Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Sari Multala: Mistä koulu­tettu henki­lö­kunta täyt­tä­mään tule­vai­suu­den hoita­ja­tarve?

Sari Multala: Mistä koulu­tettu henki­lö­kunta täyt­tä­mään tule­vai­suu­den hoita­ja­tarve?

Julkaistu:

Suomen väestö ikään­tyy ennen­nä­ke­mä­töntä tahtia. Vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotiai­den määrä kasvaa yli yhdek­sään­sa­taan tuhan­teen.

Ikään­tyvä väestö tarvit­see myös hoita­jia. Halli­tus antoi tällä viikolla esityk­sen henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen kirjaa­mi­sesta lakiin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan. Tämä lisää tarvetta uusille hoita­jille enti­ses­tään. Seuraa­vien kymme­nen vuoden aikana on tarve rekry­toida ikäih­mis­ten palve­lui­hin noin 45 000 hoita­jaa lisää.

”Väes­tön vanhe­ne­mi­sesta ja tästä johtu­van palve­lu­tar­peen kasvusta johtu­van lisä­hen­ki­lös­tön päälle tarvit­semme yli 4 400 työn­te­ki­jää ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoitoon. Lisä­kou­lu­tus­tar­peemme on siis huomat­tava, kymme­niä tuhan­sia hoita­jia seuraa­vien vuosien aikana. Jotta hoita­jia on riit­tä­västi niin koti­hoi­toon kuin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoitoon, tarvit­semme suun­ni­tel­man ja rahoi­tuk­sen koulu­tus­mää­rien lisää­mi­seen”, toteaa kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Multala.

Ammat­ti­lai­sia vanhus- ja hoiva­pal­ve­lui­hin ei valmistu tarvit­ta­vaa määrää tällä­kään hetkellä. Esimer­kiksi lähi­hoi­ta­jao­pin­toi­hin hake­nei­den määrä on laske­nut yli 4 500 haki­jalla viimei­sen viiden vuoden aikana. Lisäksi Keva arvioi, että hoitoa­lalta jäisi 14 000 työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle seuraa­van kymme­nen vuoden aikana.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on arvioi­nut, että lähi­hoi­ta­jien koulu­tuk­seen tarvit­tai­siin lakie­si­tyk­sen vuoksi 148 miljoo­nan euron määrä­ai­kai­nen lisä­pa­nos­tus vuosille 2020-2024. Henki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen toteu­tu­mi­sen sairaan­hoi­ta­jien osalta voidaan arvioida edel­lyt­tä­vän vielä 526 uutta aloi­tus­paik­kaa vuosina 2020-2023. Sairaan­hoi­ta­jien lisä­kou­lu­tuk­sen kustan­nusar­vio on 14,7 miljoo­naa euroa.

”Koulu­tus­mää­rien nosta­mi­nen on aloi­tet­tava heti. Aikooko halli­tus antaa lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen, jossa lisä­tään rahoi­tusta hoito- ja hoiva-alan koulu­tuk­seen ja aloi­tus­paik­koi­hin? Huomioi­daanko lisä­hen­ki­lös­tön tarve korkea­kou­lu­jen neuvot­te­luissa kevään aikana? Miten tämä toteu­te­taan ilman, että koulu­tus­pai­kat eivät vähene muilta koulu­tus­aloilta?”, Multala kysyy.

Multala ja joukko kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jia jätti asiasta kirjal­li­sen kysy­myk­sen perjan­taina 14.2.2020.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content