Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Saara-Sofia Sirén: Emme voi sivuut­taa ihmi­soi­keuk­sien merki­tystä

Saara-Sofia Sirén: Emme voi sivuut­taa ihmi­soi­keuk­sien merki­tystä

Julkaistu:

Suomen ulko­po­li­tii­kan arvo­pohja koos­tuu ihmi­soi­keuk­sien, oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen, demo­kra­tian ja tasa-arvon edis­tä­mi­sestä kaikessa kansain­vä­li­sessä toimin­nas­samme. Näiden mahdol­li­sim­man vahva yleis­maa­il­mal­li­nen toteu­tu­mi­nen luo pohjaa kestä­välle rauhalle ja vakau­delle. Siksi Suomen on syytä painot­taa ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kas­saan arvo­jen ja ihmi­soi­keuk­sien merki­tystä.

Ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mi­seen pohjau­tuva sään­tö­pe­räi­nen maail­man­jär­jes­tys tarjoaa kiis­tatta Suomelle liik­ku­ma­ti­laa ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia etujemme ajami­seksi. Kun puhumme kansain­vä­li­sen poli­tii­kan suurista kehi­ty­stren­deistä ja suur­val­ta­kil­pai­lun kiih­ty­mi­sestä, emme kuiten­kaan voi sivuut­taa arvo­ris­ti­rii­to­jen lisään­ty­mistä.

Ihmi­soi­keuk­sien, tasa-arvon ja demo­kra­tian kehit­ty­mi­nen kulke­vat käsi­kä­dessä. Ihmi­soi­keus­po­liit­ti­sen selon­teon arvion mukaan ihmi­soi­keus- ja demo­kra­tia­ti­lanne on jo pitkään heiken­nyt kymme­nissä valtioissa ja oikeus­val­tio­ke­hi­tyk­seen kohdis­tuu voima­kasta kysee­na­lais­ta­mista. Free­dom House -tutki­mus­lai­tok­sen mukaan vuosi 2021 oli 15. peräk­käi­nen vuosi, kun demo­kra­tia taan­tuu maail­man­laa­jui­sesti. Useat muut­kin demo­kra­tian tilaa arvioi­vat kansain­vä­li­set tutki­mus­lai­tok­set vahvis­ta­vat tämän kehi­tys­suun­nan.

Myös koro­na­pan­de­mia on osoit­ta­nut, miten samoissa olosuh­teissa osa valtioista on jyrken­tä­nyt otet­taan ihmi­soi­keuk­sien kustan­nuk­sella, kun osa taas antaa mahdol­li­suu­den kritiik­kiin ja oikeuk­sien puolus­ta­mi­seen. Vahvis­tu­nut auto­ri­taa­ri­suus näkyy maail­malla muun muassa sanan­va­pau­den ja kansa­lais­toi­min­nan tukah­dut­ta­mi­sena sekä eten­kin nais­ten ja vähem­mis­tö­jen oikeuk­sien polke­mi­sena. Näemme eräissä EU:n jäsen­mais­sa­kin huoles­tut­ta­vaa kehi­tystä.

Todis­tamme myös, miten toiminta kansain­vä­lis­ten ihmi­soi­keus­vel­voit­tei­den heiken­tä­mi­seksi on aiem­paa suorem­paa eri poli­tii­kan näyt­tä­möillä. Esimer­kiksi Kiina, Venäjä ja joukko muita ihmi­soi­keuk­sien yleis­maa­il­mal­li­suutta kysee­na­lais­ta­via valtioita ovat lisän­neet keski­näistä yhteis­työ­tään YK:n ihmi­soi­keus­e­li­missä.

Emme voi sivuut­taa ihmi­soi­keuk­sien merki­tystä niin isoilta kuin pienil­tä­kin tuntu­vissa asioissa saatikka niiden heiken­ty­mistä maan­tie­teel­li­sesti lähellä tai kaukana olevissa paikoissa. Kansain­vä­lis­ten sopi­mus­ten takaa­mat ihmi­soi­keu­det eivät ole asioita, joita meidän tulee vain edis­tää. Vali­tet­ta­vasti yhä useam­min kyse on siitä, miten niiden asemaa puolus­te­taan.

