Sari Multala: Mistä koulu­tettu henki­lö­kunta täyt­tä­mään tule­vai­suu­den hoita­ja­tarve?

Julkaistu: 17.02.2020

Suomen väestö ikään­tyy ennen­nä­ke­mä­töntä tahtia. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiai­den määrä kasvaa yli yhdek­sään­sa­taan tuhan­teen.

Ikään­tyvä väestö tarvit­see myös hoita­jia. Halli­tus antoi tällä viikolla esityk­sen henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen kirjaa­mi­sesta lakiin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan. Tämä lisää tarvetta uusille hoita­jille enti­ses­tään. Seuraa­vien kymme­nen vuoden aikana on tarve rekry­toida ikäih­mis­ten palve­lui­hin noin 45 000 hoita­jaa lisää.

”Väes­tön vanhe­ne­mi­sesta ja tästä johtu­van palve­lu­tar­peen kasvusta johtu­van lisä­hen­ki­lös­tön päälle tarvit­semme yli 4 400 työn­te­ki­jää ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoitoon. Lisä­kou­lu­tus­tar­peemme on siis huomat­tava, kymme­niä tuhan­sia hoita­jia seuraa­vien vuosien aikana. Jotta hoita­jia on riit­tä­västi niin koti­hoi­toon kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoitoon, tarvit­semme suun­ni­tel­man ja rahoi­tuk­sen koulu­tus­mää­rien lisää­mi­seen”, toteaa kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Multala.

Ammat­ti­lai­sia vanhus- ja hoiva­pal­ve­lui­hin ei valmistu tarvit­ta­vaa määrää tällä­kään hetkellä. Esimer­kiksi lähi­hoi­ta­jao­pin­toi­hin hake­nei­den määrä on laske­nut yli 4 500 haki­jalla viimei­sen viiden vuoden aikana. Lisäksi Keva arvioi, että hoitoa­lalta jäisi 14 000 työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle seuraa­van kymme­nen vuoden aikana.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on arvioi­nut, että lähi­hoi­ta­jien koulu­tuk­seen tarvit­tai­siin lakie­si­tyk­sen vuoksi 148 miljoo­nan euron määrä­ai­kai­nen lisä­pa­nos­tus vuosille 2020-2024. Henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen toteu­tu­mi­sen sairaan­hoi­ta­jien osalta voidaan arvioida edel­lyt­tä­vän vielä 526 uutta aloi­tus­paik­kaa vuosina 2020-2023. Sairaan­hoi­ta­jien lisä­kou­lu­tuk­sen kustan­nusar­vio on 14,7 miljoo­naa euroa.

”Koulu­tus­mää­rien nosta­mi­nen on aloi­tet­tava heti. Aikooko halli­tus antaa lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen, jossa lisä­tään rahoi­tusta hoito- ja hoiva-alan koulu­tuk­seen ja aloi­tus­paik­koi­hin? Huomioi­daanko lisä­hen­ki­lös­tön tarve korkea­kou­lu­jen neuvot­te­luissa kevään aikana? Miten tämä toteu­te­taan ilman, että koulu­tus­pai­kat eivät vähene muilta koulu­tus­aloilta?”, Multala kysyy.

Multala ja joukko kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jia jätti asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen perjan­taina 14.2.2020.