Sanni Grahn-Laasonen: Suoma­laiset ulkomaan­koulut pidettävä maailman huipulla – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen: Suoma­laiset ulkomaan­koulut pidettävä maailman huipulla

Sanni Grahn-Laasonen: Suoma­laiset ulkomaan­koulut pidettävä maailman huipulla

Julkaistu: 19.12.2018 Sivistys

Tiedote 19.12.2018

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut työryhmän kehit­tämään ulkomailla toimivien suoma­laisten perus­kou­lujen asemaa ja tulevai­suutta. Työryhmän tehtävänä on arvioida ulkomailla annet­tavan opetuksen tarpeita ja kysyntää sekä ulkomaan­kou­lujen toimin­taym­pä­ristön muutosta ja siitä seuraavia uudis­tus­tar­peita.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on arvioida koulujen talou­del­lisia ja muita toimin­tae­del­ly­tyksiä sekä ulkomaan­kou­lujen opetuksen merki­tystä ja asemaa osana Suomen koulu­tus­jär­jes­telmää, kansain­vä­lis­tyvää koulu­tusta ja koulu­tus­vientiä. Näiden pohjalta ryhmän tehtävänä on tehdä esitykset koulujen toiminnan ja säädös­pohjan kehit­tä­mi­seksi.

- Ulkomaan­koulut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­telmää. Niillä on keskeinen rooli ulkomailla asuvien suoma­lais­lasten laadukkaan perus­o­pe­tuksen varmis­ta­mi­sessa. Ulkomaan­kou­lujen merkitys on kasvanut, kun työvoiman liikkuvuus ja ulkomailla tilapäi­sesti asuvien suoma­laisten perheiden määrää on lisään­tynyt. Tarvitaan ratkaisuja, joilla ulkomaan­kouluja kehitetään pitkä­jän­tei­sesti ja sitou­tu­neesti, opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Ulkomaan­koulut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­telmää. Niillä on keskeinen rooli ulkomailla asuvien suoma­lais­lasten laadukkaan perus­o­pe­tuksen varmis­ta­mi­sessa.

Ulkomailla toimi­vissa suoma­lai­sissa perus­kou­luissa annetaan perus­o­pe­tusta tilapäi­sesti ulkomailla asuville oppivel­vol­li­sille Suomen kansa­lai­sille ja niissä opiskellaan suoma­laisen opetus­suun­ni­telman mukai­sesti. Ulkomailla toimii tällä hetkellä kuusi suoma­laista perus­koulua. Lisäksi ulkomailla toimii yksi lukio­kou­lu­tusta ja vapaata sivis­tys­työtä järjestävä koulu­tuksen järjestäjä.

Työryhmän puheen­joh­tajana toimii kanslia­pääl­likkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöstä. Työryhmän jäseniä ovat halli­tuksen puheen­johtaja Hilkka Asteljoki (Aurin­ko­ran­nikon suoma­laisen koulun kanna­tusyh­distys), opetus­neuvos Satu Elo (Opetus­hal­litus), halli­tuksen jäsen Kari Forssten (Tallinnan suoma­laisen koulun tukiyh­distys), kansain­vä­listen asiain johtaja Jaana Palojärvi (opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö), johtaja Jari Rajanen (opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö), rehtori Janne Salmela (Moskovan suoma­lainen koulu), toimin­nan­johtaja Tina Strandberg (Suomi-Seura ry) sekä henki­lös­tö­johtaja Pirjo Tulokas (ulkomi­nis­teriö).

Ryhmän sihtee­reinä toimivat halli­tus­neuvos Janne Öberg opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riöstä sekä opetus­neuvos Annamari Kajasto Opetus­hal­li­tuk­sesta. Työryhmä voi kuulla tarvit­taessa asian­tun­ti­joita.

Työryhmän toimi­kausi päättyy 31.5.2019.

Lisätietoja:

Kansain­vä­listen asiain johtaja Jaana Palojärvi, p. 0295 330 242

Opetus­neuvos Johanna Hulkko, p. 0295 330 318


Kokoomus.fi