Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Sankelo: Ihmis­ten holhoa­mi­sella oltava raja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Janne Sankelo kummas­te­lee viikon­lop­puna synty­nyttä viski­kes­kus­te­lua. Alue­hal­lin­to­vi­rasto piti yksi­tyis­hen­ki­löi­den verk­ko­kir­joi­tuk­sia olut- ja viski­ta­pah­tu­man lait­to­mana mainon­tana.

?Ymmär­rän, että viran­omai­set valvo­vat lakien noudat­ta­mista. Alko­ho­lin tuomia ongel­mia ei pidä vähek­syä, mutta valvon­nal­la­kin on oltava rajansa. Viime­ai­kai­set esimer­kit ovat osoit­ta­neet, että osa sään­te­lys­tämme vaatii perkaa­mista. Ihmis­ten holhoa­mi­sessa on oltava jokin tolkku?, painot­taa Sankelo.

Sanke­lon mukaan alko­ho­li­po­li­tii­kassa on järke­vää keskit­tyä riski­juo­mi­sen rajoit­ta­mi­seen ja alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­seen eikä taval­lis­ten suoma­lais­ten kohtuu­käyt­tä­jien piinaa­mi­seen. Sankelo hämmäs­te­lee­kin normi­pu­run puolesta muuten vahvasti puhu­van keskus­tan kantaa alko­ho­li­lain tiuken­ta­mi­seen.

?Keskusta kannat­taa alko­ho­li­po­liit­ti­sessa ohjel­mas­saan kaup­po­jen, kios­kien ja huol­ta­moi­den myymän oluen laimen­ta­mista. Lisäksi ensim­mäi­senä toimen­pi­tee­nään keskusta vaatii alko­ho­li­lain ja järjes­tys­lain kiel­to­jen tiukem­paa valvon­taa.?

?Tarvit­semme vähem­män ja selkeäm­pää valvon­taa. Talon­poi­kais­jär­keä tarvi­taan, jotta oikeat ongel­mat erote­taan kansa­lais­ten holhoa­mi­sesta.  Suomi on saatu valmiiksi, jos viski­blo­gin pitä­mi­sestä joutuu hanka­luk­siin!?, päät­tää Sankelo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content