Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla

Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla

Julkaistu:

Tiedote 19.12.2018

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on aset­ta­nut työryh­män kehit­tä­mään ulko­mailla toimi­vien suoma­lais­ten perus­kou­lu­jen asemaa ja tule­vai­suutta. Työryh­män tehtä­vänä on arvioida ulko­mailla annet­ta­van opetuk­sen tarpeita ja kysyn­tää sekä ulko­maan­kou­lu­jen toimin­taym­pä­ris­tön muutosta ja siitä seuraa­via uudis­tus­tar­peita.

Lisäksi ryhmän tehtä­vänä on arvioida koulu­jen talou­del­li­sia ja muita toimin­tae­del­ly­tyk­siä sekä ulko­maan­kou­lu­jen opetuk­sen merki­tystä ja asemaa osana Suomen koulu­tus­jär­jes­tel­mää, kansain­vä­lis­ty­vää koulu­tusta ja koulu­tus­vien­tiä. Näiden pohjalta ryhmän tehtä­vänä on tehdä esityk­set koulu­jen toimin­nan ja säädös­poh­jan kehit­tä­mi­seksi.

- Ulko­maan­kou­lut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Niillä on keskei­nen rooli ulko­mailla asuvien suoma­lais­las­ten laaduk­kaan perus­o­pe­tuk­sen varmis­ta­mi­sessa. Ulko­maan­kou­lu­jen merki­tys on kasva­nut, kun työvoi­man liik­ku­vuus ja ulko­mailla tila­päi­sesti asuvien suoma­lais­ten perhei­den määrää on lisään­ty­nyt. Tarvi­taan ratkai­suja, joilla ulko­maan­kou­luja kehi­te­tään pitkä­jän­tei­sesti ja sitou­tu­neesti, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

Ulko­maan­kou­lut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Niillä on keskei­nen rooli ulko­mailla asuvien suoma­lais­las­ten laaduk­kaan perus­o­pe­tuk­sen varmis­ta­mi­sessa.

Ulko­mailla toimi­vissa suoma­lai­sissa perus­kou­luissa anne­taan perus­o­pe­tusta tila­päi­sesti ulko­mailla asuville oppi­vel­vol­li­sille Suomen kansa­lai­sille ja niissä opis­kel­laan suoma­lai­sen opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesti. Ulko­mailla toimii tällä hetkellä kuusi suoma­laista perus­kou­lua. Lisäksi ulko­mailla toimii yksi lukio­kou­lu­tusta ja vapaata sivis­tys­työtä järjes­tävä koulu­tuk­sen järjes­täjä.

Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii kans­lia­pääl­likkö Anita Lehi­koi­nen opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöstä. Työryh­män jäse­niä ovat halli­tuk­sen puheen­joh­taja Hilkka Astel­joki (Aurin­ko­ran­ni­kon suoma­lai­sen koulun kanna­tusyh­dis­tys), opetus­neu­vos Satu Elo (Opetus­hal­li­tus), halli­tuk­sen jäsen Kari Forss­ten (Tallin­nan suoma­lai­sen koulun tukiyh­dis­tys), kansain­vä­lis­ten asiain johtaja Jaana Palo­järvi (opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö), johtaja Jari Raja­nen (opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö), rehtori Janne Salmela (Mosko­van suoma­lai­nen koulu), toimin­nan­joh­taja Tina Strand­berg (Suomi-Seura ry) sekä henki­lös­tö­joh­taja Pirjo Tulo­kas (ulko­mi­nis­te­riö).

Ryhmän sihtee­reinä toimi­vat halli­tus­neu­vos Janne Öberg opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöstä sekä opetus­neu­vos Anna­mari Kajasto Opetus­hal­li­tuk­sesta. Työryhmä voi kuulla tarvit­taessa asian­tun­ti­joita.

Työryh­män toimi­kausi päät­tyy 31.5.2019.

Lisä­tie­toja:

Kansain­vä­lis­ten asiain johtaja Jaana Palo­järvi, p. 0295 330 242

Opetus­neu­vos Johanna Hulkko, p. 0295 330 318

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content