Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo kummas­te­lee viikon­lop­puna synty­nyttä viski­kes­kus­te­lua. Alue­hal­lin­to­vi­rasto piti yksi­tyis­hen­ki­löi­den verk­ko­kir­joi­tuk­sia olut- ja viski­ta­pah­tu­man lait­to­mana mainon­tana.

?Ymmär­rän, että viran­omai­set valvo­vat lakien noudat­ta­mista. Alko­ho­lin tuomia ongel­mia ei pidä vähek­syä, mutta valvon­nal­la­kin on oltava rajansa. Viime­ai­kai­set esimer­kit ovat osoit­ta­neet, että osa sään­te­lys­tämme vaatii perkaa­mista. Ihmis­ten holhoa­mi­sessa on oltava jokin tolkku?, painot­taa Sankelo.

Sanke­lon mukaan alko­ho­li­po­li­tii­kassa on järke­vää keskit­tyä riski­juo­mi­sen rajoit­ta­mi­seen ja alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­seen eikä taval­lis­ten suoma­lais­ten kohtuu­käyt­tä­jien piinaa­mi­seen. Sankelo hämmäs­te­lee­kin normi­pu­run puolesta muuten vahvasti puhu­van keskus­tan kantaa alko­ho­li­lain tiuken­ta­mi­seen.

?Keskusta kannat­taa alko­ho­li­po­liit­ti­sessa ohjel­mas­saan kaup­po­jen, kios­kien ja huol­ta­moi­den myymän oluen laimen­ta­mista. Lisäksi ensim­mäi­senä toimen­pi­tee­nään keskusta vaatii alko­ho­li­lain ja järjes­tys­lain kiel­to­jen tiukem­paa valvon­taa.?

?Tarvit­semme vähem­män ja selkeäm­pää valvon­taa. Talon­poi­kais­jär­keä tarvi­taan, jotta oikeat ongel­mat erote­taan kansa­lais­ten holhoa­mi­sesta.  Suomi on saatu valmiiksi, jos viski­blo­gin pitä­mi­sestä joutuu hanka­luk­siin!?, päät­tää Sankelo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content