Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sanni Grahn-Laaso­nen: Suomen opet­ta­jat saavat ansait­tuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

Sanni Grahn-Laaso­nen: Suomen opet­ta­jat saavat ansait­tuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

Julkaistu:

Koti­mai­seen keskus­te­luun saa pers­pek­tii­viä maail­malla. Suoma­lai­set opet­ta­jat saavat ansait­tuja kehuja aina, minne ikinä menen­kin. Suomen koulu­tus­maine on vahva – ja siitä pide­tään kiinni!

Se ei kuiten­kaan tapahdu ilman tekoja. Suoma­laista koulu­tusta on jatku­vasti kehi­tet­tävä. Miten voimme valmis­taa lapsiamme ja nuoriamme parem­min maail­maan, joka muut­tuu nopeam­min kuin koskaan? Miten meidän tulisi muut­taa koulu­tusta, kun tietoa ja infor­maa­tiota on saata­villa enem­män ja vaivat­to­mam­min kuin koskaan? Miten ruokimme uteliai­suutta tart­tua maail­man mahdol­li­suuk­siin? Miten autamme lapsiamme ja nuoriamme löytä­mään omat vahvuu­tensa? Miten valmis­tamme heitä maail­maan, jossa on sekä enem­män mahdol­li­suuk­sia että enem­män epävar­muutta? Miten turvaamme, että Suomi on koulu­tuk­sen, osaa­mi­sen ja moder­nin oppi­mi­sen kärki­maa myös tule­vai­suu­dessa?

Osal­lis­tun parhail­laan kaksi­päi­väi­seen koulu­tuk­sen kansain­vä­li­seen huip­pu­ko­kouk­seen ”Inter­na­tio­nal Summit on the Teac­hing Profes­sion” yhdessä OAJ:n puheen­joh­ta­jan Olli Luuk­kai­sen kanssa. Kokouk­sen ideana on, että maail­man parhai­den koulu­tus­mai­den minis­te­rit ja opet­ta­ja­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat istu­vat saman pöydän ääressä ja yhteis­työssä pohdimme esimer­kiksi opet­ta­jien amma­til­lista kehit­ty­mistä.

Asia on mitä ajan­koh­tai­sin myös Suomessa. Kerroin kolle­goil­leni maail­malla, että olemme juuri käyn­nis­tä­neet Suomessa opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen uudis­tuk­sen. Se herätti paljon mielen­kiin­toa.

Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män suuri vahvuus ja julki­nen salai­suus on opet­ta­jat. Meillä on korkeasti koulu­te­tut opet­ta­jat, joita arvos­tamme. Opet­ta­jat ovat oman työnsä kehit­tä­jiä ja heidän peda­go­gi­nen vapau­tensa suun­ni­tella ja toteut­taa opetusta on poik­keuk­sel­li­sen suurta. Näin ei ole kaik­kialla maail­malla, ei todel­la­kaan. On Euroo­pan maita, joissa polii­ti­kot kiis­te­le­vät, mitä oppi­kir­joja pitää käyt­tää. On maita, joissa säädel­lään päivän tark­kuu­della, mitä pitää opet­taa – riip­pu­matta siitä, tapah­tuuko oppi­mista. Suomessa ei ole stan­dar­doi­tuja kokeita, ei kovaa valvon­taa ja kont­rol­lia. Suomessa luotamme opet­ta­jiin ja heidän ammat­ti­tai­toonsa – erin­omai­sin tulok­sin. Opetus­suun­ni­tel­mat ovat ainoa kansal­li­nen koulu­tuk­sen ohjaus­vä­line, ja niiden­kin osalta kouluissa laadi­taan omat, paikal­li­set suun­ni­tel­mat.

Usein unoh­damme, miten tärkeästä asiasta on kyse. Koko suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män keskei­nen tekijä on laadu­kas opet­ta­jan­kou­lu­tus. Jokai­nen opet­ta­jamme on suorit­ta­nut yliopis­to­tut­kin­non. Opetuk­sessa hyödyn­ne­tään viimei­sintä tutki­mus­tie­toa, ja opis­ke­li­jat harjaan­tu­vat myös itse etsi­mään ja sovel­ta­maan tietoa ja tutki­maan. Yliopis­tot osal­lis­tu­vat aktii­vi­sesti myös opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tuk­sen järjes­tä­mi­seen.

Myös opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen veto­voima on hyvin korkeaa. Opet­ta­ja­nura on monelle lahjak­kaalle nuorelle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, ja ikäluok­kansa parhaat hakeu­tu­vat opet­ta­jan­kou­lu­tuk­seen.

