein kohden­ne­tuilla kasvu­toi­milla on oma posi­tii­vi­nen vaiku­tuk­sensa talous­ke­hi­tyk­seen, Sato­nen sanoo.

Rinne esit­tää talous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­saan noin 200 miljoo­nan euron uusia leik­kauk­sia, joista osa kohden­net­tai­siin kasvun ja työl­li­syy­den kannalta tärkei­siin kohtei­siin.

- Rinteen esit­tämä peri­aate on oikea: valtion menoja on kohden­net­tava uudel­leen kasvun ja työl­li­syy­den kannalta tärkeim­piin kohtei­siin. Leik­kaus­koh­teista on kuiten­kin sovit­tava koko halli­tuk­sen kesken, Sato­nen koros­taa.

Sato­nen pitää erikoi­sena Rinteen tapaa tuoda budjet­tie­si­tyk­seen uuden ehdo­tuk­sen eläke­tu­lo­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­sesta. Sato­nen painot­taa, että halli­tus on yhdessä sopi­nut ensi vuoden vero­po­li­tii­kan linjasta kevään kehys­rii­hessä sekä kesä­kuun halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luissa. Uusien vero­vä­hen­nys­ten kehit­te­le­mi­nen valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sisäi­sessä budjet­ti­rii­hessä ilman, että niistä on sovittu halli­tuk­sen kesken antaa Suomen talous­po­li­tii­kan sekä vero­po­li­tii­kan linjasta tempoi­le­van kuvan. Sato­sen mielestä valtio­va­rain­mi­nis­te­rin tulisi omalla toimin­nal­laan lisätä luot­ta­musta Suomen julki­sen talou­den hoitoon.

-Kokoo­mus katsoo, että vaikeassa talous­ti­lan­teessa mahdol­li­set uudet toimet olisi kohdis­tet­tava ennen muuta työn­teon kannat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen, koska suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen on talous­kas­vun kannalta tärkeää. On hyvä muis­taa, että kaikki hyvää tarkoit­ta­vat vero­vä­hen­nyk­set joudut­tai­siin rahoit­ta­maan tule­vien suku­pol­vien piik­kiin otet­ta­valla velka­ra­halla, Sato­nen muis­tut­taa.

Sato­nen koros­taa, että budjet­ti­rii­hen suurin kysy­mys on raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man toimeen­pano.

- Raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man tavoit­teet esimer­kiksi kuntien tehtä­vien vähen­tä­mi­sestä, työurien piden­tä­mi­sestä sekä raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den alen­ta­mi­sesta on saavu­tet­tava. Jos tavoit­teet eivät näytä toteu­tu­van, niin halli­tuk­sen on linjat­tava budjet­ti­rii­hessä uusia toimen­pi­teitä, Sato­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content