Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Sankelo: Kokoo­mus haki ratkai­sun vilje­li­jöille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo pitää hyvinä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon johdolla vilje­li­jä­tu­kien maksa­tusai­ka­tau­lui­hin Seinä­joella tehtyjä muutok­sia.

- Kiitos minis­teri Orpolle, että hän on pitä­nyt suoma­lai­sen vilje­li­jän puolta. Nyt halli­tuk­sen esit­tämä lisä­ra­hoi­tus Maaseu­tu­vi­ras­tolle ja Ely-keskus­ten valvon­toi­hin antaa mahdol­li­suu­den tehdä tarken­nuk­sia reip­paalla kädellä. Siten vuodelle 2016 jää maksa­tuk­sia enää noin 200 miljoo­naa euroa. Nyt neuvo­teltu malli ei eroa merkit­tä­vässä määrin aikai­sem­pien vuosien maksa­tusai­ka­tau­luista.

Suorien tukien ensim­mäi­sen erän suuruutta joulu­kuussa 2015 noste­taan ja EU:n lypsy­leh­mä­palk­kion ja nauta­palk­kio aikais­tuu myös vuodelle 2015. Kansal­li­set pelto­tuet voidaan maksaa joulu­kuussa 2015, jos asia saadaan kansal­li­seen lain­sää­dän­töön nopeu­te­tulla aika­tau­lulla.

- Merkit­tä­vää on, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen ennakko aikais­tuu loka­kuulle. Tällä mallilla maati­loille saadaan tuloa jo aikai­sem­min syksyllä. Tämä paran­taa tilo­jen maksu­val­miutta, Sankelo toteaa.

Seinä­joen neuvot­te­luissa mukana olleen Sanke­lon mukaan Kokoo­mus on sitou­tu­nut ajamaan esite­tyt muutok­set maaliin.

- Ei enää selvi­tyk­siä ja työryh­miä. Kokoo­mus haki vilje­li­jöille hyvän ratkai­sun. Oppo­si­tiolla ei ole mitään syytä tätä ratkai­sua kysee­na­lais­taa. Vilje­li­jät olivat Seinä­joella tulok­seen tyyty­väi­siä ja tietysti olisi hyvä, että myös oppo­si­tio tukisi tätä synty­nyttä ratkai­sua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content