Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sari Sarko­maa: Kunnian­pa­lau­tus vanhus­ten­huol­lolle

Sari Sarko­maa: Kunnian­pa­lau­tus vanhus­ten­huol­lolle

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Ihmis­ten huoli vanhuu­den päivien hoivasta ja yksin jäämi­sestä on halli­tuk­sen vihdoin kuul­tava.

Nuorena hoita­jana tein yövuo­roja vanhus­ten hoivao­sas­tolla. Yöt olivat usein repi­vää riit­tä­mät­tö­myy­den tunnetta, tarve oli olla kipu­jen kanssa kamp­pai­le­van, lähei­si­ään ikävöi­vän ihmi­sen rinnalla, mutta hoivaa tarvit­se­via oli paljon ja osas­ton muut työt painoi­vat päälle. Silloi­sina yön tunteina minusta tuli vannou­tu­nut inhi­mil­li­sen vanhus­ten hoidon puolus­taja. Hyvään hoitoon kuuluu se, että on aikaa ihmi­selle silloin, kun hän sitä tarvit­see.

Jos ei ole hoita­jia, ei ole palve­luja. Sitä ei ole halli­tus vielä­kään ymmär­tä­nyt. Kaikki kilpis­tyy henki­lös­tö­pu­laan, jonka ratkai­se­mi­seksi tehdyt toimet ovat aivan liian vähäi­siä. Hoitoa­lan pito- ja veto­voi­man vahvis­ta­mi­sen laimin­lyönti on halli­tuk­selta valtava virhe. Seurauk­set ovat rujolla tavalla nähtä­villä. Vanhus­ten­huol­lon ennes­tään vaikea tilanne ja hoita­ja­pula ovat päämi­nis­teri Mari­nin halli­tuk­sen aikana vaka­valla tavalla krii­siy­ty­neet. Vaikka toisin luvat­tiin.

Yhä useampi, yhä heikom­massa kunnossa oleva, usein yksi­na­suva moni- ja muis­ti­sai­ras ihmi­nen jää ilman vält­tä­mä­töntä huolen­pi­toa. Tilanne on epäin­hi­mil­li­nen. Kun henki­lös­tös­tö­pula on kaik­kialla, ei hoita­jia riitä hoita­ja­mi­toi­tuk­sen täyt­tä­mi­seen. Hoito­paik­koja joudu­taan sulke­maan, koti­hoi­dossa työs­ken­nel­lään yhä useam­min vajaalla henki­lös­töllä. Myös jonot koti­hoi­toon ovat piden­ty­neet. Hoita­jat ovat yhä kuor­mit­tu­neem­pia. Omais­hoi­ta­jien tilanne on huoles­tut­tava.

Vanhus­pal­ve­lu­kriisi heijas­tuu myös tervey­den­huol­toon päivys­tys­ten ruuh­kaan­tu­mi­sena. Kun apua tarvit­se­villa vanhuk­silla ei ole paik­kaa, minne mennä, on synty­nyt päivys­tys­ruuh­kia. Sairaan­hoi­to­pii­reistä kerro­taan jatku­vasti poti­las­tur­val­li­suu­den vaaran­tu­mi­sista. Koko sosi­aali- ja tervey­den­huolto on vaka­van krii­sin partaalla.

Halli­tus on vastuut­to­malla poli­tii­kal­laan vauh­dit­ta­massa palve­lui­den krii­siy­ty­mistä. Huolen ovat esit­tä­neet monet asian­tun­ti­jat. Halli­tus ratkaisi hoita­ja­pu­lan vain pape­rilla kirjaa­malla sito­van mitoi­tuk­sen lakiin. Moni kysyy perus­tel­lusti, onko halli­tus aidosti sitou­tu­nut ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoivan 0,7 mitoi­tuk­seen, kun olen­nai­set toimet sen toteut­ta­mi­seksi jätet­tiin teke­mättä. Puhu­mat­ta­kaan toimista muiden vanhus­pal­ve­lui­den tilan paran­ta­mi­seksi. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarik­ko­kin moitti rankasti halli­tuk­sen toimin­taa julkis­taes­saan viimei­sen budjet­tie­si­tyk­sensä ja kysyi, miksei hoita­ja­pu­lan ratkai­suun ollut vielä­kään yhtään esitystä.

Rujo arvo­va­linta oli myös se, että runsaan rahan­jaon keskellä halli­tus jätti hoita­ja­mi­toi­tuk­sen ilman riit­tä­vää rahoi­tusta. Nyt puut­tu­via euroja esite­tään leikat­ta­vaksi tervey­den­huol­losta. Holti­ton velkaan­tu­mi­nen vaaran­taa tule­vai­suu­den­kin palve­lut. Halli­tuk­sen vastuu­ton poli­tiikka on tullut tiensä päähän.

