Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sari Sarko­maa: “Kokoo­muk­sen vaih­toeh­don perusta on työ, yrit­tä­jyys ja vastuul­li­nen talou­den­pito”

Sari Sarko­maa: “Kokoo­muk­sen vaih­toeh­don perusta on työ, yrit­tä­jyys ja vastuul­li­nen talou­den­pito”

Julkaistu:

Meiltä kysy­tään tois­tu­vasti, miksi olemme niin huolis­samme velkaan­tu­mi­sesta. Yksin­ker­tai­nen vastaus on sama, jonka halli­tus on luvan­nut ohjel­mas­saan: haluamme lopet­taa elämi­sen tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella. 

Suomi on hyvä maa, jossa on laajat hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ja maail­man onnel­li­sin kansa. Vastuut­to­man ylivel­kaan­tu­mi­sen varaan sitä ei voi raken­taa. Se romah­dut­taa mahdol­li­suu­temme taata hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ja kestävä ympä­ristö lapsil­lemme. Halli­tus on unoh­ta­nut, että pohjois­mai­nen hyvin­vointi on raken­nettu työllä, ei velalla. Arvoisa päämi­nis­teri, te petätte lupauk­senne ylisu­ku­pol­vi­sesta oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Näin ei voi jatkua. 

Minis­teri Saarikko, puhei­denne perus­teella olette erin­omai­nen valtio­va­rain­mi­nis­teri, mutta ette tässä vasem­mis­to­hal­li­tuk­sessa. Miksi? Koska sananne ovat vain kuumaa ilmaa. Ne ovat vailla tekoja.

Olette jälleen jämä­köi­ty­nyt kerto­malla, että meno­jen kasvulle pitää lait­taa piste. Se taisi olla keskus­talle lasku­jeni mukaan viides kerta vaali­kau­den aikana. 

Käsillä oleva budjet­tinne kuiten­kin paljas­taa todel­li­set karvanne. Meno­ke­hyk­set on rikottu, työl­li­syys­toi­met lykätty ja sääs­tö­toi­met näyt­tä­västi peruttu esit­tä­mättä mitään muuta tilalle. Halli­tus jätti teke­mättä valin­nat, jotka itse­kin tietää vält­tä­mät­tö­miksi. 

Halli­tuk­sen vastuut­to­malle velkaan­tu­mis­vauh­dille on vaih­toehto.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­don perusta on työ, yrit­tä­jyys ja vastuul­li­nen talou­den­pito.

Esitämme keino­va­li­koi­man, jolla yli 100 000 suoma­laista saa uusia mahdol­li­suuk­sia työhön. Haluamme, että mahdol­li­sim­man moni saa elämän raken­ta­mi­sen keinot omiin käsiinsä.

Purkai­simme kannus­tin­louk­kuja, laajen­tai­simme paikal­lista sopi­mista, vahvis­tai­simme tuntu­vam­min koti­ta­lous­vä­hen­nystä ja työvoi­ma­pal­ve­luja, toteut­tai­simme suoma­lais­ten kannat­ta­man ansio­si­don­nai­sen porras­ta­mi­sen – ja lista jatkuu.

Miksi nämä eivät arvoisa halli­tus teille käy? 

Työl­li­syy­sas­teen reip­paampi nosta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä myös kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­sessa. Jos siinä ei onnis­tuta, edessä on hidas näivet­ty­mi­nen.

Järkyt­tävä esimerkki on halli­tuk­sen suun­nit­te­le­mat yli sadan miljoo­nan euron leik­kauk­set tieteen rahoi­tuk­seen. 

Katson sinne salin vasem­paan laitaan: tätä tieteen kurit­ta­mista ei ole pakko hyväk­syä.

Kokoo­mus on valmis teke­mään valin­toja. Prio­ri­soi­malla menoja voidaan panos­taa hyvin­voin­tiin ja kestä­vään tule­vai­suu­teen. Meno­ke­hyk­sissä voidaan pysyä, vaikka halli­tus muuta väit­tää.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen. Kun ihmi­sellä on hyvän elämän eväitä, talous on kunnossa, on tilaa yrit­tää ja tehdä työtä, siitä kertyy hyvin­voin­tia ja jaet­ta­vaa, jolla voimme huoleh­tia palve­luista, ympä­ris­töstä ja turval­li­suu­desta.

Me haluamme nostaa Suomen uuteen nousuun sivis­tys, osaa­mi­nen ja tiede edellä. Nostai­simme tutki­mus- ja inno­vaa­tio­pa­nos­tuk­sia. Toivomme, että halli­tus vahvis­taa sitou­tu­vansa tuoree­sen Parla­men­taa­ri­sesti päätet­tyyn mainioon yksi­mie­li­nen sopuun nostaa vuosit­tain T&K panos­tuk­sia 200 miljoo­nalla kehyk­siä kunnioit­tain vuodesta 23 lähtien. Vahvis­tai­simme kaik­kia koulu­tusas­teita reilun miljar­din ohjel­malla. Pääomit­tai­simme korkea­kou­luja ja lopet­tai­simme koulu­jen hanke­hum­pan vaki­nais­ta­malla halli­tuk­sen pian päät­ty­vät opetuk­sen pätkä­ra­hat. Antai­simme opet­ta­jille ja oppi­laille työrau­han. 

Vastai­simme vanhus­pal­ve­lui­den krii­siin vahvis­ta­malla voima­va­roja erityi­sesti halli­tuk­sen pulaan ajamassa koti­hoi­dossa sekä omais­hoi­ta­jien ja muis­ti­sai­rai­den palve­luissa. Toteut­tai­simme tera­pia­ta­kuun. Laajen­tai­simme ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kaikille. Se on oikeu­den­mu­kaista.

On maalais­jär­jen vastaista, ettei Suomessa ahke­ruus kannata. Keski­mää­räi­sellä lukio-opet­ta­jan palkalla tiena­tusta lisä­sa­ta­sesta verot­taja vie lähes puolet. Siksi keven­täi­simme työn ja eläk­kei­den vero­tusta 800 miljoo­nalla eurolla.

Tässä­kin asiassa halli­tus kulkee päämi­nis­teri Mari­nin ja SDP:n työtä vierok­su­valla linjalla. Työn vero­tusta kiris­tä­vän maakun­ta­ve­ron valmis­telu jatkuu, vaikka halli­tuk­sen enem­mistö väit­tää vastus­ta­vansa koko veroa. Ehkä tässä on jokin salattu logiikka, mutta se ei aukene meille. Voit­teko selit­tää? 

Hyvä halli­tus, kakku ei kasva viipa­loi­malla sitä yhä useam­paan ja pienem­pään osaan.

Teemme valin­toja kestä­vän talou­den eteen siksi, että voimme lunas­taa lupauk­sen pitää huolta jokai­sesta. Talous ei tasa­pai­notu itses­tään. Kasvu ei synny odot­te­le­malla. Ilmas­ton­muu­tosta ei voi mennä piiloon.

Suomi on hyvä maa ja sellai­sena me aiomme sen pitää myös tule­ville suku­pol­ville. Ratkai­suja on. 

Arvoisa puhe­mies! Esitän halli­tuk­selle epäluot­ta­musta vasta­lauseen kaksi mukai­sesti.

Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Sari Sarko­maa
Talous­ar­vion palau­te­kes­kus­te­lun ryhmä­puhe 14.12.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content