• FI
 • SV
 • MENU
  Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla
  Twiittaa

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­set ulko­maan­kou­lut pidet­tävä maail­man huipulla

  Julkaistu: 19.12.2018 Sivistys

  Tiedote 19.12.2018

  Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen on aset­ta­nut työryh­män kehit­tä­mään ulko­mailla toimi­vien suoma­lais­ten perus­kou­lu­jen asemaa ja tule­vai­suutta. Työryh­män tehtä­vänä on arvioida ulko­mailla annet­ta­van opetuk­sen tarpeita ja kysyn­tää sekä ulko­maan­kou­lu­jen toimin­taym­pä­ris­tön muutosta ja siitä seuraa­via uudis­tus­tar­peita.

  Lisäksi ryhmän tehtä­vänä on arvioida koulu­jen talou­del­li­sia ja muita toimin­tae­del­ly­tyk­siä sekä ulko­maan­kou­lu­jen opetuk­sen merki­tystä ja asemaa osana Suomen koulu­tus­jär­jes­tel­mää, kansain­vä­lis­ty­vää koulu­tusta ja koulu­tus­vien­tiä. Näiden pohjalta ryhmän tehtä­vänä on tehdä esityk­set koulu­jen toimin­nan ja säädös­poh­jan kehit­tä­mi­seksi.

  - Ulko­maan­kou­lut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Niillä on keskei­nen rooli ulko­mailla asuvien suoma­lais­las­ten laaduk­kaan perus­o­pe­tuk­sen varmis­ta­mi­sessa. Ulko­maan­kou­lu­jen merki­tys on kasva­nut, kun työvoi­man liik­ku­vuus ja ulko­mailla tila­päi­sesti asuvien suoma­lais­ten perhei­den määrää on lisään­ty­nyt. Tarvi­taan ratkai­suja, joilla ulko­maan­kou­luja kehi­te­tään pitkä­jän­tei­sesti ja sitou­tu­neesti, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Ulko­maan­kou­lut ovat tärkeä osa suoma­laista koulu­tus­jär­jes­tel­mää. Niillä on keskei­nen rooli ulko­mailla asuvien suoma­lais­las­ten laaduk­kaan perus­o­pe­tuk­sen varmis­ta­mi­sessa.

  Ulko­mailla toimi­vissa suoma­lai­sissa perus­kou­luissa anne­taan perus­o­pe­tusta tila­päi­sesti ulko­mailla asuville oppi­vel­vol­li­sille Suomen kansa­lai­sille ja niissä opis­kel­laan suoma­lai­sen opetus­suun­ni­tel­man mukai­sesti. Ulko­mailla toimii tällä hetkellä kuusi suoma­laista perus­kou­lua. Lisäksi ulko­mailla toimii yksi lukio­kou­lu­tusta ja vapaata sivis­tys­työtä järjes­tävä koulu­tuk­sen järjes­täjä.

  Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii kans­lia­pääl­likkö Anita Lehi­koi­nen opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöstä. Työryh­män jäse­niä ovat halli­tuk­sen puheen­joh­taja Hilkka Astel­joki (Aurin­ko­ran­ni­kon suoma­lai­sen koulun kanna­tusyh­dis­tys), opetus­neu­vos Satu Elo (Opetus­hal­li­tus), halli­tuk­sen jäsen Kari Forss­ten (Tallin­nan suoma­lai­sen koulun tukiyh­dis­tys), kansain­vä­lis­ten asiain johtaja Jaana Palo­järvi (opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö), johtaja Jari Raja­nen (opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö), rehtori Janne Salmela (Mosko­van suoma­lai­nen koulu), toimin­nan­joh­taja Tina Strand­berg (Suomi-Seura ry) sekä henki­lös­tö­joh­taja Pirjo Tulo­kas (ulko­mi­nis­te­riö).

  Ryhmän sihtee­reinä toimi­vat halli­tus­neu­vos Janne Öberg opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöstä sekä opetus­neu­vos Anna­mari Kajasto Opetus­hal­li­tuk­sesta. Työryhmä voi kuulla tarvit­taessa asian­tun­ti­joita.

  Työryh­män toimi­kausi päät­tyy 31.5.2019.

  Lisä­tie­toja:

  Kansain­vä­lis­ten asiain johtaja Jaana Palo­järvi, p. 0295 330 242

  Opetus­neu­vos Johanna Hulkko, p. 0295 330 318