Ryhmä­pu­heen­johtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pimus etenee vihdoin – kokoomus.fi
MENU
Ryhmä­pu­heen­johtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pimus etenee vihdoin

Ryhmä­pu­heen­johtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pimus etenee vihdoin

Julkaistu: 13.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen kehuu selvi­tys­hen­ki­löiden tänään luovut­tamaa raporttia koulu­tus­so­pi­muk­sesta. Rapor­tissa esitellään uutta koulu­tus­so­pi­mus­mallia, joka mahdol­listaa nykyistä jousta­vammat polut työpai­kalla tapah­tuvan oppimisen edistä­miseen ja tutkinnon suorit­ta­miseen käytän­nön­lä­hei­sesti. Satosen mukaan koulu­tus­so­pi­mus­malli on huolella valmis­teltu, toteut­ta­mis­kel­poinen esitys.

”Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yritys, koulu­tuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat keskenään koulu­tus­so­pi­muksen. Koulu­tus­so­pimus olisi koulu­tus­suhde, eikä työsuhde. Opiskelija voisi saada opinto­tukea opinto­tu­kilain edelly­tysten mukaan, eikä palkkaa lähtö­koh­tai­sesti makset­taisi”, kertoo eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

Koulu­tus­so­pi­muk­sella koulut­tau­tu­minen korvaa jatkossa nykyisen koulu­tus­jär­jes­telmän työssä oppimisen. Oppiso­pimus jää jatkos­sakin voimaan koulu­tus­so­pi­muksen rinnalle, mutta sitä yhtenäis­tetään kaikilta mahdol­li­silta osin koulu­tus­so­pi­muksen kanssa. Näin saavu­tetaan kaikkien osapuolten toivomaa selkeyttä ja saavu­tet­ta­vuutta.

Koulu­tus­so­pimus vaatii, että sopimuksen tarjonnan ja siihen liittyvän opiske­li­jaksi ottamisen tulee olla ympäri­vuo­tista ja joustavaa. Koulu­tus­so­pi­muksen, kuten oppiso­pi­muk­senkin, osapuolia olisivat opiskelija, työpaikkana toimiva yritys sekä koulu­tuksen järjestäjä. Tutkinnon osan oppimista ohjaavien opettajien ja ohjaajien tulee tehdä tiivistä yhteis­työtä.

”Yrityk­sille koulu­tus­so­pimus olisi selkeä malli, jonka kautta yritykset voisivat tarjota koulu­tus­so­pi­mus­paikkoja. Yrityksen ja oppilai­toksen välisen vastuunjaon kannalta selkeä ja talou­del­li­sesti yrityk­sille mahdol­linen malli tukisi yrityksiä tarjoamaan koulu­tus­paikkoja riittä­västi”, Satonen toteaa.

”Opiske­li­joille koulu­tus­so­pimus olisi tapa saada hankittua ammat­tio­saa­mista ja tutkinto työelä­mässä nykyistä helpommin. Kun paikkojen saata­vuutta voitaisiin lisätä, auttaisi se opiske­li­joita saamaan koulu­tus­paikkoja nykyistä paremmin. Koulu­tus­so­pi­muk­sessa yrityksen lisäksi oppilaitos olisi mukana tarpeeksi vahvasti siten, että laadukas tutkinto saataisiin turvattua”, Satonen toteaa.

Koulu­tus­so­pi­muk­sessa päätoi­mi­sella opiske­li­jalla on oikeus koulu­tuksen järjes­täjän toimesta maksut­tomaan ateriaan sekä opinto­tukeen. Opiske­lijan status ja oikeudet opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin säilyi­sivät samana riippu­matta siitä, opiske­leeko hän oppilai­tok­sessa, koulutus- tai oppiso­pi­muk­sella työpai­kalla tai muissa ympäris­töissä. Opinto­so­si­aa­listen etujen tasoon vaikut­tai­sivat nykyiseen tapaan opiske­lijan opintojen päätoi­misuus, opintojen etene­minen, muut opintoihin saatavat tuet sekä opiske­lijan saamat tulot tulojen laadusta riippu­matta.

”Koulu­tus­so­pimus tuo opiske­li­joille aidosti lisää vaihtoehtoja tarjontaan. On positii­vista, että jatkossa ammatil­linen koulutus palvelee entistä monipuo­li­semmin opiske­li­joiden yksilö­koh­taisiin tarpeisiin. Mikäli opiskelija on kiinnos­tunut suorit­tamaan esimer­kiksi vain tutkinnon osan, hän voi sen jousta­vasti suorittaa”, päättää Satonen.


Kokoomus.fi