Kokoomus.fi / Uncategorized / Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Sarva­maa: Maito­raha tulee, jos sille on tarve!

Julkaistu:

EU:n maata­lous­ko­mis­saari Phil Hogan ilmoitti tiis­taina, että unioni tukee Venä­jän vasta­pa­kot­teista kärsi­neitä Viron, Latvian ja Liet­tuan maidon­tuot­ta­jia. Suomi ei tois­tai­seksi ollut listalla.

- Ei Suomea ole jätetty, sanoo kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko, budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Petri Sarva­maa video­haas­tat­te­lussa.

Sarva­maa muis­tut­taa, että Suomi ja Baltian maat yhdessä parla­men­tin maata­lous­va­lio­kun­nan kanssa saivat aikaan poliit­ti­sen paineen, jonka seurauk­sena komis­sio löysi maidon­tuot­ta­jille tarvit­ta­vat tuki­ra­hat.

- Suomelle tehdään maksu­pa­ketti heti kun tuot­ta­ja­hin­ta­ti­las­tot näyt­tä­vät, että hinta on tarpeeksi pudon­nut. Itse uskon, että kun rauhassa odote­taan vielä joulu­kuun luvut, niin sitten katso­taan mitä joulu­pu­kin kontissa on, hän toteaa opti­mis­ti­sesti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on