Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Sähkön siir­to­hin­nat kuriin ja oikeuk­sia asiak­kaille

Sähkön siir­to­hin­nat kuriin ja oikeuk­sia asiak­kaille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lakia­loit­tees­saan mitta­vaa remont­tia siir­to­hin­to­jen pistä­mi­seksi kuriin. Suoma­lai­nen yhteis­kunta on krii­sissä eikä mono­po­li­toi­min­nalla rahas­ta­mista voida hyväk­syä.

Halli­tus on tuomassa edus­kun­taan esityk­sen, jolla pyri­tään suit­si­maan jatku­vaa siir­to­hin­to­jen nousua halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti. Tammi­kuussa julkaistu halli­tuk­sen esitys­luon­nok­sessa ei kuiten­kaan puututa verk­ko­yh­tiöille sallit­tuun tuot­toon eikä kannus­ti­miin inves­toida kustan­nus­te­hot­to­masti. Esitys ei myös­kään lisää mono­po­lin asiak­kai­den oikeuk­sia. Kansan­edus­taja Heikki Vest­man on valmis­tel­lut halli­tuk­sen tueksi lakia­loit­teen, joka on hyväk­sytty kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa 9.4.2020.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää, että:

1) Verk­ko­yh­tiöi­den tuot­toa on leikat­tava

 • Lakiin on säädet­tävä ylei­set vaati­muk­set hinnoit­te­lun valvon­ta­me­ne­tel­mien sisäl­löstä, koska Ener­gia­vi­ras­ton määrää­mät hinnoit­te­lun valvon­ta­me­ne­tel­mät ratkai­se­vat siir­to­hin­ta­ta­son.
 • Kokoo­mus lisäisi lakiin vaati­muk­sen, että verk­ko­toi­min­taan sitou­tu­neen pääoman arvo ei voi oleel­li­sesti erota tasear­voista. Nykyi­sin verk­ko­yh­tiöt saavat tuot­toa ”tyhjästä” lasken­nal­li­sen verko­nar­von perus­teella.
 • Tuot­toas­teen on heijas­tet­tava verk­ko­toi­min­nan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosia­sial­lista pääoma­ra­ken­netta. Nykyi­sin kiin­teä tuot­toas­teen lasken­ta­tapa, joka antaa ylituot­toa tietyille yhtiöille.
 • Tuotto voi kaik­kien verk­ko­yh­tiöi­den osalta jopa puolit­tua eli asiak­kai­den kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Caru­nan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosent­tia. Tämä näkyisi suoraan asiak­kai­den lompa­kossa.

2) Lope­te­taan verk­ko­yh­tiöi­den yli-inves­toin­nit ja anne­taan ihmis­ten päät­tää säävar­muu­den tasosta

 • Kokoo­mus esit­tää vaati­musta lakiin, että siir­to­pal­velu on tuotet­tava mahdol­li­sim­man kustan­nus­te­hok­kaasti. Muutok­sella olisi saavu­tet­ta­vissa tutki­tusti yli 900 miljoo­nan euron säästö tule­vissa inves­toin­neissa, jos vali­taan kustan­nus­te­hok­kaim­mat säävar­muus­rat­kai­sut.
 • Asutus­kes­kuk­sissa jake­lu­ver­kon on perus­tel­tua olla maan alla. Mutta mitä syvem­mälle latva-alueille mennään, sitä järjet­tö­mäm­mäksi maakaa­pe­lointi muut­tuu.
 • Haja-asutusa­luei­den asiak­kaille on säädet­tävä mahdol­li­suus poiketa vapaa­eh­toi­sesti säävar­muu­den laatu­ta­sosta verk­ko­yh­tiön maksa­maa korvausta vastaan (säävar­muus­pal­velu). Noin joka viiden­nellä haja-asutusa­luei­den asun­noista on jokin hankittu myrs­ky­val­mius, kuten aggre­gaatti.
 • Säävar­muus­poik­keuk­set on hyödyn­net­tävä täysi­mää­räi­sesti: Saarissa sijait­se­vat käyt­tö­pai­kat sekä kalliita inves­toin­teja vaati­vat vapaa-ajan asun­not on jätet­tävä tiukan säävar­muus­vaa­ti­muk­sen ulko­puo­lelle. Näin korkeat kustan­nuk­set eivät vyöry muiden asiak­kai­den makset­ta­viksi.
 • Valvon­ta­me­ne­tel­mistä on pois­tet­tava kannus­ti­met kustan­nus­te­hot­to­miin maakaa­pe­loin­tei­hin. Lakiin on lisät­tävä vaati­mus siitä, että valvon­ta­me­ne­tel­miin asete­taan kannus­tin vält­tää turhia inves­toin­teja.

