Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / SAIRAUSVAKUUTUKSEN KELA – KORVAUKSIEN NITISTÄMINEN ON TULELLA LEIKKIMISTÄ

SAIRAUSVAKUUTUKSEN KELA - KORVAUKSIEN NITISTÄMINEN ON TULELLA LEIKKIMISTÄ

Julkaistu:

Sote-uudis­tuk­sen osana on parhail­laan käyn­nissä sen rahoi­tuk­sen työs­tä­mi­nen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purkua valmis­te­le­vassa parla­men­taa­ri­sessa työryh­mässä. Rahoi­tus­mal­lin yhdeksi päämää­räksi näyt­tää monella taholla nous­seen jo ennen työn valmis­tu­mista yksi­ka­na­vai­suus. Moni­ka­na­vai­suus tuntuu olevan erityi­sesti vasem­mis­tolle ja vihreille tervey­den­huol­lon kaik­kien ongel­mien äiti, vailla perus­teita. Myös koko halli­tus on sitou­tu­nut jo ennes­tään tasol­taan mata­lien korvauk­sien heiken­tä­mi­seen. Tärkeintä tuntuu olevan yksi­tyis­sek­to­riin yhtey­dessä olevien sairaus­va­kuu­tuk­sen sairaan­hoi­to­kor­vauk­sien alas­ajo ja näiden raho­jen siirto hyvin­voin­tia­lueille vain julki­siin palve­lui­hin.

Sairaan­hoi­to­va­kuu­tus on yli 50 vuoden ajan täyt­tä­nyt sille aset­tua tehtä­vää eli  täyden­tää julki­sen tervey­den­huol­lon palve­luja ja tarjota asiak­kaille valin­nan­va­paus sekä Suomessa että EU-maissa ja helpot­taa hoitoon pääsyä. 

Kelan toimeen­pa­ne­man sairaus­va­kuu­tuk­sen sairaan­hoi­to­kor­vauk­sia makset­tiin viime vuonna mukaan lukien lääk­keet ja matkat yhteensä 3,7 miljoo­nalle henki­lölle eli 66,3 %:lle väes­töstä ja korvauk­sien koko­nais­summa oli 2,1 miljar­dia euroa. Tästä koko­nais­sum­masta valtaosa eli 1,6 miljar­dia (79,6 %) kului lääke­kor­vauk­siin. Matka­ku­lu­jen osuus oli 285,1 miljoo­naa ja tällä summalla tuet­tiin 3,7 miljoo­naa matkaa. Yksi­tyis­lää­kä­ri­palk­kiot olivat  49,4 miljoo­naa ja summalla tuet­tiin 3 miljoo­naa lääkä­ris­sä­käyn­tiä. Hammas­hoi­don osuus oli 43,9 miljoo­naa ja summalla tuet­tiin 1,8 miljoo­naa hammas­lää­kä­ri­käyn­tiä ja 316 000 suuhy­gie­nis­ti­käyn­tiä. Tutki­mus- ja hoito­kus­tan­nuk­set olivat 40,6 miljoo­nalla ja summalla tuet­tiin 2,7 miljoo­naa tutki­mus- ja hoito­toi­men­pi­dettä.

Edellä olevat luvut kerto­vat sairaan­hoi­to­kor­vauk­sien mitta­suh­teet. Sairaan­hoi­to­va­kuu­tus luo edel­ly­tyk­siä omaeh­toi­seen palve­lu­jen käyt­töön, ja mitä enem­män kansa­lai­set käyt­tä­vät palve­lui­hin omia euro­jaan, sitä useam­min he ovat pois terveys­kes­kus­ten jonoista. On realis­mia, että jatkos­sa­kin tarvit­semme  mm. silmä­lää­käri-, gyne­ko­logi- ja hammas­lää­kä­ri­pal­ve­luja sekä fysio­te­ra­pia­pal­ve­luita yksi­tyis­puo­lelta: palve­luja, joiden saanti julki­selta puolelta on kiven takana. Kela-korvaus­ten  nitis­tä­mi­nen vaikeut­taa erityi­sesti pieni­tu­lois­ten hoitoon pääsyä. Vastak­kai­na­set­telu julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­den välillä on turhaa ja aikansa elänyttä. Molem­pia  tarvi­taan asiak­kaan kannalta toimi­van, laaduk­kaan ja valin­nan­va­pau­den takaa­van tervey­den­huol­lon toteut­ta­mi­sessa. 

