Kokoomus.fi / Politiikka / Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiis­taina, että unioni tukee Venä­jän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liet­tuan maidon­tuot­ta­jia. Suomi ei tois­tai­seksi ollut listalla.

- Ei Suomea ole jätetty, sanoo kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko, budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa video­haas­tat­te­lussa.

Sarva­maa muis­tut­taa, että Suomi ja Baltian maat yhdessä parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan kanssa saivat aikaan poliit­ti­sen paineen, jonka seurauk­sena komis­sio löysi maidon­tuot­ta­jille tarvit­ta­vat tuki­ra­hat.

- Suomelle tehdään maksu­pa­ketti heti kun tuot­ta­ja­hin­ta­ti­las­tot näyt­tä­vät, että hinta on tarpeeksi pudon­nut. Itse uskon, että kun rauhassa odote­taan vielä joulu­kuun luvut, niin sitten katso­taan mitä joulu­pu­kin kontissa on, hän toteaa opti­mis­ti­sesti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

12.6.2022

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jina jatka­vat Antti Häkkä­nen, Elina Valto­nen ja Anna-Kaisa Ikonen. Antti Häkkä­nen, 37, on toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on kotoi­sin

Skip to content