• FI
 • SV
 • MENU
  Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

  Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

  Julkaistu: 13.04.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kehuu selvi­tys­hen­ki­löi­den tänään luovut­ta­maa raport­tia koulu­tus­so­pi­muk­sesta. Rapor­tissa esitel­lään uutta koulu­tus­so­pi­mus­mal­lia, joka mahdol­lis­taa nykyistä jous­ta­vam­mat polut työpai­kalla tapah­tu­van oppi­mi­sen edis­tä­mi­seen ja tutkin­non suorit­ta­mi­seen käytän­nön­lä­hei­sesti. Sato­sen mukaan koulu­tus­so­pi­mus­malli on huolella valmis­teltu, toteut­ta­mis­kel­poi­nen esitys.

  ”Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yritys, koulu­tuk­sen järjes­täjä ja opis­ke­lija sopi­vat keske­nään koulu­tus­so­pi­muk­sen. Koulu­tus­so­pi­mus olisi koulu­tus­suhde, eikä työsuhde. Opis­ke­lija voisi saada opin­to­tu­kea opin­to­tu­ki­lain edel­ly­tys­ten mukaan, eikä palk­kaa lähtö­koh­tai­sesti makset­taisi”, kertoo edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

  Koulu­tus­so­pi­muk­sella koulut­tau­tu­mi­nen korvaa jatkossa nykyi­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män työssä oppi­mi­sen. Oppi­so­pi­mus jää jatkos­sa­kin voimaan koulu­tus­so­pi­muk­sen rinnalle, mutta sitä yhte­näis­te­tään kaikilta mahdol­li­silta osin koulu­tus­so­pi­muk­sen kanssa. Näin saavu­te­taan kaik­kien osapuol­ten toivo­maa selkeyttä ja saavu­tet­ta­vuutta.

  Koulu­tus­so­pi­mus vaatii, että sopi­muk­sen tarjon­nan ja siihen liit­ty­vän opis­ke­li­jaksi otta­mi­sen tulee olla ympä­ri­vuo­tista ja jous­ta­vaa. Koulu­tus­so­pi­muk­sen, kuten oppi­so­pi­muk­sen­kin, osapuo­lia olisi­vat opis­ke­lija, työpaik­kana toimiva yritys sekä koulu­tuk­sen järjes­täjä. Tutkin­non osan oppi­mista ohjaa­vien opet­ta­jien ja ohjaa­jien tulee tehdä tiivistä yhteis­työtä.

  ”Yrityk­sille koulu­tus­so­pi­mus olisi selkeä malli, jonka kautta yrityk­set voisi­vat tarjota koulu­tus­so­pi­mus­paik­koja. Yrityk­sen ja oppi­lai­tok­sen väli­sen vastuun­jaon kannalta selkeä ja talou­del­li­sesti yrityk­sille mahdol­li­nen malli tukisi yrityk­siä tarjoa­maan koulu­tus­paik­koja riit­tä­västi”, Sato­nen toteaa.

  ”Opis­ke­li­joille koulu­tus­so­pi­mus olisi tapa saada hankit­tua ammat­tio­saa­mista ja tutkinto työelä­mässä nykyistä helpom­min. Kun paik­ko­jen saata­vuutta voitai­siin lisätä, auttaisi se opis­ke­li­joita saamaan koulu­tus­paik­koja nykyistä parem­min. Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yrityk­sen lisäksi oppi­lai­tos olisi mukana tarpeeksi vahvasti siten, että laadu­kas tutkinto saatai­siin turvat­tua”, Sato­nen toteaa.

  Koulu­tus­so­pi­muk­sessa päätoi­mi­sella opis­ke­li­jalla on oikeus koulu­tuk­sen järjes­tä­jän toimesta maksut­to­maan ateri­aan sekä opin­to­tu­keen. Opis­ke­li­jan status ja oikeu­det opin­to­so­si­aa­li­siin etuuk­siin säilyi­si­vät samana riip­pu­matta siitä, opis­ke­leeko hän oppi­lai­tok­sessa, koulu­tus- tai oppi­so­pi­muk­sella työpai­kalla tai muissa ympä­ris­töissä. Opin­to­so­si­aa­lis­ten etujen tasoon vaikut­tai­si­vat nykyi­seen tapaan opis­ke­li­jan opin­to­jen päätoi­mi­suus, opin­to­jen etene­mi­nen, muut opin­toi­hin saata­vat tuet sekä opis­ke­li­jan saamat tulot tulo­jen laadusta riip­pu­matta.

  ”Koulu­tus­so­pi­mus tuo opis­ke­li­joille aidosti lisää vaih­toeh­toja tarjon­taan. On posi­tii­vista, että jatkossa amma­til­li­nen koulu­tus palve­lee entistä moni­puo­li­sem­min opis­ke­li­joi­den yksi­lö­koh­tai­siin tarpei­siin. Mikäli opis­ke­lija on kiin­nos­tu­nut suorit­ta­maan esimer­kiksi vain tutkin­non osan, hän voi sen jous­ta­vasti suorit­taa”, päät­tää Sato­nen.