Sairaus­va­kuu­tus on kustan­nuk­sil­taan edul­li­nen yhteis­kun­nalle ja helpot­taa painetta julkista tervey­den­hoi­toa kohtaan. Kelan osuus tervey­den­hoi­toon on korva­mer­kit­tyä rahaa ja ohjau­tuu juuri siihen kohtee­seen, mihin se on tarkoi­tettu. On myös muis­tet­tava, että sairaus­va­kuu­tus ja erityi­sesti sen lääke -ja matka­kor­vauk­set lisää­vät tutki­tusti eri väes­tö­ryh­mien välistä ja alueel­lista yhden­ver­tai­suutta. Kelan toimi­vaa, tieto­tek­ni­sesti vahvaa korvaus­jär­jes­tel­mää ei tule hajot­taa hyvin­voin­tia­lueille. Selvänä vaarana on  kansa­lais­ten eriar­voi­suu­den kasvu, kustan­nus­ten ja vero­jen nousu sekä ongel­mat etuuk­sien ja palve­lu­jen toimeen­pa­nossa ja yhte­näi­sessä ohjauk­sessa.

Kaikissa järjes­tel­missä on tietysti kehit­tä­mis­tar­peensa. Sairaus­va­kuu­tuk­sen kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sia on tehty  vuosien varrella runsaasti mm. Kelan toimesta, mutta vali­tet­ta­vasti ne ovat jääneet toteut­ta­matta ja sairaus­va­kuu­tus on osin näivet­ty­nyt. Sairaus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­män lääke- ja matka­kor­vauk­set ovat tänä päivänä kohtuul­li­sia. Sen sijaan lääkä­ri­palk­kioi­den sekä tutki­muk­sen ja hoidon korvaus­ta­son yllä­pi­tä­mi­seen ei ole osoi­tettu varoja. Esim. lääkä­rin­palk­kioi­den korvaus­ta­soa on tarkis­tettu viimeksi 1989 minis­te­ri­kau­te­nani. Minusta hyvin toimi­vaa sairaus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mää ei kannata purkaa, vaan siinä olevia epäkoh­tia voidaan korjata järjes­tel­mää kehit­tä­mällä esim. palk­kio­jär­jes­tel­mää selkeyt­tä­mällä ja korvaus­ta­soa kohot­ta­malla. Sairaus­va­kuu­tuk­sen alas­ajo ja sen raho­jen ohjaa­mi­nen vain julki­siin palve­lui­hin lisää suuresti riskiä siihen, että julki­nen sairaus­va­kuu­tus vaih­tuu yksi­tyi­siin vakuu­tuk­siin ja työsuhde-etui­hin ja  terveys­pal­ve­lu­jen käyttö pola­ri­soi­tuu enti­ses­tään ja jakaa kansa­lai­set yhä selvem­min kahteen ryhmään. 

On tärkeää, että yksi­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen utopia ei sokaise moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purku­ryh­män valmis­te­lu­työssä olevia päät­tä­jiä ja anna ideo­lo­gis­ten paino­tus­ten ohjata valmis­te­lua. Moni­ka­na­vai­sesti rahoi­tettu tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mämme toimii sangen hyvin niin asiak­kaan kuin toimi­joi­den sekä maksa­jien­kin kannalta. Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purka­mi­nen ei ratkaise tervey­den­huol­lon ongel­mia. Nyt on aika antaa hyvin­voin­tia­luei­den raken­taa toimiva palve­lu­ko­ko­nai­suus rauhassa ja varmis­taa lähi­pal­ve­lu­jen viivee­tön ja jous­tava saata­vuus asia­kas­lä­hei­sesti. Aito asia­kas­lä­hei­syys tarkoit­taa asiak­kaan äänen kuule­mista ja heidän otta­mis­taan mukaan palve­lu­pro­ses­sien toteut­ta­mi­seen.

Helena Pesola

Minis­teri

Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

Skip to content