Sanni Grahn-Laasonen: Suomen opettajat saavat ansaittuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä! – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen: Suomen opettajat saavat ansaittuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

Sanni Grahn-Laasonen: Suomen opettajat saavat ansaittuja kehuja – niin maail­malla kuin nyt tässä!

Julkaistu: 04.03.2016 Uncategorized

Kotimaiseen keskus­teluun saa perspek­tiiviä maail­malla. Suoma­laiset opettajat saavat ansaittuja kehuja aina, minne ikinä menenkin. Suomen koulu­tus­maine on vahva – ja siitä pidetään kiinni!

Se ei kuitenkaan tapahdu ilman tekoja. Suoma­laista koulu­tusta on jatku­vasti kehitettävä. Miten voimme valmistaa lapsiamme ja nuoriamme paremmin maailmaan, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan? Miten meidän tulisi muuttaa koulu­tusta, kun tietoa ja infor­maa­tiota on saata­villa enemmän ja vaivat­to­mammin kuin koskaan? Miten ruokimme uteliai­suutta tarttua maailman mahdol­li­suuksiin? Miten autamme lapsiamme ja nuoriamme löytämään omat vahvuu­tensa? Miten valmis­tamme heitä maailmaan, jossa on sekä enemmän mahdol­li­suuksia että enemmän epävar­muutta? Miten turvaamme, että Suomi on koulu­tuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa myös tulevai­suu­dessa?

Osallistun parhaillaan kaksi­päi­väiseen koulu­tuksen kansain­vä­liseen huippu­ko­koukseen ”Inter­na­tional Summit on the Teaching Profession” yhdessä OAJ:n puheen­joh­tajan Olli Luukkaisen kanssa. Kokouksen ideana on, että maailman parhaiden koulu­tus­maiden minis­terit ja opetta­ja­jär­jes­töjen puheen­joh­tajat istuvat saman pöydän ääressä ja yhteis­työssä pohdimme esimer­kiksi opettajien ammatil­lista kehit­ty­mistä.

Asia on mitä ajankoh­taisin myös Suomessa. Kerroin kolle­goilleni maail­malla, että olemme juuri käynnis­täneet Suomessa opetta­jan­kou­lu­tuksen uudis­tuksen. Se herätti paljon mielen­kiintoa.

Suoma­laisen koulu­tus­jär­jes­telmän suuri vahvuus ja julkinen salaisuus on opettajat. Meillä on korkeasti koulu­tetut opettajat, joita arvos­tamme. Opettajat ovat oman työnsä kehit­täjiä ja heidän pedago­ginen vapau­tensa suunni­tella ja toteuttaa opetusta on poikkeuk­sel­lisen suurta. Näin ei ole kaikkialla maail­malla, ei todel­lakaan. On Euroopan maita, joissa polii­tikot kiiste­levät, mitä oppikirjoja pitää käyttää. On maita, joissa säädellään päivän tarkkuu­della, mitä pitää opettaa – riippu­matta siitä, tapah­tuuko oppimista. Suomessa ei ole standar­doituja kokeita, ei kovaa valvontaa ja kontrollia. Suomessa luotamme opettajiin ja heidän ammat­ti­tai­toonsa – erinomaisin tuloksin. Opetus­suun­ni­telmat ovat ainoa kansal­linen koulu­tuksen ohjaus­väline, ja niidenkin osalta kouluissa laaditaan omat, paikal­liset suunni­telmat.

Usein unohdamme, miten tärkeästä asiasta on kyse. Koko suoma­laisen koulu­tus­jär­jes­telmän keskeinen tekijä on laadukas opetta­jan­kou­lutus. Jokainen opetta­jamme on suorit­tanut yliopis­to­tut­kinnon. Opetuk­sessa hyödyn­netään viimei­sintä tutki­mus­tietoa, ja opiske­lijat harjaan­tuvat myös itse etsimään ja sovel­tamaan tietoa ja tutkimaan. Yliopistot osallis­tuvat aktii­vi­sesti myös opettajien täyden­nys­kou­lu­tuksen järjes­tä­miseen.

Myös opetta­jan­kou­lu­tuksen vetovoima on hyvin korkeaa. Opetta­janura on monelle lahjak­kaalle nuorelle ensisi­jainen vaihtoehto, ja ikäluok­kansa parhaat hakeu­tuvat opetta­jan­kou­lu­tukseen.

