Kokoomus.fi
Sankelo: Kokoomus haki ratkaisun vilje­li­jöille

Sankelo: Kokoomus haki ratkaisun vilje­li­jöille

Julkaistu: 25.11.14 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tukien maksa­tusai­ka­tau­luihin Seinä­joella tehtyjä muutoksia.

- Kiitos ministeri Orpolle, että hän on pitänyt suoma­laisen vilje­lijän puolta. Nyt halli­tuksen esittämä lisära­hoitus Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja Ely-keskusten valvon­toihin antaa mahdol­li­suuden tehdä tarken­nuksia reippaalla kädellä. Siten vuodelle 2016 jää maksa­tuksia enää noin 200 miljoonaa euroa. Nyt neuvo­teltu malli ei eroa merkit­tä­vässä määrin aikai­sempien vuosien maksa­tusai­ka­tau­luista.

Suorien tukien ensim­mäisen erän suuruutta joulu­kuussa 2015 nostetaan ja EU:n lypsy­leh­mä­palkkion ja nauta­palkkio aikaistuu myös vuodelle 2015. Kansal­liset peltotuet voidaan maksaa joulu­kuussa 2015, jos asia saadaan kansal­liseen lainsää­däntöön nopeu­te­tulla aikatau­lulla.

- Merkit­tävää on, että luonnon­hait­ta­kor­vauksen ennakko aikaistuu lokakuulle. Tällä mallilla maati­loille saadaan tuloa jo aikai­semmin syksyllä. Tämä parantaa tilojen maksu­val­miutta, Sankelo toteaa.

Seinäjoen neuvot­te­luissa mukana olleen Sankelon mukaan Kokoomus on sitou­tunut ajamaan esitetyt muutokset maaliin.

- Ei enää selvi­tyksiä ja työryhmiä. Kokoomus haki vilje­li­jöille hyvän ratkaisun. Opposi­tiolla ei ole mitään syytä tätä ratkaisua kysee­na­laistaa. Vilje­lijät olivat Seinä­joella tulokseen tyyty­väisiä ja tietysti olisi hyvä, että myös oppositio tukisi tätä synty­nyttä ratkaisua.


Kokoomus.fi