Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sari Sarkomaa: ”Korona ei ole syy tehdä vähemmän, vaan enemmän”

Sari Sarko­maa: “Korona ei ole syy tehdä vähem­män, vaan enem­män”

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen pääviesti on hyytävä. Jo ennen koro­nae­pi­de­miaa aloi­tettu vastuu­ton päätös­ten lykkäys­lin­jaa jatkuu. Halli­tus jatkaa maamme jaloil­leen pääse­mi­seen vält­tä­mät­tö­mien päätös­ten lykkää­mistä, vaikka suoma­lai­set ovat kohdan­neet sotien jälkeen pahim­man krii­sin.

Halli­tus lupasi ohjel­mas­saan, ettei se elä tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella. Nyt lupaus on rumasti rikottu. Halli­tuk­sen velka­vii­sikko kasaa 60 miljar­dia lisä­taak­kaa veron­mak­sa­jien harteille.

Ongel­mamme ei ole kulu­van tai ensi vuoden velan­otto. Ihmi­set, yrityk­set ja kunnat on kanna­tel­tava krii­sin yli, jotta vältymme pysy­viltä vaurioilta. Siihen on hyväk­syt­tä­vää ottaa velkaa.

Koro­nan testaa­mi­seen, hoitoon ja taltut­ta­mi­seen on oltava voima­va­rat. Tämän puolesta kokoo­mus on tehnyt työtä ja kirit­tä­nyt halli­tusta. Vihdoin maski­suo­si­tus­kin saatiin.

Ongelma on, että halli­tus raken­taa koko vuosi­kym­me­nen velan­o­ton varaan. On vastuu­tonta, että tulo­puoli, päätök­set työl­li­syy­den ja kestä­vän talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi, laimin­lyö­dään. Miten voi luot­taa sellai­sen halli­tuk­sen kykyyn kantaa vastuuta, jonka mielestä tulo­jen ei tarvitse kattaa menoja kymme­neen vuoteen - ei miten­kään.

Halli­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­set koki­vat budjet­ti­rii­hessä maha­las­kun. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön laskel­mien mukaan työl­li­syys vahvis­tuisi noin 15 000 henki­löllä. Vaikka halli­tuk­sen tavoite edel­lyt­täisi pitkälle yli 100 000 uutta työpaik­kaa.

Laske­malla yhteen halli­tuk­sen työl­li­syyttä heiken­tävä päätök­set, työl­lis­ten määrä jopa vähe­nee. Jääkyl­mää poli­tiik­kaa sadoille tuhan­sille työt­tö­mille ja lomau­te­tuille ihmi­sille sekä heidän perheil­leen.

(Kaikeksi järky­tyk­seksi halli­tus siirsi työl­li­syys­ta­voit­teen aika­tau­lun vuosi­kym­me­nen loppuun. Miksi? Ihmi­set­hän tarvit­se­vat työtä nyt - eikä vasta kymme­nen vuoden päästä.)

Yhteis­kun­ta­vas­tuuta tarvi­taan vaikeina aikoina kaikilta. Arvoisa päämi­nis­teri, miksi te ette edel­lytä sitä myös itsel­tänne? Miksi korona estäisi teke­mästä kaikki työl­li­syy­suu­dis­tuk­set, jotka helpot­tai­si­vat työpai­kan saamista lähi­vuo­sina? Miksi te jätätte teke­mättä?

Halli­tuk­sen on lope­tet­tava koro­nan takana kyyris­tely. Koro­na­kriisi ei ole syy tehdä vähem­män vaan on tehtävä enem­män. Suoma­lai­silla ei ole varaa halli­tuk­sen raken­ta­maan mene­tet­tyyn vuosi­kym­me­neen.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen tympeälle teke­mät­tö­myy­delle on olemassa vaih­toehto. Kokoo­mus on esit­tä­nyt uudis­tuk­sia, joilla työtä teke­vien määrä kasvaisi yli 100 000:lla. Tavoit­teeksi on otet­tava Pohjois­mai­nen 80 % työl­li­syy­saste. Haluamme Suomen, jossa jokai­nen saa tehdä työtä ja yrit­tää.

Puolet ehdo­tuk­semme työpai­koista tulisi valtio­va­rain­mi­nis­te­riön elokui­sesta esityk­sestä. Siitä jättäi­simme pois vain opis­ke­lua vähen­tä­vät kohdat. Ansio­si­don­nai­nen on porras­tet­tava. (Ensim­mäis­ten kuukausien aikana turva olisi nykyistä korkeampi ja laskisi portait­tain). Ikäsyr­jin­tää on kitket­tävä ja ikäih­mis­ten syrjin­tään ajava eläke­putki on pois­tet­tava.

Toinen puoli ehdo­tuk­ses­tamme sisäl­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä tuke­via keinoja ulko­puo­li­siin arvioi­hin tukeu­tuen. Olemme esit­tä­neet tasa-arvoa ja työl­li­syyttä vahvis­ta­vaa perhe­va­paa­uu­dis­tusta sekä varhais­kas­va­tus­mak­su­jen alen­ta­mista. Tera­pia­ta­kuun toteut­ta­mista, jotta apua mielen­ter­vey­den ongel­miin saisi ajoissa. Teki­simme yli 75-vuotiaille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. (,joka mahdol­lis­taisi kotona pärjää­mistä ja palve­lu­yrit­tä­jyyttä.) Korot­tai­simme opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 prosen­tilla.

