Kokoomus.fi
MENU
Sankelo: Ihmisten holhoa­mi­sella oltava raja

Sankelo: Ihmisten holhoa­mi­sella oltava raja

Julkaistu: 13.10.2014 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Janne Sankelo kummas­telee viikon­loppuna synty­nyttä viski­kes­kus­telua. Aluehal­lin­to­vi­rasto piti yksityis­hen­ki­löiden verkko­kir­joi­tuksia olut- ja viski­ta­pah­tuman laittomana mainontana.

?Ymmärrän, että viran­omaiset valvovat lakien noudat­ta­mista. Alkoholin tuomia ongelmia ei pidä väheksyä, mutta valvon­nal­lakin on oltava rajansa. Viime­ai­kaiset esimerkit ovat osoit­taneet, että osa säänte­lys­tämme vaatii perkaa­mista. Ihmisten holhoa­mi­sessa on oltava jokin tolkku?, painottaa Sankelo.

Sankelon mukaan alkoho­li­po­li­tii­kassa on järkevää keskittyä riski­juo­misen rajoit­ta­miseen ja alkoho­li­hait­tojen vähen­tä­miseen eikä taval­listen suoma­laisten kohtuu­käyt­täjien piinaa­miseen. Sankelo hämmäs­te­leekin normi­purun puolesta muuten vahvasti puhuvan keskustan kantaa alkoho­lilain tiuken­ta­miseen.

?Keskusta kannattaa alkoho­li­po­liit­ti­sessa ohjel­massaan kauppojen, kioskien ja huolta­moiden myymän oluen laimen­ta­mista. Lisäksi ensim­mäisenä toimen­pi­teenään keskusta vaatii alkoho­lilain ja järjes­tyslain kieltojen tiukempaa valvontaa.?

?Tarvit­semme vähemmän ja selkeämpää valvontaa. Talon­poi­kais­järkeä tarvitaan, jotta oikeat ongelmat erotetaan kansa­laisten holhoa­mi­sesta.  Suomi on saatu valmiiksi, jos viski­blogin pitämi­sestä joutuu hanka­luksiin!?, päättää Sankelo.


Kokoomus.fi