Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Sanni Grahn-Laaso­nen: Kokoo­mus esit­tää 2-vuotista esio­pe­tusta

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kokoo­mus esit­tää 2-vuotista esio­pe­tusta

Julkaistu:

Tiedote 17.5.2018

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää kesä­kuun puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi tavoi­tetta esio­pe­tuk­sen piden­tä­mistä kaksi­vuo­ti­seksi, kertoo kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

”Tavoite 2-vuoti­sesta esio­pe­tuk­sesta on tärkeä, koska lasten vaih­te­le­vat koti­taus­tat vaikut­ta­vat oppi­mis­tu­lok­siin entistä enem­män. Lapset aloit­ta­vat perus­kou­lun hyvin vaih­te­le­vin valmiuk­sin ja taidoin. Tyttö­jen ja poikien oppi­mi­se­roja, joihin on kiin­ni­tetty paljon huomiota, alkaa syntyä jo varhain”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Esio­pe­tus vahvis­taa lapsen sosi­aa­li­sia taitoja ja tervettä itse­tun­toa leikin ja myön­teis­ten oppi­mis­ko­ke­mus­ten avulla. Se edis­tää lapsen kehi­tys- ja oppi­mi­se­del­ly­tyk­siä. Esio­pe­tuk­sen toimin­taym­pä­ris­tönä on päivä­koti tai koulu. Oppi­mi­sym­pä­ris­tön pitää olla moni­puo­li­nen ja oppi­mi­seen, leik­kiin ja toimin­taan innos­tava.

”Tutkit­tuun tietoon perus­tuva ymmär­rys varhais­ten vuosien merki­tyk­sestä oppi­mi­sen ja inhi­mil­li­sen kasvun perus­tana on kasva­nut. Laaduk­kaalla varhais­kas­va­tuk­sella on tutki­tusti myön­tei­siä vaiku­tuk­sia, jotka näky­vät pitkälle myöhem­missä elämän­vai­heissa ja oppi­mis­tu­lok­sissa. Suomessa kuiten­kin varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­taan muita OECD-maita heikom­min ja samoin koulu alkaa monia muita maita myöhem­min. Esio­pe­tuk­sella ja varhais­kas­va­tuk­sella voidaan vaikut­taa oppi­mis­tu­lok­siin, opis­ke­lu­tai­toi­hin ja -moti­vaa­tioon sekä ehkäistä syrjäy­ty­mistä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Suomessa nyt noin joka viides 5-vuotias jää varhais­kas­va­tuk­sen ulko­puo­lelle. Varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­vat muita harvem­min mata­lasti koulu­tet­tu­jen ja pieni­tu­lois­ten vanhem­pien lapset, jotka eri arvioi­den mukaan olisi­vat kuiten­kin suurim­mat hyöty­jät.

”Nykyi­nen halli­tus on jo otta­nut määrä­tie­toi­sia aske­lia varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sen lisää­mi­seksi. Syksyllä käyn­nis­tyy kokeilu 5-vuotiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Varhais­kas­va­tus­mak­suja on alen­nettu yhteensä 80 miljoo­nalla eurolla”, opetus­mi­nis­teri sanoo.

Puolue­ko­kouk­selle tehdyn aloit­teen mukaan esio­pe­tus muut­tuisi kestol­taan kaksi­vuo­ti­seksi ja siihen osal­lis­tuisi jatkossa koko 5–6-vuotiaiden ikäluokka. Esio­pe­tusta laajen­ta­malla lapsen kehi­tystä ja oppi­mista voidaan tukea entistä vahvem­min jo ennen koulun aloit­ta­mista. Laajen­nuk­sen jälkeen koulu­tus­polku on tasa-arvoi­sempi eikä riipu perheen sosi­aa­li­sesta tai talou­del­li­sesta asemasta.

 

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content