Kokoomus.fi / Uncategorized / Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tu­kien maksa­tusai­ka­tau­lui­hin Seinä­joella tehtyjä muutok­sia.

- Kiitos minis­teri Orpolle, että hän on pitä­nyt suoma­lai­sen vilje­li­jän puolta. Nyt halli­tuk­sen esit­tämä lisä­ra­hoi­tus Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja Ely-keskus­ten valvon­toi­hin antaa mahdol­li­suu­den tehdä tarken­nuk­sia reip­paalla kädellä. Siten vuodelle 2016 jää maksa­tuk­sia enää noin 200 miljoo­naa euroa. Nyt neuvo­teltu malli ei eroa merkit­tä­vässä määrin aikai­sem­pien vuosien maksa­tusai­ka­tau­luista.

Suorien tukien ensim­mäi­sen erän suuruutta joulu­kuussa 2015 noste­taan ja EU:n lypsy­leh­mä­palk­kion ja nauta­palk­kio aikais­tuu myös vuodelle 2015. Kansal­li­set pelto­tuet voidaan maksaa joulu­kuussa 2015, jos asia saadaan kansal­li­seen lain­sää­dän­töön nopeu­te­tulla aika­tau­lulla.

- Merkit­tä­vää on, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ennakko aikais­tuu loka­kuulle. Tällä mallilla maati­loille saadaan tuloa jo aikai­sem­min syksyllä. Tämä paran­taa tilo­jen maksu­val­miutta, Sankelo toteaa.

Seinä­joen neuvot­te­luissa mukana olleen Sanke­lon mukaan Kokoo­mus on sitou­tu­nut ajamaan esite­tyt muutok­set maaliin.

- Ei enää selvi­tyk­siä ja työryh­miä. Kokoo­mus haki vilje­li­jöille hyvän ratkai­sun. Oppo­si­tiolla ei ole mitään syytä tätä ratkai­sua kysee­na­lais­taa. Vilje­li­jät olivat Seinä­joella tulok­seen tyyty­väi­siä ja tietysti olisi hyvä, että myös oppo­si­tio tukisi tätä synty­nyttä ratkai­sua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on