Opet­ta­jamme koke­vat, että heidän työtään arvos­te­taan. Erot ovat suuria muihin Pohjois­mai­hin verrat­tuna, sillä esimer­kiksi Ruot­sissa vain viisi prosent­tia opet­ta­jista kokee, että työtä arvos­te­taan.

Lähtö­koh­dat Suomen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­selle ovat erin­omai­set!

Olemme valmis­tel­leet opetus­mi­nis­te­riössä kuutta osaa­mi­sen kärki­han­ketta, joista yhtenä uudis­tamme perus­kou­luamme ja koulu­jen toimin­ta­kult­tuu­ria uudella peda­go­gii­kalla, oppi­mi­sym­pä­ris­töillä ja digi­taa­li­silla ratkai­suilla. Olen kutsu­nut asian­tun­ti­joita Opetus­hal­li­tuk­sen pääjoh­ta­jasta Pasi Sahl­ber­gin toteut­ta­maan ja ideoi­maan uutta. Perus­kou­lun uudis­ta­mi­nen ei tapahdu ylhäältä sanel­len. Opet­ta­jat, jotka kehit­tä­vät opetus­taan joka päivä luokissa, ovat avai­na­se­massa muutok­sen teke­mi­sessä.

Olen aset­ta­nut opet­ta­jan­kou­lu­tus­foo­ru­min uudis­ta­maan opet­ta­jien perus- ja täyden­nys­kou­lu­tusta. Olemme kutsu­neet mukaan kaikki opet­ta­jan­kou­lu­tusta järjes­tä­vät korkea­kou­lut ja tärkeät sidos­ryh­mät. Mukana ovat myös opet­ta­jaksi opis­ke­le­vat. Fooru­min tehtä­vänä on laatia ensi elokuu­hun mennessä esityk­set opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen uudis­ta­mi­seksi tule­vai­suutta ajatel­len. Fooru­min asian­tun­ti­joissa on profes­so­reita, tutki­joita, laitok­sen­joh­ta­jia ja dekaa­neja ympäri Suomea.

Olen anta­nut fooru­mille tehtä­väksi selvit­tää, miten voisimme taata jokai­selle opet­ta­jalle mahdol­li­suu­det kehit­tää omaa osaa­mis­taan läpi työuran. Tässä meillä on kirit­tä­vää, sillä opet­ta­jilla on hyvin erilai­set mahdol­li­suu­det kehit­tyä amma­tis­saan. Uusille, työuransa alussa oleville opet­ta­jille on tarjolla vähän tukea ja koulu­tusta. Huoles­tut­ta­vaa on, että joka viides opet­taja ei osal­listu täyden­nys­kou­lu­tuk­seen lain­kaan työuransa aikana.

Isona kysy­myk­senä fooru­min jäse­net pohti­vat, miten opet­ta­jille turva­taan hyvät mahdol­li­suu­det oman osaa­mi­sensa kehit­tä­mi­seen. Opet­ta­jien osaa­mi­seen panos­te­taan kärki­hank­keella yhteensä 50 miljoo­naa euroa – enem­män kuin mihin­kään muuhun yksit­täi­seen toimeen koulu­tuk­sen kärki­hank­keissa.

Toinen iso kysy­mys on, miten voisimme lisätä yhteis­työtä niin koulu­jen sisällä kuin koulu­jen välillä. OECD on kiin­nit­tä­nyt huomiota siihen, että Suomessa yhteis­työ on melko vähäistä. Opet­ta­jat ja koulut teke­vät työtään edel­leen aika yksin. Koulu­jen toimin­ta­kult­tuu­rin muutos yhteis­työtä koros­ta­vaan suun­taan voisi olla tehok­kain keino edel­leen paran­taa opetuk­sen laatua. Yhtei­so­pet­ta­juutta, toisilta oppi­mista, parhai­den käytän­tö­jen ja ideoi­den levit­tä­mistä ja verkos­toja niin koulu­jen sisällä kun niiden välillä! Tätä tehdään jo, tehdään lisää! Kaik­kea ei tarvitse keksiä itse.

Korkeasti koulu­te­tut opet­ta­jamme ovat koko koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vahvuus. Niin meillä polii­ti­koilla kuin vanhem­milla ja koko yhteis­kun­nal­lamme on iso vastuu kertoa ja osoit­taa, että arvos­tamme opet­ta­jan ammat­tia nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Tehdään yhdessä töitä, jotta Suomi on koulu­tuk­sen kärki­maa myös tule­vai­suu­dessa.

Sanni Grahn-Laaso­nen
Kirjoit­taja on opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content