Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

Sarko­maa: Tera­pia­ta­kuu tarvi­taan – hoitoon pääsy ei saa olla kiinni lompa­kon paksuu­desta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa pitää viisaana tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mista viipy­mättä.

Tera­pia­ta­kuu raken­taisi Suomesta tällä hetkellä puut­tu­van tehok­kaan mielen­ter­veys­hoi­don perus­ta­son. Näin apu olisi saata­villa yhden­ver­tai­sem­min, nopeam­min ja helpom­min.

”Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat suurin kansan­sai­rau­temme. Vaikka mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat kasvussa, ovat kuntien käyt­tä­mät eurot mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin vähen­ty­neet. Mielen­ter­veys­pal­ve­lut ovat hyvin eriar­voi­sesti saata­villa. Kun palve­lui­hin ei pääse, jää moni ilman apua ja hoitoa. Moni joutuu hake­maan palve­luja yksi­tyi­seltä sekto­rilta, mutta kaikilla ei tähän ole mahdol­li­suuk­sia. Tera­pia­ta­kuun tärkein perus­telu on mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen yhden­ver­tai­suu­den lisää­mi­nen”, Sarko­maa sanoo.

“Oikea-aikai­nen hoito on turvat­tava kaikille, ei vain niille, joilla on varaa hakeu­tua psyko­te­ra­pi­aan yksi­tyi­sen kautta”, Sarko­maa tähden­tää.

Tera­pia­ta­kuun avulla poti­las saisi hoitoa, vaikka hänellä ei olisi talou­del­lista mahdol­li­suutta hakeu­tua yksi­tyi­seen psyko­te­ra­pi­aan. Mikäli poti­las tarvit­see varhai­sen tera­pia­jak­son jälkeen jatko­hoi­toa, hänet ohja­taan erikois­sai­raan­hoi­don tai Kelan psyko­te­ra­pia­tuen piiriin.

”Tera­pia­ta­kuu varmis­taa sen, ettei­vät mielen­ter­vey­son­gel­mista kärsi­vät sekä heidän omai­sensa jää yksin ilman apua ja tukea. Nyt se on monelle arki­päi­vää. Ihmi­nen saa apua, kun jalka on poikki eikä häntä laiteta jonoon odot­ta­maan. Sen sijaan, kun ihmi­sen mieli särkyy, joutuu moni odot­ta­maan kuukausi­kau­palla eikä silti­kään aina saa apua”, Sarko­maa sanoo.

”Sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den näkö­kul­masta tera­pia­ta­kuu on täysin perus­teltu ja vält­tä­mä­tön. Sillä taat­tai­siin apu ihmi­sille, joilla on vähi­ten resurs­seja vaatia ja hakea apua. Mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat suurim­pia syrjäy­ty­mi­sen syitä. Varmis­ta­malla ajoissa ja mata­lalla kynnyk­sellä saatava hoito voidaan ehkäistä suurem­pien ongel­mien synty­mistä. Kokoo­mus tekee työtä tera­pia­ta­kuun tavoit­tei­den toteu­tu­mi­seksi”, Sarko­maa sanoo.

”Psyko­te­ra­pia­ta­kuu on myös vaikut­tava keino työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­sessa. Se vähen­täisi sairaus­päi­viä, työky­vyt­tö­myyttä ja myös muiden terveys­pal­ve­lui­den sekä etuuk­sien käyt­töä. Ennen kaik­kea se toteut­taisi terveys­po­li­tii­kan yhden­ver­tai­suus­ta­voi­tetta siitä, että hyvä mielen­ter­veys kuuluu kaikille. Varal­li­suus ei saa määrit­tää kuka pääsee palve­lui­den ja avun piiriin.”

Lisä­tie­toja:
Sari Sarko­maa, 050 511 3033

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content