Arvoista ja ihmi­soi­keuk­sista puhu­mi­nen ei ole millään tavalla risti­rii­dassa kansal­lis­ten etujen painot­ta­mi­sen kanssa. Ihmi­soi­keu­det on helppo nähdä koven­tu­neessa maail­massa pehmeinä asioina. Demo­kra­tioilla on kuiten­kin suoje­lua vaati­via etuja. Arvo­jen merki­tystä osana kansain­vä­li­sen poli­tii­kan agen­daa korosti Yhdys­val­tain presi­dentti Joe Bide­nin viime joulu­kuussa kool­le­kut­suma demo­kra­tioi­den huip­pu­ko­kous.

Peli­paik­koja kansain­vä­li­sen arvo­poh­jai­sen yhteis­työn edis­tä­mi­seksi kannat­taa­kin hakea aktii­vi­sesti. Suomelle keskei­sim­piä alus­toja ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­seksi ovat ennen kaik­kea Yhdis­ty­neet kansa­kun­nat, Euroo­pan unioni, Euroo­pan neuvosto sekä yhteis­työmme kump­pa­nei­den kanssa. On erityi­sen arvo­kasta, että Suomi toimii YK:n ihmi­soi­keus­neu­vos­ton jäse­nenä vuosina 2022-2025. Tälle työlle on annet­tava täysi tuki.

Oman tilai­suu­tensa tarjoaa Suomen lähes­tyvä Etyj-puheen­joh­ta­juus­kausi ja Helsin­gin päätös­asia­kir­jan juhla­vuosi 2025. Vuoden 1975 Helsin­gin kokouk­sessa käsi­tel­tiin isoin osin geopo­liit­ti­sia turval­li­suus­ky­sy­myk­siä, mutta myös ihmi­soi­keuk­sia. Juhla­vuo­den ja Suomen puheen­joh­ta­juus­kau­den lähes­ty­mi­nen voisi­vat tarjota laajan poliit­ti­sen agen­dan, johon voisi sisäl­tyä muis­tu­tus kansain­vä­lis­ten ihmi­soi­keus­so­pi­mus­ten voimas­sao­losta.

Meidän tulisi myös pohtia aiem­paa lähei­sem­pää yhteis­työtä Pohjois­mai­den välillä, joissa on pitkät perin­teet ihmi­soi­keuk­sien puoles­ta­pu­hu­jina. Voisiko yhteis­poh­jois­mai­sesta toimin­nasta löytyä tilaa uusille aloit­teille, joilla voisimme edis­tää yleis­maa­il­mal­lis­ten arvo­jen toteu­tu­mista?

Meillä Suomessa on koke­musta siitä, miten demo­kraat­ti­set insti­tuu­tiot, ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mi­nen ja oikeus­val­tio­pe­ri­aate ovat rauhan ja kehi­tyk­sen edel­ly­tys. Siksi demo­kra­tiaa on tuet­tava siellä, missä sille tarjou­tuu mahdol­li­suuk­sia ja suojel­tava erityi­sesti siellä, missä se on uhat­tuna. Näin ajatel­tuna Suomen­kin turval­li­suu­den varjelu alkaa­kin rajo­jemme ulko­puo­lelta, arvo­jemme puolus­ta­mi­sesta kansain­vä­li­sesti.

Ihmi­soi­keus­po­liit­ti­nen selon­teko, kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro, kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.11.2023

Ville Valko­nen: “Odotamme oppo­si­tiolta aitoja vaih­toeh­toja, ei epäus­kot­ta­vaa hatta­ra­höt­töä”

Kansan­edus­taja Ville Valko­sen 22.11.2023 pitämä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe edus­kun­nan keskus­tel­lessa Valtio­neu­vos­ton selon­teosta Julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2024–2027. Terve talous on

21.11.2023

Mari-Leena Talvi­tie: “Haluamme, että jokai­nen nuori löytää oman paik­kansa maail­massa”

Kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tien 21.11.2023 pitämä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe edus­kun­nan keskus­tel­lessa väli­ky­sy­myk­sestä nuor­ten tule­vai­suu­desta. Sain oulu­lais­nuo­rilta aika­naan toiveita pape­rilla. Nuoret kirjoit­ti­vat: “mitä

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

Skip to content