Sanni Grahn-Laasonen: Kokoomus esittää 2-vuotista esiope­tusta – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen: Kokoomus esittää 2-vuotista esiope­tusta

Sanni Grahn-Laasonen: Kokoomus esittää 2-vuotista esiope­tusta

Julkaistu: 17.05.2018 Sivistys

Tiedote 17.5.2018

Kokoo­muksen puolue­hal­litus esittää kesäkuun puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi tavoi­tetta esiope­tuksen piden­tä­mistä kaksi­vuo­ti­seksi, kertoo kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen.

”Tavoite 2-vuoti­sesta esiope­tuk­sesta on tärkeä, koska lasten vaihte­levat kotitaustat vaikut­tavat oppimis­tu­loksiin entistä enemmän. Lapset aloit­tavat perus­koulun hyvin vaihte­levin valmiuksin ja taidoin. Tyttöjen ja poikien oppimi­seroja, joihin on kiinni­tetty paljon huomiota, alkaa syntyä jo varhain”, Grahn-Laasonen sanoo.

Esiopetus vahvistaa lapsen sosiaa­lisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimis­ko­ke­musten avulla. Se edistää lapsen kehitys- ja oppimi­se­del­ly­tyksiä. Esiope­tuksen toimin­taym­pä­ristönä on päiväkoti tai koulu. Oppimi­sym­pä­ristön pitää olla monipuo­linen ja oppimiseen, leikkiin ja toimintaan innostava.

”Tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys varhaisten vuosien merki­tyk­sestä oppimisen ja inhimil­lisen kasvun perustana on kasvanut. Laaduk­kaalla varhais­kas­va­tuk­sella on tutki­tusti myönteisiä vaiku­tuksia, jotka näkyvät pitkälle myöhem­missä elämän­vai­heissa ja oppimis­tu­lok­sissa. Suomessa kuitenkin varhais­kas­va­tukseen osallistaan muita OECD-maita heikommin ja samoin koulu alkaa monia muita maita myöhemmin. Esiope­tuk­sella ja varhais­kas­va­tuk­sella voidaan vaikuttaa oppimis­tu­loksiin, opiske­lu­tai­toihin ja -motivaa­tioon sekä ehkäistä syrjäy­ty­mistä”, Grahn-Laasonen sanoo.

Suomessa nyt noin joka viides 5-vuotias jää varhais­kas­va­tuksen ulkopuo­lelle. Varhais­kas­va­tukseen osallis­tuvat muita harvemmin matalasti koulu­tet­tujen ja pieni­tu­loisten vanhempien lapset, jotka eri arvioiden mukaan olisivat kuitenkin suurimmat hyötyjät.

”Nykyinen hallitus on jo ottanut määrä­tie­toisia askelia varhais­kas­va­tuksen osallis­tu­misen lisää­mi­seksi. Syksyllä käynnistyy kokeilu 5-vuotiaiden maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Varhais­kas­va­tus­maksuja on alennettu yhteensä 80 miljoo­nalla eurolla”, opetus­mi­nisteri sanoo.

Puolue­ko­kouk­selle tehdyn aloitteen mukaan esiopetus muuttuisi kestoltaan kaksi­vuo­ti­seksi ja siihen osallis­tuisi jatkossa koko 5–6-vuotiaiden ikäluokka. Esiope­tusta laajen­ta­malla lapsen kehitystä ja oppimista voidaan tukea entistä vahvemmin jo ennen koulun aloit­ta­mista. Laajen­nuksen jälkeen koulu­tus­polku on tasa-arvoi­sempi eikä riipu perheen sosiaa­li­sesta tai talou­del­li­sesta asemasta.

 

Lisätietoja:
Erityi­sa­vustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246


Kokoomus.fi