Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Salo­lai­nen: Suomen panos Afga­nis­ta­nissa äärim­mäi­sen tärkeä

Salo­lai­nen: Suomen panos Afga­nis­ta­nissa äärim­mäi­sen tärkeä

Julkaistu:

Afga­nis­ta­nin tilan­teesta on käyty edus­kun­nassa monta vaka­vaa keskus­te­lua. Ja niin pitää­kin, sillä kyse on erit­täin vaka­vasta aiheesta.

Kyse on ensi­si­jai­sesti niistä afga­nis­ta­ni­lai­sista, joiden tule­vai­suu­de­nus­koa jatkuva turvat­to­muus, huumeet ja korrup­tio naker­ta­vat. Mutta samalla on kyse kansain­vä­li­sestä turval­li­suu­desta ja myös meidän suoma­lais­ten omasta turval­li­suu­des­tamme.

Minul­ta­kin usein kysy­tään, miksi suoma­lais­ten pitää kantaa niin suurta huolta Afga­nis­ta­nin asioista. Jos he eivät pysty sopi­maan omia kiis­to­jaan, mitä se meille kuuluu? Kyllä Afga­nis­ta­nin asiat kuulu­vat meille, mones­ta­kin syystä:

Ensin­nä­kin, meillä on inhi­mil­li­nen velvol­li­suus auttaa heikom­massa asemassa olevia kans­saih­mi­siä myös ulko­mailla. Ei vain Afga­nis­ta­nissa, vaan mahdol­li­suuk­sien mukaan myös muualla. Afga­nis­ta­nia olemme tuke­neet jo vuodesta 2001, ja kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä työ valuu hukkaan jos nyt annamme periksi. Oras­ta­vat edis­ty­sas­ke­leet koulu­tuk­sessa, nais­ten asemassa ja kansan­val­lassa valu­vat hiek­kaan.

Toiseksi, se mihin suun­taan Afga­nis­tan kehit­tyy, vaikut­taa suoraan myös omaan turval­li­suu­teemme. On muis­tet­tava, että Afga­nis­tan oli kansain­vä­li­sen terro­ris­min koulu­tus­kes­kus. Tale­ba­nien paluu valtaan lisäisi terro­ris­mia, huume­kaup­paa ja pako­lais­vir­toja. Jos seka­sorto leviää syvälle Pakis­ta­niin, kasvaa riski ydin­a­sei­den joutu­mi­sesta terro­ris­tien käsiin.

Kolman­neksi, kyse on myös YK:n ja koko kansain­vä­li­sen yhteis­työn uskot­ta­vuu­desta ja tule­vai­suu­desta. Jos emme pysty autta­maan Afga­nis­ta­nia, mitä se kertoo ääri­liik­keille, jotka tällä­kin hetkellä yrit­tä­vät horjut­taa lail­li­sia halli­tuk­sia Jeme­nissä, Pakis­ta­nissa ja muualla?

Eli lyhyesti sanot­tuna: meillä on YK:n mandaa­tilla inhi­mil­li­nen velvol­li­suus auttaa afga­nis­ta­ni­lai­sia ja se on myös oma kansal­li­nen etumme.

Tasa­val­lan presi­dentti ja valtio­neu­vosto esit­tä­vät edus­kun­nalle, että Suomi lisäisi tuke­aan Afga­nis­ta­nille. Presi­dentti Halo­nen korosti valtio­päi­vien avajais­pu­hees­saan, että päätös syntyi perus­teel­li­sen harkin­nan jälkeen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy presi­den­tin ja valtio­neu­vos­ton kantaan.

Tilanne Afga­nis­ta­nissa on vaikea, mutta ei toivo­ton. Asian­tun­ti­jat katso­vat, että seuraa­van vuoden, puolen­toista aikana kehi­tys voidaan kään­tää parem­paan suun­taan. Mutta se edel­lyt­tää, että toimimme entistä tehok­kaam­min, afga­nis­ta­ni­lai­set ja avunan­ta­ja­maat yhdessä. Emme me halua jäädä Afga­nis­ta­niin yhdek­si­kään ylimää­räi­seksi päiväksi.

Tavoit­teemme on, että suoma­lai­set rauhan­tur­vaa­jat palaa­vat kotiin heti kun afga­nis­ta­ni­lai­set seiso­vat tuke­vam­min omilla jaloil­laan. Mutta vielä ei olla niin pitkällä, ja soti­laal­li­sen läsnä­olon jälkeen­kin joudumme anta­maan erilaista siviili- ja koulu­tus­a­pua. Suoma­lai­silla ei ole ollut tapana jättää työtä kesken. Emmekä jätä nytkään.

Kokoo­mus on täysin samaa mieltä presi­dentti Halo­sen kanssa siitä, ettei tällai­sia päätök­siä tehdä kepein perus­tein. Päätös tuen anta­mi­sesta ? eten­kin soti­lai­den lähet­tä­mi­sestä ? on aina raskas. Tiedämme, että suoma­lais­ten jouk­ko­jen valin­ta­pe­rus­teet, koulu­tus ja varus­tus ovat huip­pu­luok­kaa, mutta krii­sin­hal­lin­taan liit­tyy aina riskejä, joita ei voi täysin pois­taa. Siksi halli­tuk­sen on tehtävä kaikki mahdol­li­nen jouk­ko­jen suoje­le­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä toivoo rehel­listä ? ja kriit­tis­tä­kin ? keskus­te­lua Afga­nis­ta­nin tilan­teesta. Mutta samalla toivomme, että keskus­telu pysyy asiassa. Keskus­telu Afga­nis­ta­nista on oikea popu­lis­tin päivä­uni, oival­li­nen tilai­suus kerätä poliit­ti­sia irto­pis­teitä.

Jotkut ovat esimer­kiksi väit­tä­neet, että Suomi olisi mukana Afga­nis­ta­nissa nöyris­tel­läk­seen Yhdys­val­toja ja Natoa. Tällai­nen on aika löysää ja tarkoi­tus­ha­kuista puhetta. Ovet Natoon ovat Suomelle appo­sen auki, jos joskus päät­täi­simme jäse­nyyttä hakea. Ei se Afga­nis­ta­nista ole kiinni. Tuskin Ruot­si­kaan on Afga­nis­ta­nissa edis­tä­mässä Nato-jäse­nyyt­tään lähet­tä­mällä meitä monin­ker­tai­sesti enem­män soti­laita.

Tiedämme, että tilanne Afga­nis­ta­nissa on vaikea ja on turha odot­taa nopeaa kään­nettä. Senkin tiedämme, että Afga­nis­ta­nia ei rauhoi­teta pelkin asein. Vastuul­lis­ten taho­jen on kyet­tävä myös neuvot­te­le­maan rauhasta. Siellä tarvi­taan myös kehi­ty­syh­teis­työtä, sivii­li­krii­sin­hal­lin­taa ja toimia korrup­tion kitke­mi­seksi. Mutta koulu­jen, teiden, vesi­joh­to­jen ja muun raken­ta­mi­nen onnis­tuu vain, jos työlle on riit­tä­vän turval­li­set olosuh­teet. Ja turval­li­suus edel­lyt­tää ulko­mai­sia soti­laita, aina­kin vielä tois­tai­seksi.

Olisi vastuu­tonta antaa periksi nyt ja jättää afga­nis­ta­ni­lai­set Tale­ba­nin armoille. Uskon, että täällä edus­kun­nassa vallit­see halli­tuk­sen selon­teosta laaja yksi­mie­li­syys.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content