3) Leika­taan sähkön­käyt­tä­jien piilo­ve­lat ja pysäy­te­tään koro­tuk­set

 • Peru­taan halli­tuk­sen suun­nit­te­lema alijää­män tasoi­tus­jak­son piden­nys 4+4 vuodesta 8+4 vuoteen. Muutos olisi asiak­kai­den etujen vastaista, sillä se kerryt­täisi sähkön­käyt­tö­pai­koille ja sähkön­käyt­tä­jien makset­ta­vaksi tule­vaa piilo­vel­kaa tule­vai­suu­teen.
 • Kokoo­mus esit­tää koro­tus­ka­ton laske­mista 5 prosent­tiin. Halli­tuk­sen esitys­luon­nok­sessa koro­tus­katto laske­taan 12,5 prosent­tiin nykyi­sestä 15 prosen­tista.

4) Pien­tuo­tan­non verkot on vapau­tet­tava mono­po­lista

 • Laajen­ne­taan sähkön­käyt­tä­jien oikeutta raken­taa kiin­teis­tön rajat ylit­tävä sähkö­linja. Nykyi­sin raken­ta­mi­nen on mono­po­lin piirissä ja verk­ko­yh­tiön suos­tu­muk­sesta kiinni.
 • Muutos paran­taa erityi­sesti pien­tuo­tan­non sekä uusiu­tu­valla ener­gian­läh­teellä tuote­tun sähkön edel­ly­tyk­siä ja vahvis­taa asiak­kai­den mahdol­li­suuk­sia yhteis­tuo­tan­toon.
 • Esimer­kiksi useam­mat maati­lat, omako­ti­ta­lot tai talo­yh­tiöt voisi­vat raken­taa yhtei­sen aurin­ko­voi­ma­lan, johon osak­kaat liite­tään suoraa sähkön­toi­mi­tusta varten ohi jake­lu­ver­kon siir­to­mak­su­jen. Helpo­tus koskee myös suuria voima­loita.

5) Verk­ko­yh­tiöiltä on vaadit­tava yhteis­kun­ta­vas­tuuta

 • Vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dy­kettä tarjoa­valta mono­po­lilta pitää vaatia yhteis­kun­ta­vas­tuuta.
 • Julki­syh­tei­sö­jen omis­ta­mat verk­ko­yh­tiöt maksoi­vat osin­koja ja konser­nia­vus­tuk­sia pelkäs­tään vuonna 2018 yhteensä 366,5 miljoo­naa euroa!
 • Muuta­mat verk­ko­yh­tiöt ovat jo ilmoit­ta­neet laske­vansa siir­to­hin­toja koro­na­krii­sin vuoksi.
 • Omis­ta­jaoh­jauk­sen avulla tulee luopua sähkön­käyt­tä­jien piilo­ve­rosta. Esimerk­kinä vastuul­li­suu­desta Kera­van Ener­gia, joka ei maksa­nut osin­koja lain­kaan vuonan 2018, sillä yhtiön stra­te­giassa on linjattu, että kaupunki tuot­taa siir­to­pal­ve­luja kaupun­ki­lai­sille mahdol­li­sim­man alhai­sin hinnoin.

Kokoo­muk­sen lakia­loite sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaa­su­mark­ki­noi­den valvon­nasta anne­tun lain muut­ta­mi­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content