Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Sanni Grahn-Laaso­nen: Lapsia pitää pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin

Sanni Grahn-Laaso­nen: Lapsia pitää pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen pyytää halli­tusta lisää­mään välit­tö­mästi resurs­seja lasten­suo­je­luun.

Grahn-Laaso­nen toivoo halli­tuk­sen huoleh­ti­van kiireel­li­sesti siitä, että kaikki Suomen kunnat pysty­vät vastaa­maan perhei­den hätään riip­pu­matta kunnan talou­del­li­sesta tilan­teesta.

”Lapsia on pakko pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin. Meidän on pystyt­tävä huoleh­ti­maan myös niistä lapsista, joiden koti ei ole turval­li­nen. Jo ensim­mäis­ten päivien aikana lasten­suo­je­lun tarve on kasva­nut ja resurs­sien riit­tä­mät­tö­myy­destä kantau­tuu syvää huolta,” sanoo Grahn-Laaso­nen.

Kansan­edus­ta­jan mukaan lasten­suo­je­lun tarve kasvaa, kun arki ei toimi normaa­listi ja varhai­sen tuen palve­luja on jouduttu sulke­maan.

”Kentällä tehdään töitä täydellä sydä­mellä, moniam­ma­til­li­sesti, mutta jaksa­mi­sen rajat tule­vat vastaan tule­vina viik­koina siel­lä­kin. Nyt on huoleh­dit­tava enna­kol­li­sesti resurs­seista ja ammat­ti­lais­ten jaksa­mi­sesta sekä valjas­tet­tava myös järjes­töt apuun. Uusia toimin­ta­mal­leja, esimer­kiksi digi­taa­lista perhei­den tukea, on pakko kehit­tää ja ottaa käyt­töön kiireesti”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan yhtei­nen kotona vietetty aika voi syven­tää perhei­den krii­sejä. Huoli tule­vai­suu­desta ja toimeen­tu­losta nousee lomau­tus­ten, irti­sa­no­mis­ten, sairas­tu­mi­sen ja yrit­tä­jien ahdin­gon myötä. Mielen­ter­vey­son­gel­mien kasvu huoles­tut­taa.

”Opet­ta­jilta olen saanut vies­tiä, että he eivät saa yhteyttä kaik­kiin oppi­lai­siin etäope­tuk­sessa – se on aina vakava merkki. Oppi­las­huol­lossa näkyy ahdis­tuk­sen kasvu ja pelot, joiden käsit­te­lyyn lapsilla ja nuorilla ei vält­tä­mättä ole tukea kotoa,” Grahn-Laaso­nen kertoo.

Lasten­suo­je­lussa toimi­vat järjes­töt ovat ilmais­seet huolensa vähä­va­rais­ten lapsi­per­hei­den pärjää­mi­sestä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja päih­tei­den käytön lisään­ty­mi­sestä. Lisäksi järjes­töt ovat huolis­saan vanhem­pien uupu­mi­sesta, psyyk­kis­ten ongel­mien syven­ty­mi­sestä, pari­suh­deon­gel­mien lisään­ty­mi­sestä sekä huolto- ja tapaa­mis­rii­to­jen pahe­ne­mi­sesta.

Kansan­edus­taja toivoo, ettei perhei­den palve­lu­jen ja lasten­suo­je­lun näkö­kul­maa unoh­deta myös­kään krii­sin jälki­hoi­dossa.

”90-luvun laman seurauk­set eivät saa tois­tua, vaati se mitä tahansa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

Skip to content