Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Sanni Grahn-Laaso­sesta ympä­ris­tö­mi­nis­teri

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni-Grahn Laaso­nen nousee Alexan­der Stub­bin halli­tuk­sen ympä­ris­tö­mi­nis­te­riksi. Grahn-Laaso­nen, 31, on ensim­mäi­sen kauden kansan­edus­taja Hämeen vaali­pii­ristä.

?Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin tehtävä on tärkeä Suomelle ja koko maan tule­vai­suu­delle. Olen iloi­nen, että salkku tuli pitkästä aikaa juuri Kokoo­muk­selle. Sanni on osaava polii­tikko, joka pystyy nyt tart­tu­maan vaali­kau­den lopulla tärkei­siin ympä­ris­tö­tee­moi­hin kuten lupa­me­net­te­lyi­den selkeyt­tä­mi­seen ja EU:n 2030 ener­gia- ja ilmas­to­ta­voit­tei­siin. Sanni on myös todel­li­nen tiimi­pe­laaja ja arvos­tan sitä kovasti. Olen tehnyt Sannin kanssa töitä pitkään ja olen varma, että hän on tärkeä osa tule­vai­suu­den­kin kokoo­mus­jouk­kuetta?, puheen­joh­taja Alexan­der Stubb toteaa.

?Olen uudesta tehtä­västä innois­sani, ja samaan aikaan suhtau­dun siihen suurella nöyryy­dellä ja vaka­vuu­della. Ympä­ris­tö­mi­nis­te­rin salkku on erityi­sen tärkeä, koska siinä kyse on tule­vien suku­pol­vien asiasta. Ympä­ris­tön­suo­jelu ja vastuul­li­nen, tule­vista suku­pol­vista huolta kantava ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tiikka ovat minulle ja Kokoo­muk­selle isoja asioita?, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Tasa­val­lan presi­dentti nimit­tää uuden minis­te­rin virkaansa perjan­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content