Arvoisa puhe­mies

Hoita­ja­pula ja halli­tuk­sen poli­tii­kan tuomat vauriot eivät voi olla yllä­tys. Asian­tun­ti­joi­den varoi­tus henki­lös­tön heikon saata­vuu­den riskeistä oli kirjoi­tettu halli­tuk­sen vanhus­pal­ve­lu­lain muutos­esi­tyk­sen perus­te­lui­hin kissan korkui­silla kirjai­milla. Toimien laimin­lyönti on kylmää poli­tiik­kaa. Halli­tus ei väli­ky­sy­mys­vas­tauk­ses­saan­kaan osoit­ta­nut ymmär­tä­vänsä tilan­teen vaka­vuutta.

Halli­tus on tänään oppo­si­tion väli­ky­sy­myk­sen taivut­ta­mana herän­nyt pohti­maan, miten hoita­ja­mi­toi­tuk­sen kiris­tä­mi­nen voidaan oikeasti toteut­taa. Halli­tuk­sen päätös siir­tää hoita­ja­mi­toi­tuk­sen voimaan­tu­loa ei ratkaise ongel­man juuri­syytä, vaka­vaa henki­lös­tö­pu­laa. Asian­tun­ti­joi­den mukaan se jarrut­taa hoito­paik­ko­jen sulke­mis­kier­rettä, mutta se ei tuo lisää hoita­jia eikä korjaa synty­nyttä vanhus­pal­ve­lu­krii­siä. Ilman vahvoja, konkreet­ti­sia toimia voimaan­tu­lon siir­tä­mi­nen on vain vastuun pakoi­lua ja osoi­tusta halli­tuk­sen toimin­ta­ky­vyt­tö­myy­destä. Halli­tuk­sen on kyet­tävä omalla vahti­vuo­rol­laan esit­tä­mään keinot turvata henki­lös­tön saata­vuus ja korjata jo nyt tapah­tu­nut palve­lui­den heik­ke­ne­mi­nen. Voimaan­tu­lon siirto ostaa aikaa toimille vain vähän ja jos toimet­to­muus jatkuu, on pian taas edessä tilanne, jossa lisää hoiva­paik­koja sulje­taan ja yhä useampi vanhus jää yksin ilman palve­lua.

Kokoo­mus varoit­taa taas kerran halli­tusta. On valtava virhe, että sote-palve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuu on siir­ty­mässä hyvin­voin­tia­lueille krii­siy­ty­mi­sen syök­sy­kier­teessä. Halli­tuk­sen on katsot­tava totuutta silmiin. On viimei­nen hetki estää se, ettei vanhus­ten­huolto ja koko sosi­aali- ja tervey­den­huolto ajaudu päin seinää.

Kyse ei ole siitä, kuka on oikeassa tai väärässä.  Kyse on halli­tuk­sen vastuusta, siitä, että halli­tuk­sen on toimit­tava. Olemme valmiita anta­maan kaiken tuen krii­si­ti­lan­teen korjaa­mi­seksi. Kunhan halli­tus tekee kelpo esityk­siä. Kokoo­mus on vahvasti sitou­tu­nut toimiin, joilla lisä­tään hoito­työn houkut­te­le­vuutta, saadaan lisää hoita­jia ja osaa­via teki­jöitä kaik­kiin sote-palve­lui­hin.

Vanhus­pal­ve­lut on laitet­tava kuntoon koko­nai­suu­tena. Kaikille ikään­ty­neille on turvat­tava hyvä hoito ja hoiva, sekä inhi­mil­li­nen kohtelu. Terveys­pal­ve­lui­hin pääsy on varmis­tet­tava.

Palve­lu­tarve kasvaa väes­tön ikään­tyessä ja sen myötä myös henki­lös­tön tarve. THL:n mukaan lähi­vuo­sina tarvi­taan tuhan­sia lisä­hoi­ta­jia niin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa kuin koti­hoi­dos­sa­kin. Jo nyt meillä arvioi­daan olevan noin 10 000–15 000 hoita­jan vaje. Koulu­tuk­sen lisää­mi­nen ja työn­te­ki­jöi­den kansain­vä­li­nen rekry­tointi ovat olen­nai­sia toimia, mutta ne vaikut­ta­vat hitaasti. Kriisi on tässä ja nyt. Tarvit­semme viipy­mättä ratkai­suja ihmis­ten hyvän hoidon ja hoivan turvaa­mi­seksi. Nyt on otet­tava kaikki voima­va­rat käyt­töön.

Kokoo­mus vauh­dit­taisi sote- henki­lös­tön työn­ja­koa, tuki­pal­ve­lui­den ja hoiva-avus­ta­jien käyt­töä varmis­taen sairaan -ja lääke­hoi­dol­li­nen osaa­mi­nen. Halli­tuk­sen huonon valmis­te­lun takia vanhus­pal­ve­lu­laista pois­te­tut tekno­lo­gian käyt­töä edis­tä­vät pykä­lät on tuotava korjat­tuna edus­kun­taan. Moni­puo­li­nen henki­lös­tö­ra­kenne ja tekno­lo­gia on huomioi­tava myös hoita­ja­mi­toi­tuk­sessa. Toimiva tekno­lo­gia vapaut­taa hoita­jia raskaasta työstä ihmis­ten kohtaa­mi­seen.