Opetta­jamme kokevat, että heidän työtään arvos­tetaan. Erot ovat suuria muihin Pohjois­maihin verrattuna, sillä esimer­kiksi Ruotsissa vain viisi prosenttia opetta­jista kokee, että työtä arvos­tetaan.

Lähtö­kohdat Suomen opetta­jan­kou­lu­tuksen kehit­tä­mi­selle ovat erinomaiset!

Olemme valmis­telleet opetus­mi­nis­te­riössä kuutta osaamisen kärki­han­ketta, joista yhtenä uudis­tamme perus­kou­luamme ja koulujen toimin­ta­kult­tuuria uudella pedago­gii­kalla, oppimi­sym­pä­ris­töillä ja digitaa­li­silla ratkai­suilla. Olen kutsunut asian­tun­ti­joita Opetus­hal­li­tuksen pääjoh­ta­jasta Pasi Sahlbergin toteut­tamaan ja ideoimaan uutta. Perus­koulun uudis­ta­minen ei tapahdu ylhäältä sanellen. Opettajat, jotka kehit­tävät opetustaan joka päivä luokissa, ovat avaina­se­massa muutoksen tekemi­sessä.

Olen asettanut opetta­jan­kou­lu­tus­foo­rumin uudis­tamaan opettajien perus- ja täyden­nys­kou­lu­tusta. Olemme kutsuneet mukaan kaikki opetta­jan­kou­lu­tusta järjes­tävät korkea­koulut ja tärkeät sidos­ryhmät. Mukana ovat myös opetta­jaksi opiske­levat. Foorumin tehtävänä on laatia ensi elokuuhun mennessä esitykset opetta­jan­kou­lu­tuksen uudis­ta­mi­seksi tulevai­suutta ajatellen. Foorumin asian­tun­ti­joissa on profes­so­reita, tutki­joita, laitok­sen­joh­tajia ja dekaaneja ympäri Suomea.

Olen antanut fooru­mille tehtä­väksi selvittää, miten voisimme taata jokai­selle opetta­jalle mahdol­li­suudet kehittää omaa osaamistaan läpi työuran. Tässä meillä on kirit­tävää, sillä opetta­jilla on hyvin erilaiset mahdol­li­suudet kehittyä ammatissaan. Uusille, työuransa alussa oleville opetta­jille on tarjolla vähän tukea ja koulu­tusta. Huoles­tut­tavaa on, että joka viides opettaja ei osallistu täyden­nys­kou­lu­tukseen lainkaan työuransa aikana.

Isona kysymyksenä foorumin jäsenet pohtivat, miten opetta­jille turvataan hyvät mahdol­li­suudet oman osaami­sensa kehit­tä­miseen. Opettajien osaamiseen panos­tetaan kärki­hank­keella yhteensä 50 miljoonaa euroa – enemmän kuin mihinkään muuhun yksit­täiseen toimeen koulu­tuksen kärki­hank­keissa.

Toinen iso kysymys on, miten voisimme lisätä yhteis­työtä niin koulujen sisällä kuin koulujen välillä. OECD on kiinnit­tänyt huomiota siihen, että Suomessa yhteistyö on melko vähäistä. Opettajat ja koulut tekevät työtään edelleen aika yksin. Koulujen toimin­ta­kult­tuurin muutos yhteis­työtä koros­tavaan suuntaan voisi olla tehokkain keino edelleen parantaa opetuksen laatua. Yhtei­so­pet­ta­juutta, toisilta oppimista, parhaiden käytän­töjen ja ideoiden levit­tä­mistä ja verkostoja niin koulujen sisällä kun niiden välillä! Tätä tehdään jo, tehdään lisää! Kaikkea ei tarvitse keksiä itse.

Korkeasti koulu­tetut opetta­jamme ovat koko koulu­tus­jär­jes­tel­mämme vahvuus. Niin meillä polii­ti­koilla kuin vanhem­milla ja koko yhteis­kun­nal­lamme on iso vastuu kertoa ja osoittaa, että arvos­tamme opettajan ammattia nyt ja tulevai­suu­dessa.

Tehdään yhdessä töitä, jotta Suomi on koulu­tuksen kärkimaa myös tulevai­suu­dessa.

Sanni Grahn-Laasonen
Kirjoittaja on opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri.


Kokoomus.fi