Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Sähkön siir­to­hin­nat kuriin ja oikeuk­sia asiak­kaille

Sähkön siir­to­hin­nat kuriin ja oikeuk­sia asiak­kaille

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää lakia­loit­tees­saan mitta­vaa remont­tia siir­to­hin­to­jen pistä­mi­seksi kuriin. Suoma­lai­nen yhteis­kunta on krii­sissä eikä mono­po­li­toi­min­nalla rahas­ta­mista voida hyväk­syä.

Halli­tus on tuomassa edus­kun­taan esityk­sen, jolla pyri­tään suit­si­maan jatku­vaa siir­to­hin­to­jen nousua halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti. Tammi­kuussa julkaistu halli­tuk­sen esitys­luon­nok­sessa ei kuiten­kaan puututa verk­ko­yh­tiöille sallit­tuun tuot­toon eikä kannus­ti­miin inves­toida kustan­nus­te­hot­to­masti. Esitys ei myös­kään lisää mono­po­lin asiak­kai­den oikeuk­sia. Kansan­edus­taja Heikki Vest­man on valmis­tel­lut halli­tuk­sen tueksi lakia­loit­teen, joka on hyväk­sytty kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa 9.4.2020.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää, että:

1) Verk­ko­yh­tiöi­den tuot­toa on leikat­tava

 • Lakiin on säädet­tävä ylei­set vaati­muk­set hinnoit­te­lun valvon­ta­me­ne­tel­mien sisäl­löstä, koska Ener­gia­vi­ras­ton määrää­mät hinnoit­te­lun valvon­ta­me­ne­tel­mät ratkai­se­vat siir­to­hin­ta­ta­son.
 • Kokoo­mus lisäisi lakiin vaati­muk­sen, että verk­ko­toi­min­taan sitou­tu­neen pääoman arvo ei voi oleel­li­sesti erota tasear­voista. Nykyi­sin verk­ko­yh­tiöt saavat tuot­toa ”tyhjästä” lasken­nal­li­sen verko­nar­von perus­teella.
 • Tuot­toas­teen on heijas­tet­tava verk­ko­toi­min­nan vähäistä riskiä ja kunkin yhtiön tosia­sial­lista pääoma­ra­ken­netta. Nykyi­sin kiin­teä tuot­toas­teen lasken­ta­tapa, joka antaa ylituot­toa tietyille yhtiöille.
 • Tuotto voi kaik­kien verk­ko­yh­tiöi­den osalta jopa puolit­tua eli asiak­kai­den kannalta laskea jopa 400 milj. euroa vuodessa. Caru­nan kohdalla tuotto voi pudota jopa 70 prosent­tia. Tämä näkyisi suoraan asiak­kai­den lompa­kossa.

2) Lope­te­taan verk­ko­yh­tiöi­den yli-inves­toin­nit ja anne­taan ihmis­ten päät­tää säävar­muu­den tasosta

 • Kokoo­mus esit­tää vaati­musta lakiin, että siir­to­pal­velu on tuotet­tava mahdol­li­sim­man kustan­nus­te­hok­kaasti. Muutok­sella olisi saavu­tet­ta­vissa tutki­tusti yli 900 miljoo­nan euron säästö tule­vissa inves­toin­neissa, jos vali­taan kustan­nus­te­hok­kaim­mat säävar­muus­rat­kai­sut.
 • Asutus­kes­kuk­sissa jake­lu­ver­kon on perus­tel­tua olla maan alla. Mutta mitä syvem­mälle latva-alueille mennään, sitä järjet­tö­mäm­mäksi maakaa­pe­lointi muut­tuu.
 • Haja-asutusa­luei­den asiak­kaille on säädet­tävä mahdol­li­suus poiketa vapaa­eh­toi­sesti säävar­muu­den laatu­ta­sosta verk­ko­yh­tiön maksa­maa korvausta vastaan (säävar­muus­pal­velu). Noin joka viiden­nellä haja-asutusa­luei­den asun­noista on jokin hankittu myrs­ky­val­mius, kuten aggre­gaatti.
 • Säävar­muus­poik­keuk­set on hyödyn­net­tävä täysi­mää­räi­sesti: Saarissa sijait­se­vat käyt­tö­pai­kat sekä kalliita inves­toin­teja vaati­vat vapaa-ajan asun­not on jätet­tävä tiukan säävar­muus­vaa­ti­muk­sen ulko­puo­lelle. Näin korkeat kustan­nuk­set eivät vyöry muiden asiak­kai­den makset­ta­viksi.
 • Valvon­ta­me­ne­tel­mistä on pois­tet­tava kannus­ti­met kustan­nus­te­hot­to­miin maakaa­pe­loin­tei­hin. Lakiin on lisät­tävä vaati­mus siitä, että valvon­ta­me­ne­tel­miin asete­taan kannus­tin vält­tää turhia inves­toin­teja.

