Sanni Grahn-Laaso­nen: Lapsia pitää pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin

Julkaistu: 26.03.2020

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen pyytää halli­tusta lisää­mään välit­tö­mästi resurs­seja lasten­suo­je­luun.

Grahn-Laaso­nen toivoo halli­tuk­sen huoleh­ti­van kiireel­li­sesti siitä, että kaikki Suomen kunnat pysty­vät vastaa­maan perhei­den hätään riip­pu­matta kunnan talou­del­li­sesta tilan­teesta.

”Lapsia on pakko pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin. Meidän on pystyt­tävä huoleh­ti­maan myös niistä lapsista, joiden koti ei ole turval­li­nen. Jo ensim­mäis­ten päivien aikana lasten­suo­je­lun tarve on kasva­nut ja resurs­sien riit­tä­mät­tö­myy­destä kantau­tuu syvää huolta,” sanoo Grahn-Laaso­nen.

Kansan­edus­ta­jan mukaan lasten­suo­je­lun tarve kasvaa, kun arki ei toimi normaa­listi ja varhai­sen tuen palve­luja on jouduttu sulke­maan.

”Kentällä tehdään töitä täydellä sydä­mellä, moniam­ma­til­li­sesti, mutta jaksa­mi­sen rajat tule­vat vastaan tule­vina viik­koina siel­lä­kin. Nyt on huoleh­dit­tava enna­kol­li­sesti resurs­seista ja ammat­ti­lais­ten jaksa­mi­sesta sekä valjas­tet­tava myös järjes­töt apuun. Uusia toimin­ta­mal­leja, esimer­kiksi digi­taa­lista perhei­den tukea, on pakko kehit­tää ja ottaa käyt­töön kiireesti”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Grahn-Laaso­sen mukaan yhtei­nen kotona vietetty aika voi syven­tää perhei­den krii­sejä. Huoli tule­vai­suu­desta ja toimeen­tu­losta nousee lomau­tus­ten, irti­sa­no­mis­ten, sairas­tu­mi­sen ja yrit­tä­jien ahdin­gon myötä. Mielen­ter­vey­son­gel­mien kasvu huoles­tut­taa.

”Opet­ta­jilta olen saanut vies­tiä, että he eivät saa yhteyttä kaik­kiin oppi­lai­siin etäope­tuk­sessa – se on aina vakava merkki. Oppi­las­huol­lossa näkyy ahdis­tuk­sen kasvu ja pelot, joiden käsit­te­lyyn lapsilla ja nuorilla ei vält­tä­mättä ole tukea kotoa,” Grahn-Laaso­nen kertoo.

Lasten­suo­je­lussa toimi­vat järjes­töt ovat ilmais­seet huolensa vähä­va­rais­ten lapsi­per­hei­den pärjää­mi­sestä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja päih­tei­den käytön lisään­ty­mi­sestä. Lisäksi järjes­töt ovat huolis­saan vanhem­pien uupu­mi­sesta, psyyk­kis­ten ongel­mien syven­ty­mi­sestä, pari­suh­deon­gel­mien lisään­ty­mi­sestä sekä huolto- ja tapaa­mis­rii­to­jen pahe­ne­mi­sesta.

Kansan­edus­taja toivoo, ettei perhei­den palve­lu­jen ja lasten­suo­je­lun näkö­kul­maa unoh­deta myös­kään krii­sin jälki­hoi­dossa.

”90-luvun laman seurauk­set eivät saa tois­tua, vaati se mitä tahansa”, Grahn-Laaso­nen sanoo.