Perui­simme Kela-korvauk­sen romut­ta­mi­sen, joka lisää enti­ses­tään julki­sen sekto­rin jonoja, henki­lös­tön työtaak­kaa ja jättää yhä useam­man ihmi­sen ilman palve­lua ja kuntou­tusta.

Kuuli­simme lääkä­rei­den hätä­huu­don. Perui­simme halli­tuk­sen päätök­set romut­taa hoiva­ko­tien ja saat­to­hoi­don akuut­ti­lää­ke­va­ras­tot, emmekä vaikeut­taisi kaik­kein hauraim­pien ihmis­ten hyvää hoitoa.

Ottai­simme vaka­vasti vanhus­asian­val­tuu­te­tun huolen vanhus­ten kuntout­ta­vien ja terveyttä edis­tä­vien palve­lu­jen jäämi­sestä alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen jyrän alle. On ymmär­ret­tävä, että kuntou­tus keven­tää hoito­työn kuor­maa.

Ihmi­sen kivut pitää hoitaa, erityi­sesti saat­to­hoi­toon on tehtävä säädök­set, ettei kenen­kään tarvitse kuolla yksin kivuis­saan.

Suomessa on yli 200 000 muis­ti­sai­rasta. Joka vuosi sairas­tuu lähes 15 000 ihmistä. Jatkai­simme halli­tuk­sen rumasti katkai­se­maa Muisti-ohjel­maa, jotta sairas­tu­neet ihmi­set voisi­vat jatkaa mahdol­li­sim­man hyvää elämää. Varmis­tai­simme arvo­kasta työtä teke­ville omais­hoi­ta­jille aitoja mahdol­li­suuk­sia pitää vapaa­päi­viä palve­luse­te­lin, kotia­vus­ta­ja­pal­ve­lun ja kier­tä­vän perhe­hoi­ta­jan avulla.

Hoito­työn pito- ja veto­voi­maa lisää­viä toimia ei voi enää lykätä. Hoito­työn koulu­tuk­sen ja tutki­muk­sen korkea taso, osaa­mi­sen yllä­pito ja kannus­ta­vat urapo­lut, työn­te­ke­mi­sen edel­ly­tyk­set ja johta­mi­nen on oltava kunnossa. Toivomme pikaista hoito­työn houkut­te­le­vuutta lisää­vää kestä­vää ratkai­sua työmark­ki­na­neu­vot­te­lui­hin.

Arvoisa puhe­mies

Halli­tus ei voi enää paeta vastuu­taan vaan nyt on esitet­tävä itse ratkai­suja. Ryhdyt­tävä toimiin. Kokoo­mus on ratkai­suja esit­tä­nyt vasta­lauseis­saan ja vaih­toeh­to­bud­je­teis­saan, mutta ne ovat halli­tus­puo­lu­eet aina tylysti äänes­tä­neet kumoon. Kyse ei ole siitä, etteikö ratkai­suja olisi vaan siitä, että halli­tus, jolla on valta ja vastuu, viime­kä­dessä päämi­nis­teri, osoit­taa johta­juutta ratkai­su­jen toimeen pane­mi­seksi. Halli­tus on istu­nut kautensa lähes loppuun, on kohtuul­lista vaatia halli­tuk­selta myös toimia.

Hyvä halli­tus, te väis­tätte täällä monta kysy­mystä kään­tä­mällä aina katseen oppo­si­tioon tai aikai­sem­pien halli­tus­ten toimiin. Muis­ta­kaa, että jätätte samalla vastuut­to­masti vastaa­matta ikään­ty­nei­den ja heidän omais­tensa hätään, jonoissa palve­lua odot­ta­vien ihmis­ten ja kuor­mit­tu­neen hoito­hen­ki­lös­tön huoleen. He odot­ta­vat vastausta ja ratkai­suja.

Päämi­nis­teri Mari­nin halli­tus­oh­jel­massa luvat­tiin palaut­taa luot­ta­mus vanhus­pal­ve­lui­den laatuun, oikea-aikai­suu­teen ja saata­vuu­teen. Tämän keskei­sim­män vaali­lu­pauk­senne olette vahti­vuo­rol­lanne jättä­neet lunas­ta­matta.

Yhteis­kun­taa koet­te­lee nyt moni kriisi, mutta me emme hyväksy, että vanhus­ten asiat jäte­tään hoita­matta. Vanhus­ten­huol­lossa tehdään paljon valta­van hyvää ja arvo­kasta työtä. Sinne jos minne tarvi­taan kunnian­pa­lau­tus.

Perhe- ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Lindén ei vastauk­ses­saan kyen­nyt vakuut­ta­maan, että halli­tus korjaa vanhus- ja terveys­pal­ve­lu­jen krii­sin ja varmis­taa hoita­jien riit­tä­vän määrän. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus nauti enää edus­kun­nan luot­ta­musta.

Väli­ky­sy­myk­sen ensim­mäi­sen alle­kir­joit­ta­jan puhe, 28.9.2022

Väli­ky­sy­mys vanhus­pal­ve­lui­den tilan­teesta ja terveys­pal­ve­lui­den krii­siy­ty­mi­sestä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content