Kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laaso­sesta ympäris­tö­mi­nisteri

Sanni Grahn-Laaso­sesta ympäris­tö­mi­nisteri

Julkaistu: 24.09.2014 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sanni-Grahn Laasonen nousee Alexander Stubbin halli­tuksen ympäris­tö­mi­nis­te­riksi. Grahn-Laasonen, 31, on ensim­mäisen kauden kansan­edustaja Hämeen vaali­pii­ristä.

?Ympäris­tö­mi­nis­terin tehtävä on tärkeä Suomelle ja koko maan tulevai­suu­delle. Olen iloinen, että salkku tuli pitkästä aikaa juuri Kokoo­muk­selle. Sanni on osaava polii­tikko, joka pystyy nyt tarttumaan vaali­kauden lopulla tärkeisiin ympäris­tö­tee­moihin kuten lupame­net­te­lyiden selkeyt­tä­miseen ja EU:n 2030 energia- ja ilmas­to­ta­voit­teisiin. Sanni on myös todel­linen tiimi­pe­laaja ja arvostan sitä kovasti. Olen tehnyt Sannin kanssa töitä pitkään ja olen varma, että hän on tärkeä osa tulevai­suu­denkin kokoo­mus­jouk­kuetta?, puheen­johtaja Alexander Stubb toteaa.

?Olen uudesta tehtä­västä innoissani, ja samaan aikaan suhtaudun siihen suurella nöyryy­dellä ja vakavuu­della. Ympäris­tö­mi­nis­terin salkku on erityisen tärkeä, koska siinä kyse on tulevien sukupolvien asiasta. Ympäris­tön­suojelu ja vastuul­linen, tulevista sukupol­vista huolta kantava energia- ja ilmas­to­po­li­tiikka ovat minulle ja Kokoo­muk­selle isoja asioita?, Grahn-Laasonen sanoo.

Tasavallan presi­dentti nimittää uuden minis­terin virkaansa perjan­taina.


Kokoomus.fi