Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa pitää viisaana tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mista viipy­mättä.

Tera­pia­ta­kuu raken­taisi Suomesta tällä hetkellä puut­tu­van tehok­kaan mielen­ter­veys­hoi­don perus­ta­son. Näin apu olisi saata­villa yhden­ver­tai­sem­min, nopeam­min ja helpom­min.

”Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat suurin kansan­sai­rau­temme. Vaikka mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat kasvussa, ovat kuntien käyt­tä­mät eurot mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin vähen­ty­neet. Mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat hyvin eriar­voi­sesti saata­villa. Kun palve­lui­hin ei pääse, jää moni ilman apua ja hoitoa. Moni joutuu hake­maan palve­luja yksi­tyi­seltä sekto­rilta, mutta kaikilla ei tähän ole mahdol­li­suuk­sia. Tera­pia­ta­kuun tärkein perus­telu on mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen yhden­ver­tai­suu­den lisää­mi­nen”, Sarko­maa sanoo.

“Oikea-aikai­nen hoito on turvat­tava kaikille, ei vain niille, joilla on varaa hakeu­tua psyko­te­ra­pi­aan yksi­tyi­sen kautta”, Sarko­maa tähden­tää.

Tera­pia­ta­kuun avulla poti­las saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi talou­del­lista mahdol­li­suutta hakeu­tua yksi­tyi­seen psyko­te­ra­pi­aan. Mikäli poti­las tarvit­see varhai­sen tera­pia­jak­son jälkeen jatko­hoi­toa, hänet ohja­taan erikois­sai­raan­hoi­don tai Kelan psyko­te­ra­pia­tuen piiriin.

”Tera­pia­ta­kuu varmis­taa sen, ettei­vät mielen­ter­vey­son­gel­mista kärsi­vät sekä heidän omai­sensa jää yksin ilman apua ja tukea. Nyt se on monelle arki­päi­vää. Ihmi­nen saa apua, kun jalka on poikki eikä häntä laiteta jonoon odot­ta­maan. Sen sijaan, kun ihmi­sen mieli särkyy, joutuu moni odot­ta­maan kuukausi­kau­palla eikä silti­kään aina saa apua”, Sarko­maa sanoo.

”Sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den näkö­kul­masta tera­pia­ta­kuu on täysin perus­teltu ja vält­tä­mä­tön. Sillä taat­tai­siin apu ihmi­sille, joilla on vähi­ten resurs­seja vaatia ja hakea apua. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat suurim­pia syrjäy­ty­mi­sen syitä. Varmis­ta­malla ajoissa ja mata­lalla kynnyk­sellä saatava hoito voidaan ehkäistä suurem­pien ongel­mien synty­mistä. Kokoo­mus tekee työtä tera­pia­ta­kuun tavoit­tei­den toteu­tu­mi­seksi”, Sarko­maa sanoo.

”Psyko­te­ra­pia­ta­kuu on myös vaikut­tava keino työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­sessa. Se vähen­täisi sairaus­päi­viä, työky­vyt­tö­myyttä ja myös muiden terveys­pal­ve­lui­den sekä etuuk­sien käyt­töä. Ennen kaik­kea se toteut­taisi terveys­po­li­tii­kan yhden­ver­tai­suus­ta­voi­tetta siitä, että hyvä mielen­ter­veys kuuluu kaikille. Varal­li­suus ei saa määrit­tää kuka pääsee palve­lui­den ja avun piiriin.”

Lisä­tie­toja:
Sari Sarko­maa, 050 511 3033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.9.2020

Kuntien talous hyvin­voin­nin takaa­jana

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​verkoston pj:t Anna-Kaisa Ikonen & Sari Rautio Kunnat ympäri Suomen valmis­te­le­vat parhail­laan talous­ar­vioi­taan histo­rial­li­sen

8.9.2020

Kokoo­mus sote-esityk­sestä: Maakun­ta­uu­dis­tuk­sella ei saavu­teta nopeam­paa hoitoon­pää­syä eikä ihmis­läh­töi­siä palve­luita

Kokoo­muk­sen mukaan halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa ihmis­ten tarpeet ja palve­lui­den paran­ta­mi­nen on jätetty maakun­ta­hal­lin­non raken­ta­mi­sen jalkoi­hin. Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen esit­tä­mää maakun­ta­hal­lin­toa

23.7.2020

Mielen­ter­veys ei odota - tera­pia­ta­kuu on toteu­tet­tava

Mielen­ter­vey­teen liit­ty­vät kysy­myk­set ovat pitkään olleet yhteis­kun­nas­samme vaiet­tuja. Mielen­ter­vey­den ongel­mat kosket­ta­vat kuiten­kin jopa joka toista suoma­laista jossain vaiheessa elämää, kirjoit­ta­vat