Keven­täi­simme vero­tusta, jotta ponnis­te­lusta saisi ansait­se­mansa palk­kion. Jokai­sesta työtun­nista pitää jäädä vähin­tään puolet teki­jälle. On epäoi­keu­den­mu­kaista, että suoma­lai­nen opet­taja tai toimi­hen­kilö maksaa palkas­taan 4 prosent­tiyk­sik­köä enem­män kuin naapu­ri­maa Ruot­sissa.

Vauh­dit­tai­simme paikal­lista sopi­mista turva­ten palkan­saa­jan aseman, jotta työpaikka löytyisi yhä useam­malle. Edis­täi­simme kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin voima­kasta lisää­mistä. Toivot­tai­simme Suomeen terve­tul­leeksi kaikki työn perässä muut­ta­vat osaa­jat.

Talou­den pyörät on saatava pyöri­mään tervey­den kannalta turval­li­sesti. Valtio­kes­kei­syy­den sijaan keinoja on luotava yhdessä työn­te­ki­jöi­den, yrit­tä­jien ja kuntien kanssa.

Haital­li­sia normeja on puret­tava – edes kokei­luksi. Runsaista lupauk­sista ja kansan­edus­ta­jien enem­mis­tön tuesta huoli­matta edes pien­pa­ni­moi­den verk­ko­myynti ei etene. Miksi?

Halli­tuk­sen raken­ne­uu­dis­tus­lis­ta­kin on tynkä, ja nekin vähät ovat vaka­vissa vaikeuk­sissa. Suomen osaa­vat rehto­rit eivät syyttä vastusta oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mistä, joka osoit­tau­tui koulu­tus­leik­kauk­seksi eikä takaa toisen asteen tutkin­toa.

Vielä­kin vahvempi kritiikki vyöryy kunta­ta­loutta romut­ta­vaa maakunta- ja sote­uu­dis­tusta kohtaan. Josko päämi­nis­teri kuun­te­lisi edes itse valtuu­tet­tuna sote-lausun­nossa Tampe­reelta lähet­tä­määnsä hätä­huu­toa, jossa vaaditte maakun­ta­hal­lin­non sijaan etene­mään kunta­poh­jai­sesti. Ja ihmis­ten palve­lut edellä. Kokoo­mus antaa sille täyden tukensa.

Arvoisa halli­tus, vaih­toeh­toja on.

Kestä­vän kasvun ja hyvin­voin­nin sieme­net ovat koulu­tuk­sessa, osaa­mi­sessa ja sivis­tyk­sessä. Kokoo­mus on esit­tä­nyt korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mista miljar­dilla eurolla. Ja TKI-panos­tuk­sien nosta­mista vuosit­tain 100 miljoo­nalla vuosi­kym­me­nen loppuun.

Oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­seen tarkoi­te­tut eurot kohdis­tai­simme lasten varhai­seen tuke­mi­seen ja opetuk­seen laatuun. Niin, että jokai­nen nuori saa koulu­po­lulta riit­tä­vät tiedot ja taidot, jotka kanta­vat vähin­tään toisen asteen tutkin­toon. Se on Suomen tärkein tavoite.

Yhtä lailla Suomen on onnis­tut­tava yhdis­tä­mään piene­ne­vät pääs­töt ja kestävä talous­kasvu. Emme halua jättää lapsil­lemme elin­kel­vo­tonta ympä­ris­töä. Odotimme budjet­ti­rii­hestä päätök­siä ilmas­to­krii­sin hoitoon, mutta tulok­set jäivät jälleen kerran laihoiksi. Myös kokoo­muk­sen esit­tä­mät lisä­toi­met Itäme­ren ja erityi­sesti Saaris­to­me­ren pelas­ta­mi­seksi jäivät teke­mättä.

Hyvät suoma­lai­set,

Budjet­tie­si­tystä lukiessa tulee selväksi, että halli­tus jatkaa vastuu­tonta teke­mät­tö­myy­den linjaa. Se on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ja ihmis­ten mahdol­li­suuk­sien näivet­ty­mi­seen johtava tie. Meillä ei ole sama suunta.

Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta hyvin­voi­van maan, jossa saa tehdä, yrit­tää ja toteut­taa unel­mi­aan. Maan, jossa jokai­nen pide­tään mukana. Jossa ihmi­nen on tärkein.

Haluamme turvata myös tule­ville suku­pol­ville ne edel­ly­tyk­set, jotka teke­vät suoma­lai­sista maail­man onnel­li­sim­man kansan. Koro­nae­pi­de­miasta huoli­matta maamme tule­vai­suus on täynnä mahdol­li­suuk­sia. Jos vain tartumme niihin. Teke­mättä ei voi jättää.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro edus­kun­nan budjet­ti­kes­kus­te­lussa 7.10.2020
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin

18.5.2021

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­­ke­­hys-ankku­­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den

18.5.2021

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan