Sanni Grahn-Laaso­nen: Kokoo­mus esit­tää 2-vuotista esio­pe­tusta

Julkaistu: 17.05.2018

Tiedote 17.5.2018

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus esit­tää kesä­kuun puolue­ko­kouk­selle hyväk­syt­tä­väksi tavoi­tetta esio­pe­tuk­sen piden­tä­mistä kaksi­vuo­ti­seksi, kertoo kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

”Tavoite 2-vuoti­sesta esio­pe­tuk­sesta on tärkeä, koska lasten vaih­te­le­vat koti­taus­tat vaikut­ta­vat oppi­mis­tu­lok­siin entistä enem­män. Lapset aloit­ta­vat perus­kou­lun hyvin vaih­te­le­vin valmiuk­sin ja taidoin. Tyttö­jen ja poikien oppi­mi­se­roja, joihin on kiin­ni­tetty paljon huomiota, alkaa syntyä jo varhain”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Esio­pe­tus vahvis­taa lapsen sosi­aa­li­sia taitoja ja tervettä itse­tun­toa leikin ja myön­teis­ten oppi­mis­ko­ke­mus­ten avulla. Se edis­tää lapsen kehi­tys- ja oppi­mi­se­del­ly­tyk­siä. Esio­pe­tuk­sen toimin­taym­pä­ris­tönä on päivä­koti tai koulu. Oppi­mi­sym­pä­ris­tön pitää olla moni­puo­li­nen ja oppi­mi­seen, leik­kiin ja toimin­taan innos­tava.

”Tutkit­tuun tietoon perus­tuva ymmär­rys varhais­ten vuosien merki­tyk­sestä oppi­mi­sen ja inhi­mil­li­sen kasvun perus­tana on kasva­nut. Laaduk­kaalla varhais­kas­va­tuk­sella on tutki­tusti myön­tei­siä vaiku­tuk­sia, jotka näky­vät pitkälle myöhem­missä elämän­vai­heissa ja oppi­mis­tu­lok­sissa. Suomessa kuiten­kin varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­taan muita OECD-maita heikom­min ja samoin koulu alkaa monia muita maita myöhem­min. Esio­pe­tuk­sella ja varhais­kas­va­tuk­sella voidaan vaikut­taa oppi­mis­tu­lok­siin, opis­ke­lu­tai­toi­hin ja -moti­vaa­tioon sekä ehkäistä syrjäy­ty­mistä”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Suomessa nyt noin joka viides 5-vuotias jää varhais­kas­va­tuk­sen ulko­puo­lelle. Varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­vat muita harvem­min mata­lasti koulu­tet­tu­jen ja pieni­tu­lois­ten vanhem­pien lapset, jotka eri arvioi­den mukaan olisi­vat kuiten­kin suurim­mat hyöty­jät.

”Nykyi­nen halli­tus on jo otta­nut määrä­tie­toi­sia aske­lia varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sen lisää­mi­seksi. Syksyllä käyn­nis­tyy kokeilu 5-vuotiai­den maksut­to­masta varhais­kas­va­tuk­sesta. Varhais­kas­va­tus­mak­suja on alen­nettu yhteensä 80 miljoo­nalla eurolla”, opetus­mi­nis­teri sanoo.

Puolue­ko­kouk­selle tehdyn aloit­teen mukaan esio­pe­tus muut­tuisi kestol­taan kaksi­vuo­ti­seksi ja siihen osal­lis­tuisi jatkossa koko 5–6-vuotiaiden ikäluokka. Esio­pe­tusta laajen­ta­malla lapsen kehi­tystä ja oppi­mista voidaan tukea entistä vahvem­min jo ennen koulun aloit­ta­mista. Laajen­nuk­sen jälkeen koulu­tus­polku on tasa-arvoi­sempi eikä riipu perheen sosi­aa­li­sesta tai talou­del­li­sesta asemasta.

 

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246