3) Leika­taan sähkön­käyt­tä­jien piilo­ve­lat ja pysäy­te­tään koro­tuk­set

 • Peru­taan halli­tuk­sen suun­nit­te­lema alijää­män tasoi­tus­jak­son piden­nys 4+4 vuodesta 8+4 vuoteen. Muutos olisi asiak­kai­den etujen vastaista, sillä se kerryt­täisi sähkön­käyt­tö­pai­koille ja sähkön­käyt­tä­jien makset­ta­vaksi tule­vaa piilo­vel­kaa tule­vai­suu­teen.
 • Kokoo­mus esit­tää koro­tus­ka­ton laske­mista 5 prosent­tiin. Halli­tuk­sen esitys­luon­nok­sessa koro­tus­katto laske­taan 12,5 prosent­tiin nykyi­sestä 15 prosen­tista.

4) Pien­tuo­tan­non verkot on vapau­tet­tava mono­po­lista

 • Laajen­ne­taan sähkön­käyt­tä­jien oikeutta raken­taa kiin­teis­tön rajat ylit­tävä sähkö­linja. Nykyi­sin raken­ta­mi­nen on mono­po­lin piirissä ja verk­ko­yh­tiön suos­tu­muk­sesta kiinni.
 • Muutos paran­taa erityi­sesti pien­tuo­tan­non sekä uusiu­tu­valla ener­gian­läh­teellä tuote­tun sähkön edel­ly­tyk­siä ja vahvis­taa asiak­kai­den mahdol­li­suuk­sia yhteis­tuo­tan­toon.
 • Esimer­kiksi useam­mat maati­lat, omako­ti­ta­lot tai talo­yh­tiöt voisi­vat raken­taa yhtei­sen aurin­ko­voi­ma­lan, johon osak­kaat liite­tään suoraa sähkön­toi­mi­tusta varten ohi jake­lu­ver­kon siir­to­mak­su­jen. Helpo­tus koskee myös suuria voima­loita.

5) Verk­ko­yh­tiöiltä on vaadit­tava yhteis­kun­ta­vas­tuuta

 • Vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dy­kettä tarjoa­valta mono­po­lilta pitää vaatia yhteis­kun­ta­vas­tuuta.
 • Julki­syh­tei­sö­jen omis­ta­mat verk­ko­yh­tiöt maksoi­vat osin­koja ja konser­nia­vus­tuk­sia pelkäs­tään vuonna 2018 yhteensä 366,5 miljoo­naa euroa!
 • Muuta­mat verk­ko­yh­tiöt ovat jo ilmoit­ta­neet laske­vansa siir­to­hin­toja koro­na­krii­sin vuoksi.
 • Omis­ta­jaoh­jauk­sen avulla tulee luopua sähkön­käyt­tä­jien piilo­ve­rosta. Esimerk­kinä vastuul­li­suu­desta Kera­van Ener­gia, joka ei maksa­nut osin­koja lain­kaan vuonan 2018, sillä yhtiön stra­te­giassa on linjattu, että kaupunki tuot­taa siir­to­pal­ve­luja kaupun­ki­lai­sille mahdol­li­sim­man alhai­sin hinnoin.

Kokoo­muk­sen lakia­loite sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaa­su­mark­ki­noi­den valvon­nasta anne­tun lain muut­ta­mi­sesta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

Skip to content