Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiis­taina, että unioni tukee Venä­jän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liet­tuan maidon­tuot­ta­jia. Suomi ei tois­tai­seksi ollut listalla.

- Ei Suomea ole jätetty, sanoo kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko, budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa video­haas­tat­te­lussa.

Sarva­maa muis­tut­taa, että Suomi ja Baltian maat yhdessä parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan kanssa saivat aikaan poliit­ti­sen paineen, jonka seurauk­sena komis­sio löysi maidon­tuot­ta­jille tarvit­ta­vat tuki­ra­hat.

- Suomelle tehdään maksu­pa­ketti heti kun tuot­ta­ja­hin­ta­ti­las­tot näyt­tä­vät, että hinta on tarpeeksi pudon­nut. Itse uskon, että kun rauhassa odote­taan vielä joulu­kuun luvut, niin sitten katso­taan mitä joulu­pu­kin kontissa on, hän toteaa opti­mis­ti­sesti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content