Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kehuu selvi­tys­hen­ki­löi­den tänään luovut­ta­maa raport­tia koulu­tus­so­pi­muk­sesta. Rapor­tissa esitel­lään uutta koulu­tus­so­pi­mus­mal­lia, joka mahdol­lis­taa nykyistä jous­ta­vam­mat polut työpai­kalla tapah­tu­van oppi­mi­sen edis­tä­mi­seen ja tutkin­non suorit­ta­mi­seen käytän­nön­lä­hei­sesti. Sato­sen mukaan koulu­tus­so­pi­mus­malli on huolella valmis­teltu, toteut­ta­mis­kel­poi­nen esitys.

”Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yritys, koulu­tuk­sen järjes­täjä ja opis­ke­lija sopi­vat keske­nään koulu­tus­so­pi­muk­sen. Koulu­tus­so­pi­mus olisi koulu­tus­suhde, eikä työsuhde. Opis­ke­lija voisi saada opin­to­tu­kea opin­to­tu­ki­lain edel­ly­tys­ten mukaan, eikä palk­kaa lähtö­koh­tai­sesti makset­taisi”, kertoo edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

Koulu­tus­so­pi­muk­sella koulut­tau­tu­mi­nen korvaa jatkossa nykyi­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män työssä oppi­mi­sen. Oppi­so­pi­mus jää jatkos­sa­kin voimaan koulu­tus­so­pi­muk­sen rinnalle, mutta sitä yhte­näis­te­tään kaikilta mahdol­li­silta osin koulu­tus­so­pi­muk­sen kanssa. Näin saavu­te­taan kaik­kien osapuol­ten toivo­maa selkeyttä ja saavu­tet­ta­vuutta.

Koulu­tus­so­pi­mus vaatii, että sopi­muk­sen tarjon­nan ja siihen liit­ty­vän opis­ke­li­jaksi otta­mi­sen tulee olla ympä­ri­vuo­tista ja jous­ta­vaa. Koulu­tus­so­pi­muk­sen, kuten oppi­so­pi­muk­sen­kin, osapuo­lia olisi­vat opis­ke­lija, työpaik­kana toimiva yritys sekä koulu­tuk­sen järjes­täjä. Tutkin­non osan oppi­mista ohjaa­vien opet­ta­jien ja ohjaa­jien tulee tehdä tiivistä yhteis­työtä.

”Yrityk­sille koulu­tus­so­pi­mus olisi selkeä malli, jonka kautta yrityk­set voisi­vat tarjota koulu­tus­so­pi­mus­paik­koja. Yrityk­sen ja oppi­lai­tok­sen väli­sen vastuun­jaon kannalta selkeä ja talou­del­li­sesti yrityk­sille mahdol­li­nen malli tukisi yrityk­siä tarjoa­maan koulu­tus­paik­koja riit­tä­västi”, Sato­nen toteaa.

”Opis­ke­li­joille koulu­tus­so­pi­mus olisi tapa saada hankit­tua ammat­tio­saa­mista ja tutkinto työelä­mässä nykyistä helpom­min. Kun paik­ko­jen saata­vuutta voitai­siin lisätä, auttaisi se opis­ke­li­joita saamaan koulu­tus­paik­koja nykyistä parem­min. Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yrityk­sen lisäksi oppi­lai­tos olisi mukana tarpeeksi vahvasti siten, että laadu­kas tutkinto saatai­siin turvat­tua”, Sato­nen toteaa.

Koulu­tus­so­pi­muk­sessa päätoi­mi­sella opis­ke­li­jalla on oikeus koulu­tuk­sen järjes­tä­jän toimesta maksut­to­maan ateri­aan sekä opin­to­tu­keen. Opis­ke­li­jan status ja oikeu­det opin­to­so­si­aa­li­siin etuuk­siin säilyi­si­vät samana riip­pu­matta siitä, opis­ke­leeko hän oppi­lai­tok­sessa, koulu­tus- tai oppi­so­pi­muk­sella työpai­kalla tai muissa ympä­ris­töissä. Opin­to­so­si­aa­lis­ten etujen tasoon vaikut­tai­si­vat nykyi­seen tapaan opis­ke­li­jan opin­to­jen päätoi­mi­suus, opin­to­jen etene­mi­nen, muut opin­toi­hin saata­vat tuet sekä opis­ke­li­jan saamat tulot tulo­jen laadusta riip­pu­matta.

”Koulu­tus­so­pi­mus tuo opis­ke­li­joille aidosti lisää vaih­toeh­toja tarjon­taan. On posi­tii­vista, että jatkossa amma­til­li­nen koulu­tus palve­lee entistä moni­puo­li­sem­min opis­ke­li­joi­den yksi­lö­koh­tai­siin tarpei­siin. Mikäli opis­ke­lija on kiin­nos­tu­nut suorit­ta­maan esimer­kiksi vain tutkin­non osan, hän voi sen jous­ta­vasti suorit­taa”, päät­tää Sato­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

Skip to content